Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

05. výpis usnesení z jednání Rady města Litoměřic - 21.3.2013

USNESENÍ

Výpis

z 5. jednání Rady města Litoměřic

konaného dne 21.3. 2013 od 10:00 hodin v kanceláři starosty města

Přítomno 9 členů RM

 

R a d a   m ě s t a   L i t o m ě ř i c   n a   s v é m  5. j e d n á n í

p r o j e d n a l a   p o d   u s n e s e n í m   č.:

128/5/2013                                                           

Schválení záboru veřejného prostranství

RM neschvaluje zábor veřejného prostranství části Mírového náměstí v Litoměřicích pro pana R.Č., bytem Most za účelem prodeje zabijačkových hodů 2 dny v týdnu.

129/5/2013

Schválení záboru veřejného prostranství - dračí lodě

RM schvaluje bezúplatný zábor veřejného prostranství části Střeleckého ostrova v Litoměřicích pro p. R.J. bytem Litoměřice za účelem pořádání II. ročníku závodu dračích lodí v termínu od 10.-11.5.2013.

130/5/2013

Schválení záboru veřejného prostranství

RM neschvaluje zábor veřejného prostranství části zeleně v ul. Švermova (před restaurací Sparta) pro pana R.P., bytem Litoměřice za účelem celoročního umístění předzahrádky.

 

131/5/2013

Schválení záboru veřejného prostranství

RM neschvaluje zábor veřejného prostranství části Mírového náměstí v Litoměřicích pro firmu LoPe Fruit, s.r.o., Šepetely 36, Třebívlice za účelem prodeje moštů a jablek 1x týdně.

 

132/5/2013

Schválení záboru veřejného prostranství

RM neschvaluje zábor veřejného prostranství části Mírového náměstí v Litoměřicích pro paní Š.J., bytem Děčín za účelem pořádání Farmářských a řemeslných trhů 1x týdně (úterý).

133/5/2013

Revokace usnesení č. I/13 ze 7. RM ze dne 24.4.2008 a schválení předzahrádky

RM revokuje usnesení č. I/13 ze 7. RM ze dne 24.4.2008 a schvaluje zábor veřejného prostranství – části Mírového náměstí pro ing. V.H., bytem Lovosice a pro pana M.D., bytem Úštěk za účelem umístění předzahrádek na komunikaci a to takto: ing. V.H. umístí předzahrádku před provozovnu Mírové nám. 18/10, Litoměřice o vel. 7x4,6m a před Mírové nám. 15/7 o vel. 5x4,6 m a pan M.D. umístí předzahrádku před provozovnu Mírové nám. 19/11, Litoměřice o vel. 5x4,6 m s účinností od 1.4.2013.

134/5/2013

Schválení smluv o právu provést stavbu - sběrná stoka ulice Bojská

RM schvaluje uzavření Smluv o právu provést stavbu „Litoměřice - sběrná stoka ul. Bojská“ s majiteli pozemku p.č.2355/3 v katastrálním území Litoměřice – s panem J.H., bytem Bohušovice nad Ohří, panem M.H., bytem Kamýk a paní E.T., bytem Písnice, Praha.

 

135/5/2013

Schválení záboru veřejného prostranství – Zahrada Čech                                     

RM schvaluje bezúplatný zábor veřejného prostranství části ul. Karla IV v Litoměřicích pro spol. Zahrada Čech, s.r.o., Na Vinici 948/13, Litoměřice za účelem poskytnutí parkování pro účastníky výstav na výstavišti Zahrada Čech po dobu platnosti nájemní smlouvy na areál výstaviště mezi spol. Zahrada Čech, s.r.o. a Městem Litoměřice.

                                                                                             

136/5/2013

Návrh na příděl bytu č. 16 v DPS Kosmonautů 2020/14, Litoměřice

RM schvaluje přidělení bytu č. 16 v v Domě s pečovatelskou službou (DPS) Kosmonautů 2020/14, Litoměřice paní M.T., bytem Litoměřice a smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku. Finanční příspěvek na sociální účely ve výši 30 tis. Kč bude zaplacen před nástupem do DPS. Nájemní smlouvu vystavit na dobu určitou – na dobu dvou let.

137/5/2013

Návrh na příděl bytu č. 16 v DPS Švermova 2099/16, Litoměřice

RM schvaluje přidělení bytu č. 16 v Domě s pečovatelskou službou (DPS) Švermova 2099/16, Litoměřice paní B.K., bytem Litoměřice a smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku. Finanční příspěvek na sociální účely ve výši 30 tis. Kč bude zaplacen před nástupem do DPS. Nájemní smlouvu vystavit na dobu určitou – na dobu dvou let.

138/5/2013

Pravidla pro přidělování pečovatelských bytů v objektu Kosmonautů 2261, Litoměřice

RM schvaluje pravidla pro přidělování pečovatelských bytů v objektu Kosmonautů 2261, Litoměřice a  žádost o umístění vč. příloh s účinností od 1.4.2013.

                                                                                                                     

139/5/2013

Dotace dětským spol. organizacím na částečné zabezpečení jejich činnosti v roce 2013

RM schvaluje:

a)       předložený návrh komise výchovy a vzdělání při RM na přidělení dotací pro dětské spol. organizace na částečné zabezpečení jejich činnosti (viz příloha orig. zápisu)

b)       uzavření smluv o dotacích dle vzorové smlouvy o poskytování dotací na činnost pro dětské spol. organizace (vzorová smlouva viz příloha orig. zápisu).

140/5/2013

Granty v oblasti volného času dětí pro rok 2013

RM schvaluje

a)       předložený návrh komise výchovy a vzdělání na granty v oblasti volného času dětí pro rok 2013 (viz příloha orig. zápisu).

b)       uzavření smluv o dotacích dle vzorové smlouvy o poskytování grantů (vzorová smlouva viz příloha orig. zápisu).

141/5/2013

Dotace z programu podpory v oblasti ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ na rok 2013

RM schvaluje:

a) předložený návrh komise výchovy a vzdělávání při RM na rozdělení dotací v rámci programu podpory v oblasti školy a školská zařízení na rok 2013 (tabulka rozdělení dotací viz. příloha orig.zápisu).

b) uzavření smluv o dotacích dle vzorové smlouvy o poskytnutí dotace z programu podpory školy a školská zařízení  (vzorová smlouva viz příloha orig. zápisu).

142/5/2013

Dotace z programu podpory v oblasti KULTURY na rok 2013

RM schvaluje:

a) předložený návrh komise kultury při RM na rozdělení dotací v rámci programu podpory v oblasti kultury na rok 2013 (tabulka rozdělení dotací viz příloha orig. zápisu).

b) uzavření smluv o dotacích dle vzorové smlouvy o poskytnutí dotace z programu podpory v oblasti kultury (vzorová smlouva viz příloha orig. zápisu).

143/5/2013

Schválení užití znaku města ve všech grant.programech vyhlášených městem

RM schvaluje použití znaku Města Litoměřice při všech formách propagace projektů podpořených v rámci grantových programů vyhlášených městem Litoměřice.

144/5/2013

Žádost o pokračování v činnosti přípr. třídy na ZŠ Na Valech 53 a na ZŠ Havlíčkova 32

RM schvaluje dle zákona č. 561/2004 Sb. § 47 pokračování činnosti přípravných tříd na Základní škole Litoměřice, Na Valech 53 a na Základní škole Litoměřice, Havlíčkova 32 od 1.9.2013 a ukládá odboru ŠKSaPP podání žádosti na KÚ ÚK nejpozději v termínu do 30.4.2013. 

145/5/2013

Příspěvek na provoz webového portálu „Kam v Litoměřicích“

RM schvaluje:

a) přidělení příspěvku ve výši 25.000,-Kč. o.s. Patria, historia, civitas, IČ: 22819207 na provoz webového portálu „Kam v Litoměřicích“

b) uzavření  smlouvy o využívání internetových stránek „Kam v Litoměřicích“  (viz příloha orig. zápisu).

146/5/2013

Rezignace na funkci ředitele ZUŠ Litoměřice a vyhlášení konkurz. řízení na obsazení ředitele ZUŠ Litoměřice

RM bere na vědomí rezignaci pana Václava Neužila na funkci ředitele Základní umělecké školy Litoměřice ke dni 31.7.2013 v souvislosti s odchodem do starobního důchodu (viz příloha orig. zápisu) a

RM schvaluje podmínky vyhlášení konkurzního řízení naobsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky PO Základní umělecká škola Litoměřice a pověřuje odbor ŠKSaPP jeho přípravou a realizací.

(viz příloha orig. zápisu).

147/5/2013

Uzavření smluv o výpůjčkách PO: MKZ, ZŠ U Stadionu, MSZ-ZS

RM schvaluje:

a) uzavření smlouvy o výpůjčce movitého majetku s PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích (viz příloha orig. zápisu).

b) uzavření smlouvy o výpůjčce movitého majetku s PO Základní škola Litoměřice, U Stadionu 4 (viz příloha orig. zápisu).

c) uzavření smlouvy o výpůjčce movitého majetku s PO Městská sportovní zařízení Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

148/5/2013

Zajištění projektu Týden s armádou v Litoměřicích

RM ukládá PO Centrum cestovního ruchu Litoměřice technicko - organizační zajištění projektu Týden s armádou v Litoměřicích, konaného ve dnech 3. - 10. 6. 2013 v prostorách Hradu Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

RM ukládá PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích technicko- organizační zajištění projektu Týden s armádou v Litoměřicích konaného ve dnech 3. - 10. 6. 2013 v prostorách Kina Máj a Domu kultury (viz příloha orig. zápisu).

149/5/2013

Inspekční zpráva Ústeckého inspektorátu ČŠI z provedené inspekce na ZŠ Na Valech

RM bere na vědomí inspekční zprávu Ústeckého inspektorátu České školní inspekce – pracoviště Louny Čj. ČŠIU-60/13-U ze dne 4.2.2013 na Základní škole Litoměřice, Na Valech 53 (viz příloha orig. zápisu).

150/5/2013

Schválení rozdělení výsledku hospodaření za rok 2012 a návrh ročního finančního plánu na 2013 PO ZŠ Na Valech 53

RM schvaluje roční účetní závěrku a převod výsledku hospodaření za rok 2012 ZŠ Litoměřice, Na Valech 53 do rezervního fondu ve výši 96.032,34 Kč a fondu odměn ve výši 30.000 Kč; plán pořízení a oprav majetku a odpisový plán na rok 2013 Základní škola Litoměřice, Na Valech 53 (viz příloha orig. zápisu).

RM bere na vědomí plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2013 s ohledem na rozdělení HV 2012; roční finanční plán nákladů a výnosů na rok 2013 v souladu se schváleným rozpočtem měst a zprávu o činnosti PO Základní škola Litoměřice, Na Valech 53 za rok 2012 (viz příloha orig. zápisu).

RM nařizuje PO Základní škola Litoměřice Na Valech 53 odvod z investičního fondu ve výši 478,69 Kč do rozpočtu zřizovatele.

151/5/2013

Schválení rozdělení výsledku hospodaření za rok 2012 a návrh ročního finančního plánu na 2013 PO ZŠ B. Němcové 2

RM schvaluje účetní závěrku a převod výsledku hospodaření za rok 2012 PO Základní škole Litoměřice, Boženy Němcové 2 do rezervního fondu ve výši 87.424,-Kč a fondu odměn ve výši 20.000,- Kč; plán pořízení a oprav majetku a odpisový plán na rok 2013 (viz příloha orig. zápisu).

RM bere na vědomí plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2013 s ohledem na rozdělení HV 2012; roční finanční plán nákladů a výnosů na rok 2013 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti PO Základní školy Litoměřice, Boženy Němcové 2 za rok 2012 (viz příloha orig. zápisu).

152/5/2013

Schválení rozdělení výsledku hospodaření za rok 2012 a návrh ročního finančního plánu na 2013 PO Masarykova ZŠ

RM  schvaluje účetní závěrku a  převod výsledku  hospodaření za rok 2012 PO Masarykova základní škola Litoměřice do rezervního fondu ve výši 1,8 tis. Kč a fondu odměn ve výši 28,2 tis. Kč; plán pořízení a oprav majetku a odpisový plán na rok 2013 PO Masarykova základní škola Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

RM bere na vědomí plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2013 s ohledem na rozdělení HV 2012; roční finanční plán nákladů a výnosů na rok 2013 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti PO Masarykova základní škola Litoměřice za rok 2012 (viz příloha orig. zápisu).

153/5/2013

Schválení rozdělení výsledku hospodaření za rok 2012 a návrh ročního finančního plánu na 2013 PO ZŠ U Stadionu 4

RM  schvaluje účetní závěrku a  převod výsledku  hospodaření za rok 2012 PO Základní škole Litoměřice, U Stadionu 4 do rezervního fondu ve výši 71.000,-Kč a fondu odměn ve výši 19.853,55 Kč; plán pořízení a oprav majetku a odpisový plán na rok 2013 PO Základní školy Litoměřice, U Stadionu 4. (viz příloha orig. zápisu).

RM bere na vědomí plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2013 s ohledem na rozdělení HV 2012; roční finanční plán nákladů a výnosů na rok 2013 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti PO Základní školy Litoměřice, U Stadionu 4  za rok 2012 (viz příloha orig. zápisu).

154/5/2013

Schválení rozdělení výsledku hospodaření za rok 2012 a návrh ročního finančního plánu na 2013 PO ZŠ Havlíčkova 32

RM  schvaluje účetní závěrku a  úhradu ztráty za rok 2012 ve výši ve výši 10.228,89 Kč z rezervního fondu PO Základní škole Litoměřice, Havlíčkova 32, plán pořízení a oprav majetku a odpisový plán na rok 2013 PO Základní školy Litoměřice, Havlíčkova 32 (viz příloha orig. zápisu).

RM bere na vědomí plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2013 s ohledem na rozdělení HV 2012; roční finanční plán nákladů a výnosů na rok 2013 v souladu se schváleným rozpočtem města, zprávu o činnosti a účetní závěrku PO Základní školy Litoměřice, Havlíčkova 32 za rok 2012 (viz příloha orig. zápisu).

155/5/2013

Schválení rozdělení výsledku hospodaření za rok 2012 a návrh ročního finančního plánu na 2013 PO ZŠ Ladova 5

RM schvaluje převod výsledku  hospodaření za rok 2012 PO Základní škole Litoměřice, Ladova 5 do rezervního fondu ve výši 102.208,67 Kč a fondu odměn ve výši 60.000,-Kč; plán pořízení a oprav majetku a odpisový plán na rok 2013 PO Základní školy Litoměřice, Ladova 5 (viz příloha orig. zápisu).

RM bere na vědomí plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2013 s ohledem na rozdělení HV 2012; roční finanční plán nákladů a výnosů na rok 2013 v souladu se schváleným rozpočtem města, zprávu o činnosti a účetní závěrku PO Základní školy Litoměřice, Ladova 5 za rok 2012 (viz příloha orig. zápisu).

156/5/2013

Schválení rozdělení výsledku hospodaření za rok 2012 a návrh ročního finančního plánu na 2013 PO CŠJ Litoměřice

RM schvaluje účetní závěrku a převod výsledku hospodaření za rok 2012 PO Centrální školní jídelny, Litoměřice do rezervního fondu ve výši 450.512,- Kč, do fondu odměn ve výši 100.000,- Kč a použití rezervního fondu na úhradu výdajů spojených s povinnými odvody – sociální a zdravotní pojištění při čerpání fondu odměn ve výši 53.130,- Kč; plán pořízení a oprav majetku a odpisový plán na rok 2013 PO Centrální školní jídelny, Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

RM bere na vědomí plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2013 s ohledem na rozdělení HV 2012; roční finanční plán nákladů a výnosů na rok 2013 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti PO Centrální školní jídelny, Litoměřice za rok 2012 (viz příloha orig. zápisu).

157/5/2013

Schválení rozdělení výsledku hospodaření za rok 2012 a návrh ročního finančního plánu na 2013 PO CCR Litoměřice

RM schvaluje účetní závěrku a převod výsledku hospodaření za rok 2012 Centrum cestovního ruchu Litoměřice, příspěvková organizace, Mírové náměstí 16/8a, Litoměřice 24.117,79 Kč do rezervního fondu ve výši 24.117,79 Kč a fondu odměn ve výši 0,- Kč; plán pořízení a oprav majetku a odpisový plán na rok 2013 POCentrum cestovního ruchu Litoměřice, příspěvková organizace, Mírové náměstí 16/8a, Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

RM bere na vědomí plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2013 s ohledem na rozdělení HV 2012; roční finanční plán nákladů a výnosů na rok 2013 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti PO Centrum cestovního ruchu Litoměřice, příspěvková organizace, Mírové náměstí 16/8a, Litoměřice za rok 2012 (viz příloha orig. zápisu).

158/5/2013

Schválení rozdělení výsledku hospodaření za rok 2012 a návrh ročního finančního plánu na 2013 PO MŠ Litoměřice         

RM schvaluje účetní závěrku a převod výsledku hospodaření za rok 2012 Mateřská škola Litoměřice, Masarykova 30, p.o. do rezervního fondu ve výši 39.066,01 Kč, plán pořízení a oprav majetku a odpisový plán na rok 2013 Mateřská škola Litoměřice, Masarykova 30, p.o. (viz příloha orig. zápisu).

RM bere na vědomí plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2013 s ohledem na rozdělení HV 2012; roční finanční plán nákladů a výnosů na rok 2013 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti Mateřská škola Litoměřice, Masarykova 30, p.o. za rok 2012 (viz příloha orig. zápisu).

159/5/2013

Schválení rozdělení výsledku hospodaření za rok 2012 a návrh ročního finančního plánu na 2013 PO SRDÍČKO

RM schvaluje účetní závěrku za rok 2012 a převod výsledku hospodaření za rok 2012 PO Centrum Srdíčko Litoměřice do rezervního fondu ve výši 53.147,83 Kč a do fondu odměn ve výši 13.300,- Kč a  plán pořízení a oprav majetku na rok 2013 PO Centrum Srdíčko Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

RM bere na vědomí  plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2013 s ohledem narozdělení výsledku hospodaření za rok 2012; roční finanční plán nákladů a výnosů na rok 2013 v souladu se schváleným rozpočtem města a Zprávu o činnosti za rok 2012 PO Centrum Srdíčko Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

160/5/2013

Přerušení provozu stacionáře v období od 12. 8. do 30. 8. 2013, stanovení platby na provoz a schválení Dodatku č. 7 k NS se Základní školou speciální, Základní školou praktická a Praktickou školou, Šaldova 6, Litoměřice       

RM schvaluje:

1)  přerušení provozu Centra pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO a poskytování zdravotních služby z důvodu čerpání řádné dovolené zaměstnanců v oddělení jeslí a v ambulantně léčebné preventivním dětském stacionáři v období 12. 8. do 30. 8. 2013.

2)  platbu úhrady neinvestičních nákladů za pobyt dítěte v ambulantně léčebně preventivní stacionární denní péči v měsíci červenci 2012, mimo dobu přerušení provozu činí 25,-Kč/1 den.

3)  Dodatek č. 7 ke smlouvě uzavřené mezi Centrem pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO a Základní školou speciální, Základní školou praktická a Praktickou školou, Šaldova 6, Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

161/5/2013

Prodej nemovitosti (garáže) vč. pozemku parc.č.  871/7 v k.ú. Litoměřice - ul. Pražská

RM schvaluje prodej nemovitosti (garáže) včetně pozemku parc.č.  871/7 o výměře 22 m2 v k.ú. Litoměřice veřejnou nabídkou za nejvyšší nabídkovou kupní cenu.

Termín vyvěšení nabídky: 22.03. 2013  do 8.04.2013.

Komise:  V. Härting Mgr., J. Musilová, L. Jindřichová, zástupce RM Mgr. Karel Krejza.

Otevírání obálek proběhne 10.04. 2013 v 15.30 hod. v zasedací místnosti MÚ na Mírovém nám. 15/7.

 

162/5/2013

Ukončení nájemních smluv na části pozemku parc. č. 1345/3 v k.ú. Pokratice

RM schvaluje:

a)    ukončení nájemní smlouvy 9170000300 ze dne 30.6.2008 (část pozemku parc.č. 1345/3 o výměře 677m2 v k.ú. Pokratice), uzavřené mezi Městem Litoměřice a nájemcem V.K., bytem Litoměřice, dohodou k 31.10.2013. Nájemce je osvobozen od úhrady alikvotní části nájemného za r. 2013 ve výši 846,- Kč.

b)    ukončení nájemní smlouvy 9170000295 ze dne 4.10.2010 (část pozemku parc.č. 1345/3 o výměře 659 m2 v k.ú. Pokratice), uzavřené mezi Městem Litoměřice a nájemcem Ing. V.P., bytem Litoměřice, dohodou k 31.10.2013. Nájemce je osvobozen od úhrady alikvotní části nájemného za r. 2013 ve výši 1.098,- Kč.

c)    ukončení nájemní smlouvy 9170000299 ze dne 9.5.1994 (část pozemku parc.č. 1345/3 o výměře 500m2 v k.ú. Pokratice), uzavřené mezi Městem Litoměřice a nájemcem P.U, bytem Litoměřice, dohodou k 31.10.2013. Nájemce je osvobozen od úhrady alikvotní části nájemného za r. 2013 ve výši 625,- Kč.

163/5/2013

Nabídka pronájmu městského bytu č. 6, Lidická 150/2

RM schvaluje zveřejnění nabídky na pronájem městského bytu č. 6, Lidická 150/2, o velikosti 71,88 m2 (1+1).

164/5/2013

Ukončení pronájmu místa na tržnici       

RM schvaluje paní A.N. ukončení pronájmu části pozemku o výměře 48,50 m2 na parc. č. 123 na tržnici v ul. 5. května. Nájemní vztah se ukončuje dohodou ke dni 28.2.2013. 

                                                                      

165/5/2013

Výměna městského bytu za prázdný byt           

RM schvaluje manželům J.+S. M. výměnu stávajícího bytu za prázdný byt č. 7 v Teplické ulici 1671/1 v Litoměřicích.

166/5/2013

Ukončení pronájmu NP – České armády 17

RM schvaluje Mgr. P.J., bytem Lovosice, ukončení pronájmu nebytového prostoru o výměře 62,14 m2 na adrese České armády 17 v Litoměřicích. Nájemní vztah se ukončuje dohodou ke dni 31.12.2012.

167/5/2013

Snížení nájemného - bytu v ul. Dlouhá 195/49

RM schvaluje snížení nájmu paní L.L., bytem v Litoměřicích pro rok 2013 a dále o 20%.

168/5/2013

Snížení nájemného – vlastní investice do městského bytu č. 5 na Mírovém náměstí 43/21

RM schvaluje snížení  nájmu pro paní R.V. a stanovuje  jeho výši na 50,- Kč/m2/ měsíčně pro období od 01.01.2012 do 31.10.2014 vzhledem k jejich investici do městského bytu. Od data 01.11.2014 bude nájemce platit obvyklé nájemné v daném čase. V případě ukončení nájemního vztahu před datem 01.11.2014 nájemcům nevzniká automaticky nárok na úhradu neodbydlené investice.

169/5/2013

Bezúplatné zapůjčení altánku na Střeleckém ostrově za účelem uspořádání akce „Svatojánská noc“

RM schvaluje bezúplatné zapůjčení altánku a přilehlého pozemku na Střeleckém ostrově Klubu ochotníků a přátel loutkového divadla „SVÁŤOVU DIVIDLU“ za účelem uspořádání akce „Svatojánská noc“ dne 21.06.2013. Napojení na připojovací bod elektrické energie bude řešen v souladu s pravidly schválenými RM.

170/5/2013

Žádost o umístění prezentační vývěsky pro PO DDM Rozmarýn

RM schvaluje bezúplatné umístění vývěsní skříňky na domě č.p. 154 v ul. 5. května, který je majetkem Města Litoměřice pro příspěvkovou organizaci města DDM Rozmarýn, ul. Plešivecká 1863/15, 4121 01 Litoměřice, IČ: 6269693 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, pokud její instalací odsouhlasí oddělení památkové péče a její tvar, velikost a provedení bude totožné jako u stávajících vývěsek.

171/5/2013

Pronájem 2. a 3. NP městské ubytovny v Želeticích, čp. 2187/11 za účelem poskytování ubytování a přístřeší. sdružení NADĚJE o.s.

RM schvaluje pronájem 2. a 3. NP městské ubytovny v Želeticích, čp. 2187/11 v ul. Želetická, za účelem poskytování ubytování a přístřeší občanskému sdružení NADĚJE o.s., oblast Litoměřice, Pražská 992/14, 412 01  Litoměřice  zast.  Bc.  Alešem  Slavíčkem (NADĚJE, o.s., K Brance 11/19e, 155 00 Praha 5), na dobu určitou 1.4. 2013 do 31.12. 2014.

172/5/2013

Opakovaná žádost - výměna městského bytu

RM revokuje své usnesení č. 86/3/2013 ze dne 14.02.2013 a schvaluje paní M.G. a panu S.G., bytem Litoměřice výměnu jimi obývaného bytu č. 2 za dva malé městské byty o velikosti max.1+1.

173/5/2013

Schválení dodatku k dohodě o splátkách

RM schvaluje uzavření dodatku k dohodě o splátkách dluhu pro paní J.V., bytem Litoměřice, a to snížení měsíční splátky na 1.500,-Kč měsíčně počínaje měsícem březen 2013.

174/5/2013

Prominutí poplatku z prodlení

RM schvaluje prominutí poplatku z prodlení ve výši 11.337,-Kč pro paní H.T., trvale hlášena Mírové náměstí 15/7, Litoměřice.

175/5/2013

Schválení výpovědi z nájmu bytu č. 10 v ul. Topolčianská domě 437/20 a poskytnutí bytové náhrady v UŽ

RM schvaluje výpověď z nájmu bytu č. 10 o velikosti 1+1, v domě č.p. 437/20 v ulici Topolčianská v Litoměřicích, který užívá paní M.S., bytem Litoměřice a zároveň ji schvaluje poskytnutí bytové náhrady v ubytovně v Želetické ulici 2187/11 v Litoměřicích.

176/5/2013

Schválení výpovědi z nájmu bytu č. 6 v ul. Mrázova 986/25 a poskytnutí bytové náhrady v UŽ

RM schvaluje výpověď z nájmu bytu č. 6 o velikosti 3+1, v domě č.p. 986/25 v ulici Mrázova v Litoměřicích, který užívá paní P.T., bytem Litoměřice a zároveň ji schvaluje poskytnutí bytové náhrady v ubytovně v Želetické ulici 2187/11 v Litoměřicích.

177/5/2013

Schválení podání žaloby na vyklizení bytu č. 20 v domě č.p. 416/19 v ulici A. Muchy

RM schvaluje podání žaloby na vyklizení bytu č. 20 o velikosti 3+1, v domě č.p. 416/19 v ulici Alfonse Muchy v Litoměřicích, který užívá pan B.N., bytem Litoměřice.

178/5/2013

a) Vydání Nařízení Rady města o stanovení maximální ceny za nucený odtah silničních vozidel, vraků, autovraků na území města Litoměřice

b) Zrušení Dodatku č. 1 a dodatku č. 2 ze dne ze dne 27.4.2009  k Pravidlům a podmínkám RM na provádění prací na úseku údržby, čistoty města a městské zeleně v Litoměřicích

c) Schválení Dodatku č. 4 k mandátní smlouvě ze dne  8.1.2007 s Technickými službami Litoměřice

d) Pověření pro TSM v rámci mandátní smlouvy

e) Pověření pro Městskou polici ve věci odtahů vozidel

           

a) RM vydává Nařízení Rady města Litoměřice č. 1/2013 o stanovení maximální ceny za nucený odtah a silničních vozidel, vraků, opuštěných vozidel (autovraků) na území města Litoměřice (viz. příloha orig. zápisu).

b) RM schvaluje zrušení Dodatku č. 1 a Dodatku č.2 ze dne 27.4.2009 k  Pravidlům a podmínkám RM na provádění prací na úseku údržby, čistoty města a městské zeleně v Litoměřicích, uzavřených mezi Technickými službami města Litoměřice, příspěvkovou organizací, IČ: 00080128, Na Kocandě 661/22, Litoměřice a Městem Litoměřice, IČ : 00263958, a to dohodou smluvních stran (viz. příloha orig.zápisu).

c) RM schvaluje uzavření dodatku č. 4 k mandátní smlouvě ze dne 1.8.2007 uzavřené mezi Technickými službami města Litoměřice, příspěvkovou organizací, IČ: 00080128, Na Kocandě 661/22, Litoměřicea Městem Litoměřice, IČ : 00263958 (viz příloha orig.zápisu).

d) RM pověřuje Technické služby města Litoměřice, příspěvkovou organizaci IČ: 00080128, Na Kocandě 661/22, Litoměřice k provádění nucených odtahů vozidel,vraků, opuštěných vozidel v rozsahu  stanoveném plnou mocí, která je součástí mandátní smlouvy a za podmínek stanovených v této mandátní smlouvě ze dne 1.8.2007 ve znění pozdějších dodatků.

e) RM pověřuje Městskou policii k  nařízení nuceného odtahu vozidla z důvodu čištění místních komunikací.  

179/5/2013

Schválení podání žaloby na vyklizení bytu č. 24 v domě č.p. 1834/8 v ulici Revoluční

RM schvaluje podání žaloby na vyklizení bytu č. 24 o velikosti 1+1, v domě č.p. 1834/8 v ulici Revoluční v Litoměřicích, který užívají J.+ E. N., bytem Litoměřice.

180/5/2013

Schválení složení hodnotící komise v užším řízení na podlimitní veřejnou zakázku s názvem: „Park Miřejovická stráň“ – zakázka na zhotovení díla a následnou rozvojovou a udržovací péči po dobu záruční doby pěti let                       

RM schvaluje složení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů, která bude současně plnit funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami uchazečů a provádět posouzení kvalifikace uchazečů, v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem „Park Miřejovická stráň“, a to ve složení: Mgr. Václav Červín, Ing. Pavel Gryndler, Ing. Jan Hrkal, PaedDr. Zdeněk Dušek, zástupce HK Libor Beránek + 5 náhradníků: Mgr. Karel Krejza, p. Přemysl Pech, p. Václav Knotek, paní Hana Mráčková, zástupce HK Ing. Jan Brabec.

181/5/2013

Vzetí na vědomí prodloužení doby realizace projektu Aware&Fair – městské hry a kampaně k Rozvojovým cílům tisíciletí

RM bere na vědomí prodloužení doby realizace projektu „Aware&Fair – městské hry a kampaně k Rozvojovým cílům tisíciletí” (Dodatek smlouvy o udělení dotace přílohou orig. zápisu).

182/5/2013

Schválení postupu činností a harmonogramu pro přímý odběr elektrické energie v budově ZŠ Ladova z fotovoltaické elektrárny (v tzv. režimu zelených bonusů)

RM schvaluje postup činností a harmonogram pro přímý odběr elektrické energie v budově ZŠ Ladova z fotovoltaické elektrárny (v tzv. režimu zelených bonusů) (příloha orig.zápisu)

183/5/2013

Schválení vítězného uchazeče a uzavření Smlouvy o realizaci veřejné zakázky Strategické řízení pro město Litoměřice

RM schvaluje:

a) vítězného uchazeče výběrového řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Strategické řízení pro město Litoměřice“: MEPCO, s.r.o., se sídlem V Jámě 699/1, 110 00 Praha 1, IČ 27143643

b) uzavření Smlouvy o realizaci veřejné zakázky Strategické řízení pro město Litoměřice s firmou: MEPCO, s.r.o., se sídlem V Jámě 699/1, 110 00 Praha 1, IČ 27143643

184/5/2013

Kandidatura města Litoměřice do Rady Národní sítě zdravých měst ČR

RM schvaluje kandidaturu města Litoměřice do Rady Národní sítě Zdravých měst ČR a nominuje do voleb, které proběhnou dne 24. 4. 2013 v Jihlavě na zasedání Valné hromady Národní sítě Zdravých měst ČR, Mgr. Petra Hermanna.

185/5/2013

Informace z finančního auditu a auditu systému provedeného u OSVaZ – výkon funkce veřejného opatrovnictví       

RM bere na vědomí Zprávu o zjištěních z auditu shody a systému u Odboru sociálních věcí a zdravotnictví  – výkon funkce veřejného opatrovnictví.

186/5/2013

Zrušení vyhlášené veřejné zakázky na akci „ODBOR DOPRAVY Č.P. 447/1 LITOMĚŘICE KLIMATIZACE 2.NP“ a revokaci usnesení RM č. 46/3/2013.

RM schvaluje zrušení vyhlášené veřejné zakázky na akci „ODBOR DOPRAVY Č.P. 447/1, LITOMĚŘICE KLIMATIZACE 2.NP“ a revokuje své usnesení č. 46/3/2013.

187/5/2013

Umístění osvětově-hracího stojanu podporující prodej produktů typu FAIR TRADE před Kulturní dům v Litoměřicích            

RM schvaluje umístění osvětově-hracího stojanu, podporující prodej produktů typu FAIR TRADE, v zadlážděné ploše před Kulturním domem Litoměřice na pozemku parc.č. 704 v k.ú. Litoměřice pod podmínkou vydání územního rozhodnutí.

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta města

Mgr. Karel Krejza

1. místostarosta města

Zapsala: Eva Lieberová

Za správnost odpovídá: Ing. Karel Chovanec


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu