Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

05. výpis usnesení Rady města Litoměřic - 3.12.2018

USNESENÍ
V Ý P I S
z 5. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 3.12.2018
od 13:00 hodin v kanceláři starosty města


Přítomno 9 členů RM


Rada města Litoměřic na svém 5. jednání projednala pod usnesením č.:


38/05/2018
Zlevnění knihy Dějiny města Litoměřice
RM schvaluje snížení prodejní ceny knihy Dějiny města Litoměřice ze současných 800 Kč na 490 Kč, a to s účinností od 1. ledna roku 2019.

 

39/05/2018
Program podpory celoroční činnosti sportovních spolků v Litoměřicích pro rok 2019
RM schvaluje stanovení podmínek Programu podpory celoroční činnosti sportovních spolků v Litoměřicích pro rok 2019 a ukládá odboru ŠKSaPP jeho vyhlášení.

 

40/05/2018
Žádost o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru – PO Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863, IČO: 62769693
RM schvaluje přijetí účelově určeného finančního daru ve výši 20.000,-Kč pro PO Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863, se sídlem Plešivecká 1863/15, 412 01 Litoměřice, IČO: 62769693 od Lovochemie, a.s. Terezínská 57, 410 02 Lovosice, IČO: 49100262, na vzdělávání, podporu a ochranu mládeže.

 

41/05/2018
Program podpory celoroční činnosti subjektů v oblasti KULTURY v Litoměřicích pro rok 2019
RM schvaluje stanovení podmínek Programu podpory celoroční činnosti subjektů v oblasti KULTURY v Litoměřicích pro rok 2019 a ukládá odboru ŠKSaPP jeho vyhlášení.

 

42/05/2018
Žádost o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určených darů – PO Základní škola Litoměřice, Na Valech 53, IČO: 46773428
RM schvaluje přijetí účelově určených darů – viz příloha orig. zápisu pro PO Základní školu Litoměřice, Na Valech 53, se sídlem Na Valech 582/53, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773428 od Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem-Pedagogické fakulty, se sídlem Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem, ICO: 44555601 na vzdělávání a výchovu v souladu se svou hlavní činností.

 

43/05/2018
Žádost o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru – Základní škola Litoměřice, Na Valech 53, IČO: 46773428
RM schvaluje přijetí účelově určeného finančního daru ve výši 6.000 Kč pro Základní školu Litoměřice, Na Valech 53, se sídlem Na Valech 582/53, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773428 od Česká spořitelna, a.s. se sídlem v Praze 4, Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha IČO: 45244782 na pokrytí nákladů spojených se zajištěním projektu Abeceda peněz.

 

44/05/2018
Program podpory sociálních a zdravotních aktivit pro občany města Litoměřice na rok 2019
RM doporučuje ZM schválit Program podpory sociálních a zdravotních aktivit pro občany města Litoměřice na rok 2019, ukládá odboru SVaZ jeho vyhlášení na webu města Litoměřice od 1.1.2019 a současně schvaluje vzorovou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace (program a smlouva viz příloha orig. zápisu).


45/05/2018
Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu města Litoměřice na podporu činnosti „Fond ohrožených dětí - zařízení FOD Klokánek Litoměřice“
RM schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 20.000 Kč Fondu ohrožených dětí Klokánek, o.s., se sídlem: Na Poříčí 1038/6, Praha 1, 110 00, IČO: 00499277 a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy (viz příloha orig. zápisu).

 

46/05/2018
Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu města Litoměřice na podporu lyžařského výcviku dětem ze sociálně znevýhodněných rodin
RM schvaluje poskytnutí účelového příspěvku ve výši 14.000 Kč na podporu lyžařského výcviku 7.ročníkům základních ročníků a schvaluje veřejnoprávní smlouvu (viz příloha orig. zápisu).

 

47/05/2018
Poskytnutí individuální dotace Nemocnici Litoměřice, a.s. z rozpočtu města Litoměřice na zakoupení televizních přijímačů na oddělení LDN
RM schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 30.000 Kč Nemocnici Litoměřice, a.s., Žitenická 2084, Předměstí, 412 01 Litoměřice, IČO: 06199518 a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy (viz příloha orig. zápisu).

 

48/05/2018
Poskytnutí individuální dotace spolku MUSICA AT EDUCATION z prostředků z rozpočtu města Litoměřice
RM schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 20.000 Kč spolku MUSICA AT EDUCATION, Dalimilova 27, 412 01 Litoměřice, IČO: 40229939 a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy (viz příloha orig. zápisu).

 

49/05/2018
Dotační program – Podpora sociálních služeb na rok 2019
RM doporučuje ZM schválit dotační program Podpora sociálních služeb pro rok 2019 a vzorové znění Smlouvy o poskytnutí dotace (viz příloha orig. zápisu).

 

50/05/2018
Program podpory fairtradových aktivit a globální odpovědnosti v Litoměřicích na rok 2019
RM schvaluje pravidla pro poskytování finančních dotací z Programu podpory fairtradových aktivit a globální odpovědnosti v Litoměřicích pro rok 2019 a současně schvaluje vzorovou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace (program a smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

51/05/2018
Zapojení města Litoměřice do projektu „Seniorská obálka“
RM bere na vědomí zapojení města Litoměřice do projektu „Seniorská obálka“.

 

52/05/2018
Smlouva o výpůjčce s Domem dětí a mládeže Rozmarýn - kolo pro postižené děti a mládež (handbike)
RM schvaluje Smlouvu o výpůjčce s Domem dětí a mládeže Rozmarýn, Plešivecká 1863/15, 412 01, Litoměřice, IČO: 62769693 na handbike Alex (viz příloha orig. zápisu).

 

53/05/2018
Schválení poskytnutí individuální dotace na solární ohřev teplé užitkové vody
RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí individuální dotace na solární ohřev teplé užitkové vody pro pana J. B., bytem Litoměřice, výše dotace 40.000 Kč, pana M. M., bytem Litoměřice, výše dotace 40.000 Kč, pana P. V., bytem Litoměřice, výše dotace 40.000 Kč (smlouvy viz příloha orig. zápisu).

 

54/05/2018
Schválení uzavření dodatku č.3 ke Smlouvě o energetických službách se zaručeným výsledkem pro vybrané objekty v majetku města Litoměřice
RM schvaluje uzavření dodatku č.3 ke Smlouvě o energetických službách se zaručeným výsledkem pro vybrané objekty v majetku města Litoměřice se společností ATALIAN CZ s.r.o., se sídlem U Trezorky 921/2, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO: 250 59 394 (dodatek viz příloha orig. zápisu).

 

55/05/2018
Vzetí na vědomí Akčního plánu ke Strategickému plánu města Litoměřice pro rok 2019
a) RM bere na vědomí Akční plán ke Strategickému plánu města Litoměřice pro rok 2019 (viz příloha orig. zápisu).

b) RM doporučuje ZM schválení Akčního plánu ke Strategickému plánu města Litoměřice pro rok 2019.

 

56/05/2018
Propachtování části pozemku parc.č. 4447/1, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 45m2 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje propachtování části pozemku parc.č. 4447/1, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 45 m2 v k.ú. Litoměřice, k účelu užívání zahrady, panu P. S., bytem Litoměřice, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce za roční pachtovné ve výši 225 Kč.

 

57/05/2018
Záměr pronájmu pozemku parc.č.2676/25, zastavěná plocha nádvoří o výměře 16m2 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje záměr pronájmu pozemku parc.č.2676/25, zastavěná plocha nádvoří o výměře 16m2 v k.ú. Litoměřice, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, k účelu umístění stavby garáže ve vlastnictví jiné osoby (LV583).

 

58/05/2018
Záměr pronájmu pozemku parc.č. 2767, zastavěná plocha nádvoří o výměře 20m2 v k.ú. Litoměřice
a) RM schvaluje nevyužití předkupního práva podle ust. § 3056 zák. č. 89/2012 Sb., ke stavbě garáže, umístěné na pozemku parc.č. 2767, zastavěná plocha nádvoří o výměře 20m2 v k.ú. Litoměřice, v majetku Města Litoměřice
b) RM schvaluje záměr pronájmu pozemku parc.č. 2767, zastavěná plocha nádvoří o výměře 20m2 v k.ú. Litoměřice, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, k účelu umístění stavby garáže ve vlastnictví jiné osoby

 

59/05/2018
Zveřejnění adresného záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání v budově zubního střediska v ul. České armády 163/17 v Litoměřicích
RM schvaluje zveřejnění adresného záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 13,50 m² v objektu zubního střediska v ul. České armády 163/17 v Litoměřicích za účelem využití prostoru k provozování stomatologické ordinace.

 

60/05/2018
Revokace části usnesení RM č. 319/8/2018 a uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího podnikání v prodejních stáncích stojících na pozemku parc. č. 123 v k. ú. Litoměřice v areálu městské tržnice v ulici 5. května v Litoměřicích
a) RM schvaluje paní Heleně Sejkorové, IČO: 44209169, se sídlem Travčice 176, 412 01 Litoměřice, pronájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 44,50 m², který se nachází v prodejním stánku a v zastřešeném prostoru před stánkem v objektu „A“, stojícím na pozemku parc. č. 123 v k. ú. Litoměřice v areálu městské tržnice v ulici 5. května v Litoměřicích. Smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení vždy o jeden rok. Smluvní nájemné činí 1.000 Kč/m2/rok za pronájem prostoru uvnitř stánku a 600 Kč/m² za pronájem zastřešeného prostoru před stánkem (situační výkres tržnice přílohou originálního zápisu).

b) RM schvaluje paní Jaroslavě Krepsové, IČO: 19023898, se sídlem Travčice 73, 412 01 Litoměřice, pronájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 51,65 m², který se nachází v prodejním stánku a v zastřešeném prostoru před stánkem v objektu „E“, stojícím na pozemku parc. č. 123 v k. ú. Litoměřice v areálu městské tržnice v ulici 5. května v Litoměřicích. Smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení vždy o jeden rok. Smluvní nájemné činí 1.000 Kč/m2/rok za pronájem prostoru uvnitř stánku a 600 Kč/m² za pronájem zastřešeného prostoru před stánkem (situační výkres tržnice přílohou originálního zápisu).

 

61/05/2018
Uzavření smlouvy o poskytování služeb v budově č.p. 62, stojící na pozemku parc. č. 55/6 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytování služeb s panem Eduardem Revajem, IČO: 63142406, se sídlem Kubínova 437/10, 412 01 Litoměřice – Pokratice, pro zajištění dodávky elektrické energie v budově č.p. 62, stojící na pozemku parc. č. 55/6 v k.ú. Litoměřice v ulici Krajská v areálu bývalého pivovaru v Litoměřicích (návrh smlouvy o poskytování služeb přílohou originálního zápisu).

 

62/05/2018
Zveřejnění adresného záměru výpůjčky prostoru v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/102 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích
RM schvaluje zveřejnění adresného záměru výpůjčky prostoru v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/102 v k.ú. Litoměřice, v objektu č. 040 v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích.

 

63/05/2018
Rozšíření počtu členů Komisí při RM
RM jmenuje pana Jana Duška členem Komise dopravy a pana Alexandra Korába členem Komise územního rozvoje a městských památek.

 

64/05/2018
Schválení uzavření smlouvy na služby v oblasti zaměstnaneckého stravování
RM schvaluje uzavření smlouvy na služby v oblasti zaměstnaneckého stravování s Up Česká republika s.r.o., se sídlem Praha 4, Zelený pruh 1560/99, PSČ 140 00, IČO: 62913671 (návrh smlouvy viz příloha orig. zápisu).

 

65/05/2018
Shrnutí stavu zjednodušeného režimu koncesního řízení „Poskytování zdravotních služeb ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Litoměřice a zajištění s tím spojených činností“ po rozhodnutí o rozkladu ze strany předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozhodnutí Valné hromady Nemocnice Litoměřice, a.s. o dalším postupu
Rada města Litoměřice rozhoduje ve věci obce jako jediného akcionáře obchodní společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s., se sídlem Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice, IČO: 061 99 518 a přijímá toto rozhodnutí / schvaluje tento návrh na vydání rozhodnutí:

a) Rada města Litoměřice bere na vědomí Shrnutí stavu zjednodušeného režimu koncesního řízení „Poskytování zdravotních služeb ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Litoměřice a zajištění s tím spojených činností“ po rozhodnutí o rozkladu ze strany předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (viz. příloha orig. zápisu).

b) Rada města Litoměřice, po projednání, bere na vědomí Rozhodnutí předsedy ÚOHS o rozkladu podaném Nemocnicí Litoměřice, a.s. dne 22. 8. 2018 a Rozhodnutí ÚOHS o zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku – koncese na služby „Poskytování zdravotních služeb ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Litoměřice a zajištění s tím spojených činností“ zadávané ve zjednodušeném režimu (viz. přílohy orig. zápisu).

c) Rada města Litoměřice ukládá představenstvu společnosti, aby postupovalo v souladu se závěry a doporučením zástupce zadavatele společností Správa veřejných zakázek, s.r.o. a v souladu s doporučením DR Nemocnice Litoměřice, a.s. a nepodávalo správní žalobu dle ustanovení § 65 zákona č. 150/2002 Sb., o soudním řádu správním, ve znění pozdějších předpisů, proti rozhodnutí Úřadu na ochranu hospodářské soutěže.

d) Rada města Litoměřice ukládá starostovi města Litoměřice, aby město Litoměřice, zastoupené starostou vydalo při výkonu působnosti valné hromady Rozhodnutí jediného akcionáře Nemocnice Litoměřice, a.s. o výše uvedených usneseních.

 

Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města

 

Mgr. Karel Krejza
1. místostarosta města

Zhotovila: Jana Váchová
Dne: 7.12.2018
Zodpovídá: Mgr. Milan Čigáš

 


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu