Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

05. výpis usnesení z jednání Rady města Litoměřic - 22.2.2021

 

USNESENÍ
V Ý P I S
z 5. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 22. 2. 2021
od 13:00 hodin v kanceláři starosty města

80/5/2021
Schválení smlouvy o spolupráci - výstavba dopravní infrastruktury v ul. Jarní, Litoměřice
RM schvaluje zavření smlouvy o spolupráci s p. Jxxxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice, nar. xxxxxxxxx a pí Kxxxxxxxx Vxxxxxxxx, bytemxxxxxxxxxxx Litoměřice, nar. xxxxxxxxxx. Jedná se o stanovení práv a povinností účastníků při výstavbě dopravní infrastruktury (viz příloha orig. zápisu).
 
 
81/5/2021
Přípravné třídy ZŠ Na Valech a ZŠ Havlíčkova pro rok 2021/2022
RM schvaluje v souladu s § 47 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) pokračování činnosti přípravných tříd na Základní škole Litoměřice, Na Valech 53, se sídlem Na Valech 582/53, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773428 a na Základní škole Litoměřice, Havlíčkova 32, se sídlem Havlíčkova 1830/32, 412 01 Litoměřice, IČO:46773363, a to od 1. 9. 2021 a ukládá odboru ŠKSaPP podání žádosti na KÚ ÚK.
 
 
82/5/2021
Šablony III. výzva č. 02_20_080 MŠMT - ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4
RM bere na vědomí uzavření dohody o provedení práce mezi Základní školou Litoměřice, U Stadionu 4, se sídlem U Stadionu 522/4, 412 01 Litoměřice IČO: 46773401 a ředitelem školy Mgr. Milanem Slukou na administrování projektu Šablony III v rámci výzvy č. 02_20_080 vyhlášené MŠMT ČR, a to podobu realizace projektu.
 
 
83/5/2021
Aktualizace Vnitřního platového předpisu - PO ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4
RM schvaluje aktualizaci Vnitřního platového předpisu PO Základní škola Litoměřice, U Stadionu 4, se sídlem U Stadionu 522/4, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773401 s účinností od 01.01.2021 (viz příloha orig. zápisu).
 
 
84/5/2021
Aktualizace Vnitřního platového předpisu - PO ZUŠ Litoměřice
RM schvaluje aktualizaci Vnitřního platového předpisu PO Základní umělecká škola Litoměřice, se sídlem Masarykova 621/46, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773410 s účinností od 01.02.2021 (viz příloha orig. zápisu).
 
 
85/5/2021
Schválení vzorové darovací smlouvy na poskytování vermikompostérů pro individuální žadatele a pověření starosty k uzavírání smluv
RM schvaluje program poskytování vermikompostérů pro občany města v rámci snižování celkové produkce odpadů. RM schvaluje znění vzorové darovací smlouvy uzavírané mezi městem Litoměřice jako dárcem a žadatelem jako obdarovaným, o darování 1 ks plastového vermikompostéru o rozměrech 40 x 40 x 68 cm + 1 ks násady žížal, v pořizovací ceně 2.574 Kč od firmy HBABio spol. s r.o. V Podbabě 2602/29 B,160 00 Praha 6, IČO: 27113485 (vzorová smlouva viz příloha orig. zápisu). RM pověřuje pana starostu k uzavírání darovacích smluv s individuálními žadateli o výše specifikované vermikompostéry.
 
 
86/5/2021
Schválení vzorové darovací smlouvy na poskytování kompostérů pro individuální žadatele a pověření starosty k uzavírání smluv
RM schvaluje programu poskytování kompostérů na rok 2021 občanům města, kteří jsou vlastníky nebo nájemci zahrad a travnatých ploch v katastrálním území Litoměřice a Pokratice.
RM schvaluje znění vzorové darovací smlouvy uzavírané mezi městem Litoměřice jako dárcem a žadatelem jako obdarovaným, o darování 1 ks kompostéru z lamelového pozinkovaného plechu, o rozměrech 130x130x100cm, v pořizovací ceně 4.175 Kč vč. DPH od firmy MEVA a.s. (vzorová smlouva viz. příloha originálu zápisu). RM pověřuje pana starostu k uzavírání darovacích smluv s individuálními žadateli o výše specifikované kompostéry.
 
 
87/5/2021
Schválení smlouvy o zajištění ekologické výchovy Střediskem ekologické výchovy SEVER Litoměřice, o.p.s. na rok 2021
RM schvaluje uzavření smlouvy na rok 2021 o zajištění ekologické výchovy Střediskem ekologické výchovy SEVER Litoměřice, o.p.s.,IČO : 28745418, se sídlem Masarykova 701/35,412 01 Litoměřice. - viz originál přílohy zápisu.
 
 
88/5/2021
Program podpory využití zachycené dešťové vody v Litoměřicích
RM schvaluje:
a) Program podpory využití zachycené dešťové vody v Litoměřicích na rok 2021.
b) Vzorové smlouvy k programu podpory využití zachycené dešťové vody v Litoměřicích na rok 2021.
c) Vzor žádosti k programu podpory využití zachycené dešťové vody v Litoměřicích na rok 2021.
viz přílohy orig. zápisu.
 
 
89/5/2021
Schválení výjimky z Příkazu starosty a tajemníka MěÚ č.14/2016 - kompostéry
a) RM schvaluje výjimku z Příkazu starosty a tajemníka MěÚ č.14/2016 "Zadávání veřejných zakázek" a povoluje veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZMR/09/2021 s názvem "Nákup 120 kompostérů" zadat přímým oslovením dodavatele MEVA-TEC s.r.o., Chelčického 1228,413 01 Roudnice nad Labem, IČO: 62742051.
b) RM schvaluje uzavření kupní smlouvy "Nákup 120 kompostérů" od dodavatele MEVA-TEC s.r.o., Chelčického 1228,413 01 Roudnice nad Labem, IČO: 62742051 (viz příloha orig. zápisu).
 
 
90/5/2021
Zavedení zpoplatnění bioodpadů a stavebních odpadů na sběrném dvoře
RM schvaluje zavedení zpoplatnění staveních odpadů přijímaných na sběrném dvoře v ulici Nerudova takto: do 50 kg bude přijímán veškerý stavební odpad zdarma, vešker odpad nad 50 kg bude zpoplatněn sazbou 1Kč/kg. Maximální příjem stavebních odpadů od občana v jeden den se stanovuje na 100 kg. Veškeré stavební odpady budou přijímány pouze v igelitových pytlích a to tak, aby bylo možno odpad ručně zvážit.
RM schvaluje zavedení zpoplatnění poskytnutí jednoho vaku BIG-BAG takto: pro občany města zdarma s omezením na max. 5 ks/rok na jednu nemovitost, pro veškeré příspěvkové organizace města 200 Kč/ks bez množstevního omezení, pro ostatní organizace 500 Kč/ks bez množstevního omezení. Pro organizace, které provádí veřejně prospěšné práce pro TSM Litoměřice a Město Litoměřice zdarma bez množstevního omezení.
Výše uvedená opatření nabývají platnosti 1.3.2021. RM ukládá odboru životního prostředí a TSM Litoměřice neprodleně o těchto opatřeních informovat veřejnost.
 
 
91/5/2021
Záměr pachtu pozemku parc. č. 1491 v k.ú. Litoměřice včetně ukončení pachtovní smlouvy č. 9170000172
RM schvaluje ukončení smlouvy o nájmu pozemku č. 9170000172 ze dne 25.04.2001, k části pozemku parc. č. 1491 v k.ú. Litoměřice s panem xxxxxxxxxxxxxxxxxx 412 01 Litoměřice, dohodou k 29.03.2021.
a
RM schvaluje záměr propachtování pozemku parc. č. 1491, zahrada o výměře 431 m2 v k.ú. Litoměřice, k účelu užívání zahrady, na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou.
 
 
92/5/2021
Zřízení služebnosti umístění elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 3986/2, 3991/1 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění, provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 3986/2, 3991/1 k.ú. Litoměřice, dle GP 4900-10/2020 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČO: 24729035, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 4585 Kč + 21 % DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí
 
 
93/5/2021
Zřízení služebnosti umístění elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 4160 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění, provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 4160 k.ú. Litoměřice, dle GP 4891-10/2020 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČO: 24729035, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 765 Kč + 21 % DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.
 
 
94/5/2021
Zřízení služebnosti umístění elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 5222/1 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění, provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 5222/1 v k.ú. Litoměřice, dle GP 4892-10/2020 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČO: 24729035, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 4.331 Kč + 21 % DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí
 
 
95/5/2021
Zřízení věcného břemene – služebnosti telekomunikačního zařízení k části pozemků parc.č. 1634/6, 1683/2, 1634/7, 1683/3, 1354/2 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav telekomunikačního zařízení k části pozemků parc.č. 1634/6,1683/2,1634/7,1683/3,1354/2 v k.ú. Litoměřice, podle GP 4767-219/2019, ve prospěch oprávněného spol. CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Praha 9, IČO: 04084063, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 3.774 Kč + 21 % DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí
 
 
96/5/2021
Schválení výjimky VZMR č. VZ/005/2021 – “Nákup ojetého motorového vozidla Ford Ranger“
RM schvaluje výjimku z Příkazu starosty města a tajemníka MěÚ č. 14/2016 „Zadávání veřejných zakázek“ a povoluje veřejnou zakázku malého rozsahu (VZMR II. kategorie) na dodávku s názvem „Nákup ojetého motorového vozidla Ford Ranger“ zadat přímým oslovením prodávajícího Auto BB s.r.o., Křižíkova 1427, 256 01 Benešov, IČO: 05449901 a uzavření kupní smlouvy (viz příloha orig. zápisu).
 
 
97/5/2021
Uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru v budově č.p. 241 (tzv. „Gotické dvojče“) v ulici Jezuitská v Litoměřicích
RM schvaluje uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru o celkové výměře 41,65 m2, který se nachází v přízemí budovy č.p. 241 v ulici Jezuitská v Litoměřicích, se spolkem Institut kresby a grafiky, z.s., se sídlem Jezuitská 4/12 a, Litoměřice-Město, 412 01 Litoměřice, IČO: 06889280. Smluvní vztah se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení vždy o jeden rok. Smluvní nájemné činí 200 Kč/m2/rok, náklady na služby bude hradit nájemce.
 
 
98/5/2021
Uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově bez č.p., stojící na pozemku parc.č. 2676/4 v k.ú. Litoměřice v bývalém vojenském areálu v ul. Pobřežní v Litoměřicích
RM schvaluje uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 376,70 m2, který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 2676/4 v k.ú. Litoměřice v bývalém vojenském areálu v ulici Pobřežní v Litoměřicích, se společností yourtent.com, s.r.o., se sídlem Korunní 2569/108, 101 00 Praha 10, IČO: 07836911. Smluvní vztah se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení vždy o jeden rok. Smluvní nájemné činí 350 Kč/m2/rok, náklady na služby bude hradit nájemce.
 
 
99/5/2021
Uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 5251/31 v k.ú. Litoměřice v areálu kasáren Pod Radobýlem v Litoměřicích
RM schvaluje uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 280 m2, který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku parc.č. 5251/31 v k.ú. Litoměřice v areálu kasáren Pod Radobýlem v Litoměřicích, s panem Lxxxxxx Bxxxxxxx, IČO: xxxxxxxx, se sídlem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 412 01 Litoměřice. Smluvní vztah se uzavírá s podmínkou provedení stavebního oddělení pronajatého prostoru na náklady nájemce. Smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení vždy o jeden rok. Smluvní nájemné činí 350 Kč/m2/rok, náklady na služby bude hradit nájemce.
 
 
100/5/2021
Směna městského bytu č. 4 v ulici Kamýcká 1029/8 za byt č. 5 v ulici Kamýcká 1029/8
RM schvaluje paní xxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice, směnu stávajícího bytu za menší byt č. 5 v ulici xxxxxxxxxxxxxx v Litoměřicích. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení.
 
 
101/5/2021
Ukončení nájemního vztahu dohodou
RM schvaluje paní Bc. xxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxx, bytem Mírové náměstí 20/12, ukončení nájemní vztahu dohodou ke dni 28.2.2021.
 
 
102/5/2021
Uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 4707/2020
RM schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 4707/2020 z důvodu realizace stavby „Prodloužení vodovodního řadu v ul. Žernosecká Litoměřice“ na pozemku parc.č. 2635 v k.ú. Litoměřice ve vlastnictví České republiky- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha, IČO: 69797111 za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 4.130 Kč.
 
 
103/5/2021
VZ/003/2021 s názvem „Litoměřice, Mírové náměstí č. p. 15/7 - výměna střešní krytiny domu KALICH“ - schválení zadání VZ a složení hodnotící komise
RM schvaluje způsob zadání, seznam oslovených dodavatelů a složení hodnotící komise ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/003/2021 s názvem „Litoměřice, Mírové náměstí č. p. 15/7 - výměna střešní krytiny domu KALICH“ (viz příloha orig. zápisu)
 
 
104/5/2021
Akční plán zlepšování Zdravého města Litoměřice - vyhodnocení roku 2020, plán pro rok 2021
RM schvaluje:
a) vyhodnocení Akčního plánu Zdravého města Litoměřice za rok 2020 (viz příloha orig. zápisu)
b) Akční plán Zdravého města Litoměřice na rok 2021 (viz příloha orig. zápisu)
 
 
105/5/2021
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2020
RM bere na vědomí Výroční zprávu města Litoměřice o činnosti orgánů města v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. (viz příloha orig. zápisu).
 
 
106/5/2021
Výroční zpráva o peticích a stížnostech za rok 2020
RM bere na vědomí Výroční zprávu o přijatých a vyřízených peticích a stížnostech za rok 2020 (viz příloha orig. zápisu).
 
 
107/5/2021
Výroční zpráva o vymáhání pohledávek za rok 2020
RM bere na vědomí Výroční zprávu o vymáhání pohledávek za rok 2020 (viz příloha orig. zápisu).
 
 
108/5/2021
Schválení podání žaloby na vyklizení prostor sloužících k podnikání
RM schvaluje podání žaloby na vyklizení prostor sloužících k podnikání o ploše 173 m2, v budově bez č.p./č.e. stojící na pozemku parc.č. 4008/124 v k.ú. a obci Litoměřice, v areálu bývalých kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích, které protiprávně užívá Filip Panocha, IČO: 08514984, se sídlem Mendelova 543/15, Praha 4, PSČ 149 00.
 
 
109/5/2021
Návrh na změnu Stanov společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s.
Rada města Litoměřice rozhoduje ve věci obce jako jediného akcionáře obchodní společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s., se sídlem Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice, IČO: 061 99 518 a přijímá toto rozhodnutí / schvaluje tento návrh na vydání rozhodnutí:
a) Rada města Litoměřice schvaluje změnu stanov akciové společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s. dle návrhu (viz příloha originálu zápisu).
b) Rada města Litoměřice ukládá starostovi Města Litoměřice, aby Město Litoměřice, zastoupené starostou, vydalo při výkonu působnosti Valné hromady Rozhodnutí jediného společníka / akcionáře Nemocnice Litoměřice, a.s., o výše uvedeném usnesení.
 
 
Mgr. Ladislav Chlupáč
Starosta města
 
Mgr. Karel Krejza
1. Místostarosta města
 
Vyhotoveno dne: 25.2.2021

 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu