Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

04. výpis usnesení z jednání Rady města Litoměřice - 6.2.2014

USNESENÍ

VÝPIS

4. jednání Rady města Litoměřic

konaného dne 6.2. 2014 od 10:00 hodin v kanceláři starosty města

Přítomno 8 členů RM

R a d a   m ě s t a   L i t o m ě ř i c   n a   s v é m  4. j e d n á n í

p r o j e d n a l a   p o d   u s n e s e n í m   č.:

28/4/2014

Schválení záboru veřejného prostranství

RM schvaluje zábor veřejného prostranství části Mírového náměstí v Litoměřicích pro paní J.B., bytem Lahošť v termínu 10.-14.2.2014 za účelem umístění 1 stánku s cukrovinkami a dětského vláčku.

29/4/2014

Schválení záboru veřejného prostranství pro PO MKZ

RM schvaluje bezúplatný zábor veřejného prostranství – Mírové náměstí, Dominikánské nám., Kostelní nám., nádvoří před divadlem KHM, parkoviště za DK, parkoviště Na Valech, parkoviště u Hradeb, Jezuitská ul. v Litoměřicích pro MKZ, Na Valech 2028, Litoměřice za účelem pořádání těchto akcí: 19.2.2014 – Masopust, 15.8.2014 – koncert Carmina Burana, 16.8.2014 – 5. litoměřické Pivní slavnosti, 19.- 21.9.2014 – Vinobraní a 5.12.2014– rozsvícení vánočního stromu. RM upozorňuje pořadatele, že je povinen splnit zákonnou povinnost a požádat o vydání stanovení přechodné úpravy provozu – rozmístění dočasného dopravního značení, popřípadě povolení zvláštního užívání pozemní komunikace.

30/4/2014

Schválení záboru veřejného prostranství – Centrum sociální pomoci, Litoměřice

RM schvaluje bezúplatný zábor veřejného prostranství – části ul. Pekařská v Litoměřicích pro Centrum sociální pomoci Litoměřice, p.o., Dlouhá 75, Lovosice za účelem pořádání akce „Slavnostní otevření Sociálně terapeutické dílny cestou integrace, Litoměřice“ dne 27.2.2014. 

31/4/2014

Schválení záboru veřejného prostranství – Generali Pojišťovna, a.s.

RM schvaluje bezúplatný zábor veřejného prostranství části Mírového nám., ul. V. Krajská, Dómská, H. Rybářská, H. Dubina a Máchovy schody pro Generali Pojišťovnu a.s., Velká Krajská 52/2, Litoměřice za účelem pořádání akce „Litoměřická dlažba“ dne 26.4.2014. RM upozorňuje pořadatele, že je povinen splnit zákonnou povinnost a požádat o vydání stanovení přechodné úpravy provozu – rozmístění dočasného dopravního značení, popřípadě povolení zvláštního užívání pozemní komunikace.

32/4/2014

Oznámení o konání shromáždění – KSČM

RM bere na vědomí oznámení SR KSČM o konání shromáždění občanů dne 1.5.2014 na Mírovém náměstí a dne 9.5.2014 na hřbitově a u Památníku Richard v Litoměřicích.

33/4/2014

Schválení smlouvy o právu provedení stavby

RM schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu uzavíranou mezi Městem Litoměřice a M.H. a P.H., bytem Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

34/4/2014

Vytvoření Koncepce rodinné politiky Město Litoměřice 2014-2017

RM schvaluje vytvoření Koncepce rodinné politiky Města Litoměřice pro rok 2014-2019.

35/4/2014

Akční plán procesu Komunitního plánování sociálních služeb

RM schvaluje Akční plán procesu Komunitního plánování sociálních služeb na rok 2014.

36/4/2014

Přehled vyplacených dotací za rok 2013 z „Programu podpory nestátních neziskových organizací,  zaměřených na činnost občanů v sociální oblasti.“

RM bere na vědomí informaci o vyplacených dotacích za rok 2013 z „Programu podpory nestátních neziskových organizací, zaměřených na činnost občanů v sociální oblasti“.

37/4/2014

Návrh na příděl bytu č. 5 v DPS Kosmonautů 2020/14, Litoměřice

RM schvaluje přidělení bytu č. 5 v Domě s pečovatelskou službou, Kosmonautů 2020/14, Litoměřice paní L.K., bytem Litoměřice a schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku. Finanční příspěvek na sociální účely ve výši 30 tis. Kč bude zaplacen před nástupem do DPS. Nájemní smlouvu vystavit na dobu určitou – na dobu dvou let.

38/4/2014

Prevence kriminality

a)         RM schvaluje Plán prevence kriminality na období 2014 – 2016 (viz příloha orig. zápisu)

b)         RM schvaluje Program prevence kriminality na rok  2014 a podání žádosti o státní účelovou dotaci do Programu prevence kriminality na rok 2014 s povinnou spoluúčastí města (viz příloha orig. zápisu).

39/4/2014

Informace o přijatých  a vyřízených stížnostech a peticích za rok 2013

RM bere na vědomí zprávu o přijatých a vyřízených stížnostech a peticích za rok 2013 (viz příloha orig. zápisu).

40/4/2014

Informace o činnosti orgánů obce v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999Sb. za rok 2013

RM bere na vědomí  výroční zprávu o činnosti orgánů obce v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v roce 2013 (viz příloha orig.zápisu).

41/4/2014

Schválení podání žaloby o vyklizení bytu

RM schvaluje podání žaloby o vyklizení bytu č. 22 v 8. podlaží domu na adrese Kubínova 439/2, Litoměřice, jehož nájemcem je paní P.T., bytem Litoměřice.

42/4/2014

Vydání Nařízení Rady města č. 1/2014, o placeném stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Litoměřice za účelem organizování dopravy, kterým se ruší Nařízení Rady města č. 2/2013

RM vydává Nařízení rady města č. 1/2014, o placeném stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Litoměřice za účelem organizování dopravy, kterým se ruší nařízení Rady města č.2/2013 (viz příloha orig.zápisu).

43/4/2014

Schválení dohody o splátkách

RM schvaluje uzavření dohody o splátkách pro paní Š.T., bytem Litoměřice, na částku 11.438,-Kč. Výše splátky činí 1.000,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem únor 2014, se splatností  k poslednímu dni každého měsíce.

44/4/2014

Schválení dohody o splátkách

RM schvaluje uzavření dohody o splátkách pro paní J.CH., bytem Litoměřice, na částku 9.176,-Kč. Výše splátky činí 1.000,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem únor 2014, se splatností  k poslednímu dni každého měsíce.

45/4/2014

Schválení dohody o splátkách

RM schvaluje uzavření dohody o splátkách pro L.R. a R.R., bytem Litoměřice, na částku 59.088,-Kč. Výše splátky činí 4.000,-Kč  měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem únor 2014, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

46/4/2014

Schválení uzavření nájemní smlouvy či podání žaloby na vyklizení bytu č. 2 o velikosti 1+1, v domě č.p.427/7 v ulici Hynaisova v Litoměřicích

RM schvaluje podání žaloby na vyklizení bytu č. 2 o velikosti 1+1, v domě č.p. 427/7 v ulici Hynaisova v Litoměřicích, který užívá R.M., trvale bytem tamtéž a zaslání výzvy k dobrovolnému vyklizení bytu (před podáním žaloby) se lhůtou pro vystěhování do 31.3.2014.

47/4/2014

a)            Rezignace paní L. Punčochářové členky Komise PZM a MA 21

b)            Jmenování pana Bc. D. Hanka členem Komise PZM a MA 21

a)         RM bere na vědomí rezignaci členky Komise Projektu Zdravé město a místní Agenda 21 paní Ludmily Punčochářové s účinností od 31. 12. 2014

b)         RM jmenuje členem komise PZM a MA21 pana Bc. Dominika Hanka s účinností od 6.2.2014.

48/4/2014

a)         Vzetí na vědomí vyhodnocení Akčního plánu zlepšování PZM a proc. MA 21 v Litoměřicích za r.2013

b)            Schválení Akčního plánu zlepšování PZM a proc.MA 21 v Litoměřicích na r.2014

a)         RM bere na vědomí vyhodnocení Akčního plánu zlepšování projektu Zdravé město a procesu místní Agendy 21 v Litoměřicích za rok 2013 (vyhodnocený Akční plán zlepšování PZM a MA21 20123 – viz příloha č.1 orig. zápisu)

b)         RM schvaluje Akční plán zlepšování projektu Zdravé město a procesu místní Agendy 21 v Litoměřicích na rok 2014. (Akční plán zlepšování PZM a MA21 na rok 2014 – viz příloha č. 2 orig. zápisu)

49/4/2014

Prominutí nájemného, vč. režijních nákladů v Gotickém hradu –Svatostánek Českého vinařství dne 19.2. 2014 z důvodu konání veřejného projednání architektonické studie revitalizace areálu městského pivovaru. 

RM schvaluje prominutí nájemného, vč. režijních nákladů v Gotickém hradu – Svatostánek Českého vinařství dne 19.2. 2014 z důvodu konání veřejného projednání architektonické studie revitalizace areálu městského pivovaru.

50/4/2014

Prominutí nájemného v Domě Kultury Litoměřice - „SAFETY ROAD“

a)                  RM schvaluje prominutí nájemného v Domě kultury Litoměřice dne 16.4.2014 za účelem uspořádání akce „SAFETY ROAD“.

b)                  RM schvaluje bezúplatný zábor veřejného prostranství – části ul. Na Valech v Litoměřicích za účelem pořádání akce „SAFETY ROAD“ dne 16.4.2014.

51/4/2014

Ukončení nájemní smlouvy č. 9170000242 ze dne 9.6.2008, týkající se pozemku parc.č. 4905/3  o výměře 761m2 v k.ú. Litoměřice

RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 9170000242 ze dne 9.6.2008, týkající se pozemku parc.č. 4905/3, orná o výměře 761m2 v k.ú. Litoměřice, uzavřené s nájemci  panem M.B., panem D.B., paní D.B. a panem M.K., bytem Litoměřice, dohodou ke dni 6.2.2014 a zároveň odpouštíúhradu dlužného nájemného za období od 1.1.2013 - 6.2.2014 ve výši 2.568,- Kč. RM schvaluje záměr výpůjčky pozemku parc.č. 4905/3, orná o výměře 761m2 v k.ú. Litoměřice k účelu zajištění přístupové cesty.

52/4/2014

Dodatek č. 3 s TJ Sokol Pokratice k nájemní smlouvě č. 9470000038 ze dne 29.10.2008, týkající souhlasu s výpůjčkou části předmětu nájmu

RM schvaluje uzavření dodatku č.3  k nájemní smlouvě č. 9470000038 ze dne 29.10.2008  uzavřené s TJ Sokol Pokratice, Pokratická 80/44, Litoměřice, spočívající v udělení souhlasu s výpůjčkou části pronajatého pozemku parc.č. 376/1 v k.ú. Pokratice, o výměře cca 20m2 k účelu umístění prodejního stánku ve vlastnictví pana M.K., Litoměřic na dobu určitou do 31.12.2016 (návrh Dodatku č. 3  viz příloha orig. zápisu)

53/4/2014

Ukončení pronájmu části pozemku p.č. 4530 trvalý travní porost, o výměře 571m2 v k.ú. Litoměřice dohodou ke dni u 5.3.2014

RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 9170000218 uzavřené dne  3.7.2013 mezi Městem Litoměřice a paní E.T., bytem Lovosice, k pozemku p.č. 4530 trvalý travní porost o výměře 571 m2 v k.ú. Litoměřice dohodou ke dni 5.3.2014.

RM ukládá OSMM a BH a LH zveřejnit volný pozemek parc.č. 4530 v k.ú. Litoměřice na úřední desce s možnosti jeho propachtování od 6.3.2014.

54/4/2014

Nabídka pronájmu bytu č. 1, Dlouhá 175/9, o výměře 81,98 m(3+1)

RM schvaluje zveřejnění nabídky pronájmu městského bytu č. 1 v ul. Dlouhá 175/9 v Litoměřicích o výměře 81,98 m2 (3+1).

55/4/2014

Nabídka pronájmu bytu č. 2, Dlouhá 195/49, o výměře 94,00 m(3+1)

RM schvaluje zveřejnění nabídky pronájmu městského bytu č. 2 v ul. Dlouhá 195/49 v Litoměřicích o výměře 94,00 m2 (3+1).

56/4/2014

Nabídka pronájmu NP č. 100, České armády 163/17

RM schvaluje zveřejnění nabídky pronájmu nebytového prostoru č. 100 v budově zubního střediska na adrese České armády 163/17 v Litoměřicích o výměře 69,50 m2.

57/4/2014

Nabídka pronájmu NP č. 118, Mírové náměstí 18/10

RM schvaluje zveřejnění nabídky pronájmu nebytového prostoru č. 118 na Mírovém náměstí 18/10 v Litoměřicích o výměře 38,34 m2.

58/4/2014

Ukončení nájmu NP dohodou - PORTA Styl s.r.o.

RM schvaluje ukončení nájemního vztahu k nebytovému prostoru o výměře 105 m2 na stavební parc. č. 4008/18, budova č. 018 v Kasárnách Dukelských hrdinů v Litoměřicích se společností PORTA Styl s.r.o., zast. jednatelem panem M.K., bytem Litoměřice, IČ 48292141, dohodou. Nájem nebytového prostoru se ukončuje ke dni 28.2.2014.   

59/4/2014

Úprava nájemní smlouvy k NP- HK zubní laboratoř s.r.o

RM schvaluje uzavření dodatku č. 4 nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru na adrese České armády 163/17 v Litoměřicích s firmou HK zubní laboratoř s.r.o., Dykova 13, Litoměřice, zast. jednatelem Ing. Daňkem Kudrnou, IČ 27284368. Dodatkem č. 4 se upravuje výměra pronajatého prostoru na 98,77 m2. Ostatní ujednání nájemní smlouvy ze dne 1.1.2006 ve znění pozdějších dodatků zůstávají beze změn.

60/4/2014

Úprava nájemní smlouvy ubytovny – NADĚJE

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 nájemní smlouvy na pronájem budovy č.p. 2187 v Želetické ulici v Litoměřicích, o výměře 452 m2, která slouží jako azylový dům a ubytovna, s nájemcem NADĚJE oblast Litoměřice, Pražská 992/14, Litoměřice, zast. oblastním ředitelem Bc. Alešem Slavíčkem. Dodatkem č. 1 se upravuje výše čtvrtletní zálohy na vodné a stočné na částku 26.220,- Kč. Ostatní ujednání nájemní smlouvy ze dne 8.4.2013 zůstávají beze změn.

61/4/2014

Pronájem 2 bytových jednotek v bývalém objektu DPS v ul. Velká Krajská 47/7 v Litoměřicích za účelem zřízení chráněného bydlení pro osoby s duševním onemocněním – FOKUS Ústí n/L

RM schvaluje uzavření nájemního vztahu na dvě bytové jednotky s Občanským sdružením Fokus se sídlem v Ústí nad Labem, Pražská 166/47 (IČ: 44226586) v objektu bývalého Domu s pečovatelskou službou v ul. Velká Krajská 47/7 v Litoměřicích za účelem umístění dvou klientů s duševním onemocněním v chráněném bydlení a to na dobu určitou, po dobu trvání nájemního vztahu poradenského centra o.s. Fokus (IČ: 44226586),

RM schvaluje výši nájemného v objektu bývalého Domu s pečovatelskou službou v ul. Velká Krajská 47/7 v Litoměřicích, která se řídí stanovenými limity MMR ČR pro podporované a sociální bydlení (aktuálně ve výši 57,20 Kč/m2/měsíčně).

62/4/2014

Bezúplatné zapůjčení altánku na Střeleckém ostrově za účelem uspořádání svatebního obřadu

RM schvaluje bezúplatné zapůjčení altánku a přilehlého pozemku na Střeleckém ostrově paní B.J. a panu T.F. za účelem konání svatebního obřadu dne 19.07.2014. Napojení na připojovací bod elektrické energie není ze strany žadatelů požadován.

63/4/2014

Schválení způsobu zadání veřejné zakázky, seznamu oslovených dodavatelů a složení hodnotící komise ve výběrovém řízení o veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/003/2014 s názvem „Dodávka osobních vozidel“

RM schvaluje způsob zadání, seznam oslovených dodavatelů a složení hodnotící komise, jejíž činnost bude spočívat v otevírání obálek s nabídkami, posouzení a hodnocení nabídek uchazečů ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Dodávka osobních vozidel“ (viz přílohy orig. zápisu).

64/4/2014

Připojení ke kampani „Vlajka za Tibet“          

RM schvaluje připojení Města Litoměřic k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet dne 10.3.2014.

65/4/2014

Potvrzení vítězného uchazeče a návrh „Smlouvy o dílo s dodavatelem “ a schválení „Smlouvy o dílo na provedení zakázky Obnova parku Jiráskovy sady v Litoměřicích  - část rozvojová péče“

RM potvrzuje vítězného uchazeče pro akci Obnova Jiráskových sadů v Litoměřicích  - Sdružení LTM Jiráskovy sady  - a zároveň schvaluje uzavření „Smlouvy o dílo s dodavatelem“  a  „Smlouvy o dílo na provedení zakázky Obnova parku Jiráskovy sady v Litoměřicích  - část rozvojová péče“s vítězným uchazečem - firmou Gabriel s.r.o., České Kopisty 208, 412 01 Litoměřice, vedoucím účastníkem „Sdružení LTM Jiráskovy sady “. 

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta města

Mgr. Karel Krejza

1. místostarosta města

Zapsala: Eva Lieberová

Za správnost odpovídá: Ing. Karel Chovanec

 

 

 

 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu