Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

05. výpis usnesení z jednání Rady města Litoměřic - 26.2.2009 (2)

 

USNESENÍ

VÝPIS

na 5. jednání Rady města Litoměřic

konané dne 26.2. 2009 od 10:00 hodin v kanceláři starosty města

přítomno 8 členů RM

Rada města Litoměřic po projednání:

I.          schvaluje:

1.         uzavření smlouvy uzavírané mezi Městem Litoměřice a firmou  ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín na akci „Litoměřice, Zahradnická ul. – výměna transformátoru (zimní stadion)“ (viz příloha orig. zápisu).

2.         uzavření smlouvy uzavírané mezi Městem Litoměřice a p. Pavlem Hniličkou, Kladno, na akci „Zhotovení dokumentace vnitřního vybavení stavby Multifunkční haly, Litoměřice“ (viz příloha orig. zápisu).

3.         uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě uzavřené mezi Městem Litoměřice a  SUDOP Praha a.s., Olšanská 1a, Praha 3 na akci „II/247, přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky větev napojení na Michalovickou ul. a aktualizace trasy dle studie z 12/2007 DÚR“ (viz příloha orig. zápisu).

4.         provedení provizorního zabednění oken v pivovaru v Krajské ul. v Litoměřicích dle předloženého návrhu (viz příloha orig. zápisu).

5.         instalaci satelitních přijímačů majitelům dotčených nemovitostí v ul. Zahradnická a Václavská dle předloženého návrhu.

6.         znění Dodatku č. 2 ke smlouvě o užívání autobusového nádraží v Litoměřicích uzavřené s dopravcem Květoslav Jirásek - CarBus.

7.         poskytnutí přístřeší pro Ing. Alenu Slunéčkovou, bytem Seifertova 1880/4, Litoměřice v Ubytovně Želetice, Želetická  2187/11, Litoměřice.

8.         prominutí poplatku z prodlení ve výši 3.192,-Kč pro Radima Chloupka, Litoměřice.

9.         prominutí poplatku z prodlení ve výši 1.200,-Kč pro Hanu Lojkovou, Litoměřice.

10.       podání žaloby na vyklizení bytu č.14 ve 3.podlaží na adrese Revoluční 1834/8, Litoměřice proti uživateli bytu a poskytnutí přístřeší pro uživatelku bytu Zlatuši Oudovou v Ubytovně, Želetice na adrese Želetická 2187/11, Litoměřice.  

11.       uzavření nájemní smlouvy k bytu č.25  v 5.podlaží domu na adrese Revoluční 1831/7, Litoměřice na dobu určitou do 31.8.2009.

12.       uzavření dodatku č.1 k dohodě o splátkách ze dne 2.1.2008 mezi Městem Litoměřice a Janem Tichým, Litoměřice, kterým se navyšuje dluh na nájemném o částku 14.398,-Kč a  výše splátek na  2.000,-Kč.

13.       předložený návrh komise výchovy a vzdělání při RM na rozdělení dotací pro dětské spol. organizace (viz příloha orig. zápisu).

14.       předložený návrh komise výchovy a vzdělání při RM) na granty v oblasti volného času dětí (viz příloha orig. zápisu).

15.       předložený návrh komise sportu při RM na granty v oblasti výkonnostního a zájmového sportu (viz příloha orig. zápisu).

16.       poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10.000,-Kč pro p. Michalu La Lourdonnaye (roz. Žáková) na mezinárodní turnaje ve stolním tenise. Příspěvek bude hrazen z rozpočtu odboru ŠKSaPP.

17.       předložený návrh komise výchovy a vzdělání při RM na granty pro školy a školská zařízení v roce 2009 (viz příloha orig. zápisu).

           

18.       složení výběrové komise a předložený seznam oslovených firem na pořízení požární techniky pro cisternovou automobilovou stříkačku (viz příloha orig. zápisu).

19.       parkování v areálu kasáren DH pro dvě nákladní vozidla pana Jana Pištěje, Litoměřice za cenu 400,- Kč/1vozidlo/měs.

20.       krátkodobý pronájem prostor v KDH:

-                     v budově 002                             - exteriér – vjezd do KDH a vrátnice

-                     v budově 003                             - exteriér před budovou 003

                        pro DRAMEDY PRODUCTIONS s.r.o., Ďáblická 965/2h, 182 00 Praha 8, IČ : 25785516, zastoupená na základě plné moci panem Jakubem Exnerem, ve dnech 4.3. – 6.3.2009, kterému by předcházely 3 dny příprav (1.3.-3.2009) a po jeho skončení 1 den úklidu a likvidace (7.3.2009). Cena pronájmu je 100.000,- Kč.

21.        záměr zřízení věcného břemene umístění veřejného osvětlení k části pozemku p.č. 2608/5 v k.ú. Litoměřice ve vlastnictví ČR ve správě hospodaření PF, Husinecká 1024, Praha pro oprávněného Město Litoměřice (budoucího vlastníka VO). Náklady spojené se zřízením věcného břemene vč. jednorázové náhrady uhradí investor stavební akce „SO 410/1 –Veřejné osvětlení, komunikace I.etapa“, Ústecký kraj, Velká Hradební 3118, Ústí nad Labem. Smlouvu o zřízení budoucího věcného břemene lze uzavřít.

22.       záměr zřízení věcného břemene umístění veřejného osvětlení k pozemkům  p.č.173/11, p.č.177/5, p.č.185/20, p.č.306/38 vše v k.ú. Mlékojedy Litoměřic ve vlastnictví ČR ve správě hospodaření PF, Husinecká 1024, Praha pro oprávněného Město Litoměřice (budoucího vlastníka VO). Náklady spojené se zřízením věcného břemene vč. jednorázové náhrady uhradí investor stavební akce „SO 406-Prodloužení veřejného osvětlení - most“,  Ústecký kraj, Velká Hradební 3118, Ústí nad Labem. Smlouvu o zřízení budoucího věcného břemene lze uzavřít.

23.       uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č.9170000237, ze dne  31.1.2005 s Ladislavem Michálkem, Litoměřice, snižující výměru předmětu nájmu pozemku p.č. 2018/1v k.ú.Litoměřice na 245m2 (dodatek č. 1 viz. příloha orig. zápisu).

24.       uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č  9170000291, ze dne  21.4.2008 s Josefem Šlanhofem, Litoměřice, snižující výměru předmětu nájmu pozemku p.č. 2031/1v k.ú.Litoměřice na 44m2 a  roční nájemné na částku 88,- Kč. (dodatek č. 1 viz. příloha orig. zápisu).

25.       uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č.P33, ze dne 28.5.2003 s Petrem Skanderou, Litoměřice, snižující výměru předmětu nájmu pozemku p.č. 2231/1 v k.ú.Litoměřice na 3160m2 (dodatek č. 2 viz. příloha orig. zápisu).

26.       ukončení výpůjčky č. 282 ze dne 25.7.2007, týkající se pozemků p.č.2229/10, zahrada  o výměře 500m2 a p.č. 2228/5 zahrada o výměře 92m2 obě k.ú. Litoměřice, uzavřené s vypůjčitelem  Jiřím Sochrem, Litoměřice ve lhůtě 30-ti dnů od data doručení výpovědi z důvodu realizace stavby „Přivaděč průmyslové zóny Prosmyky,II. část“.

27.       uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o výpůjčce č. 269,  uzavřené dne 4.12.2006, týkající se rozšíření předmětů výpůjčky o část pozemku p.č.2619, zahrada o výměře cca 20m2 k účelu  zařízení  dočasného stavebního záboru manipulační, montážní  plochy a dále k účelu umístění  přeložky veřejného osvětlení v rámci stavby „SO 410/1-Veřejné osvětlení komunikace, 1. etapa“, investorem stav. akce Ústeckým krajem Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem. Dodatek lze uzavřít po 15-ti denním zveřejnění záměru výpůjčky na úřední desce a úpravě stávajících NS na pozemku váznoucích (Dodatek č. 3 viz příloha orig. zápisu).

