Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

05. výpis usnesení z jednání Rady města Litoměřic - 28.2.2012

 

U S N E S E N Í

V Ý P I S

5. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 28.2.2012

od 10:00 hodin v kanceláři starosty města

Přítomno 8 členů RM

R a d a   m ě s t a   L i t o m ě ř i c   n a   s v é m  5.  j e d n á n í

projednala pod usnesením č.:

93/5/2012

Schválení záboru veřejného prostranství – Farmářské trhy – Výstavy, s.r.o.

RM schvaluje zábor veřejného prostranství – části Kostelního náměstí pro spol. Výstavy, s.r.o.,

Na Vinici 13, Litoměřice za účelem pořádání Farmářských trhů za úplatu ve výši 3% z tržby za pronájem stánků.

RM schvaluje bezúplatný pronájem 15 parkovacích míst na Mírovém náměstí pro účastníky trhů

po dobu pořádání farmářských trhů.

 

 

94/5/2012

Schválení záboru veřejného prostranství – parkování v ul.Karla IV. - Výstavy, s.r.o.

RM schvaluje zábor veřejného prostranství – ul. Karla IV. v Litoměřicích pro spol. Výstavy, s.r.o.,

Na Vinici 13, Litoměřice za účelem parkování pro návštěvníky nebo vystavovatele v době konání výstav na výstavišti v termínech dle předložené žádosti v r. 2012 za poplatek ve výši 3.000,- Kč.

 

95/5/2012

Schválení odpuštění poplatků za předzahrádku – pí Hejzlarová L.

RM schvaluje odpuštění poplatku za umístění předzahrádky u Bazar baru na Kostelním náměstí v Litoměřicích pro pí Hejzlarovou, V. Žernoseky, ve výši 1.920,- Kč za rok 2012.

 

96/5/2012

Schválení smlouvy na stanovení práv a povinností účastníků při výstavbě dopravní infrastruktury – P.a M. Smetanovi

RM schvaluje uzavření smlouvy mezi Městem Litoměřice a p. Petrem Smetanou a pí Michaelou Smetanovou, Litoměřice na stanovení práv a povinností účastníků při výstavbě dopravní infrastruktury (viz příloha orig. zápisu).

97/5/2012

Schválení smlouvy na stanovení práv a povinností účastníků při výstavbě dopravní infrastruktury – Petr Cihlář

RM schvaluje uzavření smlouvy mezi Městem Litoměřice a p. Petrem Cihlářem, Litoměřice na stanovení práv a povinností účastníků při výstavbě dopravní infrastruktury (viz příloha orig. zápisu).

98/5/2012

Vzdání se předkupního práva k pozemkům – žádost spol. BUS.Com, a.s.

RM bere na vědomí informaci o podané žádosti spol. BUS.COM, a.s., Lumiérů 181/41, Praha

na zrušení předkupního práva a doporučuje ZM schválit vzdání se předkupního práva k pozemkům p.p.č. 4004/1, 4004/6, 4004/7, 4004/16 a 4004/17 v k.ú. Litoměřice.

99/5/2012

Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO, p.o.

RM schvaluje

a)  s účinností od 1.3. 2012 výši  platby úhrady neinvestičních nákladů za pobyt dítěte v ambulantně léčebně preventivní stacionární péči 500,-Kč/ měsíc

b) kritéria pro přijetí dítěte do ambulantně léčebně preventivní stacionární péče

c) provozní dobu poskytování sociální služby denní stacionář od pondělí do pátku v době od 7:00 do 15:00 hodin

d)  pracovní řád příspěvkové organizace s účinností od 1.3.2012 (viz příloha orig.zápisu)

e) RM souhlasí  s registrací odlehčovací sociální služby  dle ustanovení § 44 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách.

100/5/2012

Schválení platového výměru ředitelky Centra pro zdravotně postižené děti a mládež - Srdíčko

RM schvaluje platový výměr ředitelky příspěvkové organizace Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – Srdíčko Bc. Humlové s účinností od 1.2.2012 (viz příloha orig.zápisu).

101/5/2012

Návrh na příděl bytu č. 16 v Domě s pečovatelskou službou (DPS) Kosmonautů 2021/16

RM schvaluje přidělení bytu č. 16 v DPS Kosmonautů 2021/16, Litoměřice manželům Salačová Danuška a Salač František, trvale bytem Litoměřice a smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku. Finanční příspěvek na sociální účely ve výši 45 tis. Kč bude zaplacen před nástupem do DPS. Nájemní smlouva bude  vystavena na dobu určitou – na dobu dvou let.

102/5/2012

Rezignace člena zdravotní a sociální komise při Radě města Litoměřice

RM bere na vědomí rezignaci MUDr. Kamála Meziana (ČSSD) na funkci člena zdravotní a sociální komise a odvolává ho z funkce člena komise s účinností od 1.3.2012.

103/5/2012

Pronájem nebytových prostor v objektu Hrad Litoměřice, Tyršovo náměstí 68 Destinační agentuře České středohoří, o.p.s.

RM schvalujepronájem nebytových prostor v objektu Hrad Litoměřice, Tyršovo náměstí 68 nájemci Destinační agentura České středohoří, o.p.s., která je zastoupená ředitelkou Ing. Martinou Soldatkovou a v souladu s článkem 7, bodem 7.10. Zřizovací listiny CCR Litoměřice, p.o.,pověřuje CCR Litoměřice, p.o., zastoupenou ředitelkou Ing. Annou Matulovou k uzavření nájemní smlouvy.

104/5/2012

Žádost PO CCR o schválení použití zůstatku neinvestičního příspěvku v roce 2012

RM doporučuje FV projednat a řešit formou rozpočtového opatření možnost použití nevyčerpaného neinvestičního příspěvku PO Centrum cestovního ruchu Litoměřice z roku 2011 v roce 2012.

105/5/2012

Dotace na činnost pěveckým sborům, hudebním a divadelním souborům pracujícím celoročně s dětmi a mládeží v Litoměřicích na rok 2012

RM schvaluje navržené dotace na činnost jednotlivým pěveckým sborům, hudebním a divadelním souborům pracujícím celoročně s dětmi a mládeží v Litoměřicích na rok 2012 (tabulka rozdělení dotací viz. příloha orig. zápisu).

106/5/2012

Schválení příspěvku z Programu regenerace MPR pro rok 2012

RM doporučuje ZM ke schválení rozdělení kvóty státní finanční podpory Programu regenerace MPR ve výši 1.040 tis. Kč a z rozpočtu Města Litoměřice 550 tis.Kč podle předloženého návrhu (viz příloha orig. zápisu)

107/5/2012

Konkurzní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele Základní školy Litoměřice, Havlíčkova 32

RM schvaluje vyhlášení konkursního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitel/ředitelka Základní školy Litoměřice, Havlíčkova 32 a pověřuje odbor ŠKSaPP jeho přípravou v souladu s Vyhl. 54/2005 Sb.

108/5/2012

Schválení smlouvy na zajištění ekologické výchovy prostřednictvím Střediska ekologické výchovy a etiky Rýchory – Brontosaurus Krkonoše, o.s. detašované pracoviště Litoměřice na  rok 2012

RM schvaluje uzavření smlouvy na zajištění ekologické výchovy prostřednictvím Střediska ekologické výchovy a etiky Rýchory – Brontosaurus Krkonoše, o.s. detašované pracoviště Litoměřice na  rok 2012 (viz příloha orig.zápisu).

109/5/2012

Schválení smlouvy o umísťování handicapovaných volně žijících živočichů  s Českým  svazem ochránců přírody, 37/2 ZO Litoměřice záchranná stanice FALCO  Dolní Týnec  na  rok 2012

RM schvaluje uzavření smlouvy o umísťování handicapovaných volně žijících živočichů s Českým svazem ochránců přírody, 37/2 ZO Litoměřice záchranná stanice FALCO  Dolní Týnec  na  rok 2012 (viz příloha orig.zápisu).

