Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

05. výpis z usnesení RM 01.03.2005

VÝPIS

Usnesení

ze 5. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 1. 3. 2005 od 12:00 hod.

v kanceláři starosty města

Přítomno 6 členů Rady města Litoměřice

Rada města Litoměřic po projednání:

I. schvaluje:

1.         návrh převodu zlepšeného HV za rok 2004 do rezervního fondu PO ZŠ Ladova 5, Litoměřice. (viz.příloha orig.zápisu)

2.         návrh na převedení kladného HV za rok 2004 do rezervního fondu PO MKZ Litoměřice.

(viz.příloha orig.zápisu)

3.         návrh převodu zlepšeného HV za rok 2004 do rezervního fondu PO ZŠ Svojsíkova 5, Litoměřice. (viz.příloha orig.zápisu)

4.         návrh převodu ze zlepšeného HV za rok 2004 do rezervního fondu PO ZŠ U Stadionu 4, Litoměřice. (viz.příloha orig.zápisu)

5.         dle zákona č. 561//2004 Sb., o předškolním, základním, středním, odborném a jiném v     zdělávání( školský zákon ) výjimku z počtu dětí zapsaných do  třídy mateřské školy a to do počtu  28 dětí v jedné běžné třídě.

6.         převod částky 211.000,- Kč z rezervního fondu do FRIM u PO MSZ s tím, že tyto finanční prostředky budou použity na doplatek nové rolby.

7.         na kalendářní rok 2005 částku neinvestičních nákladů na provoz ZŠ ve výši 4.500,- Kč/ 1 dojíždějící žák.

8.         zábor veřejného prostranství – Mírového náměstí pro křesťanské církve působící v Litoměřicích dne 17.6.2005 za účelem pořádání festivalu LIFE. Akce je povolena bez poplatku.Pořadatel zabezpečí úklid a uhradí náklady na spotřebovanou elektrickou energii.

9.         předloženou smlouvu mezi Městem Litoměřice a fa AdaKa, s.r.o., Ústí n. Labem o provedení auditorského ověření Projektu Phare na akci „Oprava komunikací historického jádra městské památkové rezervace Litoměřice.

10.       zrušení výběrového řízení na demoliční práce v areálu lahvárny pivovaru a ukládá OÚR vrátit podané nabídky TSM Ltm a fa Chládek&Tintěra, a.s.

11.       vypsání konkursního řízení na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace Centrální školní jídelna Litoměřice, Svojsíkova 7 , stanovuje požadavky na uchazeče pro toto konkursní řízení a jmenuje konkursní komisi ve složení, jak byla předložena. Schvaluje přizvat na konkursní řízení  další odborníky. (viz. příloha orig.zápisu)

12.       mandátní smlouvu o zajištění administrace Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2005, mezi Městem Litoměřice (mandatář) a Ústeckým krajem (mandant). (viz. příloha originál zápisu)

13.       konání mimořádného termínu svatby mimo úředně určenou místnost dne 18. června 2005 v 11.30hod. v altánku u letního kina na  Střeleckém ostrově. 

14.       konání mimořádného termínu svatby mimo úředně určenou místnost dne 21. května  2005 v 13.00 hod. na hoře Kalich nad obcí Třebušín, v případě nevhodného počasí na zahradě domu č.p.118, 412 01 Třebušín.

15.       konání mimořádného termínu svatby dne 25. června 2005 v 13.00 hod. na Ploskovickém zámku.

16.       dohodu mezi obcí Křešice a Městem Litoměřice uzavřenou za účelem zakoupení a provozu laserového měřiče rychlosti.

17.       program Zastupitelstva Města konaného dne 10.3.2005.

Ostatní:

1. Informace o zákoně 96/2005 Sb.

2. Informace o strategickém plánování

3. Návrh na zřízení placené zóny

4. Využití volných finančních prostředků

5. Rozpočtové změny

6. Smlouva s TJ Slavoj

7. Smlouva  s ministerstvem MMR (dotace)

8. Spor o vlastnictví sokolovny „na hrádku“ v Litoměřicích“

Záměry :

9.         Prodej  části pozemku p.č. 1387/4 o  výměře cca 33 m2 v  k.ú. Litoměřice

( nutná odděl.geomet.plán)

10.       Zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy na pozemek p.č. 1326/4 a 1326/1 v k.ú. Litoměřice  pro vlastníka nemovitosti  p.č. 1331/1 a 1330 Litoměřice.

11.       Směna  pozemku p.č. 2470/1 o výměře 1.993 m2 v k.ú. Litoměřice (vl.  Studničková) za  část pozemku   p.č. 1345/73 o výměře cca 1.685 m2 v k.ú. Pokratice( majetek obce)

12.       Prodej části pozemku p.č. 839/1 o výměře cca 40 m2 v k.ú. Litoměřice

13.       Nákup nemovitosti bez čp. st.p.č. 5251/15, ostatní plocha p.č. 5251/16 a 5251/55 v k.ú. Litoměřice

Prodeje :

14.       Uzavření darovací smlouvy na pozemky  p.č. 1345/120 o výměře 21mv k.ú. Pokratice z důvodu vybudování místní komunikace.

15.       Revokace usnesení ze dne 24.6.2003 pod. č. jed I/6 týkající se  uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene  na pozemky p.č. 2658/1, p.č 2658/5 v k.ú. Litoměřice

16.       Revokace usnesení ze dne 29.11.2001 pod č.jed. I/13 bezúplatný převod

pozemku p.č. 1265/105 o výměře 731 m2 v k.ú. Pokratice

V.   Informace

VI.  Interpelace

VII. Diskuze

VIII.Závěr

II. neschvaluje:

 

1.         zpětné doplacení nájemného za užívání pozemku p.č. 10 v k.ú. Litoměřice ( parkány).

2.         přidělení bytu č. 23 o velikosti 2 + 0 v ul. Dukelská č. 1856/8 v Litoměřicích, a to jako bytovou náhradu v rámci působnosti obcí při zajišťování bytových náhrad dle zákona č. 102/1992 Sb.

III. doporučuje:

1.         ZM uvolnění částky 100.000,- Kč z rezervy města na doplatek rolby pro TJ Slavoj.

2.         ZM schválit rozpočtovou změnu na straně výdajů z částky 200.000,- na částku 500.000,- Kč a na straně příjmů na částku 300.000,- Kč ( záloha pro TJ Slavoj na rekonstrukci úpravny vody po povodních).

3.         ZM schválit předloženou smlouvu mezi Městem Litoměřice a Ministerstvem pro místní rozvoj o poskytnutí grantu na akci „Oprava komunikací historického jádra městské památkové rezervace Litoměřice“.

IV. ukládá:

1.         ředitelce PO MKZ přehodnotit stav plnění plánu investic a přehled údržby, aktualizovat případně doplnit a předložit RM do 31.3.2005.

2.         OSBH vytipovat a následně předložit RM vhodný byt pro pana Josefa Krňáka, který obývá byt určený pro školníka ZŠ B.Němcové 2, Litoměřice.

3.         OSBH prověřit veškeré smlouvy o využívání přechodně služebních bytů (dispoziční právo).

V. bere na vědomí:

1.         informaci o zákonu č.96/2005 Sb. (Zákon o střetu zájmů).

2.         předložený výsledek hospodaření PO ZŠ Ladova 5, Litoměřice za rok 2004.

(viz.příloha orig.zápisu)

3.         předloženou zprávu o výsledku hospodaření PO MKZ Litoměřice za rok 2004.

(viz.příloha orig.zápisu)

4.         jmenování ing.Zuzany Kotasové novou zástupkyní ředitelky PO MKZ Litoměřice  s účinností od 9.3.2005

5.         předložený výsledek hospodaření PO ZŠ Svojsíkova 5, Litoměřice za rok 2004.

(viz.příloha orig.zápisu)

6.         předložený výsledek hospodaření PO ZŠ U Stadionu 4, Litoměřice za rok 2004.

(viz.příloha orig.zápisu)

7.         informaci o průběhu jednání s TJ Slavoj a Městem Litoměřice ve věci zálohy  ve výši 700.000,- Kč poskytnuté Městem Litoměřice na rekonstrukci úpravny vody po povodních.

8.         aktuální stav investic CŠJ Litoměřice a ukládá odboru ŠKaS a PP řešit pouze havarijní stav objektů do doby nástupu nového ředitele.

9.         informaci o průběhu interpersonálního auditu.

VI. pověřuje:

1.         místostarostu Mgr.Hermanna a vedoucí odboru ŠKaS a PP pí Bitrichovou projednat na příslušných obecních a městských úřadech uhrazení dlužných částek na školném do 31.3.2005. Pokud tyto částky nebudou uhrazeny, budou vymáhány prostřednictvím právního oddělení MěÚ.

2.         právní odd. vymáhat dlužné nájemné – byt v domě č.p. 424/5 v ulici A.Muchy v Litoměřicích.

VII. žádá:

1.         TJ Slavoj Litoměřice o předložení konkrétního návrhu na řešení vrácení zálohy na rekonstrukci úpravny vody po povodních do 31.3.2005.

VIII. nominuje:

1.         na pevný mandát (dle stanov svazku obcí) do rady Euroregionu Elbe/Labe jako zástupce Města Litoměřic pana Jiřího Landu.

IX. revokuje:

1.         své usnesení ze dne 3.2.2005 č. I/8 o přidělení bytu č.19, o velikosti 0+2, v Revoluční ulici

č.p.1834/8, Litoměřice.

         Jiří Landa                                                                 Mgr. Ladislav Chlupáč

          1. místostarosta města                                                              starosta města

Zapsala: Petra Müllerová

 

 

 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po,St,Pá: 9-17 hod.
Út,Čt: 9-16 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu