Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

05. výpis usnesení Rady města Litoměřice - 15. 3. 2023

USNESENÍ

V Ý P I S
z 5. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 15. 3. 2023
od 14:00 hod. v kanceláři starosty městausnesení č. 113/5/2023
VZ/005/2023 s názvem „Litoměřice, Marie Pomocné - oprava havarijního stavu povrchu komunikace“ - schválení zadání VZ a složení hodnotící komise
RM schvaluje způsob zadání, seznam oslovených dodavatelů a složení hodnotící komise, jejíž činnost bude spočívat v otevírání obálek s nabídkami, posouzení a hodnocení nabídek uchazečů ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/005/2023 s názvem „Litoměřice, Marie Pomocné - oprava havarijního stavu povrchu komunikace“ (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 114/5/2023
Schválení uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti č.j. E650-S-1110/2023
RM schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti č.j. E650-S-1110/2023 (viz příloha orig. zápisu) se spol. Správa železnic, s.o., se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město, IČO: 709 94 234 a spol. Severočeská vodárenská společnost a.s., se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČO: 490 99 469.

 

usnesení č. 115/5/2023
Schválení přijetí účelově určených peněžitých darů - PO Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO
RM schvaluje přijetí účelově určených peněžitých darů na projekt Podpora zdraví pro PO Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO, Revoluční 1845/30, 412 01 Litoměřice - Předměstí, IČO 70854165, a to od:
a) pana Mxxxxx Kxxxxxx, se sídlem xxxxxxxx, 412 01 Litoměřice, IČO: xxxxxxxx ve výši 15 000 Kč;
b) Elkus s.r.o. se sídlem Náměstí Prokopa Velikého 443/12a, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 47309610 ve výši 3 000 Kč;
c) MOZAIKA s.r.o. se sídlem Terezínská 351/79, 410 02 Lovosice, IČO: 03573303 ve výši 3 000 Kč;
d) HERSTAV spol. s r.o. se sídlem Máchovy schody 9/2, 412 01 Litoměřice - Předměstí, IČO: 49905775 ve výši 5 000 Kč;
e) Zadara s.r.o. se sídlem Roháčova 145/14, 130 00 Praha - Žižkov (Praha 3), IČO: 01381652 ve výši 5 000 Kč.

 

usnesení č. 116/5/2023
VZ/006/2023 s názvem “Litoměřice, Mostná hora - revitalizace lesoparku - PD“ - schválení výjimky
a) RM schvaluje výjimku z Příkazu starosty a tajemníka MěÚ č. 2/2022 „Zadávání veřejných zakázek“ a povoluje veřejnou zakázku ev. č. VZ/006/2023 s názvem „Litoměřice, Mostná hora - revitalizace lesoparku - PD“ zadat přímým oslovením dodavatele Ing. Mxxxxxx Sxxxxxxx, sídlem xxxxxxxxxxx, 257 56 Neveklov, IČO: xxxxxxxx.
b) RM schvaluje uzavření smlouvy s dodavatelem Ing. Mxxxxxx Sxxxxxxx, sídlem xxxxxxxxxxx, 257 56 Neveklov, IČO: xxxxxxxxxx (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 117/5/2023
Schválení způsobu prodeje pozemku parc. č. 4008/27 včetně stavby v k.ú. Litoměřice
RM stahuje bod z jednání.

 

usnesení č. 118/5/2023
Umístění veřejné elektrizační distribuční sítě na části pozemků parc.č. 842/1, 857/24 v k.ú. Litoměřice (755)
RM schvaluje pro realizaci stavby veřejné elektrizační distribuční sítě „IV-12-4023512 LT-Litoměřice ppč. 842/1 - nová OM“ uzavření Smlouvy o podmínkách umístění stavby a smlouvy budoucí o zřízení služebnosti s budoucím oprávněným spol. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČO: 24729035, za jednorázovou úhradu zjištěnou podle zák.č. 151/1997 Sb. v platném znění a prováděcí vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 441/2013 Sb. v platném znění (vyhláška č. 337/2022 Sb.) ve výši 22.900 Kč + 21% DPH, za věcné břemeno k tíži pozemků parc.č. 842/1, 857/24 v k.ú. Litoměřice Náklady spojené s geometrickým plánem a správním poplatkem za vklad práva do KN bude hradit budoucí oprávněný.

 

usnesení č. 119/5/2023
Umístění veřejné elektrizační distribuční sítě na části pozemku parc.č. 451/1 v k.ú. Pokratice (754)
RM neschvaluje pro realizaci stavby veřejné elektrizační distribuční sítě „LT-Litoměřice ppč. 470 - nové OM, IV-12-4023019“ uzavření Smlouvy o podmínkách umístění stavby a smlouvy budoucí o zřízení služebnosti, k tíži pozemku parc.č. 451/1 v k.ú. Pokratice, s budoucím oprávněným spol. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČO: 24729035.

 

usnesení č. 120/5/2023
Zřízení služebnosti elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 196/11 v k.ú. Pokratice (711)
RM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění, provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 196/11 v k.ú. Pokratice, dle GP 1536-1208/2022 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČO: 24729035, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 5.700 Kč + 21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

 

usnesení č. 121/5/2023
Zřízení služebnosti umístění, provozování, údržby a oprav plynárenského zařízení k části pozemku parc.č. 424 v k.ú. Litoměřice (627)
RM schvaluje zřízení služebnosti umístění, provozování, údržby a oprav plynárenského zařízení k části pozemku parc.č. 424 v k.ú. Litoměřice, dle geometrického plánu č. 5244-306/2022, ve prospěch oprávněného GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Ústí nad Labem, IČO:27295567. Náklady spojené s geometrickým plánem a správním poplatkem za vklad práva do KN a jednorázovou náhradu ve smluvní výši 1631 Kč+21% DPH hradí investor stavby pan Ing. Vxxxxx Rxxx, nar. xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxx Litoměřice.

 

usnesení č. 122/5/2023
Adresná výpůjčka části objektu určeného k seniorskému bydlení v ul. Kosmonautů 2021/16 v Litoměřicích pro Diecézní charitu
RM schvaluje uzavření adresné výpůjčky části suterénu domu určeného k seniorskému bydlení v ul. Kosmonautů 2021/16 v Litoměřicích objektu o výměře cca 39 m2 na dobu určitou jednoho roku (od 01.04.2023 do 31.03.2024) s možností prodloužení pro Diecézní charitu Litoměřice, ul. Kosmonautů 2022, 412 01 Litoměřice (IČO: 40229939), za účelem poskytnutí skladových prostor. Náklady spojené s užíváním těchto prostor budou hrazeny paušální platbou ve výši 5.000,- Kč za rok.

 

usnesení č. 123/5/2023
ENLITOS a.s. Schválení smluv o výkonu funkce
RM při výkonu funkce jediného akcionáře v působnosti společníka obchodní společnosti ENLITOS a.s., se sídlem Litoměřice, Litoměřice – Město, Mírové náměstí 15/7, PSČ 412 01, IČO: 24840688, činí následující rozhodnutí:
a) schvaluje Smlouvu o výkonu funkce s předsedou představenstva Tomášem Sarnovskym (smlouva příloha orig. zápisu)
b) schvaluje Smlouvu o výkonu funkce s členem představenstva Vladislavem Liškou (smlouva příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 124/5/2023
Partnerská smlouva - projekt SYNERGYS
RM schvaluje:
a) připojení se Města Litoměřice do projektu SYNERGYS – SYSTÉMY PRO ENERGETICKOU SYNERGII (Operační program Spravedlivá transformace) jako finančního partnera projektu.
b) podstatné náležitosti Partnerské smlouvy projektu SYNERGYS (návrh smlouvy viz příloha orig. zápisu).
c) pověřuje starostu města podpisem finalizované verze Partnerské smlouvy projektu SYNERGYS odsouhlasené všemi partnery.

 

usnesení č. 125/5/2023
Poskytnutí dílčích příplatků do vlastního kapitálu mimo základní kapitál společnosti ENLITOS a.s.
RM schvaluje poskytnutí dílčí části příplatku mimo základní kapitál společnosti ENLITOS a.s., se sídlem Litoměřice, Litoměřice – Město, Mírové náměstí 15/7, PSČ 412 01, IČO: 24840688, ve výši 1 610 tis. Kč za účelem financování provozních nákladů společnosti, viz příloha orig. zápisu (výdaj z ÚZ/ORG 9126/9100).

 

usnesení č. 126/5/2023
Projednání zajištění poštovních služeb Městem Litoměřice v provozovně Pošta Partner Litoměřice 3
RM po projednání neschvaluje provoz poštovních služeb Městem Litoměřice v prostorách pobočky České pošty s.p. - Pošta Partner Litoměřice 3, se sídlem Pokratická 1853/71, 41203 Litoměřice, Předměstí.

 

usnesení č. 127/5/2023
Schválení dohody o splátkách náhrady škody
RM nedoporučuje ZM schválit uzavření dohody o splátkách náhrady škody s paní Bxxxxxx Kxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxx, 412 01 Litoměřice, na částku 108.620 Kč. Výše splátky činí 3.000 Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem březen 2023, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

 

usnesení č. 128/5/2023
Výroční zpráva o vymáhání pohledávek za rok 2022
RM bere na vědomí Výroční zprávu o vymáhání pohledávek za rok 2022 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 129/5/2023
Výroční zpráva o peticích a stížnostech za rok 2022
RM bere na vědomí Výroční zprávu o přijatých a vyřízených peticích a stížnostech za rok 2022 (viz příloha orig. zápisu).

 

Ing. Radek Löwy
Starosta města

 

Alena Rožcová
1.místostarostka města

 

Vyhotoveno dne 16.3.2023

 


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Pá: 9-17 hod.
So: 9-17 hod.
Ne: 9 – 17 hod.

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2023 Město Litoměřice
Mobilní menu