                                              

28.       složení výběrové komise a předložený seznam oslovených firem na akce: pořízení „Audio Guide“, zpracování propagačního materiálu „Průvodce městem“ v cizích jazycích, vytvoření „Virtuální prohlídky města a umístění na internetu“, zpracování „Cyklistického a turistického generelu města“ v rámci projektu Litoměřice známé před i za svými hradbami.

29.       odvolání členů komise cestovního ruchu a marketingu, Jany Váchové a Hany Mildové.

30.       kandidaturu města Litoměřice do Rady NSZM ČR a nominuje do voleb, které proběhnou  dne 25. 3. 2009 v Jihlavě na zasedání Valné hromady NSZM ČR,  Mgr. Petra Hermanna.

31.       program jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 12.3.2009 od 16:00 hodin v zasedací síni Městského úřadu.

Program:

I.    Zahájení, jmenování a volba návrh. komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu

      Kontrola plnění úkolů z minul. ZM

II.   Doplnění / stažení bodu programu

III.  Hlasování o programu

IV.  Body jednání

1.   Rozpočtová opatření dle doporučení FV

2.   Informace o zhodnocení volných zdrojů

3.   Plnění rozpočtu za období 1-12/2008

4.   Dohoda o započtení pohledávek a prominutí dluhu - Jirásek CarBus

5.   Schválení splátkových kalendářů

6.   Uzavření koncesní smlouvy na provozování Domova pro seniory v Litoměřicích

7.   Zřízení místa pro poskytování vzdělání MŠ Litoměřice, Masarykova 30, PO

8.   Dotace na činnost pro sportovní kluby a schválení vzorové smlouvy o dotaci

9.   Granty 2009 v oblasti sportu a volného času dětí a schválení vzorové smlouvy o dotaci

10.  Žádost o dotaci z Operačního programu ŽP

11.  Zápis KV při ZM z provedené kontroly PO MKZ

12.  Pověření na zastupování na Sněmu Euroregionu

13.  Uzavření smluv na zajištění APP

Majetkové záležitosti                 Záměry :

14.  Prodej bytových domů v ul. A. Muchy 424 a 425, ul. Turgeněvova 618, ul. Mrázova 986, ul. Kamýcká 1028, 1029 a 1030

15.  Podání žádosti o převod pozemku p.č. 177/2 v k.ú. Pokratice 

16.  Prodej opuštěného a neudržovaného hrobu sektor III/C, číslo 7

17.  Prodej 24 bytových jednotek  v ul. U Katovny č.p. 2004 v Litoměřicích

18.  Prodej části pozemku p.č. 92/1 v k.ú. Litoměřice

19.  Prodej pozemku pod chatkou p.č. 2469/2 v k.ú. Litoměřice

20.  Prodej části pozemku p.č. 1206/7

21.  Nákup části pozemku p.č. 2472/45 v k.ú. Litoměřice

22.  Revokace usnesení č. I./13 ZM ze dne 1.11.2007

Prodeje :

23.  Bezúplatný převod pozemku včetně hradební zdi p.č. 162/3 v k.ú. Litoměřice

24.  Prodej opuštěného a neudržovaného hrobu  sektor III/19, číslo 216-217

25.  Prodej opuštěného a neudržovaného hrobu sektor IV. A , číslo 167

26.  Prodej pozemku p.č. 657/82 v k.ú. Pokratice

27.  Prodej pozemku p.č. 2736/2 v k.ú. Litoměřice

28.  Prodej zastavěných pozemků v osadě 23 a 27 v k.ú. Litoměřice

29.  Prodej pozemku p.č. 4981/1 v k.ú. Litoměřice

30.  Prodej pozemku p.č. 196/59 v k.ú. Pokratice

31.  Prodej pozemku p.č. 196/60 v k.ú. Pokratice

32.  Prodej pozemku p.č. 196/61 v k.ú. Pokratice

33.  Prodej pozemku p.č. 196/62 v k.ú. Pokratice

34.  Prodej části pozemku p.č. 2354/20 v k.ú. Litoměřice

35.  Prodej pozemku p.č. 966/1 v k.ú. Litoměřice

36.  Prodej pozemku p.č. 966/2 v k.ú. Litoměřice

37.  Prodej pozemku p.č. 966/3 v k.ú. Litoměřice

38.  Směna pozemků p.č. 1345/229 za p.č. 1344/143 a p.č. 1345/228 v k.ú. Pokratice

39.  Revokace usnesení č.I./30 ze dne 11.12.08

40.  Doplnění usnesení I/15 ZM ze dne 22.01.09 o nákup technického  vybavení  na p.č. 4687/3 v k.ú. Litoměřice od Sempry s.r.o. Litoměřice

41.  Prodej bytových jednotek ul. A.Muchy 414, 415, Kubínova 437, 438, 439, Revoluční 15, 16, 17, Ladova 430 a prodej BJ po prověření majetku ul. Stránského 1754, 1755, Heydukova 1873, 1874,1875, Mládežnická 1752, 1753, Topolčianská 404, Družstevní 1756, 1757 a Resslova 1673

42.  Bezúplatný převod pozemku p.č. 580/1 v k.ú. Litoměřice

V. Informace

VI. Interpelace

VII. Diskuze

VIII. Závěr

32.       poskytnutí příspěvku z rozpočtové rezervy města ve výši 5.000,- Kč pro Gymnázium Cheb na pořádání dějepisné soutěže v listopadu 2009.

II.         ukládá:

1.         OÚRM zajistit jednání s MK za účasti určeného zastupitele Mgr. Karla Krejzy

III.        doporučuje:

1.         ZM schválit předložený návrh komise sportu při RM na rozdělení dotací na činnost pro sportovní kluby (viz příloha orig. zápisu).

IV.        pověřuje:

1.         od 1.3.2009 vedením PO CŠJ pana ing. Zdeňka Paclíka a to do doby řádného jmenování ředitele PO na základě výběrového řízení.

2.         místostarostu p. Tvrdíka a vedoucí kina Mgr. Vášovou pracovat na přípravných krocích k realizaci projekce 3D v kině Máj, včetně spolupráce s finančním výborem na návrhu variant financování této investice a na získání dotace z MK ČR.

V.         ruší:

1.         usnesení č. I/15 ze dne 21.10.2008 -výpověď z nájmu bytu                                         

2.         usnesení č. I/16 ze dne 21.10.2008 - poskytnutí přístřeší

3.         usnesení č. I/17 ze dne 21.10.2008 - výpověď z nájmu bytu                                 

4.         usnesení č. I/18 ze dne 21.10.2008 - poskytnutí přístřeší

VI.        jmenuje:

1.         Mgr. Petra Hoška členem realizačního výboru (RV) pro oslavy 20. výročí pádu totality.

2.         p.Jiřího Landu členem dopravní komise při RM.

VII.       revokuje:

1.         usnesení č.I/5 ze dne 29.1.2009

2.         usnesení č.I/4 ze dne 29.1.2009

VIII.      bere na vědomí:

1.         oznámení konání shromáždění pro J. Štětinu, Valdštejnské nám. 4, Praha 1 na Mírovém náměstí v Litoměřicích dne 19.5.2009 od 10 do 18 hod.

2.         předloženou informaci o počtu akcí povolených OÚR v r. 2008 (viz příloha orig. zápisu).

3.         informaci o stavu prací na územním plánu (viz příloha orig. zápisu).

4.         informaci o veřejnosprávní kontrole PO CŠJ, Svojsíkova 7, Litoměřice

5.         předloženou účetní závěrku roku 2008 PO CŠJ, Svojsíkova 7, Litoměřice.

6.         rezignaci ředitele PO CŠJ, Svojsíkova 7, Litoměřice ke dni 28.2.2009

                                  

                       

Jiří Landa                                                                                                        Mgr. Ladislav Chlupáč

místostarosta města                                                                                        starosta města


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu