Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

04. výpis usnesení z jednání RM 16.2.2006

USNESENÍ

výpis

z 4. jednání RM Litoměřic konaného

dne 16.2. 2006 od 12:15 hod. v kanceláři starosty města Litoměřic

Přítomno 8 členů Rady města Litoměřic

Rada města Litoměřic po projednání:

I.          schvaluje

1.         vrácení finančních prostředků pro PO CŠJ Litoměřice z nájemného za rok 2005 ve výši 211.200,-Kč za účelem opravy hlavních vchodových dveří v budově CŠJ v Litoměřicích v ul. Svojsíkova 1.

2.         rozdělení zisku PO CŠJ Litoměřice do fondů této PO (viz příloha orig. zápisu).

3.         navýšení věcné režie pro PO CŠJ Litoměřice z 9,30 Kč na 11,- Kč s účinností od 1.3.2006.

4.         Plán investic PO CŠJ Litoměřice na období 2006 – 2007 (viz příloha orig. zápisu).

5.                  hospodářský výsledek PO ZŚ Litoměřice, Ladova 5 za r. 2005 (viz příloha orig. zápisu) a rozdělení kladného hospodářského výsledku do fondů dle předloženého návrhu (viz příloha orig. zápisu).

6.                  bezúplatný zábor veřejného prostranství – Mírového náměstí a Jiráskových sadů pro Dům křesťanské pomoci Bethel za účelem pořádání Litoměřického festivalu soudobé křesťanské kultury – LIFE 2006 ve dnech 16. – 18.6.2006.

7.                  ubytovací a provozní řád Domova pro matku a dítě, Liškova 43, Litoměřice s účinností od 1.3.2006 (viz příloha orig. zápisu).

8.                  návrh plateb za ubytování v Domově pro matku a dítě, Liškova 43, Litoměřice s účinností od 1.3.2006 (viz příloha orig. zápisu).

9.                  přidělení bytu č. 19 v DPS Kosmonautů 14, Litoměřice pani Bambasové Emilii a smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku na sociální účely. Byt přidělen s podmínkou zaplacení finančního příspěvku ve výši 30 tis.Kč na sociální účely před nástupem do DPS. Nájemní smlouvu vystavit na dobu neurčitou.

10.        předložený návrh podmínek poskytování dotací na zřízení solárního ohřevu TUV.
a) Příspěvek bude poskytnut pouze tomu žadateli, který vytápí rodinný dům nebo byt v     osobním vlastnictví ekologickým způsobem (plynové,elektrické, tepelným čerpadlem) případně uzavře smlouvu o přechodu vytápění z uhlí na výše uvedený ekologický způsob vytápění a tuto přestavbu dokončí před nebo současně s dokončením instalace solárního ohřevu TUV. 
b) Nárok na příspěvek pouze žadateli, který je majitelem domu, případně bytu a nemovitost užívá pouze k vlastnímu bydlení nebo bydlení příbuzných v pokolení přímém (rodiče,děti).
c) Maximální výše příspěvku 40.000,-Kč dle prokázaných nákladů (faktura).
d) Minimální aktivní plocha kolektorů 3 m.
e) Souhlasné stanovisko SCHKO a odboru ŠkaPP MěÚ Litoměřice.
f) Projednání se stavebním úřadem MěÚ Litoměřice (stavební povolení nebo ohlášení stavebních úprav – kolaudace nebo kontrola instalace odborem ŽP).

Nezbytnou podmínkou poskytnutí dotace je uzavření smlouvy s městem, kontrolní zápis odboru ŽP o  provedení instalace solárního ohřevu TÚV nebo předložení kolaudace stavby a prokázání výše vynaložených nákladů.

11.       složení výběrové komise a seznam oslovených firem na akci oprava střech objektů Dlouhá 175/9, Dlouhá 176/11, Dlouhá 177/13

Složení výběrové komise:

Smolík Jan – ředitel TS Bc. Halík Martin – vedoucí OS-BH

Vlastimil Ryšavý – člen FV

Herman Petr - místostarosta

Mgr. Zbyněk Pěnka - OHK

člen KV při ZM

sekretář: Ing. Zelený Vladimír – technik OS-BH

Firmy k oslovení:

                        Stavitelství DUOSTAV s.r.o. – U Studně 5, Litoměřice

                        DOMI – Juraj Podolinský – Kramoly 1574/39, Ústí nad Labem

                        Teplotechna - izolace – Nad Vinným potokem 1446/2c, Praha 10

                        JJB-ING-PRAHA s.r.o., pracoviště Velká Dominikánská 10, Litoměřice

                        JURIS s.r.o. – Želetická 809/32, Litoměřice

12.               výměnu bytů mezi nájemcem bytu č.45, Revoluční 1831/7, Litoměřice, o velikosti  2+1, a nájemcem bytu č.2 Pokratická 1847/91, Litoměřice, o velikosti 4+1. Nájemce bytu č. 2 Pokratická 1847/91, Litoměřice souhlasí s budoucím odkoupením bytu.

13.       přidělení NP v ulici Mírové náměstí 43/21, Litoměřice o výměře 64,54 m2 firmě Ivana Mišovicová, Litoměřice – prodejna s dámskou a pánskou konfekcí za výši nájemného 1.400,- Kč/m2/rok.

14.               kupní smlouvu mezi Městem Litoměřice a Karlem Svobodou o prodeji pozemku par.č. 4490/6 v k.ú Litoměřice (viz.příloha orig.zápisu).

15.               kupní smlouvu mezi Městem Litoměřice a manželi Žákovými o prodeji pozemku  par.č. 4490/8 v k.ú Litoměřice(viz.příloha orig.zápisu).

16.               kupní smlouvu mezi Městem Litoměřice a manželi Ondrákovými o prodeji pozemku par.č. 4490/9 v k.ú Litoměřice (viz.příloha orig.zápisu).

17.       směnnou smlouvu mezi Městem Litoměřice a Danielem Štěrbou o směně pozemku p.č. 4618/3 o výměře 11m2 v k.ú.Litoměřice s pozemkem p.č. 4604/4 o výměře 8m2 v k.ú.Litoměřice (viz.příloha orig.zápisu).

18.               ukončení nájemních smluv č.g144, g145, g97, g157, g146, g164, g149, g150, g98, g165 mezi Městem Litoměřice a vlastníky garáží v ul. Pobřežní, ke dni 16.2.2006 na pozemky pod stavbou o celkové výměře 186m 2 z důvodu zpřesnění výměr pozemků v evidenci KN v rámci digitalizace katastrálního území.Pozemky nejsou ve vlastnictví Města Litoměřice.

19.       úpravu nájemních smluv č. g148, g99, g152, g100, g153, g101 týkající se výměry pozemků pod stavbou-garáží (ul. Pobřežní) p.č. 2676/14, 2676/17, 2676/21, 2676/22, 2676/24, 2676/25 v k.ú. Litoměřice z důvodu zpřesnění výměr pozemků v evidenci KN v rámci digitalizace katastrálního území.

20.       pronájem pozemku p.č. 2676/23 v k.ú. Litoměřice o výměře 13 m2 za účelem užívání pozemku pod stavbou (garáží) Haně a Zdeňkovi Vaňkovým, Litoměřice, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce za nájemné ve výši 117,- Kč/rok. Nájemní smlouvu vyhotovit po 15-denním zveřejnění na úřední desce.

21.               poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtové rezervy ve výši 5.000,- Kč ženskému pěveckému sboru Cantica Bohemica na pořádání koncertu dne 24.3. 2006 v Divadle K.H. Máchy v Litoměřicích při příležitosti 5.výročí založení sboru.

22.       poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtové rezervy ve výši 8.000,- Kč Mgr. Ing.  Janě Štefanikové na výstavu lidové architektury Litoměřicka, která se bude konat v prostorách Muzea v Litoměřicích v měsících srpen – září.

23.               poskytnutí finančního příspěvku ve výši 3.000,- Kč Severočeské filharmonii Teplice na pořádání koncertu v Litoměřicích v rámci 42. ročníku Festivalu Ludwiga van Beethovena, který se koná ve dnech 25. 5. až 22. 6. 2006 v Üsteckém kraji.

24.       poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtové rezervy rozpočtu města na r. 2006 ve výši 3.000,- Kč panu Pavlu Hlušičkovi na vydání CD s názvem Modrá naděje.

25.               smlouvu o výpůjčce - vývěsky v ul. Dlouhá s VZP Litoměřice (smlouva přílohou orig. zápisu).

26.       předložení projektu „Hledání ztraceného ráje v Českém Středohoří“ za účelem získání dotace k jeho realizaci a uzavření pracovně-právních vztahů na dobu projektu za podmínky, že jejich financování bude pouze ze získané dotace.

27.               uzavření veřejnoprávní smlouvy Města Litoměřice na úseku projednávání přestupků s obcí Brozany.

28.       pro PO Městskou nemocnici v Litoměřicích usměrňování prostředků na platy v roce 2006 podle §5, odst. 1, písm. b) Nařízení vlády č.447/2000 Sb. ze dne 4.12.2000, tj. podílem mimotarifních složek platu k platovým tarifům stanoveným pro zjištění přípustného objemu prostředků na platy (odst. 4 a 5).

II.         neschvaluje:

1.                  poskytnutí finančního příspěvku pro Doc. PhDr. Pavla Vašáka, DrSc. na vydání máchovského souboru – Máchova pouť litoměřická, pouť česká. Tato publikace by měla být vydána ke 170. výročí od úmrtí básníka v roce 2006.

2.                  poskytnutí finančního příspěvku Občanskému sdružení Mitte Europa na pořádání hudebního festivalu.

3.                  poskytnutí finančního příspěvku Mgr. Ing. Janě Štefanikové na odbornou brožuru k výstavě lidová architektura na Litoměřicku - cca 40 stran při nákladu 1000 výtisků.

III.        pověřuje:

1.         místostarostu ing. Palána a Mgr. Červína jednat se spol. Výstavy s.r.o. a p. Berkou o uzavření smlouvy o pronájmu pozemků a v případě, že nedojde k dohodě, bude tento bod projednán znovu na dalším jednání RM.  

IV.        revokuje:

1.         své usnesení ze dne 29.3.2001 bod č. I./4 (Podmínky poskytování dotací na solární ohřev TUV 

V.         bere na vědomí:

1.         stav fondů PO CŠJ Litoměřice ke dni 31.12.2005 (viz příloha orig. zápisu).

2.         zprávu o hospodaření PO CŠJ Litoměřice za rok 2005 (viz příloha orig. zápisu).

3.         koncepci činnosti PO CŠJ Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

 

4.         informaci o zahájení příprav založení Místní akční skupiny zabývající se získáváním finančních prostředků na podporu rozvoje regionu.

Jiří Landa                                                                                Mgr. Ladislav Chlupáč

            1. místostarosta města                                                                  starosta města

Zapsala: Eva Lieberová


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Pá: 9-17 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2023 Město Litoměřice
Mobilní menu