Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

05. výpis usnesení z jednání Rady města Litoměřic-27.3.2008

USNESENÍ

výpis

z 5. jednání Rady města Litoměřic

konaného dne 27.3.2008 od 10:00 hod. v kanceláři starosty města

přítomno 9 členů RM

Rada města Litoměřic po projednání:

I.          schvaluje:

1.         revokaci svého usnesení č. I/22 ze dne 13.3.2008 - Pronájem ul. Karla IV. v Litoměřicích pro společnost Výstavy, spol. s r.o. Litoměřice s tím, že nájem bude za stejných podmínek jako v roce 2007.

2.         převod HV za rok 2007 PO Centrum pro zdravotně postižené děti – Srdíčko do rezervního fondu ve výši 3,62 Kč. 

3.         úhradu ztráty ve výši 2.295.318,- Kč z rezervního fondu, s tím, že v roce 2008 bude uhrazena částka 1.440.990,- Kč a zbývající část 854.328,-Kč bude rozdělena do následujících let; plán investic a oprav majetku nad rámec obvyklého udržování v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2008; odpisový plán na rok 2008 PO CŠJ Litoměřice.

4.         uvolnění finančních prostředků pro PO CŠJ v Litoměřicích z nájemného za rok 2007 ve výši 211.200,- Kč.

5.         hradit Obci Žalhostice neinvestiční náklady za dojíždějící děti do ZŠ Žalhostice ve výši 5.920,- Kč za rok 2008.

6.         dle zákona č.561/2004 Sb., zřízení přípravné třídy na Základní škole, U Stadionu 4 Litoměřice. Třída bude zřízena pro žáky sociálně znevýhodněné, případně pro žáky s odkladem školní docházky.

7.         uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor v nemovitosti č.p.522 na par.č.4006/64 a 4006/65 o celkové výměře 87 m² (prodejna, sklad) mezi ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4 a NK servis v.o.s., Záryby 307, Kostelec nad Labem se zapracováním připomínek členů RM (viz.příl.orig.zápisu).

8.         uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2008 k realizaci projektu „V.ročník Litoměřického loutkového festivalu“ Krajským úřadem Ústeckého kraje pro Městská kulturní zařízení v Litoměřicích.

9.         poskytnutí dotací na činnost SK a TJ dle předloženého návrhu komise sportu při RM (viz příloha orig. zápisu).

10.       uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 14, Revoluční 8, Litoměřice pro Zlatuši Oudovou, na dobu určitou do 31.12.2008.

11.       uzavření smlouvy s firmou DAPS, v.o.s., Na Kocandě 18, Litoměřice, na akci „Oprava části ul. Jarošova, Litoměřice“ (viz příloha orig.zápisu).

12.       bezúplatný zábor veřejného prostranství části Mírového náměstí a Střeleckého ostrova pro Dům křesťanské pomoci Bethel za účelem pořádání Litoměřického festivalu soudobé křesťanské kultury – LIFE 2008 ve dnech19. 6. – 22. 6. 2008.

13.       zábor veřejného prostranství části Lodního náměstí pro Cirkus Variete Cramer, Na Louži 21, Praha 10, za účelem umístění cirkusového příslušenství ve dnech od 3.4. do 6.4.2008.

14.       uzavření dodatku ke smlouvě mezi Městem Litoměřice a firmou INSKY, s.r.o., Nový svět 100, Ústí nad Labem na akci „Domov důchodců v areálu seniorů Litoměřice“ (viz příloha orig. zápisu). 

15.       uzavření nájemní smlouvy se společností SolWin, s.r.o. Straškov na střechu odloučené budovy 1.ZŠ Masarykova (SEVER) na dobu 20 let za podmínky jednorázové platba 40.000,- Kč při zprovoznění systému + efektů ze zelených bonusů (cca 10.000,- Kč/rok). Dále tato  společnost bude garantovat neporušení střechy jak z hlediska statiky tak z hlediska její nepropustnosti a v případě jejího narušení v souvislosti s FVE uhradí plně případné náklady na opravu. Dále instaluje v učebně ekologické výchovy světelný panel informující o takto vyrobené energii.

16.       přidělení NP o velikosti 220 m2 v KDH budova 040, st.p.č. 4008/102 Litoměřice pro Petra Slahučku, Litoměřice, IČ: 640 17 737.

17.       složení výběrové komise a seznam oslovených firem na akci revitalizace DPS Kosmonautů 2020/14 a 2021/16, Litoměřice dle předloženého návrhu (viz příloha orig.zápisu).

18.       složení hodnotící komise na koncesní výběrové řízení Domov pro seniory Litoměřice dle předloženého návrhu (viz příloha orig. zápisu). Tato hodnotící komise bude zároveň plnit funkci komise pro otevírání obálek a posuzování kvalifikace.

19.       převod hospodářského výsledku PO Městské nemocnice v Litoměřicích do rezervního fondu ve výši 2,299.541,33 Kč.

20.       na základě předložené Výroční zprávy MěN v Litoměřicích za rok 2007 a výsledků hospodaření za rok 2007 návrh předložený DR MěN na přiznání celkové částky hmotné zainteresovanosti ředitele MěN v Litoměřicích MUDr. Leoše Vysoudila za rok 2007 (viz příloha orig. zápisu).

21.       vyplacení čtvrtletních záloh na roční odměnu ředitele Městské nemocnice v Litoměřicích na rok 2008 (viz příloha orig. zápisu).

22.       mzdové zařazení ředitele MěN v Litoměřicích dle návrhu DR MěN s účinností od 1.4.2008 (viz příloha orig. zápisu).

23.       poskytnutí finančního příspěvku hudební skupině Existence ve výši 18.000,- Kč z rezervy města na pokrytí nákladů na pronájem prostor v DK v Litoměřicích při křtu vydání CD alba.

24.       užití městského znaku na katalog Severočeské galerii výtvarného umění v Litoměřicích a poskytnutí dotace ve výši 40.000,- Kč z rezervy města na organizování výstavy „Poklady litoměřické galerie“ konané k 50.výročí založení galerie.

II.         neschvaluje:

1.         protinávrh místostarosty Tvrdíka - neschválit revokaci usnesení č. I./22 ze dne 13.3.2008 a uložit osazení ulice dopravním značením a zajistit provozování parkoviště v ul. Karla IV. po dobu výstav TSM.

2.         zachování účtované ceny nájemného z předchozích let ve výši 12.000,- Kč za pronájem prostor v Domu kultury v Litoměřicích pro Městskou nemocnici v Litoměřicích, která pořádá Společenský večer dne 4.4. 2008.

III.        bere na vědomí:

1.         hospodářský výsledek PO Centrum pro zdravotně postižené děti – Srdíčko za rok 2007; plán stavu, tvorby a čerpání fondů PO Centrum pro zdravotně postižené děti – Srdíčko na rok 2008 s ohledem narozdělení HV 2007 schváleným rozpočtem PO na rok 2008; plán nákladů a výnosů PO Centrum pro zdravotně postižené děti – Srdíčko na rok 2008 v souladu se schváleným rozpočtem města; zprávu o činnosti PO Centrum pro zdravotně postižené děti –  Srdíčko za rok 2007.

2.         hospodářský výsledek za rok 2007; plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2008 s ohledem na HV 2007 a schváleným rozpočtem na rok 2008; plán nákladů a výnosů na rok 2008 v souladu se schváleným rozpočtem; zprávu o činnosti za rok 2007 PO CŠJ Litoměřice.

3.         inspekční zprávu České školní inspekce ze dne 18.února 2008 z provedené inspekce na ZŠ Litoměřice, Ladova 5 (viz.příloha orig.zápisu).

4.         dluh společnosti Beneš plus s.r.o. IČ: 25413392 ve výši 941.081,-Kč vůči PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích.

5.         shromáždění KSČM dne 1.5.2008 v Jiráskových sadech a na dopravním hřišti a dne 9.5.2008 u hrobu Rudoarmějců a u Památníku Richard.

6.         Roční zprávu oddělení kontrolního a vnitřního auditu za rok 2007.

7.         hospodářský výsledek PO Městské nemocnice v Litoměřicích za rok 2007,  finanční plán na rok 2008 a Výroční zprávu PO Městské nemocnice v Litoměřicích za rok 2007 (viz přílohy orig. zápisu).         

IV.        doporučuje:

1.         ZM poskytnutí dotace Fotbalovému klubu Litoměřice na dopravu na fotbalový turnaj mládeže v Armentieres ve Francii ve výši 22.000,- Kč z položky grantů na sportovní akce z rozpočtu odboru ŚKSaPP a 20.000,-Kč z rozpočtové rezervy města Litoměřice (viz žádost orig. zápisu).

2.         ZM poskytnutí investiční dotace TJ Slavoj Litoměřice na postavení nového přistávacího zařízení na Labi ve výši 175.000,- Kč a TJ Sokol Pokratice – Litoměřice na nákup sekačky ve výši 125.000,- Kč (žádosti viz orig. zápisu).

3.         ZM poskytnutí dotací na činnost TJ Slavoj Litoměřice, TJ Sokol Pokratice -Litoměřice, FK Litoměřice a Karate klub Litoměřice dle předloženého návrhu (viz příloha orig. zápisu).

 

V.         zřizuje:

1.         komisi státní památkové péče pro program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

VI.        jmenuje:

1.         členy komise státní památkové péče pro program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností:

- Ing. Arch. Stanislav Flesar  - (vedoucí oddělení péče o nemovité památky Památkového ústavu, Územního odborného pracoviště v Ústí /L)

- Závodný Bořivoj – (referent PP MÚ Litoměřice –na území úštěcka, štětska)

- Počíková Jana - (referent PP MÚ Litoměřice – na území obcí Bohušovice, Brňany, Dolánky, Hostěnice, Hrdly, Mlékojedy, Nové Kopisty, Počáply, Trávčice)

- Pospíchalová Hana - (referent PP MÚ Litoměřice – území ochranného pásma MPR Litoměřice)

- Ing. Arch. Jarkovský Jiří

- Landa Jiří – místostarosta města

- Bc. Miroslava Najmanová – vedoucí odboru ŠKAS

VII.       ukládá:

1.         PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích podat žalobu na společnost Beneš plus s.r.o. IČ: 25413392 na vymožení dlužné částky a informovat právní oddělení o průběhu soudního sporu.

2.         PO Městským kulturním zařízením v Litoměřicích zajistit bezplatný výlep plakátů na svých výlepových plochách Litoměřice na „Motoshow Bezinka jaro 2008“ v rozsahu 1 týdne.

3.         oddělení cestovního ruchu a marketingu ve spolupráci s odborem správy majetku města a odd. správy bytového hospodářství a dále se správním odborem připravit do příští RM záměr přemístění informačního centra do současných prostor odd.  správy bytového hospodářství.

4.         PO Městská kulturní zařízením v Litoměřicích zajistit bezplatný výlep plakátů souvisejících s činností "Zdravého města Litoměřice".

VIII.      potvrzuje:

1.         vítězného uchazeče výběrového řízení firmu DAPS, v.o.s., Litoměřice.

IX.        požaduje:

1.         u výběrových řízení na pronájem NP a pozemků předkládání všech materiálů s tím souvisejících.

 

                                   

           

Mgr. Ladislav Chlupáč

Starosta města

Ing. Ivan Palán

Místostarosta města

Zapsala: Eva Lieberová

Za správnost: Bc. Petr Panaš


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po,St,Pá: 9-17 hod.
Út,Čt: 9-16 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu