Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

06. usnesení z jednání RM 18.03. 2004

 

USNESENÍ

z 6. jednání Rady města Litoměřice

konaného dne 18.3.2004 od 13:30 hod. v kanceláři starosty města Litoměřic

Přítomno 7 členů Rady města Litoměřice

Rada města Litoměřice po projednání:

I. schvaluje:

1.         7–člennou DR MěN v Litoměřicích.

2.         bezplatné zapůjčení 5 ks dřevěných stánků Domu dětí a mládeže Rozmarýn v Litoměřicích na akci „Přijela k nám pouť“ konanou dne 29.5.2004.

3.         návrh nové „Smlouvy o provozování Domova pro matky s dětmi a domova pro osamělé ženy“, uzavřené mezi Diakonií ČCE – SKP Litoměřice a Městem Litoměřice. (viz příloha orig zápisu)

4.            „Dodatek č.1 k nájemní smlouvě o pronájmu nebytových prostor v Domě pro seniory v Zahradnické ul. v Litoměřicích. (viz příloha orig zápisu)

5.         přidělení bytu č. 21 o vel. 2+0 v DPS Švermova 16, Litoměřice  manželům Vlastimilu Prokopovi, r.1929 a Anně Prokopové,r. 1933 nyní bytem Plešivecká 19, Litoměřice. Byt přidělen s podmínkou, že bude zaplacen fin. příspěvek ve výši 45 tis.Kč. Nájemní smlouvu vystavit na dobu neurčitou.

6.         dle Vnitřního platového předpisu pro školy a školská zařízení zřizované obcí  platovou změnu Mgr. Vladimíru Vaňkovi, řediteli PO ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32. (viz příloha orig. zápisu)

-   snižuje příplatek za vedení o 100,- Kč z důvodu úbytku jedné třídy na škole

-   schvaluje osobní příplatek dle předloženého návrhu

7.            prodloužení termínu odevzdání výstupů první fáze realizace projektu Hlasy hrdinů na Litoměřicku do konce měsíce května tohoto roku. Tento termín je konečný.

8.            započtení nákladů vynaložených na odizolování základů (technické zhodnocení) budovy ředitelství TSM Litoměřice Na Kocandě 22 proti ročnímu nájemnému za r. 2004.

9.            pronájem NP garáže v ulici Družstevní na pozemku parc.č. 1640/1 o výměře 22 m2 v k.ú Litoměřice, která je označena orientačním č. 8, panu Stanislavu Starému, bytem Skalická 200, Žitenice. Smlouvu na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíce. Nájem není vázán na případ. možnost odkoupení.

10.       na doporučení bytové komise při RM a odboru sociálních věcí a zdravotnictví přidělení sociálního bytu o velikosti 1+1, č. bytu 43 v ul. Revoluční 1831/7 žadateli Petru Novákovi, trv. bytem Rybářské nám. 24, Litoměřice.

11.       přidělení ubytování v Ubytovně Želetice pro pana  Richarda Krčmáře,  Mrázova 986/27, Litoměřice, č. ubytov. prostoru 212 o velikosti 1+0, přidělený ubytov. prostor je v dobré kvalitě.

12.       přidělení ubytování v Ubytovně Želetice pro:

- paní  Helenu Rácovou, Mrázova 25, Litoměřice, č. ubytov. prostoru 311, 312 o vel. 2+0

- pana Stanislava Koru, Lodní náměstí 4, Litoměřice, č. ubytov. prostoru 315 o vel. 1+0

- paní Moniku Kalejovou, Pokratická 2, Litoměřice, č. ubytov. prostoru 203, 204 o vel. 2+0. 

13.            pronájem NP o výměře 86,78 m2 v ulici 5.května 1, Litoměřice panu Janu Hronskému, bytem Velká Krajská 51/4, Litoměřice, na dobu neurčitou za cenu 1.400,- Kč/m2/rok od 1.9.2004.

14.       změnu nájemní smlouvy na pronájem NP garáže v ulici Družstevní na pozemku parc.č.1640/2 o výměře 17,50 m2 v k.ú. Litoměřice, která je označena orientačním č. 7 paní Martě Rychetské, bytem Družstevní 34/9 v Litoměřicích, za cenu 318,- Kč/m2/rok.

15.       změnu užívání NP Mírové náměstí 18/10, Litoměřice ze skladu (místnost č.102 ve druhém podlaží o velikosti 16,80 m2) na nehtové studio (pedikura) bez stavebních úprav.

16.       uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na pozemek p.č. 2868/2 v k.ú Litoměřice z důvodu zřízení dešťové kanalizace pro  vlastníka nemovitosti na poz. p.č. 2869 v k.ú. Litoměřice  - Hilma Flex, s.r.o. zast. Ing. Pavlem Raszykem,  s.r.o. Na Kocandě 1263/19, Litoměřice  za cenu dle skutečného zaměření (simulované nájemné dle zák.151/1997 Sb. a zák č. 452/2003 Sb a nasl.Sb) a  náklady na vyhotovení odděl. geom. plánu a poplatky za vklad do KN..

17.       uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene – bezúplatné z důvodu  umístění tlakové splaškové kanalizace s vlastníky pozemku p.č. 2617/1 k.ú. Litoměřice (Skokan Petr, Liškova 2013/12, Skokan Pavel, Žernosecká 16/865, Litoměřice, Štěpničková Marie, V Mišpulkách 429, 28401 Kutná Hora – Žižkov) za podmínky možnosti budoucího napojení jejich  pozemku  do nově umístěné kanalizace. Náklady na vyhotovení odděl. geom. plánu a poplatky za vklad do KN ponese Město Litoměřice.

18.            příspěvek ve výši 20.000,- Kč pro jezdecké sdružení LIKOLI, Litoměřice, na pokrytí nákladů na účast na mezinárodních nominačních závodech v Großmooru v SRN. Finanční příspěvek bude hrazen z rozpočtové rezervy města Litoměřic.

19.            předloženou smlouvu mezi Městem Litoměřice a Soukromou střední odbornou školou

(1.KŠPA), s.r.o. o nájmu nebytových prostor v budově č.p. 4 ul. Máchova (viz. příloha orig. zápisu).           

20.       konání mimořádného termínu svatby Ing. Petra Gregora a Ilony Tintěrové dne 19.dubna 2004 ve 12:00 hod. v obřadní síni místnosti Městského úřadu v Litoměřicích.

21.       uzavření veřejnoprávní smlouvy na úseku projednávání přestupků mezi Městem Litoměřice a obcí Třebušín

II.  neschvaluje:

1.         umístění dočasné stavby LPG čerpací stanice na p.p.č.657/22 v k.ú. Pokratice.

2.         přechod nájmu NP v ulici 5.května 1/154, Litoměřice na dobu neurčitou ve výši 1.400,- Kč/m2/rok pro Jaroslavu Hronskou - STYL FASHION, Velká Krajská 4, Litoměřice. Od 1.4.2004 do 31.10.2005 je nájemné předplaceno.

3.         příděl soc. bytu 1+1 v ul. Revoluční 1834/8 paní Monice Kančiové, trv. bytem Stránského 20, Litoměřice

4.         použití městského znaku na razítko Společnosti vlastníků jednotek v ul. Pokratická 1847, Litoměřice

5.            předloženou dohodu o umístění a instalaci telekomunikačního zařízení na domech č.p. 1–3, ul. Raisova, Litoměřice (pronájem části nebytových prostor domu), kterou si podala společnost LOSAN s.r.o., se sídlem Březenecká 4808, 430 04 Chomutov. (viz příloha orig zápisu)

III. nedoporučuje:

1.         ZM schválit převzetí DPD – Penzionu, U Trati 3, Litoměřice pod Město Litoměřice.

IV. pověřuje:

 

1.         odbor SMM s platností od 19.2. 2004 uzavíráním smluv o smlouvách budoucích na zřízení věcného břemene pro budování inženýrských sítí.

2.         odbor SMM, aby ve spolupráci s odborem ÚRM a SÚ připravil veškeré podklady z projednávání se spol. Povodí Labe a předložil je na některé z dalších jednání RM.

V. jmenuje:

1.         Prof. Jana Melichara členem DR MěN v Litoměřicích s platností od 19.3.2004.

VI. ukládá:

1.         OSBH projednat ukončení nájmu s firmou Tobacco Shops Group spol. s r.o. a v případě ukončení nájmu zveřejnit záměr pronájmu těchto NP na úřední desce. 

2.         odboru ÚRM v max. míře využívat při stavebních akcí města recyklovaný materiál ze sběrného dvoru Třeboutice.

VII. bere na vědomí:

1.         rozbor hospodaření TSM Litoměřice za rok 2003.

                                                                                     


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Pá: 9-17 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2023 Město Litoměřice
Mobilní menu