110/5/2012

Zrušení výběrového  řízení na dodavatele stavby „Sběrový dvůr odpadů“ a vyhlášení nové soutěže

RM ruší výběrové řízení na dodavatele stavby „Sběrový dvůr odpadů Litoměřice“ a zároveň schvaluje vyhlášení nové soutěže na výše uvedenou akci formou oslovení omezeného počtu uchazečů bez  uveřejnění.

111/5/2012

Bezplatný pronájem konferenčního sálu Gotického hradu a techniky pro školení zaměstnanců MěÚ ve dnech 13.3.2012 a 16.3.2012 

RM schvalujebezplatný pronájem konferenčního sálu Gotického hradu a techniky pro školení zaměstnanců MěÚ ve dnech 13.3.2012 a 16.3.2012  v čase 07.00 až 16.00 hodin.

 

112/5/2012

Prominutí poplatku z prodlení – Lukáš Novák

RM schvaluje prominutí poplatku z prodlení z částky 4.496,-Kč ve výši 80%, (tedy 3.597,-Kč), pro Lukáše Nováka, bytem Litoměřice.

 

113/5/2012

Prominutí poplatku z prodlení – Iva Kreibichová

RM schvaluje prominutí poplatku z prodlení z částky 25.419,-Kč ve výši 60%, (tedy 15.251,-Kč), pro Ivu Kreibichovou, bytem Litoměřice.

114/5/2012

Prominutí poplatku z prodlení – Martina Círusová

RM schvaluje prominutí poplatku z prodlení z částky 2.105,-Kč ve výši 80%, (tedy 1.684,-Kč), pro Martinu Círusovou, bytem Litoměřice.

115/5/2012

Schválení dohody o splátkách – Radovan Polesný

RM schvaluje uzavření dohody o splátkách pro Radovana Polesného, bytem Litoměřice, na částku 20.032,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 1.500,-Kč  měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem leden 2012, se splatností  k poslednímu dni každého měsíce.

116/5/2012

Schválení dohody o splátkách – Věra Vrablicová

RM schvaluje  uzavření dohody o splátkách pro Věru Vrablicovou, bytem Žalhostice, na částku 2.672,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 500,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem březen 2012, se splatností  k poslednímu dni každého měsíce.

117/5/2012

Schválení dohody o splátkách – Dana Jelínková

RM schvaluje uzavření dohody o splátkách pro Danu Jelínkovou, bytem Litoměřice, na částku 8.429,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 500,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem únor 2012, se splatností  k poslednímu dni každého měsíce.

118/5/2012

Schválení dohody o splátkách a  uzavření dohody o ubytování – Ondřej Tomesz

a) RM schvaluje uzavření dohody o splátkách dluhu s Ondřejem Tomeszem, doručovací adresa Želetická 2187/11, Litoměřice, na částku 5.724,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 700,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem únor 2012, se splatností  k poslednímu dni každého měsíce.                      

b) RM schvaluje uzavření dohody o ubytování na užívání ubytovací jednotky č.301 v ubytovně v Želetické ulici č.p. 2187/11 v Litoměřicích pro  Ondřeje Tomesze,  doručovací adresa tamtéž, na dobu určitou od 1.2.2012 do 30.4.2012.

119/5/2012

a) Vzetí na vědomí vyhodnocení Akčního plánu zlepšování projektu Zdravé město a procesu  místní Agendy 21 v Litoměřicích za rok 2011

b) Schválení Akčního plánu zlepšování projektu Zdravé město a procesu místní Agendy 21 v Litoměřicích na rok 2012

a)      RM bere na vědomí vyhodnocení Akčního plánu zlepšování projektu Zdravé město a procesu místní Agendy 21 v Litoměřicích za rok 2011 (viz příloha orig.zápisu).

b)      RM schvaluje Akční plán zlepšování projektu Zdravé město a procesu místní Agendy 21 v Litoměřicích na rok 2012 (viz příloha orig.zápisu).

 

120/5/2012

Vzetí na vědomí organizace „Simulační hry o komunální politice v Litoměřicích“

RM bere vědomí organizaci Simulační hry o komunální politice v Litoměřicích.

121/5/2012

Dodatek č. 4  k nájemní smlouvě č. 2/08 ze dne 29.9.2006 („Cyklistická stezka Litoměřice – Třeboutice, II. etapa–část I“)

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 4  k nájemní smlouvě č. 2/08 ze dne 29.9.2006 se Správou železniční a dopravní cesty, s.o., týkající se aktualizace předmětu nájmu na současný stav - pozemek parc. č. 5533/1, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 57m2 a úpravy výše nájemného z původních 20,- Kč/m2 na 30,- Kč/m2 .

122/5/2012

Pronájem části pozemku parc. č. 4008/74 o výměře cca 2000 mza účelem zřízení odstavné plochy pro automobily, stavební stroje a uskladnění stavebního materiálu

RM schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 4008/74 o výměře cca 2000 mza účelem zřízení odstavné plochy pro automobily, stavební stroje a uskladnění stavebního materiálu na dobu neurčitou s 6 měsíční výpovědní lhůtou spol. DAPS, s.r.o. Na Kocandě 18, Litoměřice za nájemné na části pozemku pod přístřeškem ve výši 9,-Kč/m2/rok, zbývající část pozemku za 5,-Kč/m2/rok.

123/5/2012

Odpuštění pohledávky - nájemné za užívání části pozemku p.č. 4008/74 v k.ú. Litoměřice – Cirkus Praha

RM schvaluje odpuštění pohledávky - nájemného za užívání části pozemku p.č. 4008/74 v k.ú. Litoměřice  k umístění cirkusového stanu a zázemí ve dnech 11.4.2011-17.4.2011 v celé výši 5.000,-Kč Janu Kopeckému, Cirkus Praga, Kojetice.

124/5/2012

Dodatek č. 1 k Dohodě o umístění stavby  č. MAJ 66/11 na p.č.1247/2 v k.ú. Pokratice  (stavba sjezdu)

RM schvaluje  uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě o umístění stavby č. MAJ 66/11 ze dne 12.12.2011 (umístění sjezdu na části  p.č. 1247/2 v k.ú. Pokratice) spočívající v rozšíření platnosti dohody pro vlastníka pozemku p.č. 1231/57 v k.ú. Pokratice Ing. Martina Matulu, bytem Litoměřice (návrh dodatku č. 1 Dohody o umístění stavby, viz příloha orig.zápisu)

125/5/2012

Záměr výpůjčky části pozemku p.č. 834/1 v k.ú. Litoměřice za účelem realizace akce „Likvidace a sanační prace na ČS PHM EuroOil- Litoměřice“

RM schvaluje záměr výpůjčky části pozemku p.č. 834/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 463m2  v k.ú. Litoměřice za účelem realizace akce „Likvidace a sanační práce na ČS PHM EuroOil- Litoměřice“ spol. Čepro a.s., Dělnická 213/12, Praha 7 na dobu určitou od  1.6.2012 do 15.7.2012.

126/5/2012

Záměr výpůjčky části pozemku parc. číslo 3850/8, zahrada o výměře cca 510 m2 v k.ú. Litoměřice

a)                  RM schvaluje záměr výpůjčky části pozemku parc. číslo 3850/8, zahrada o výměře cca 510m2 v k.ú. Litoměřice k účelu vybudování příjezdové cesty, za podmínky, že výpůjčitelé pozemek následně odkoupí.

b)                  RM schvaluje úpravu nájemní smlouvy č. 9170000180 uzavřenou dne 25.4.2001 s Karlem Vopatem, bytem Litoměřice, dodatkem, spočívajícím ve snížení výměry o 15m2.

c)                  RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 9170000082 uzavřené dne 26.2.2002 s Václavem Králíčkem, Šepetely, výpovědí s tříměsíční výpovědní lhůtou

127/5/2012

Záměr pronájmu pozemku parc. číslo 4846, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 319 m2 v k.ú. Litoměřice

RM neschvaluje záměr pronájmu pozemku parc. č. 4846, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 319 m2 v k.ú. Litoměřice k účelu využití pro sportovní rybolov.

128/5/2012

Snížení nájemného – vlastní investice do městského bytu v Litoměřicích (manželé Dvořákovi)

RM schvaluje  snížení  nájmu  pro  manžele Brigitu a Milana Dvořákovi  a  stanovuje  jeho  výši  na  50,- Kč/m2/měsíčně pro období od 01.01.2012 do 31.10.2027 vzhledem k jejich investici do městského bytu. Od data 01.11.2027 budou nájemci platit obvyklé nájemné v daném čase. V případě ukončení nájemního vztahu před datem 01.11.2027 nájemcům nevzniká automaticky nárok na úhradu neodbydlené investice. Případná změna období, po které má nájemce takto upraveno nájemné, je z důvodu inflačních tlaků možná a je plně v kompetenci RM.    

129/5/2012

Snížení nájemného – vlastní investice do městského bytu v Litoměřicích (manželé Beranovi)

RM schvaluje  snížení  nájmu  pro  manžele Marcelu a Jaroslava Beranovi  a  stanovuje  jeho  výši  na 50,- Kč/m2/měsíčně pro období od 01.01.2012 do 31.01.2023 vzhledem k jejich investici do městského bytu. Od data 01.02.2023 budou nájemci platit obvyklé nájemné v daném čase. V případě ukončení nájemního vztahu před datem 01.02.2023 nájemcům nevzniká automaticky nárok na úhradu neodbydlené investice. Případná změna období, po které má nájemce takto upraveno nájemné, je z důvodu inflačních tlaků možná a je plně v kompetenci RM.       

130/5/2012

Snížení nájemného – sleva na nájemném z důvodu umístění gastroprovozů v městských domech v Litoměřicích (nájemníci městských bytů)

RM schvaluje  snížení  nájmu  pro  nájemníky městských domů, ve kterých jsou aktuálně umístěny gastroprovozy (restaurační zařízení) a to takto:

-          pro rok 2012 ve výši 59,- Kč/m2/měsíčně,

-          pro rok 2013 ve výši 72,- Kč/m2/měsíčně.

U nájemníků, u nichž bylo či bude RM nájemné z důvodu v minulosti provedených a uznaných investic do budoucna zastropováno (dosud na 50,- Kč/m2/měsíčně) bude nově nájemné stanoveno ve výši 45,-Kč/m2/měsíčně , přičemž stanovená doba odbydlení se již nemění.

Případně další úpravy nájemného z důvodu inflačních změn jsou možné a jsou plně v kompetenci RM.       

131/5/2012

Bezúplatné zapůjčení altánku na Střeleckém ostrově za účelem uspořádání akce „Svatojánská noc“ dne 22.06.2012

RM schvaluje bezúplatné zapůjčení (výpůjčku) altánku a přilehlého pozemku na Střeleckém ostrově Klubu ochotníků a přátel loutkového divadla „SVÁŤOVU DIVIDLU“  za účelem uspořádání akce „Svatojánská noc“ dne 22.06.2012. Napojení na připojovací bod elektrické energie bude řešen v souladu s pravidly schválenými RM.

132/5/2012

Bezúplatné zapůjčení altánku na Střeleckém ostrově za účelem uspořádání akce „Férové město v pohybu“ dne 27.04.2012

RM schvaluje bezúplatné zapůjčení (výpůjčku) altánku a přilehlého pozemku na Střeleckém ostrově organizátorům akce „Férové město v pohybu“ dne 27.04.2012. Napojení na připojovací bod elektrické energie bude řešen v souladu s pravidly schválenými RM.

133/5/2012

Prodloužení nájemní smlouvy – pan P.L.

RM schvaluje panu Ing. P.L. prodloužení nájemní smlouvy k bytu v Mládežnická 1753/8 v Litoměřicích od 1.2.2012 do 31.1.2013 pod podmínkou uhrazení pohledávky na nájemném s termínem do 29.2.2012.

134/5/2012

Prodloužení ubytování na městské ubytovně v Želeticích – Ivan Magyar ml.

RM schvaluje panu Ivanu Magyarovi ml. prodloužení dohody o poskytnutí přístřeší na ubytovně „Dům Naděje“, Želetická 11 v Litoměřicích do 30.4.2012.

135/5/2012

Přidělení ubytovací jednotky na městské ubytovně v Želeticích – Milan Bukaj

RM neschvaluje přidělení ubytovací jednotky na ubytovně „Dům Naděje“, Želetická 11 v Litoměřicích panu Milanu Bukajovi, Roudnice n.L. 

136/5/2012

Přidělení ubytovací jednotky na městské ubytovně v Želeticích – Renata Horáková

RM neschvaluje přidělení ubytovací jednotky na ubytovně „Dům Naděje“, Želetická 11 v Litoměřicích paní Renatě Horákové, Terezín.

137/5/2012

Přidělení ubytovací jednotky na městské ubytovně v Želeticích – Lenka Měkotová

RM neschvaluje přidělení ubytovací jednotky na ubytovně „Dům Naděje“, Želetická 11 v Litoměřicích paní Lence Měkotové, Litoměřice.

138/5/2012

Přidělení ubytovací jednotky na městské ubytovně v Želeticích – Milan Žák

RM schvaluje přidělení ubytovací jednotky na ubytovně „Dům Naděje“, Želetická 11 v Litoměřicích panu Milanu Žákovi, na dobu 1 roku s možností prodloužení.

139/5/2012

Ukončení ubytování na městské ubytovně v Želeticích pro opakované vážné porušování domovního řádu – Tměj Luboš

RM schvaluje ukončení ubytování na ubytovně „Dům Naděje“, Želetická 11 v Litoměřicích panu Luboši Tmějovi pro opakované vážné porušování domovního řádu ubytovny. Ubytování se ukončuje ke dni 29.2.2012.

140/5/2012

Úprava NS k nebytovému prostoru v KDH - Vlastimil Tlašek, Sport VTR Bike

a) RM schvaluje panu Vlastimilu Tlaškovi, Sport VTR Bike, Litoměřice úpravu nájemní smlouvy k nebytovému prostoru na st.p.č. 4008/22 v areálu KDH. Jako nájemce vstupuje právnická osoba VTR sport s.r.o., K. Jeřábka 1428, Roudnice n.L.,  zast. Vlastimilem Tlaškem a Miroslavem Zelenkou, IČ: 28681410. 

b) zároveň RM žadateli schvaluje ukončení pronájmu prostoru o výměře 46,60 m2 a jeho vyjmutí z nájemní smlouvy ke dni 31.1.2012. 

141/5/2012

Výměna bytu – Cecília Kalejová

RM neschvaluje paní Cecílii Kalejové, Litoměřice výměnu stávajícího bytu za byt 2+1.

142/5/2012

Přidělení bytu – Pavel Janeček

RM neschvaluje přidělení městského bytu panu Pavlovi Janečkovi, t.b. ohlašovna, Mírové náměstí 15/7, Litoměřice.  

143/5/2012

Informace z finančního auditu a auditu systému provedeného u tajemníka úřadu - vzdělávání zaměstnanců

RM bere na vědomí Informaci z finančního auditu a auditu systému u tajemníka úřadu – vzdělávání zaměstnanců (viz příloha orig.zápisu).

144/5/2012

Schválení programu jednání ZM 8.3.2012

RM schvaluje program jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 8. 3. 2012 od 16:00 hod. v hlavním sále Gotického hradu v Litoměřicích.

Program:
I.            Zahájení, jmenování a volba návrh. komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu

II.            Doplnění /stažení bodu programu

III.            Hlasování o programu

IV.        Body jednání :

1.      Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 29.2.2012

2.   a) Informace o zhodnocení volných zdrojů

b) Další postup ohledně zhodnocení volných zdrojů

3.       Schválení dohody o splátkách a) J. Homolka b) J. Mařák

4.       Schválení prominutí poplatku z prodlení – I. Valterová

5.       Schválení prominutí smluvní pokuty - Lamperovi

6.      Schválení prominutí dluhu – E. Kora

7.      Schválení příspěvku z Programu regenerace městské památkové rezervace

8.       a) Schválení „Návrhu způsobu poskytování finančních prostředků z rozpočtu města do společnosti 1. Geotermální Litoměřice a.s.“ a jím doporučenou variantu č. 2

b) Schválení „Smlouvy o půjčce mezi 1. Geotermální Litoměřice a.s. a Městem Litoměřice ve výši 4 mil Kč“

  1. Vzdání se předkupního práva k pozemkům p.p.č. 4004/1, 4004/6, 4004/7, 4004/16 a 4004/17 v k.ú. Litoměřice (žádost BUS.COM, a.s.)
  2. Schválení společenské smlouvy (zakladatelského dokumentu) společnosti Zahrada Čech s.r.o. a personálního obsazení orgánů společnosti

Majetkové záležitosti:

Záměry :

11.       Směna pozemků: část poz.p.č. 4709/15 o výměře cca 320 m2 (ost.plocha) ve vl. P.Soldatka za část poz.p.č. 4709/13 (ost.plocha) o výměře cca 300 m2 v k.ú. Litoměřice (vl.město) s doplatkem rozdílu ceny pro město, nutný odděl.geomet.plán

12.       Prodej poz. p.č. 3227/3 o výměře 21 m (zast.plocha-nádvoří) v k.ú. Litoměřice

13.       Prodej poz.p.č. 1218/1 o výměře 371 m2 v k.ú. Litoměřice

14.       Prodej poz.p.č. 4569/1 o výměře 570 m2 (zahrada) a p.č. 4569/2 o výměře 15 m2 (zast.plocha) v k.ú. Litoměřice

15.       Žádost o bezúplatný převod pozemků (veřejné prostranství zeleň, ost.plocha-komunikace) v k.ú. Litoměřice na ÚZSVM ČR

Prodeje:

16.       Prodej pozemku p.č. 4528/2 o výměře 17 m2 (stavební) a p.č. 4528/6 o výměře 622 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice

17.       Prodej nemovitosti včetně pozemku p.č. 1755/4 o výměře 157 m2 v k.ú. Litoměřice

18.       Prodej bytové jednotky – výměna bytu ul. Stránského 1755/31 v k.ú. Litoměřice

19.       Prodej poz.p.č. 3408/67 o výměře 353 m2, p.č. 3408/96 o výměře 81 m(ost.plocha) a p.č. 3408/97 o výměře 83 m2(stavební) v k.ú. Litoměřice

20.            Bezúplatný převod poz.p.č. 2943/2 o výměře 2239 m2 v k.ú. Litoměřice (ost.plocha- komunikace),č.j. 310/12vl. ÚZSVM ČR, Rašínovo nábř. 390, Praha

21.            Bezúplatný převod poz.p.č. 2980/3 o výměře 104 m2 a 2981/2 o výměře 73 mv k.ú. Litoměřice (ost.plocha- zeleň),č.j. 315/12vl. ÚZSVM ČR, Rašínovo nábř. 390, Praha

22.            Bezúplatný převod poz.p.č. 2719/32 o výměře 257 mv k.ú. Litoměřice (ost.plocha- komunikace),č.j. 314/12, vl. ÚZSVM ČR, Rašínovo nábř. 390, Praha

23.            Bezúplatný převod poz.p.č. 2212/1 o výměře 902 m2, 2188/11 o výměře 3242 m2 a 2212/1 o výměře 356 m2 (ost.plocha-komunikace) vl. ÚZSVM ČR, Rašínovo nábř. 390, Praha

24.       Zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části poz.p.č.1171/1 k.ú. Pokratice

25.            Dodatek č. 1 k Dohodě o umístění stavby a  smlouvě o budoucí kupní smlouvě,

doplnění poz.par.č. 2169 v k.ú. Litoměřice

26.            Doplnění usnesení ZM č. 25/1/2012 ze dne 26.01.2012– prodej pozemku na dvě splátky

27.            Postoupení pohledávky a odpis zbývající dlužné částky Martina Honzy, IČ:73837521

28.       Prodej bytového domu v ul. Revoluční č.p. 1831/7 včetně poz.p.č. 3736/3 o výměře 417 m2 v k.ú. Litoměřice

V.  Informace

VI. Interpelace

VII. Diskuze

VIII. Závěr

145/5/2012

Zpracování aktualizace Strategického plánu rozvoje města Litoměřice v rámci projektu „MARUEL - Místní Agenda 21 a rozvoj udržitelné energetiky v Litoměřicích“

RM schvaluje:

a)       výzvu k podání nabídek do výběrového řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Zpracování aktualizace Strategického plánu rozvoje města Litoměřice v rámci projektu „MARUEL - Místní Agenda 21 a rozvoj udržitelné energetiky v Litoměřicích““ (výzva přílohou orig. zápisu);

b)       návrh smlouvy o realizaci veřejné zakázky s názvem „Zpracování aktualizace Strategického plánu rozvoje města Litoměřice v rámci projektu „MARUEL - Místní Agenda 21 a rozvoj udržitelné energetiky v Litoměřicích““  (návrh přílohou orig. zápisu);

c)       složení výběrové komise a seznamu oslovených firem k výběrovému řízení s názvem „Zpracování aktualizace Strategického plánu rozvoje města Litoměřice v rámci projektu „MARUEL - Místní Agenda 21 a rozvoj udržitelné energetiky v Litoměřicích“.

146/5/2012

a) Schválení „Návrhu způsobu poskytování finančních prostředků z rozpočtu městado společnosti 1. Geotermální Litoměřice a.s.“ a jím doporučenou variantu č.2

b) Schválení Smlouvy o půjčce mezi 1. Geotermální Litoměřice a.s. a Městem Litoměřice

RM doporučuje ZM schválit:

a)       „Návrh způsobu poskytování finančních prostředků z rozpočtu města do společnosti 1.Geotermální Litoměřice a.s.“ a jím doporučenou variantu č. 2 (návrh přílohou orig. zápisu)

b)       „Smlouvu o půjčce mezi 1. Geotermální Litoměřice a.s. a Městem Litoměřice ve výši 4 mil Kč“ (smlouva přílohou orig. zápisu)

147/5/2012

Rezignace MUDr. Vysoudila na funkci ředitele Městské nemocnice v Litoměřicích

a) RM bere na vědomí rezignaci MUDr. Leoše Vysoudila, MBA na funkci ředitele PO Městská nemocnice v Litoměřicích ke dni 29.2.2012 ze zdravotních důvodů.

b) RM pověřuje do doby jmenování nového ředitele, který bude vybrán ve výběrovém řízení, vedením Městské nemocnice v Litoměřicích náměstka pro ekonomiku a provoz Ing.Vladimíra Kestřánka, MBA 

c) RM pověřuje příslušného místostarostu, aby ve spolupráci s odborem sociálních věcí a zdravotnictví připravil podmínky výběrového řízení

d) RM pověřuje příslušného místostarostu, aby ve spolupráci s odborem sociálních věcí a zdravotnictví a advokátní kanceláří Duška&Svobodová připravil změnu zřizovací listiny Městské nemocnice tak, aby byla zřízena 3-členná správní rada jako statutární orgán nemocnice

e) RM děkuje řediteli Městské nemocnice MUDr. Leoši Vysoudilovi, MBA za jeho práci ve vedení nemocnice

 

Mgr. Ladislav Chlupáč

 starosta města

Mgr. Karel Krejza

1. místostarosta města

Zapsala: Jana Váchová


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu