Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

05. usnesení z jednání RM 24.02. 2004

USNESENÍ

z 5. jednání Rady města Litoměřice

konaného dne 24.2.2004 od 13:30 hod. v kanceláři starosty města Litoměřic

Přítomno 9 členů Rady města Litoměřice

Rada města Litoměřice po projednání

I. schvaluje:

1.         úpravu znění ZL DR MěN v Litoměřicích v čl. III v bodě 2. „Doporučuje RM schvalování ročního investičního plánu MěN“  a v bodě 4,5 „Doporučuje RM schvalování…“

2.         úpravu znění ZL DR MěN v čl.I  „Dozorčí radu, případně její jednotlivé členy v počtu 5-9 osob jmenuje a odvolává RM v Litoměřicích“.

3.         pro PO Městskou nemocnici v Litoměřicích usměrňování prostředků na platy v roce 2004 podle odst.1, písm. b, §5 nařízení vlády č.447/2000 Sb. ze dne 4.12.2000, tj. podílem mimotarifních složek platu k platovým tarifům stanoveným pro zjištění přípustného objemu prostředků na platy (odst. 4 a 5).

4.         příděl bytu č. 7 o vel. 2+1 v DPS Švermova 16 Litoměřice  manželům Jiřině a Miroslavu Vodákovým, bytem A.Muchy 424/1, Litoměřice s podmínkou, že svůj stávající byt vrátí Městu Litoměřice. Nájemní smlouvu uzavřít na dobu neurčitou.

5.         předložený návrh na oslovení firem a složení komisí na akce OÚRM.(viz příloha orig. zápisu)

6.         zvýšení cen palivového dříví (cena vč. DPH) a předložené Smlouvy pro prodej dříví fyzickým a právnickým osobám pro samovýrobu (viz příloha orig. zápisu)

7.         Zásady mysliveckého hospodaření v honitbě Varhošť od 01.03.2004 (viz příloha orig. zápisu)

8.         složení výběrové komise a seznam oslovených firem na akci „Rekonstrukce střechy a dvora Mírové náměstí 18/10 Litoměřice“.(viz příloha orig. zápisu)

9.         na základě rozsudku Okresního soudu v Litoměřicích pod č.j.13C86/2000-18 paní Monice Gujdové, nájemkyni obecního bytu č.10 o vel. 3+1 v ul. Dukelská 185/10 v Litoměřicích, příděl obecního bytu č.5 v Kamýcké ul.čp. 10. o vel. 1+1, 1. kateg. po paní Klímové.

10.       výjimečně příděl bytu č. 3 v ul. Družstevní 36/17 v Litoměřicích panu Robertu Spálenému na dobu určitou do 30.6. 2004 s podmínkou následného odkupu za smluvní cenu

11.       uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na pozemek p.č. 2475/1 v k.ú. Litoměřice z důvodu zřízení plynovodní, vodovodní a kanalizační přípojky a její údržby  pro bud. RD na poz. p.č.2469/21 v k.ú. Litoměřice ve prospěch  oprávněného Herstav, spol. s.r.o. za cenu stanovenou podle výpočtu skutečného zaměření (simulované nájemné dle  zák.151/1997 Sb. a zák č. 452/2003 Sb a nasl.Sb) a  náklady na vyhotovení odděl. geom. plánu a poplatky za vklad do KN..

12.       pronájem zastavěné části pozemku p.č. 3856/6 v k.ú. Litoměřice o výměře 20 m2 Jindřichu Černému, Škrétova 1959/23, Litoměřice na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce za smluvní cenu 1.000,- Kč/rok.

13.       pronájem části pozemku p.č. 3856/6 v k.ú. Litoměřice  o výměře 20 mza účelem užívání zahrady  Ing. Karlu a Jaroslavě Simonovým, Škrétova 25, Litoměřice na dobu neurčitou s výp. lhůtou 3 měs. za smluvní cenu 1.000,- Kč/rok.

14.       pronájem pozemků v k.ú. Litoměřice p.č. 263/2 o výměře 25 m2 MUDr. Zdeňku a MUDr. Jiřině Zímovým, Dlouhá 184/27, Litoměřice; p.č. 263/4 o výměře 23 m2 po dořešení dědického řízení - majiteli garáže; p.č. 263/5 o výměře 24 m2 Antonínu a Vlastě Šeborovým, Dlouhá 208/16, Litoměřice; p.č. 263/6 o výměře 24 m2 Josefu Rývovi, Dlouhá 23, Litoměřice; p.č. 263/7 o výměře 22m2 Jaroslavu a Libuši Schreierovým, Michalská 28/5, Litoměřice; p.č. 263/8 o výměře 23 m2 Zdeňku Matzke, Dlouhá 175, Litoměřice; p.č. 263/9 o výměře 27 m2, Františku a Jaroslavě Souchovým, Dlouhá 43, Roudnice nad Labem, pod stavbou  - garáží za cenu 9,- Kč/m2/rok na dobu neurčitou s výp. lhůtou 3 měs. 

15.       složení výběrové komise a seznam oslovených firem na akci „Oprava fasády objektu Oblastního muzea v Litoměřicích“.(viz příloha orig. zápisu)      

16.       dle Vnitřního platového předpisu pro školy a školská zařízení zřizované obcí platovou změnu v příplatku za vedení - snížení o 100,- Kč - Mgr. Petru Krňákovi, řediteli PO  ZŠ Litoměřice, Na Valech 53  z důvodu snížení počtu tříd na škole o 1 třídu.

17.       finanční dotaci ve výši 200.000,- Kč pro TJ SOKOL Pokratice na výstavbu tréninkové plochy na pozemku svého fotbalového hřiště.

18.       uzavření veřejnoprávních smluv na úseku projednávání přestupků mezi Městem Litoměřice a obcí Velké Žernoseky, Miřejovice, Bohušovice nad Ohří, Chudoslavice, Libochovany a Žalhostice na rok 2004.

19.       program Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 4.3. 2004.

Program:

I. Zahájení, jmenování a volba návrh. komise, prac. předsednictva

    Kontrola plnění úkolů z minul. ZM

II. Doplnění programu

III. Hlasování o programu

IV. Body jednání

1.         Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině Příspěvkové organizace Knihovna K.H. M. v Litoměřicích

2.         Fin. vyrovnání s nájemcem NP Václavem Melmukou v ul. Mírové náměstí 21/13, Litoměřice

3.         Znovu projednání žádosti pana Pavla Hotového o prominutí pohledávky (bod na ZM-30.10.03)

4.         Změnu Statutu Ubytovny Želetice s cílem optimálního využití těchto prostor

5.         Změna zásad prodeje bytů a NP v majetku Města Litoměřice

6.         Změna způsobu platby za prodanou byt. jed. v domě č.p. 1758 v Družstevní ul. 29, Litoměřice

7.         Rozpočtové změny

8.         Doplnění členství KV při ZM

Záměry :

9.         a) Prodej části poz.p.č. 232 v k.ú. Litoměřice (nutný odděl. geomet.plán)

            b) Zřízení věcného břemene chůze a jízdy přes nemovitost p.č.232

      Žadatelé : Hans Günther Becker (v zastoupení Mgr. Pěnka)

10.       Opakovaná žádost o odkoupení pozemku p.č. 1218/1 o výměře 389 m2 v k.ú. Litoměřice

            Žadatel : manželé Pošvicovi, bytem Horova 24, Litoměřice.

11.       Prodej pozemků lokalita garáží v ul. Kapucínská k.ú.  Litoměřice

Žadatel : Josef Rýva, Dlouhá 23, Litoměřice

12.       Prodej   poz. p.č. 424 o výměře 944 m2  v k.ú. Čeřeniště

            Žadatel : Ing. Petra Skořepová a Josef, Nad vodovodem 22, Praha

13.       Prodej  poz. p.č. PK 753/3 o výměře  1 269 m2 v k.ú. Kamýk

            Žadatel : Dovecký Vladimír, Miřejovice 46

14.        Směna poz. p.č. 2470/3 o výměře 1 743 m2 v k.ú. Litoměřice (vl. Mouka a spol.) za část poz. p.č. 1345/73 o výměře cca 1 595 m2 v k.ú. Pokratice (nutný odděl.geomet.plán) v majetku obce

15.       Darovací smlouva poz. p.č. 1345/115 o výměře 176 m2 v k.ú. Pokratice – zřízení komunikace

            Žadatel : Beer  Jan, Pokratická 23, Litoměřice   

16.        Směna poz. p.č. 2472/3 o výměře 1 447 m2 v k.ú. Litoměřice (vl. Ing. Fejfárek) za poz. p.č. 1345/98 o výměře 864 m2 v k.ú. Pokratice (majetek obce)

17.       Smlouva o budoucím převodu vlastnického práva k nemovitosti- 1/9 podílu poz.p.č. 2470/4 o celkové výměře 253 m2 v k.ú. Litoměřice

Žadatel: Ing. Pravoslav a Dana Hrnčířovi, Dykova 1628/26, Litoměřice

Prodeje:

18.       Stanovení prodejní ceny bytu č. 3 v ul. Družstevní 36/17, Litoměřice

Ostatní:

19.       Revokace usnesení prodeje poz. p.č. 2898/1 o výměře 386 m2 v k.ú. Litoměřice

Žadatel : Nováková Larisa, Na Kocandě 23, Litoměřice

20.        Žádost o bezúplatný převod poz. p.č. 1345/129 o výměře 50 m2 v k.ú. Pokratice od PF ČR Praha

21.        Žádost o bezúplatný převod poz. p.č. 2600/3 o výměře 3938 m2 v k.ú. Litoměřice od PF ČR Praha

(přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky II/ 247  – veřejný zájem)

22.       Revokace usnesení č. I./10 z 10. zasedání ZM ze dne 18.09.2003

V. Informace

VI. Interpelace

VII. Diskuze

II. doporučuje:

1.         ZM revokovat své usnesení č. I./10 z 10. zasedání ZM ze dne 18.09.2003 o prodeji pozemku p.č. 4550/1 o výměře 1.772 mpí Miladě Petrlíkové, Kralovická 59, Praha.

2.         ZM trvat na svém usnesení č. II./4 ze 4. zasedání ZM ze dne 27.2.2003 týkající se neschválení záměru prodeje pozemku p.č 1218/1 v k.ú. Litoměřice.

3.         ZM schválit změnu metodiky při prodeji bytových jednotek z majetku města (varianta č.1 – důsledné uplatňování zákona 72/94 Sb. v praxi).

4.         ZM projednat žádost pana Dušana Smolky k provedení změny způsobu placení za prodanou bytovou jednotku o výměře 71,3 m2 v domě č.p. 1758 v Družstevní ul. 29, Litoměřice a to formou dodatku stávající kupní smlouvy, přičemž ostatní ustanovení této smlouvy se nemění.

5.         ZM schválit Dodatek č.2 ke Zřizovací listině Příspěvkové organizace Knihovna K. H. Máchy v Litoměřicích ze dne 25.3.2003. (viz příloha orig. zápisu)

III. nedoporučuje:

1.         ZM schválit 2. a 3. variantu řešení prodeje bytů a NP z majetku Města Litoměřice třetí osobě (viz příloha orig. zápisu)

IV. pověřuje:

1.         Bc. Halíka, ved. OSBH, jednáním se zúčastněnými stranami. o samostatně odděl. nájmech ve věci žádosti spol. V. Mobil s.r.o. o povolení změny podnájemce NP v ul. Dlouhá 195/49, Litoměřice.

2.         Mgr. Härtinga, ved. OSMM, podáním písemného vyjádření paní Miladě Petrlíkové, Karlovická 59, Praha o rozhodnutí RM a poté i ZM.

3.         odbor ÚRM a odbor SMM dořešením lokality na poz.p.č. 3856/6 v k.ú. Litoměřice o výměře 20 m2 z hlediska využití pozemku a SÚ dodáním podnětu k řešení nelegálních staveb.

V. jmenuje:

1.         MUDr. Pavla Svobodu, Ing. Antonína Kučeru CSc., ing. Vlastimila Fibicha, Antonína Šimrala, MUDr. Petra Jillicha a p. Jiřího Landu za členy Dozorčí rady Městské nemocnice v Litoměřicích s účinností od 25.2.2004.

VI. ukládá:

1.         Bc. Halíkovi, ved. OSBH, připravit do jednání ZM konaného dne 4.3. 2004 návrh na odprodej bytu č. 3 v ul. Družstevní 36/17 v Litoměřicích p. Robertu Spálenému

VII. bere na vědomí:

1.         oznámení o pořádaných akcí KSČM v měsíci květnu r. 2004. (viz příloha orig. zápisu)

                                                                                   

 

p. Jiří Landa                                                     Mgr. Ladislav Chlupáč

                        místostarosta                                                   starosta města

Zapsala:  Eva Lieberová


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu