Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

06. výpis usnesení Rady města Litoměřic - 17.12.2018

USNESENÍ
VÝPIS

z 06. jednání Rady města Litoměřic
konaného dne 17.12.2018 od 13:00 hodin v kanceláři starosty města

Přítomno 9 členů RM

Rada města Litoměřic na svém 6. jednání projednala pod usnesením č.:

66/06/2018
Upravený rozpočet 2018, návrh rozpočtu 2019 a střednědobý výhled rozpočtu na období 2020–2021 – PO TSM Litoměřice
RM bere na vědomí schválený rozpočet pro rok 2018 a upravený rozpočet pro rok 2018 příspěvkové organizace, Technické služby města Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).
RM schvaluje rozpočet pro rok 2019 příspěvkové organizace, Technické služby města Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).
RM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na období 2019–2020 příspěvkové organizace, Technické služby města Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).


67/06/2018
Plán nákladů a výnosů, odpisový plán, plán stavu a čerpání fondu, plán investic na rok 2018 – PO TSM Litoměřice
a) RM bere na vědomí plán nákladů a výnosů TSM Litoměřice, Na Kocandě 22, IČO: 080128 na rok 2018.
b) RM schvaluje odpisový plán TSM Litoměřice Na Kocandě 22, IČO: 080128, na rok 2018.
c) RM schvaluje plán stavu a čerpání fondů TSM Litoměřice, Na Kocandě 22, IČO: 080128, na rok 2018.
d) RM schvaluje plán investic TSM Litoměřice, Na Kocandě 22, IČO: 080128 na rok 2018.

 

68/06/2018
Nemocnice Litoměřice, a.s. - očekávané plnění rozpočtu 2018, návrh rozpočtu 2019 a střednědobý výhled rozpočtu na období 2020–2021
Rada města Litoměřice rozhoduje ve věci obce jako jediného akcionáře obchodní společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s., se sídlem Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice, IČO: 061 99 518 a přijímá toto rozhodnutí / schvaluje tento návrh na vydání rozhodnutí:

a) RM bere na vědomí očekávanou skutečnost plnění rozpočtu společnosti roku 2018 (viz příloha orig. zápisu).
b) RM schvaluje rozpočet společnosti na rok 2019 (viz příloha orig. zápisu).
c) RM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu společnosti na období 2020–2021 (viz příloha orig. zápisu).
d) RM ukládá starostovi města Litoměřice, aby město Litoměřice, zastoupené starostou vydalo při výkonu působnosti valné hromady Rozhodnutí jediného akcionáře Nemocnice Litoměřice, a.s. o výše uvedených usneseních.

 

69/06/2018
Schválení uzavření Dohody o vzájemném zápočtu pohledávek s dodavatelem EUROVIA CS a.s.
RM schvaluje uzavření Dohody o vzájemném zápočtu pohledávek s dodavatelem EUROVIA CS a. s., se sídlem: Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČO: 45274924 (viz příloha orig. zápisu).

 

70/06/2018
Program podpory „Sport pro zdraví/sport pro všechny“ a jeho vyhlášení pro rok 2019.
RM schvaluje pravidla pro Program podpory „Sport pro zdraví/sport pro všechny“ pro rok 2019 a ukládá odboru ŠKSaPP jejich vyhlášení (Program podpory přílohou orig. zápisu).

 

71/06/2018
Program podpory v oblasti volného času dětí a jeho vyhlášení pro rok 2019.
RM schvaluje pravidla pro Program podpory v oblasti volného času dětí pro rok 2019 a ukládá odboru ŠKSaPP jejich vyhlášení (Program podpory přílohou orig. zápisu).

 

72/06/2018
Program podpory v oblasti KULTURY v Litoměřicích - 800.výročí založení města a jeho vyhlášení pro rok 2019
RM schvaluje pravidla pro Program podpory v oblasti KULTURY v Litoměřicích - 800.výročí založení města pro rok 2019 a ukládá odboru ŠKSaPP jeho vyhlášení (Program podpory přílohou orig. zápisu).

 

73/06/2018
Protokol o kontrole ČŠI – PO Základní škola Litoměřice, Na Valech 53
RM bere na vědomí inspekční zprávu a protokol o kontrole CŠI, provedené u příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Na Valech 53, se sídlem Na Valech 582/53, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773428.

 

74/06/2018
Žádost o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného daru – PO Masarykova ZŠ Litoměřice
RM schvaluje přijetí účelově určeného daru – viz příloha orig. zápisu pro PO Masarykovu základní školu Litoměřice, Svojsíkova 5, se sídlem Svojsíkova 1482/5, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773436 od AGRIJAN s.r.o., Husovo náměstí 67, 294 28 Chotěšov, IČO: 04937431 pro potřeby vyučujících ve tř. 2.B k tisku pracovních materiálů, testů, výtvarných pomůcek apod.

 

75/06/2018
Příspěvek na lyžařský výcvik žáků 7. ročníků základních škol
RM schvaluje finanční příspěvek na lyžařský výcvik žáků 7. ročníků základních škol pro školní rok 2018/2019 ve výši 1 500 Kč na žáka s trvalým pobytem v Litoměřicích navštěvujícího základní školu zřízenou městem Litoměřice.

 

76/06/2018
Udělení odměn ředitelům PO zřiz. Městem Litoměřice – mimoškolská zař. - IV. čtvrt. 2018
RM uděluje dle přiloženého návrhu odměnu ředitelům PO: Ing. Ivaně Humlové – Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež SRDÍČKO, Mgr. Karlu F. Tománkovi – Knihovna K. H. Máchy v Litoměřicích, Jaromíru Tvrzníkovi – Městská sportovní zařízení, Ing. Věře Kmoníčkové – Městská kulturní zařízení v Litoměřicích a Ing. Ivu Elmanovi – Technické služby města Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

 

77/06/2018
Udělení odměn ředitelům ZŠ za IV. čtvrt. 2018
RM uděluje v souladu s platným Vnitřním platovým předpisem pro školy a školská zařízení č. 1/2008 Čl. VI. odměnu řediteli ZŠ Na Valech – Mgr. Petru Klupákovi, řediteli ZŠ Boženy Němcové – PaedDr. Václavu Hančovi, Ph.D, řediteli Masarykovy ZŠ – Mgr. Karlu Kynzlovi, řediteli ZŠ U Stadionu – Mgr. Milanu Slukovi, ředitelce ZŠ Havlíčkova – Mgr. Blance Ježkové a řediteli ZŠ Ladova – Mgr. Václavu Červínovi (viz příloha originál zápisu).

 

78/06/2018
Udělení odměn ředitelům škol a školských zařízení za IV. čtvrt. 2018
RM uděluje v souladu s platným Vnitřním platovým předpisem pro školy a školská zařízení č. 1/2008 Čl. VI. odměnu ředitelce CŠJ – Zdeňce Kovářové, ředitelce ZUŠ – Mgr. Dominice Valeškové, ředitelce MŠ – Mgr. Monice Mejtové a ředitelce DDM – Mgr. Zuzaně Bendové (viz příloha originál zápisu).

 

79/06/2018
Schválení změny plánu stavu, tvorby a čerpání fondů, plánu pořízení majetku a odpisového plánu pro rok 2018 - MKZ v Litoměřicích
RM schvaluje změnu plánu stavu, tvorby a čerpání fondů, změnu plánu pořízení majetku na rok 2018 a aktualizovaný odpisový plán na rok 2018 PO MKZ v Litoměřicích, Na Valech 2028, 41201 Litoměřice, IČO: 44557141 (viz příloha orig. zápisu).

 

80/06/2018
Schválení ceníku pronájmu prostor Kulturního a konferenčního centra pro pořádání maturitních plesů v sezóně 2019
RM schvaluje PO MKZ v Litoměřicích, Na Valech 2028, příspěvková organizace, IČ: 44557141 ceník pronájmu prostor kulturního a konferenčního centra pro pořádání maturitních plesů v sezóně 2019 (viz orig.zápisu).

 

81/06/2018
Schválení změny plánu stavu, tvorby a čerpání fondů, plánu pořízení majetku a odpisového plánu pro rok 2018 - ZUŠ Litoměřice
RM schvaluje změnu plánu stavu, tvorby a čerpání fondů, změnu plánu pořízení majetku na rok 2018 a aktualizovaný odpisový plán na rok 2018 PO Základní umělecká škola Litoměřice, Masarykova 621/46, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773410 (viz příloha orig. zápisu).

 

82/06/2018
Rozpočtové opatření odboru ŠKSaPP
RM schvaluje rozpočtové opatření v rámci odboru ŠKSaPP (viz příloha orig. zápisu).

 

83/06/2018
Rozpočet 2018, 2019 a střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2020-2021 PO zříz. Městem Litoměřice

a) Rada města bere na vědomí schválený a upravený rozpočet pro rok 2018 příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, se sídlem U Stadionu 4, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773401 (viz příloha orig. zápisu).
Rada města schvaluje střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2020–2021 příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, se sídlem U Stadionu 4, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773401 (viz. příloha orig. zápisu).
Rada města schvaluje rozpočet pro rok 2019 příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, se sídlem U Stadionu 4, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773401 (viz. příloha orig. zápisu).

b) Rada města bere na vědomí schválený a upravený rozpočet pro rok 2018 příspěvkové organizace Základní umělecká škola Litoměřice, se sídlem Masarykova 621/46, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773410 (viz příloha orig. zápisu).
Rada města schvaluje střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2020–2021 příspěvkové organizace Základní umělecká škola Litoměřice, se sídlem Masarykova 621/46, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773410 (viz příloha orig. zápisu).
Rada města schvaluje rozpočet pro rok 2019 příspěvkové organizace Základní umělecká škola Litoměřice, se sídlem Masarykova 621/46, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773410 (viz. příloha orig. zápisu).

c) Rada města bere na vědomí schválený a upravený rozpočet pro rok 2018 příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, se sídlem Ladova 5, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773380 (viz. příloha orig. zápisu).
Rada města schvaluje střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2020–2021 příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, se sídlem Ladova 5, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773380 (viz příloha orig. zápisu).
Rada města schvaluje rozpočet pro rok 2019 příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, se sídlem Ladova 5, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773380 (viz příloha orig. zápisu).

d) Rada města bere na vědomí schválený a upravený rozpočet pro rok 2018 příspěvkové organizace Centrální školní jídelna Litoměřice, se sídlem Svojsíkova 7, 412 01 Litoměřice, IČO: 46768793 (viz příloha orig. zápisu).
Rada města schvaluje střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2020–2021 příspěvkové organizace Centrální školní jídelna Litoměřice, se sídlem Svojsíkova 7, 412 01 Litoměřice, IČO: 46768793 (viz příloha orig. zápisu).
Rada města schvaluje rozpočet pro rok 2019 příspěvkové organizace Centrální školní jídelna Litoměřice, se sídlem Svojsíkova 7, 412 01 Litoměřice, IČO: 46768793 (viz příloha orig. zápisu).

e) Rada města bere na vědomí schválený a upravený rozpočet pro rok 2018 příspěvkové organizace Městská sportovní zařízení v Litoměřicích, se sídlem Zahradnická 28, 412 01 Litoměřice, IČO: 70923477 (viz příloha orig. zápisu).
Rada města schvaluje střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2020–2021 příspěvkové organizace Městská sportovní zařízení v Litoměřicích, se sídlem Zahradnická 28, 412 01 Litoměřice, IČO: 70923477 (viz příloha orig. zápisu).
Rada města schvaluje rozpočet pro rok 2019 příspěvkové organizace Městská sportovní zařízení v Litoměřicích, se sídlem Zahradnická 28, 412 01 Litoměřice, IČO: 70923477 (viz příloha orig. zápisu).

f) Rada města bere na vědomí schválený a upravený rozpočet pro rok 2018 příspěvkové organizace MKZ v Litoměřicích, Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 44557141 (viz příloha orig. zápisu).
Rada města schvaluje střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2020–2021 příspěvkové organizace MKZ v Litoměřicích, Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 44557141 (viz příloha orig. zápisu).
Rada města schvaluje rozpočet pro rok 2019 příspěvkové organizace MKZ v Litoměřicích, Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 44557141 (viz příloha orig. zápisu).

g) Rada města bere na vědomí schválený a upravený rozpočet pro rok 2018 příspěvkové organizace Masarykova základní škola Litoměřice, se sídlem Svojsíkova 1482/5, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773436 (viz příloha orig. zápisu).
Rada města schvaluje střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2020–2021 příspěvkové organizace Masarykova základní škola Litoměřice, se sídlem Svojsíkova 1482/5, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773436 (viz příloha orig. zápisu).
Rada města schvaluje rozpočet pro rok 2019 příspěvkové organizace Masarykova základní škola Litoměřice, se sídlem Svojsíkova 1482/5, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773436 (viz. příloha orig. zápisu).

h) Rada města bere na vědomí schválený a upravený rozpočet pro rok 2018 příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Rozmarýn, se sídlem Plešivecká 1863/15, 412 01 Litoměřice, IČO: 62769693 (viz příloha orig. zápisu).
Rada města schvaluje střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2020–2021 příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Rozmarýn, se sídlem Plešivecká 1863/15, 412 01 Litoměřice, IČO: 62769693 (viz příloha orig. zápisu).
Rada města schvaluje rozpočet pro rok 2019 příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Rozmarýn, se sídlem Plešivecká 1863/15, 412 01 Litoměřice, IČO: 62769693 (viz příloha orig. zápisu).

i) Rada města bere na vědomí schválený a upravený rozpočet pro rok 2018 příspěvkové organizace Mateřská škola Litoměřice, Masarykova 30, 412 01 Litoměřice, IČO: 72744081 (viz příloha orig. zápisu).
Rada města schvaluje střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2020–2021 příspěvkové organizace Mateřská škola Litoměřice, Masarykova 30, 412 01 Litoměřice, IČO: 72744081 (viz příloha orig. zápisu).
Rada města schvaluje rozpočet pro rok 2019 příspěvkové organizace Mateřská škola Litoměřice, Masarykova 30, 412 01 Litoměřice, IČO: 72744081 (viz příloha orig. zápisu).

j) Rada města bere na vědomí schválený a upravený rozpočet pro rok 2018 příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773363 (viz příloha orig. zápisu).
Rada města schvaluje střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2020–2021 příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 412 01 Litoměřice, IČO: 46773363 (viz příloha orig. zápisu).
Rada města schvaluje rozpočet pro rok 2019 příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 412 01 Litoměřice, IČO: 46773363 (viz příloha orig. zápisu).

k) Rada města bere na vědomí schválený a upravený rozpočet pro rok 2018 příspěvkové organizace Knihovna Karla Hynka Máchy Litoměřicích, Mírové náměstí 153/26, Litoměřice-Město, 41201 Litoměřice, IČO: 003 60 627 (viz příloha orig. zápisu).
Rada města schvaluje střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2020–2021 příspěvkové organizace Knihovna Karla Hynka Máchy Litoměřicích, Mírové náměstí 153/26, Litoměřice-Město, 41201 Litoměřice, IČO: 003 60 627 (viz příloha orig. zápisu).
Rada města schvaluje rozpočet pro rok 2019 příspěvkové organizace Knihovna Karla Hynka Máchy Litoměřicích, Mírové náměstí 153/26, Litoměřice-Město, 412 01 Litoměřice, IČO: 003 60 627 (viz příloha orig. zápisu).

l) Rada města bere na vědomí schválený a upravený rozpočet pro rok 2018 příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Na Valech 53, Na Valech 582/53, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773428 (viz příloha orig. zápisu).
Rada města schvaluje střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2020–2021 příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Na Valech 53, Na Valech 582/53, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773428 (viz příloha orig. zápisu).
Rada města schvaluje rozpočet pro rok 2019 příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Na Valech 53, Na Valech 582/53, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773428 (viz příloha orig. zápisu).

m) Rada města bere na vědomí schválený a upravený rozpočet pro rok 2018 příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Boženy Němcové 2, 412 01 Litoměřice, IČO:46773312 (viz příloha orig. zápisu).
Rada města schvaluje střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2020–2021 příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Boženy Němcové 2, 412 01 Litoměřice, IČO:46773312 (viz příloha orig. zápisu).
Rada města schvaluje rozpočet pro rok 2019 příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Boženy Němcové 2, 412 01 Litoměřice, IČO:46773312 (viz příloha orig. zápisu).

 

84/06/2018
Schválení pronájmu objektů provozovaných MKZ v Litoměřicích pro neziskové subjekty poskytující zdravotní, sociální a vzdělávací služby v roce 2019
RM schvaluje PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 44557141 režim pronájmu objektů Kulturně-kongresového centra, Divadla K.H.Máchy a Kina Máj pro neziskové subjekty poskytující zdravotní, sociální a vzdělávací služby v roce 2019 ve výši sazeb schváleného ceníku (viz příloha orig.zápisu). Takto zvýhodněný pronájem je možné využít stejným subjektem maximálně 2krát za rok.

 

85/06/2018
Smlouva o nájmu nebytových prostor v části budovy č.p. 522 – ZŠ Litoměřice, U Stadionu
RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi PO Základní škola Litoměřice, U Stadionu 4, 41201 Litoměřice, IČO: 46773401 a Českomoravskou mysliveckou jednotou, z.s. - okresní myslivecký spolek Litoměřice, se sídlem U Stadionu 522/4, IČO: 67777325 (viz příloha orig. zápisu).

 

86/06/2018
Nastavení automatického systému zvyšování a účtování částečných neinvestičních nákladů a částečné přerušení provozu služeb péče pro děti ve věku od 18 měsíců do 3 let a ambulantní dětský stacionář - Centrum SRDÍČKO
RM schvaluje:
a) s účinností od 1. 1. 2019 nastavení automatického systému zvyšování částečných neinvestičních nákladů promítajících se do úhrad za poskytování sociální služby denní stacionář v Centru SRDÍČKO na úhrady, které budou kontinuálně odrážet navýšení příspěvku na péči pro osoby závislé na pomoci druhých, a to vždy s platností od nabytí novely zákona o sociálních službách a prováděcí vyhlášky, s navýšením původních úhrad vždy o 2,00 Kč za 1 hodinu poskytované péče u všech věkových kategorií bez ohledu na místo trvalého bydliště a bez ohledu na stupeň závislosti či věk.
b) s účinností od 1. 1. 2019 nastavení automatického systému v případě účtování částečných neinvestičních nákladů promítajících se do úhrad za zajištění a čerpání fakultativních služeb v rámci poskytování sociální služby denní stacionář v Centru SRDÍČKO na úhrady, které budou odrážet koeficient 7% osobních či fakturovaných nákladů ve vztahu k organizaci za skupinové odborné činnosti a v plné výši osobních či fakturovaných nákladů ve vztahu k organizaci za individuální odborné činnosti
c) částečné přerušení provozu služeb Centra SRDÍČKO - ambulantní dětský stacionář a péče pro děti ve věku od 18 měsíců do 3 let v termínu od 1. 7. 2019 do 20. 7. 2019

 

87/06/2018
VZ/047/2018 s názvem „Osobní užitkové vozidlo“ - schválení výjimky a schválení uzavření smlouvy
Rada města schvaluje:
a) výjimku z Příkazu starosty a tajemníka MěÚ č. 14/2016 „Zadávání veřejných zakázek“ a povoluje veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/047/2018 s názvem „Osobní užitkové vozidlo“ zadat přímým oslovením dodavatele Gerhard Horejsek a spol., s.r.o., Dlouhá 186/31, 412 01 Litoměřice, IČO 00526282.

b) uzavření leasingové smlouvy s dodavatelem Gerhard Horejsek a spol., s.r.o., sídlem Dlouhá 186/31, 412 01 Litoměřice, IČO 00526282. (viz příloha orig. zápisu).

 

88/06/2018
Schválení Dohody spoluvlastníků o užívání společné věci a obstarání správy a údržby společné věci
RM schvaluje uzavření „Dohody spoluvlastníků o užívání společné věci a o obstarání správy a údržby společné věci“ k pozemku parc. č. 4014/2 o výměře 685 m2 (zast. plocha a nádvoří) jehož součástí je stavba č.p. 2174 a pozemku parc č. 4014/1 o výměře 327 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice.

 

89/06/2018
Schválení způsobu prodeje pozemku parc. č. 610/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 391 m2 jehož součástí je stavba č.p. 2253 (občanská vybavenost) v obci a k.ú. Litoměřice
RM schvaluje způsob prodeje pozemku parc. č. 610/1 o výměře 391 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) jehož součástí je stavba č.p. 2253 (občanská vybavenost) v k.ú. Litoměřice veřejnou nabídkou za nejvyšší nabídnutou kupní cenu.

 

90/06/2018
Pronájem části pozemku parc.č. 4008/74, ostatní plocha, manipulační plocha o výměře cca 1500 m2 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje pronájem části pozemku parc.č. 4008/74, ostatní plocha, manipulační plocha o výměře cca 1500 m2 k účelu umístění cirkusového stanu na dobu určitou od 4.3.2019 do18.3.2019 Janu Alešovi, IČO:47131098, Jizerská 163/8, Praha 9. Nájemné v celkové smluvní výši 5000 Kč bude uhrazeno před podpisem nájemní smlouvy.

 

91/06/2018
Záměr změny nájemní smlouvy č. 9470000049 ze dne 11.6.2008
RM schvaluje adresný záměr pronájmu části pozemků parc.č. 1244, 1245/1, 1245/2, 1246/1, 1246/2 o celkové výměře cca 8160 m2 v k.ú. Pokratice CYKLISTICKÉMU KLUBU SLAVOJ TEREZÍN, zapsaný spolek, IČO: 43225675, Kréta 322, Terezín, na dobu určitou do 31.12.2033, k účelu umístění a užívání bikrosové dráhy.
RM schvaluje adresný záměr pronájmu části pozemků parc.č. 1244, 1245/1, 1245/2, 1246/1 o celkové výměře cca 870 m2 v k.ú. Pokratice CYKLISTICKÉMU KLUBU SLAVOJ TEREZÍN, zapsaný spolek, IČO: 43225675, Kréta 322, Terezín, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, k účelu umístění a užívání bikrosové dráhy.

 

92/06/2018
Schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě o vzájemné součinnosti při uzavírání kupních smluv
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o vzájemné součinnosti při uzavírání kupních smluv na rok 2018 se Sdružením vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR, K Silu 1980, 39301 Pelhřimov, IČO: 45035652 (viz orig. příloha zápisu).

 

93/06/2018
Výpůjčka altánku na Střeleckém ostrově – svatební obřad dne 10.08.2019
RM schvaluje uzavření výpůjčky altánku a přilehlého pozemku na Střeleckém ostrově s paní P.A., bytem Olomouc, za účelem konání svatebního obřadu dne 10.8.2019. Napojení na připojovací bod elektrické energie bude řešeno v souladu se schválenými pravidly.

 

94/06/2018
Pověření (podpisové právo) pro vedoucího Odboru správy nemovitého majetku města
RM schvaluje pověření Mgr. Václava Härtinga – vedoucího Odboru správy nemovitého majetku města, k podepisování určených dokumentů vzešlých z jednání RM. (viz přílohy orig.zápisu) a nahrazuje předchozí usnesení RM č. 101/3/2016 ze dne 18.02.2016.

 

95/06/2018
Úprava (navýšení) nájemného pro nájemníky městských bytů od 01.04.2019
RM schvaluje pravidla pro stanovení a výpočet nájemného v městských bytech (byty ve vlastnictví Města Litoměřice) od 01.04.2019 (viz. příloha originál zápisu).

 

96/06/2018
Uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/96 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích
RM schvaluje uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru o výměře 6,30 m², který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/96 v k.ú. Litoměřice, v objektu č. 109 v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích, s panem R.Š., bytem Lovečkovice. Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 01.01.2019 do 31.12.2019. Smluvní nájemné činí 350 Kč/m²/rok, náklady na služby bude hradit nájemce.

 

97/06/2018
Ukončení výpůjčky garáže v budově bez č.p., stojící na pozemku par. č. 4008/105 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích
RM bere na vědomí výpověď podanou Krajským ředitelstvím policie Ústeckého kraje, se sídlem Lidické náměstí 899/9, 400 01 Ústí nad Labem - Ústí nad Labem-centrum, IČO: 75151537 a ukončení výpůjčky garáže v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č 4008/105 v k. ú. Litoměřice v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích. Výpůjční vztah končí ke dni 31.12.2018.

 

98/06/2018
Přidělení bytu č.2, Mírové nám.156/29, Litoměřice na základě veřejné nabídky
RM schvaluje přidělení bytu č. 2 na Mírovém náměstí 156/29 v Litoměřicích, o výměře 54,16 m² (1+1) panu J.B., bytem Litoměřice. Výše nájemného činí 80,-Kč/ m²/měsíc + zálohy na služby + další úprava v následujících letech z důvodu inflačních tlaků možná. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s následným prodloužením o 1 rok při řádném plnění nájemní smlouvy.


99/06/2018
Přijetí daru od Raiffeisenbank a.s.
RM schvaluje uzavření darovací smlouvy o darování finančních prostředků ve výši 30.000 Kč s Raiffeisenbank a.s, Hvězdova 1716/2b, Praha, IČO: 49240901, na činnosti související se zajištěním květinové výzdoby Mírového náměstí (smlouva viz příloha originál zápisu).

 

100/06/2018
Jmenování Lukase Wünsche členem redakční rady Radničního zpravodaje
RM jmenuje místostarostu města Lukase Wünsche novým členem redakční rady Radničního zpravodaje města Litoměřice.


101/06/2018
Smlouva o organizaci designérské soutěže na novou vizuální identitu města Litoměřice s CZECHDESIGN.cz a schválení zástupců města do hodnotící komise
RM schvaluje uzavření Smlouvy o organizaci designérské soutěže na novou vizuální identitu města Litoměřice s CZECHDESIGN.cz. (viz příloha orig. zápisu).
RM jmenuje místostarostu Mgr. Karla Krejzu, zastupitele Tomáše Sarnovského a akademického sochaře Libora Piskláka za město Litoměřice do výběrové komise, jejímž úkolem bude vybrat vítěze výběrového řízení na tvorbu grafického vizuálu města Litoměřice. Jako zástupce města s hlasy poradními jmenuje tajemníka městského úřadu Mgr. Milana Čigáše a vedoucí OKMaCR Ing.Evu Břeňovou.

 

102/06/2018
Schválení pravidel pro poskytování finančních příspěvků z Dotačního programu Zdravého města Litoměřice a MA21 a vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o dotaci na rok 2019
a) RM schvaluje pravidla pro poskytování finančních příspěvků z Dotačního programu Zdravého města Litoměřice a MA21 pro rok 2019 (příloha orig. zápisu).
b) RM schvaluje vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o poskytnutí finančního příspěvku z Dotačního programu Zdravého města Litoměřice a MA21 na rok 2019.

 

103/06/2018
Plnění TOP problémů z veřejného fóra ZM „Desatero problémů 2018“
RM bere na vědomí Zprávu k plnění TOP problémů z Fóra ZM 2018 (viz příloha orig. zápisu).


104/06/2018
1.Geotermální Litoměřice, a.s. - očekávané plnění rozpočtu 2018, návrh rozpočtu 2019 a střednědobý výhled rozpočtu na období 2020–2021
Rada města Litoměřice rozhoduje ve věci obce jako jediného akcionáře obchodní společnosti
1. Geotermální Litoměřice, a.s., se sídlem se sídlem Litoměřice, Litoměřice – Město, Mírové náměstí 15/7, PSČ 412 01, IČO: 248 40 688 a přijímá toto rozhodnutí / schvaluje tento návrh na vydání rozhodnutí:

a) RM bere na vědomí očekávanou skutečnost plnění rozpočtu společnosti roku 2018 (viz. příloha orig. zápisu).
b) RM schvaluje rozpočet společnosti na rok 2019 (viz. příloha orig. zápisu).
c) RM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu společnosti na období 2020–2021 (viz. příloha orig. zápisu).
d) RM ukládá starostovi města Litoměřice, aby město Litoměřice, zastoupené starostou vydalo při výkonu působnosti valné hromady Rozhodnutí jediného akcionáře 1. Geotermální Litoměřice, a.s. o výše uvedených usneseních.

 

105/06/2018
Plán veřejnosprávních kontrol na rok 2019 pro Útvar kontroly a interního auditu
RM schvaluje plán veřejnosprávních kontrol na rok 2019 pro Útvar kontroly a interního auditu (viz příloha orig. zápisu).

 

106/06/2018
Informace z veřejnosprávní kontroly za rok 2017 provedené u PO ZUŠ Litoměřice
RM bere na vědomí informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly za rok 2017 u příspěvkové organizace Základní umělecká škola Litoměřice, Masarykova 46, 412 01 Litoměřice IČO: 467 734 10 (viz příloha orig. zápisu).

 

107/06/2018
Informace z veřejnosprávní kontroly za rok 2017 provedené u PO MSZ v Litoměřicích
RM bere na vědomí informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly za rok 2017 u příspěvkové organizace Městská sportovní zařízení v Litoměřicích, Zahradnická 28, 412 01 Litoměřice IČO: 709 23 477 (viz příloha orig. zápisu).

 

108/06/2018
Informace z veřejnosprávní kontroly za rok 2017 provedené u PO Masarykova ZŠ
RM bere na vědomí informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly za rok 2017 u příspěvkové organizace Masarykova ZŠ Litoměřice, Svojsíkova 5, Litoměřice, PSČ 412 01, IČO:46773436.

 

109/06/2018
Potvrzení schválení poskytnutí přístřeší usnesením č. I./14 ze dne 26.8.2010
RM potvrzuje své usnesení č. I./14 ze dne 26.8.2010 o poskytnutí bytové náhrady-přístřeší pro Ing. M.Š. v budově č.p. 2187/11 v Želetické ulici v Litoměřicích, v souladu s rozhodnutím soudu (a výkonem tohoto rozhodnutí) o vyklizení bytu č. 7 o velikosti 1+1 s příslušenstvím v prvním podlaží domu v ulici Mládežnická v Litoměřicích.

 

110/06/2018
Schválení dohody o splátkách dluhu
RM schvaluje uzavření dohody o splátkách dluhu pro pana P.K., bytem Úštěk, na částku 4.500,- Kč. Výše splátky činí 300,- Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem lednem 2019, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

 

111/06/2018
Jmenování nových členů za koalici Zelených a Pirátů do Komise majetkové a Komise dopravy při RM
RM jmenuje Ing. Zdeňka Černého členem Komise majetkové při RM vč. agendy likvidační a Mgr. Petra Panaše jmenuje členem Komise dopravy při RM.

 

112/06/2018
Žádost o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru – Women for women, o.p.s.
RM schvaluje přijetí účelově určeného finančního daru od společnosti Women for women, o.p.s., Vlastislavova 152/4, Nusle, 14000 Praha 4, IČO: 24231509 všem základním školám, zřízeným městem Litoměřice, které se účastní projektu „Obědy pro děti“. Výše daru je vždy závislá na počtu odebraných obědů žáky splňujícími kritéria poskytovatele během konkrétního školního roku.

 

113/06/2018
Úprava rozpočtu útvaru Pro lidi – Zdravého města Litoměřice
RM schvaluje rozpočtové opatření útvaru Pro lidi – Zdravého města Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

 

114/06/2018
Schválení Dodatku č. 14 se společností INEX Česká republika s.r.o., který upravuje fakturační cenu za prováděné úklidové práce v budovách Městského úřadu Litoměřice, a to z částky 105.186,06 Kč/ měsíc na částku 122.284,17 Kč/ měsíc (bez DPH)
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 14 se společností INEX Česká republika s.r.o. (IČO: 61328987), který upravuje fakturační cenu za prováděné úklidové práce v budovách Městského úřadu Litoměřice.

 

115/06/2018
Schválení uzavření Smlouvy o výkonu pověřence GDPR
RM schvaluje uzavření Smlouvy o výkonu pověřence GDPR s panem A.T., bytem Liběšice na dobu od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019 za částku 27.500 Kč měsíčně.

 

116/06/2018
Nemocnice Litoměřice, a.s. – uzavření leasingové smlouvy o operativním leasingu dvou elektromobilů a dvou Plug-in Hybridů se společností Gerhard Horejsek a spol., s.r.o.
Rada města Litoměřice rozhoduje ve věci obce jako jediného akcionáře obchodní společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s., se sídlem Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice, IČO: 061 99 518 a přijímá toto rozhodnutí / schvaluje tento návrh na vydání rozhodnutí:

a) Rada města Litoměřice pověřuje statutární orgán Nemocnice Litoměřice, a.s. k uzavření smlouvy o operativním leasingu dvou elektromobilů a dvou Plug-in Hybridů se společností Gerhard Horejsek a spol., s.r.o. se sídlem: Dlouhá 186/31, Litoměřice-Město, 412 01 Litoměřice, IČO: 00526282, DIČ: CZ00526282 na dobu 24 měsíců ode dne protokolárního předání uvedených silničních vozidel (viz. příloha orig. zápisu).

b) Rada města Litoměřice ukládá starostovi města Litoměřice, aby město Litoměřice, zastoupené starostou vydalo při výkonu působnosti valné hromady Rozhodnutí jediného akcionáře Nemocnice Litoměřice, a.s. o výše uvedeném usnesení.

 

117/06/2018
Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě na administraci veřejné zakázky se spol. Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o
RM schvaluje uzavření a znění dodatku č. 1 ke smlouvě na administraci veřejné zakázky č. DOP/2/2018 se spol. Fiala, Tejc a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem Helfertova 2040/13, 61300 Praha, IČO: 028360125, za účelem pokračování a dokončení veřejné zakázky „Výběr provozovatele městské autobusové dopravy v Litoměřicích“ dle ustanovení § 60 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, způsobem jednacího řízení s uveřejněním a pověřuje starostu města jeho podpisem (viz příloha orig. zápisu).

 

118/06/2018
Revokace rozhodnutí k soutěži na provozovatele MHD a schválení nového VŘ
1. RM rozhoduje:
a) o revokaci rozhodnutí Rady města Litoměřice č. 6/02/2018 ze dne 12.11.2018 - Rozhodnutí o přidělení nadlimitní veřejné zakázky na služby s názvem „Provozovatel MHD v Litoměřicích 2019 - 2029“ a uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem, a to v plném rozsahu,
b) o vyloučení dodavatele Autobusy Karlovy Vary, a.s., jediného účastníka zadávacího řízení, ze zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Provozovatel MHD v Litoměřicích 2019 - 2029“ podle § 48 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
c) o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Provozovatel MHD v Litoměřicích 2019 - 2029 - JŘSU“ v jednacím řízení s uveřejněním podle § 60 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to po ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Provozovatel MHD v Litoměřicích 2019 - 2029“.
2. RM schvaluje:
a) způsob zadání a „Výzvu k podání předběžné nabídky“ včetně příloh k veřejné zakázce s názvem „Provozovatel MHD v Litoměřicích 2019 - 2029 - JŘSU“,
b) složení komise pro hodnocení nabídek k veřejné zakázce s názvem „Provozovatel MHD v Litoměřicích 2019–2029 - JŘSU“,
3. RM ukládá:
a) odboru dopravy a silničního hospodářství učinit nezbytné kroky k ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky „Provozovatel MHD v Litoměřicích 2019–2029“,
b) odboru dopravy a silničního hospodářství realizovat po ukončení zadávacího řízení této veřejné zakázky zadávací řízení veřejné zakázky s názvem „Provozovatel MHD v Litoměřicích 2019–2029 - JŘSU“
4. RM pověřuje starostu města Litoměřice k rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Provozovatel MHD v Litoměřicích 2019–2029“ podle § 127 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to po zániku účasti dodavatele Autobusy Karlovy Vary, a.s., v zadávacím řízení této veřejné zakázky.
Vše (viz příloha orig. zápisu).

 

 

Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města

 

Mgr. Karel Krejza
1.místostarosta města

 

 

Zhotovila: Eva Śimková
Dne: 18.12.2018
Zodpovídá: Mgr. Milan Čigáš

 


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu