Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

04. výpis usnesení z jednání Rady města Litoměřic - 7.2.2012

U S N E S E N Í

výpis

4. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 7.2.2012

od 10:00 hodin v kanceláři starosty města

Přítomno 8 členů RM

R a d a   m ě s t a   L i t o m ě ř i c   n a   s v é m  4. j e d n á n í

projednala pod usnesením č.:

53/4/2012

Schválení záboru veřejného prostranství – MKZ, Litoměřice

RM schvaluje bezúplatný zábor veřejného prostranství části Mírového náměstí v Litoměřicích pro Městská kulturní zařízení, Na Valech 2028, Litoměřice za účelem pořádání 2. litoměřického Masopustu dne 22.2.2012.

54/4/2012

Schválení záboru veřejného prostranství – J. Doležálek, Ústí n/L

RM schvaluje zábor veřejného prostranství části Mírového náměstí v Litoměřicích pro pana J. Doležálka, Ústí n/L za účelem pořádání zabijačkových hodů ve dnech 8.2., 8.3. a 29.3.2012.

 

55/4/2012

Podání informace – počet akcí, povolených OÚR v r. 2011

RM bere na vědomí předloženou informaci o počtu akcí povolených OÚR v r. 2011 (viz příloha orig.zápisu).

56/4/2012

Vydání „Pravidel a podmínek RM na provádění prací na úseku údržby, čistoty města a městské zeleně v Litoměřicích“

RM vydává „Pravidla a podmínky RM na provádění prací na úseku údržby, čistoty města a městské zeleně v Litoměřicích“ se zapracováním připomínek a zároveň ruší své usnesení č. 223/10/2011 ze dne 17.2.2011 (viz příloha orig.zápisu).

57/4/2012

Složení komise, oslovení firem a způsob zadání zakázky – Pečovatelské byty, Kosmonautů 2261, Litoměřice

RM schvaluje předložený návrh na složení komise pro otevírání obálek zájemců a předložený návrh na oslovení firem vč. způsobu zveřejnění na úřední desce města Litoměřice na akci „Pečovatelské byty, Kosmonautů 2261, Litoměřice“.

58/4/2012

Schválení smlouvy na stanovení práv a povinností účastníků při výstavbě dopravní infrastruktury – manž. Ottovi                              

RM schvaluje uzavření smlouvy mezi Městem Litoměřice a ing. Ottem Pavlem a pí Ottovou Markétou,  Litoměřice na stanovení práv a povinností účastníků při výstavbě dopravní infrastruktury (viz. příloha orig. zápisu).

                                                                                 

59/4/2012

Pravidla pro předkladatele žádostí o finanční dotaci v roce 2012 pro zajištění plnění úkolů 3. Komunitního plánu sociál.služeb města Litoměřice na období let 2010 – 2013

RM schvaluje Pravidla pro předkladatele žádostí o finanční dotaci v roce 2012 pro zajištění plnění úkolů 3. Komunitního plánu sociálních služeb města Litoměřice na období let 2010 - 2013.

60/4/2012

Schválení seznamu členů manažerské skupiny komunitního plánování na období realizace 3. Komunitního plánu sociálních služeb

RM schvaluje složení manažerské skupiny na období realizace 3. Komunitního plánu sociálních služeb města Litoměřice (seznam členů viz příloha orig.zápisu).

61/4/2012

Prevence kriminality města Litoměřice na léta 2012 až 2013

RM stahuje z jednání schválení Plánu prevence kriminality města Litoměřice na léta 2012 až 2013.

RM schvaluje Program prevence kriminality města Litoměřice na rok 2012 a podání žádosti o státní účelovou dotaci do Programu prevence kriminality na rok 2012. (viz přílohy orig. zápisu)

RM určuje na pozici manažera prevence kriminality Bc. Miroslavu Najmanovou.

62/4/2012

Rezignace člena zdravotní a sociální komise při Radě města Litoměřice a jmenování nového člena zdravotní a sociální komise                  

RM bere na vědomí rezignaci Bc. Slavíčka Aleše  (Naděje o.s.) na funkci člena zdravotní a sociální komise. RM schvaluje nového člena zdravotní a sociální komise Mgr. Krejčího Roberta (Naděje o.s.) – s účinností od 1.3.2012

           

                                              

63/4/2012

Příkaz starosty města a tajemníka MěÚ č. 2/2012 - stravování zaměstnanců

RM schvalujePříkaz starosty města a tajemníka MěÚ č. 2/2012 - Stravování zaměstnanců Městského úřadu v Litoměřicích, zaměstnanců Městské policie v Litoměřicích a uvolněných zastupitelů Města Litoměřice (viz příloha orig.zápisu).

64/4/2012

Příkaz starosty města a tajemníka MěÚ č. 3/2012 – pohoštění

RM schvaluje Příkaz starosty města a tajemníka MěÚ č. 3/2012 - Čerpání prostředků z položky „5177“ – Pohoštění (viz příloha orig.zápisu).

65/4/2012

Dodatek č. 3 k dohodě o spolupráci dle § 51 občanského zákoníku o zabezpečení sociálních pohřbů

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 3 k dohodě o spolupráci dle § 51 občanského zákoníku o zabezpečení sociálních pohřbů ze dne 4.5.2005 s panem Romanem Gerstendörferem, Chudoslavice 32, IČ: 16405617 (viz příloha orig.zápisu).

66/4/2012

Schválení výjimky z Příkazu starosty a tajemníka č. 2/2011 o způsobu zadání oslovením jediného uchazeče– Sběrný dvůr  (Allowance, Praha)       

RM schvaluje výjimku z příkazu starosty a tajemníka č.2/2011 článek 7 odst.3. pro akci „Sběrný dvůr odpadů Litoměřice“ o způsobu zadaní zakázky oslovením jediného uchazeče při předpokládané ceně v rozmezí 100 – 250 tis. Kč. Oslovenou firmou by pro tento případ byla firma Allowance s.r.o. Praha 10 - Vinohrady, Korunní 810/104, PSČ 101 00.

67/4/2012

Prominutí poplatku z prodlení - Dáša Maturová

RM schvaluje prominutí poplatku z prodlení z částky 8.453,-Kč ve výši 80%, (tedy 6.762,-Kč), pro Dášu Maturovou, Litoměřice.

68/4/2012

Prominutí poplatku z prodlení - Iveta Valterová

RM doporučuje ZM neschválit prominutí poplatku z prodlení pro Ivetu Valterovou, ohlašovna Mírové nám. 15/7, Litoměřice.

69/4/2012

Schválení dohody o splátkách - Helena Tokárová

RM schvaluje uzavření dohody o splátkách pro Helenu Tokárovou, Litoměřice, na částku 6.852,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 500,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem únor 2012, se splatností  k poslednímu dni každého měsíce.

70/4/2012

Schválení dohody o splátkách a schválení podání žaloby na vyklizení bytu č. 48 v Revoluční ul. 1834/8 – pan J.M.

a)       RM schvaluje uzavření dohody o splátkách pro pana J.M., Litoměřice, na částku 23.162,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 1.300,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem únor 2012, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

b)       RM schvaluje podání žaloby na vyklizení bytu č. 48 o velikosti 1+1, v domě č.p. 1834/8 v ulici Revoluční v Litoměřicích, který protiprávně užívá pan J.M. a zároveň mu schvaluje poskytnutí bytové náhrady v ubytovně v Želetické ulici č.p. 2187/11 v Litoměřicích v případě, že své závazky nebude plnit.

71/4/2012

Schválení výpovědi z nájmu bytu č. 12 o velikosti 2+1, v ul. Mrázova 986/19 a poskytnutí bytové náhrady v UŽ – pan V.F.

RM schvaluje výpověď z nájmu bytu č. 12 o velikosti 2+1, v domě č.p. 986/19 v ulici Mrázova v Litoměřicích, který dle dohody užívá pan V.F.a zároveň mu schvaluje poskytnutí bytové náhrady v ubytovně v Želetické ulici 2187/11 v Litoměřicích.

72/4/2012

Schválení výpovědi z nájmu bytu č. 42 o velikosti 2+1, v ul. Revoluční 1831/7 a poskytnutí bytové náhrady v UŽ - pan J.H.              

RM schvaluje výpověď z nájmu bytu č. 42 o velikosti 2+1, v domě č.p. 1831/7 v ulici Revoluční v Litoměřicích, který užívá pan J.H., trvale bytem tamtéž a zároveň mu schvaluje poskytnutí bytové náhrady v ubytovně v Želetické ulici 2187/11 v Litoměřicích.

                                  

73/4/2012

Stanovení částky k úhradě neinvestičních výdajů za děti dojíždějící do ZŠ v Litoměřicích z okolních obcí v roce 2012

RM schvaluje částku ve výši 7.000,- Kč k úhradě neinvestičních výdajů za děti dojíždějící do základních škol v Litoměřicích z okolních obcí v roce 2012.

74/4/2012

Stanovení částky k úhradě neinvestičních výdajů za děti dojíždějící do MŠ v Litoměřicích z okolních obcí v roce 2012

RM schvaluje částku k úhradě neinvestičních výdajů do za děti dojíždějící do PO MŠ Litoměřice na rok 2012 následovně:

a) děti v posledním ročníku mateřské školy (§123 zákona 561/2004 Sb.) nebo děti, jejichž zákonný zástupce pobírá dávku příspěvek na živobytí (§21 a §76 zák. č. 111/2006 Sb.) 946,- Kč měsíčně

b) ostatní děti nespecifikované v bodě a) tohoto usnesení ve výši 496,- Kč měsíčně

 

75/4/2012

Dotace sportovním oddílům                                          

RM doporučuje ZM schválit předložený návrh komise sportu při RM na rozdělení dotací na činnost sportovních oddílů (příloha viz orig. zápisu).

76/4/2012

Snížení nájemného – vlastní investice do městského bytu v Litoměřicích (manželé Vraných)

RM schvaluje snížení nájmu pro manžele Radku a Ladislava Vraných a stanovuje jeho výši na 50,- Kč/m2/měsíčně pro období od 1.1.2012 do 31.5.2023 vzhledem k jejich investici do městského bytu. Od data 1.6.2023 budou nájemci platit obvyklé nájemné v daném čase. V případě ukončení nájemního vztahu před datem31.5.2023 nájemcům nevzniká automaticky nárok na úhradu neodbydlené investice.

77/4/2012

Snížení nájemného – (byt č. 2 na Mírovém náměstí 169/38 v Litoměřicích). paní D.V.

RM schvaluje snížení nájmu paní D.V., bytem Mírové náměstí 169/38 v Litoměřicích pro rok 2012, 2013 a dále o 20%.

78/4/2012

Schválení provozního řádu městské tržnice v Litoměřicích

RM schvaluje „Provozní řád městské tržnice v Litoměřicích“ s účinností od 1.3.2012 (viz příloha orig.zápisu).

79/4/2012

Prodloužení nájemní smlouvy – paní J.P.

RM schvaluje paní J.P. prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 74, Revoluční 1831/7, Litoměřice do 31.1.2013.

80/4/2012

Prodloužení nájemní smlouvy – paní M.S.

RM schvaluje paní M.S. prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 8, Turgeněvova 618/18, Litoměřice do 31.1.2013.

81/4/2012

Prodloužení ubytování na městské ubytovně v Želeticích – paní J.S.

RM schvaluje paní J.S. prodloužení dohody o poskytnutí přístřeší na ubytovně „Dům Naděje“, Želetická 11 v Litoměřicích do 30.4.2012.

82/4/2012

Prodloužení ubytování na městské ubytovně v Želeticích – paní H.T.

RM schvaluje paní H.T. prodloužení dohody o poskytnutí přístřeší na ubytovně „Dům Naděje“, Želetická 11 v Litoměřicích do 30.4.2012.

83/4/2012

Přidělení městského bytu – paní M.T.

RM neschvaluje přidělení městského bytu paní M.T., tč. ubytovna „Dům Naděje“, Želetická 11, Litoměřice.

84/4/2012

Přidělení ubytovací jednotky na městské ubytovně v Želeticích – paní M.L.          

RM neschvaluje přidělení ubytovací jednotky na ubytovně „Dům Naděje“, Želetická 11 v Litoměřicích paní M.L., ohlašovna Mírové náměstí 15/7, Litoměřice.

                                                                                                         

85/4/2012

Vzetí na vědomí schválení projektu „MAESTRO - Místní Agenda, Energetika, Strategický Rozvoj“, který bude podpořen z dotačního programu Švýcarských fondů Ministerstva životního prostředí.

RM bere na vědomí schválení projektu „MAESTRO - Místní Agenda, Energetika, Strategický Rozvoj“, který bude podpořen z dotačního programu Švýcarských fondů Ministerstva životního prostředí.  (příloha orig. zápisu).

86/4/2012

Schválení podání projektové žádosti k projektu „Příprava energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC do dotačního programu EFEKT Ministerstva průmyslu a obchodu ČR

RM pověřuje vedení města projednáním materiálu k projektu „Příprava energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC“ (ENERGY PERFORMANCE CONTRACTING) a následně předložením doporučení RM k podání projektové žádosti do dotačního programu EFEKT Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

87/4/2012

Schválení smlouvy o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání a o zmocnění centrálního zadavatele

RM schvaluje uzavření vzorové smlouvy o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání veřejných zakázek na dodávku elektřiny (smlouva přílohou orig. zápisu).

88/4/2012

Vzetí na vědomí Čtvrtletní hodnocení Důvodové zprávy „Desatera problémů Litoměřic – Řešme je společně!“          

RM bere na vědomí Čtvrtletní hodnocení Důvodové zprávy „Desatera problémů Litoměřic – Řešme je společně!“

                                                                      

                                  

89/4/2012

Připojení ke kampani „Vlajka za Tibet“   

RM schvaluje připojení Města Litoměřic k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ dne 10.3.2012.

90/4/2012

Ukončení nájemních smluv na užívání nebytových prostor dohodou k 31..01.2012 – NP v areálu KDH (pan Patrik Karták).

RM schvaluje panu P. Kartákovi ukončení nájemní smlouvy na užívání nebytových prostor v majetku města (v areálu KDH) dohodou k datu  31.01.2012.

91/4/2012

Uzavření Dodatku č.2 ke smlouvě mezi Městem Litoměřice a Projektovým sdružením Svatostánek Litoměřice na projekt „Svatostánek českého vinařství“

RM schvaluje uzavření Dodatku č.2 ke smlouvě mezi Městem Litoměřice a Projektovým sdružením Svatostánek Litoměřice na projekt „Svatostánek českého vinařství“ (viz příloha orig.zápisu).

    

92/4/2012

Prominutí nájemného za prostory Gotického hradu – komise CR+ProLUKA o.s.

RM promíjí nájemné za prostory reprezentačního salonku gotického hradu, tzv. VIP dne 22. 2. 2012 od 17 hodin na dobu cca 2 hodiny pro veřejnou diskusi nad problematikou turistiky v Litoměřicích, pořadatel: Komise CR při RM ve spolupráci s ProLUKA o.s.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Ladislav Chlupáč

 starosta města

Mgr. Karel Krejza

1. místostarosta města

Zapsala: Eva Lieberová

Za správnost odpovídá: Ing. Karel Chovanec


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po,St,Pá: 9-17 hod.
Út,Čt: 9-16 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu