Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

04. výpis usnesení z jednání Rady města Litoměřic - 23.2.2010

USNESENÍ

VÝPIS

ze 4. jednání Rady města Litoměřic konané dne 23.2. 2010

od 10:00 hod. v kanceláři starosty města

Přítomno 8 členů RM.

Rada města Litoměřic po projednání:

I.            schvaluje:

1.            aktualizaci Směrnice pro evidenci a hospodaření s majetkem Města Litoměřice (viz příloha orig. zápisu)

2.         uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy o výpůjčce s příspěvkovou organizací Centrum cestovního ruchu Litoměřice, Mírové náměstí 16/8, 412 01 Litoměřice, při realizaci projektu „Litoměřice známé před i za svými hradbami“ (viz příloha orig.zápisu)

3.         vzorovou smlouvu o poskytnutí podpory v rámci Interního grantového systému Zdravého města Litoměřice (viz příloha orig. zápisu)

4.         uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě uzavřené mezi Městem Litoměřice a firmou ing. Petr Urban, J. Zajíce 2772/1, Ústí nad Labem na akci „Litoměřice – modernizace a dostavba autobusového nádraží“ (viz příloha orig. zápisu)

5.         uzavření smlouvy o spolupráci uzavírané mezi Městem Litoměřice a manž. Šedovými,  Litoměřice na stanovení práv a povinností účastníků při výstavbě dopravní infrastruktury

6.            bezúplatný zábor veřejného prostranství – části Mírového nám., ul. V. Krajská, Dómská, H. Rybářská, H. Dubina a Máchovy schody pro Generali Pojišťovnu, a.s., Velká Krajská 52/2, Litoměřice za účelem pořádání cyklistického závodu „Litoměřická dlažba“ dne 24.4.2010

7.         uzavření smlouvy o spolupráci uzavírané mezi Městem Litoměřice a Sdružením vlastníků pozemků, zastoupené Bc. Petrem Novákem,  Litoměřice a Jiřím Minářem, Litoměřice na stanovení práv a povinností účastníků při výstavbě dopravní infrastruktury (viz příloha orig.zápisu)

8.         uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě uzavřené mezi Městem Litoměřice a firmou KONSTRUKTIVA KONSIT, a.s., Půlkruhová 20, Praha 6 na akci „Svatostánek českého vinařství“ (viz příloha orig. zápisu)

9.            výsledek projednání víceprací provedených na základě „Výzvy k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění“ dle § 23 odst. 7) písm. a) zák. č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků na akci „Svatostánek českého vinařství“ – firma KONSTRUKTIVA KONSIT, a.s., Půlkruhová 20, Praha 6.

10.       provozní řád dětských hřišť v Litoměřicích závazný pro návštěvníky (viz příloha orig.zápisu)

11.       vnitřní provozní řád pro správce dětských hřišť v Litoměřicích–TSM v Litoměřicích (viz příloha orig.zápisu)

12.       uzavření dohody o splátkách mezi Městem Litoměřice, IČ: 00263958 a  Pavlem Filanderem, IČ:72704365,  Litoměřice, na částku 126.839,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 10.000,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem březen 2010, se splatností  k poslednímu dni každého měsíce.

13.                   uzavření dohody o splátkách mezi Městem Litoměřice, IČ: 00263958 a  Helenou Rácovou,  Litoměřice, na částku 3.188,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 500,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem březen 2010, se splatností  k poslednímu dni každého měsíce.

14.            předložený návrh komise sportu při RM na granty v oblasti výkonnostního a zájmového sportu (viz přílohy orig. zápisu)

15.            s účinností od 1.4.2010 změnu úhrady neinvestičních nákladů za poskytování služeb v Centru pro zdravotně postižené děti a mládež Srdíčko – denní stacionář pro osoby s trvalým pobytem v Litoměřicích, které jsou dle § 8 zák. č. 108/2006 Sb. závislé na pomoci jiné fyzické osoby, takto :

Kategorie 1 - děti do 7 let věku                                                             25,-/h   

Kategorie 2 - děti od 7 let do 18 let věku                             35,-/h     

Kategorie 3 - klienti nad 18 let věku                                                 50,-/h      

16.            s účinností od 1.4.2010 změnu úhrady neinvestičních nákladů za poskytování služeb v Centru pro zdravotně postižené děti a mládež Srdíčko – denní stacionář pro osoby s trvalým pobytem mimo město Litoměřice, které jsou dle § 8 zák. č. 108/2006 Sb. závislé na pomoci jiné fyzické osoby takto :

Zákonný zástupce uhradí částku ve výši 72,- Kč/h, přičemž je možná finanční participace obce, ve které má osoba trvalý pobyt.

17.            bezúplatný zábor veřejného prostranství – části Mírového náměstí v Litoměřicích pro Odbor sociálních věcí a zdravotnictví a pro Nadaci ADRA, Máchova 16, Litoměřice za účelem konání sbírky a za účelem uspořádání ankety dne 23. 3. 2010.

18.       uzavření mandátní smlouvy s firmou Wood & Paper a.s., Hlína 18, 664 91 Ivančice, na dodávku vlákninového dříví a mandátní smlouvy s firmou Nezávislá přejímka, s.r.o., Bělohorská 274/9, 169 00 Praha 9, na zajištění dispečinku a přejímky dřevní hmoty (viz příloha orig.zápisu)

19.       termín konání veřejné licitace (6 pozemků pro výstavbu RD) dne 31.03.2010 od 15,00 hod. v zasedací místnosti MěÚ, Mírové náměstí 15, Litoměřice

20.            pozměněný řád pro veřejnou licitaci(část III. odst.7) (viz příloha orig.zápisu)

21.       uzavření dodatku č.1, týkající se úpravy nájemní smlouvy č. 9470000048, uzavřené  dne 15.4.2005 se Semprou Litoměřice, s.r.o, Českolipská 6, Litoměřice, o rozšíření  předmětů nájmu o pozemek p.č. 4627 o výměře 9.529 m2 v k.ú. Litoměřice k účelu využití pro zemědělskou činnost a navýšení smluvního nájemného na 1.345,- Kč/rok (viz příloha originál zápisu.)

22.       dodatek č. 1 k NS za dne 30.8.2004 se soukromou školou LINGUA UNIVERSAL, Sovova 2, Litoměřice (viz příloha orig.zápisu)

23.       dodatek č. 1 k NS ze dne 11.8.2004 se soukromou školou Gymnázium, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, o.p.s. Litoměřice, Jarošova 23 (viz příloha orig.zápisu)

24.       provozní řád tržnice v ulici 5. května na pozemku p.č. 123 a 126 v Litoměřicích

(viz příloha orig.zápisu)

25.       přidělení NP na Mírovém náměstí 43/21, Litoměřice o celkové výměře 57m2 

společnosti VODAFONE, zastoupenou Radkem Beránkem od 1.3.2010 ve výši 1.400,- Kč/m2/rok.

26.       konání mimořádného termínu svatby na jiném vhodném místě v Litoměřicích v prostorách Severočeské galerie výtvarného umění Litoměřice dne 17. července 2010 v 13.30 hod. 

27.       program zasedání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 4.3.2010 od 16:00 hod. v zasedací síni Městského úřadu v Litoměřicích.

28.       uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu souboru movitého a nemovitého majetku ze dne 28.6.2002 se společností VÝSTAVY spol. s r.o., Na Vinici 13, 412 01 Litoměřice, IČ:60280301

(viz příloha orig.zápisu)

29.       uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě s firmou Chládek & Tintěra, a.s.Nerudova 16, Litoměřice na akci „Dostavba a modernizace zimního stadionu Litoměřice“ (viz příloha orig. zápisu)

II.            neschvaluje:  

1.         uzavření nájemní smlouvy k bytu č.72 na adrese Revoluční 1831/7, Litoměřice pro Hanu Kadlečkovou

III.            doporučuje:

1.         ZM schválit předložený návrh komise sportu při RM na rozdělení dotací na činnost pro sportovní kluby (viz příloha originál zápisu)

2.         ZM schválit pojmenování  nově vznikajících ulic dle přiloženého podkladu „Žalhostická„.v k.ú.Litoměřice a Hrušková v k.ú Pokratice (mapky viz příloha orig.zápisu)

3.            zodpovědět dotazy, vyplývající z protokolu jednání na odboru ŠKaS dne 1.10.2009

IV.            potvrzuje:

1.         vítěze výběrového řízení na akci „Zpracování studie proveditelnosti pro projekty, které zahrnují technologické centrum a elektronickou spisovou službu“, kterým se stala společnost CORTIS Consulting s.r.o. Plzeň

V.            pověřuje:

1.         starostu podepsáním smlouvy o dílo s  firmou CORTIS Consulting s.r.o. Plzeň na akci „Zpracování studie proveditelnosti pro projekty, které zahrnují technologické centrum a elektronickou spisovou službu

2.            tajemníka MěÚ, aby ve spolupráci s odborem ŠKaS prověřil materiály

předložené panem Petrem Novákem a na základě tohoto prověření vypracoval vyjádření pro RM

VI.            revokuje:

1.         část usnesení č.I./41, I./42 ze dne 17.12.2009

VII.       neruší:

1.            usnesení č.I./2 ze dne 1.10.2009 – výpověď z nájmu bytu

VIII.      bere na vědomí:

1.            informaci o záboru veřejného prostranství parkoviště u Domu kultury v Litoměřicích, parkoviště U Hvězdárny a pěší zóny před Domem kultury v  Litoměřicích pro potřeby návštěvníků 2.konference cestovního ruchu ve dnech 25. – 26. 3. 2010.

2.            předloženou informaci o počtu akcí povolených OÚR v r. 2009 (viz příloha orig. zápisu)

3.            oznámení ČSSD, Okružní 8, Litoměřice o konání politického shromáždění ČSSD dne 3.5.2010 na Mírovém náměstí v Litoměřicích

4.            oznámení ČSSD, Okružní 8, Litoměřice o konání politického shromáždění ČSSD ve dnech 1.9. – 15. 11. 2010 na Mírovém náměstí v Litoměřicích

5.            informaci o úrazech ve školách a školských zařízeních za 1.pololetí školního roku 2009/2010 (viz příloha orig.zápisu)

6.         přehled vydaných stanovisek ke stavebním, investičním akcím, kácení a výsadbě stromů a přehled uzavřených smluv  o umístění stavby na základě delegovaných pravomocí RM ze dne  23.5.2006 pod č. usn.  I/10, RM 14.1.2008 pod č. usn.I /11 a RM 12.2.2009 pod č. usn. I/20, vše za  období od 1.1.2009 - 31.12.2009 (viz příloha orig.zápisu)

 

       Jiří Landa                                                                                          Mgr. Ladislav Chlupáč

místostarosta města                                                                                    starosta města

Zapsala: Jana Váchová

Za správnost odp.: Mgr. Petr Panaš


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po,St,Pá: 9-17 hod.
Út,Čt: 9-16 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu