Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

05. výpis usnesení z jednání RM 28.02.2006

Výpis

USNESENÍ

z 5. jednání RM Litoměřic konaného

dne 28.2. 2006 od 12:15 hod. v kanceláři starosty města Litoměřic

Přítomno 7 členů Rady města Litoměřic

Rada města Litoměřic po projednání:

I.            schvaluje

1.         dodatek č. 1 ke Smlouvě o plnění závazku veřejné služby – zabezpečení dopravní obslužnosti územního obvodu města Litoměřice pro rok 2005 (viz příloha orig. zápisu).

2.         snížení rozsahu PD na školní hřiště ZŠ U Stadionu 4, Litoměřice dle doporučení FV – nerealizovat hřiště na plážový volejbal.

3.         zábor veřejného prostranství – Mírového náměstí pro Vodafone Czech Republic, a.s.

od 10. do 16.4.2006 za účelem umístění mobilní prodejny Vodafone.

4.            financování TSM Litoměřice za měsíc březen formou zálohy ve výši 90% částky navrhované dodatkem smlouvy.

5.         složení komisí a oslovení firem na uvedené akce (viz.příloha orig.zápisu).

6.         návrh na zvýšení cen  pro prodej palivového dřeva a dopravy pro OSLH dle předloženého návrhu (viz.příloha orig.zápisu).

7.         darovací smlouvu mezi Městem Litoměřice a manželi Pošíkovými o bezúplatném převodu pozemku par.č. 2355/44 o výměře 98m2 v k.ú. Litoměřice (viz.příloha orig.zápisu)

8.            směnnou smlouvu mezi Městem Litoměřice a ing. Milošem Sochrem o směně pozemků p.č. 3074/4 o výměře 60m2 v k.ú.Litoměřice a p.č.2229/8, o výměře 20 m² v k.ú Litoměřice  (viz.příloha orig.zápisu)

 

9.         kupní smlouvu mezi Městem Litoměřice a manželi Drhovými o prodeji pozemku par.č. 4116/31 o výměře 37m2, parc.č. 4112/9 o výměře 72m2 v k.ú. Litoměřice (viz.příloha orig.zápisu)

10.       kupní smlouvu mezi Městem Litoměřice a Vladislavem Kubjakem o prodeji pozemku par.č.4116/29 o výměře 40m2, parc.č. 4116/25 o výměře 62m2v k.ú Litoměřice (viz.příloha orig.zápisu)

11.       kupní smlouvu mezi Městem Litoměřice a Václavem Klupákem o prodeji pozemku par.č. 4116/28 o výměře 47m2, par.č. 4116/26 o výměře 61m2 v k.ú Litoměřice (viz.příloha orig.zápisu)

12.       kupní smlouvu mezi Městem Litoměřice a manželi Vrtílkovými o prodeji pozemku par.č. 4116/24 o výměře 38m2, parc.č.4137/4 o výměře 13m2, parc.č. 4115/2 o výměře 129m2 v k.ú Litoměřice (viz.příloha orig.zápisu)

13.            ukončení pronájmu pozemku p.č. 4069/1 (zahrada) o celkové  výměře 10943 m2 v k.ú. Litoměřice v tříměsíční výpovědní  lhůtě ( bez nároků fin. kompenzace do pozemku vložené) s jednotlivými nájemci -uvedenými v příloze č. 1.  z důvodu  přípravy pozemku pro potřeby Města Litoměřice -geotermální vrt (viz.příloha orig.zápisu).

14.            veřejnoprávní smlouvu s obcí Brňany n.O. (viz.příloha orig.zápisu).

15.       finanční příspěvek 5000,-Kč z rozpočtu OŠKSaPP pro pořádání výstavy panoramatické fotografie „České středohoří a Litoměřice očima německých studentů“,konanou v Divadle K.H.Máchy v termínu 6.4.-30.6.2006.

16.       program jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 9.3. 2006.

Program ZM 9.3. 2006

I.    Zahájení, jmenování a volba návrh. komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu

      Kontrola plnění úkolů z minul. ZM

II.   Doplnění / stažení bodu programu

III.  Hlasování o programu

IV.  Body jednání:

1.       Jednostranné upuštění od vymáhání pohledávky

2.       Smlouvy o poskytnutí dotace s TJ Slavoj Litoměřice

3.       Mimosoudní vyrovnání s Akademií J.A. Komenského

4.       Schválení vzorových smluv

5.       Řešení stavu zimního stadionu v Litoměřicích

6.       Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 15.2.2006

Majetkové záležitosti:

Záměry :

7.       Prodej pozemku p.č. 811 a p.č. 812 v k.ú. Litoměřice

8.   Prodej pozemku p.č. 89/3 v k.ú. Pokratice

9.       Prodej části pozemku p.č. 3989/2 v k.ú. Litoměřice

10.   Směna pozemku p.č. 1345/117 (orná - vl. Tůma, Vodáková) za p.č. 1345/120 (orná - vl. město) v k.ú. Pokratice

11.   Nákup pozemků z majetku MBP st.podnik v likvidaci, Litoměřice

12.   Nabídka nepotřebného vojenského majetku – bytové domy

Prodeje:

13.   Prodej pozemku pod chatkou p.č. 4426/3 v k.ú Litoměřice

14.   Prodej pozemku p.č. 4433/2 v k.ú. Litoměřice

15.   Prodej pozemku p.č. 226/2 k.ú. Pokratice

16.   Prodej pozemku p.č. 418 k.ú. Litoměřice

17.   Prodej pozemku p.č. 4436 v k.ú. Litoměřice

V.Informace

                   VI.Interpelace

                   VII.Diskuze

                   VIII.Závěr

II.            neschvaluje:

1.         záměr pronájmu pozemku p.č. 5173/10 (orná půda)  o výměře 14769 m2 v k.ú. Litoměřice.

III.            pověřuje:

1.   vedoucího ODaSH k vydání stanoviska k dopravnímu napojení Hobby centra Litoměřice v tomto znění:

1.       RM trvá na splnění podmínek projektové dokumentace k územnímu řízení pro výstavbu Intersparu (zřízení autobusových zastávek na silnici I/15).

2.       RM požaduje předložení návrhu dopravního řešení omezujícího negativní vlivy zvýšeného dopravního zatížení dané lokality.

IV.        ukládá:

1.         členům RM aby případné připomínky k dodatku ke smlouvě s TSM Litoměřice podali písemnou formou do 9.3.2006 na sekretariát starosty (případně elektronicko poštou na email pí Lieberové).

2.            správnímu odboru, aby dne 10. března 2006 zajistil vyvěšení Tibetské vlajky na budově radnice.

V.            nedoporučuje:

1.         ZM schválit realizaci nátěru konstrukce střechy ZS Litoměřice.

VI.            rozhodla:

1.         o připojení se Města Litoměřic k celosvětové akci „Vlajka pro Tibet“.

 

        Mgr.Petr Hermann                                                                                             Jiří Landa

     3.místostarosta města                                                                 1. místostarosta města                                                                  

Zapsala: Petra Müllerová


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po,St,Pá: 9-17 hod.
Út,Čt: 9-16 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu