Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

04. výpis usnesení z jednání Rady města Litomeřic -15.2.2007

Výpis

USNESENÍ

z 4. jednání Rady města Litoměřice konaného dne 15.2.2007

od 10:00 hodin v kanceláři starosty města

Přítomno 9 členů Rady Města Litoměřice.

Rada města Litoměřic po projednání:

I.            schvaluje:

1.            předloženou smlouvu uzavíranou mezi Městem Litoměřice a firmou VARIA, s.r.o., Ústí nad Labem na akci  „Investorsko-inženýrská činnost – Domov důchodců, ul. Zahradní Litoměřice“ se zapracováním připomínek členů RM – sankce 0,01% (viz příloha orig. zápisu).

2.         uzavření smlouvy o dílo s firmou SPF Group v.o.s. (viz příloha orig. zápisu).

3.                   předloženou smlouvu uzavíranou mezi Městem Litoměřice a firmou IngPro Litoměřice s.r.o., Litoměřice na akci „Stavební úpravy 4. NP – vestavba objektu ul. Pekařská 2, Litoměřice“.

4.             ukončení NS č. 9475000002 (obytný kontejner výr. č. 841, umístěný v areálu TSM) uzavřenou dne 15.03.2004 s panem Vladislavem Slabochem, Litoměřice dohodou ke dni 31.12.2006.

5.                   ukončení nájmu nebytového prostoru v přízemí domu č. p. 18/10 na Mírovém náměstí v Litoměřicích dohodou (viz příloha orig. zápisu).

6.         uzavření dohody o splátkách mezi Městem Litoměřice a Kristínou Zídkovou (viz příloha orig. zápisu).

7.                     uzavření dohody o splátkách mezi Městem Litoměřice a Richardem Zídkem (viz příloha orig. zápisu).

8.         úplné prominutí poplatku z prodlení  pro Irenu Jahodovou, Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

9.         výměnu bytu č. 6, Revoluční 1831/7, Litoměřice za byt č. 33, Revoluční 1833/4, Litoměřice.

10.       výměnu bytu č. 12, Revoluční 1834/8, Litoměřice za byt č. 5, Revoluční 1834/8, Litoměřice.

11.       výměnu bytu č. 12, Mrázova 986/27, Litoměřice za byt č. 9, Revoluční 1831/7, Litoměřice.

12.               pronájem plochy na dva reklamní nosiče ve Stomatologickém středisku v ulici ČA 163/17, Litoměřice za cenu jednoho 1.450,- Kč za rok.

13.       Smlouvu o pronájmu ploch pro umístění reklamních nosičů s H-Media s.r.o. se sídlem v Praze (viz příloha orig. zápisu).

14.       přidělení bytu č. 5 v DPS V.Krajská 47/7 paní Matějkové Haně a smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku na sociální účely. Byt přidělen s podmínkou zaplacení finančního příspěvku ve výši 30 tis. Kč na sociální účely před nástupem do DPS. Nájemní smlouvu vystavit na dobu neurčitou.

15.               přidělení bytu č. 24 v DPS Kosmonautů 2021/16 paní Janě Martinoveské a smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku na sociální účely. Byt přidělen s podmínkou zaplacení finančního příspěvku ve výši 30 tis. Kč na sociální účely před nástupem do DPS. Nájemní smlouvu vystavit na dobu neurčitou.

16.                   provozní řád pro Domy s pečovatelskou služnou v Litoměřicích. Provozní řád nabývá účinnosti dnem schválení v RM Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

17.       provozní řád Azylového domu a Noclehárny ul. M. Pomocné 48, Litoměřice. Provozní řád nabývá účinnosti dnem schválení v RM Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

18.       provozní řád Domova pro seniory a Domova pro seniory – týdenní stacionář v Litoměřicích. Provozní řád nabývá účinnosti dnem schválení v RM Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

19.       dle zákona č. 561/2004 Sb., zřízení přípravné třídy na Základní škole, Na Valech 53, Litoměřice. Třída bude zřízena pro žáky sociálně znevýhodněné, případně pro žáky s odkladem školní docházky.

20.       seznam firem a výběrovou komisi na akci „Rekonstrukce povrchu hřiště ZŠ Ladova a ZŠ Havlíčkova Litoměřice“.

Výběrová komise:        

p. Landa Jiří

pí Bitrichová Helena

p. Knotek Václav

pí Mráčková Hana

ing. Chábera Vladimír

ing. arch. Jarkovský Jiří

ředitel ZŠ

                                   

Firmy k oslovení „Rekonstrukce povrchu hřiště ZŠ Ladova Litoměřice“ :

1)                 DAPS v.o.s. Litoměřice

2)                 DOMINO s.r.o.  Litoměřice

3)                 S-BAU s.r.o. Litoměřice

4)                 G.Horejsek v.o.s. Litoměřice

5)                 JURIS s.r.o. Litoměřice

Firmy k oslovení „Rekonstrukce povrchu hřiště ZŠ Havlíčkova Litoměřice“ :

1)                 Chládek a Tintěra a.s. Litoměřice

2)                 BUST s.r.o. Budyně n/O

3)                 FASE s.r.o. Litoměřice

4)                 HERSTAV s.r.o. Litoměřice

5)                 STRABAG a.s. Terezín

6)                 1.Regionální stavební s.r.o. Liberec

21.       platové zařazení a příplatek za vedení pro ředitele PO Knihovny K.H.Máchy Mgr. Karla Františka Tománka dle přílohy od 1.3.2007.

22.             v souladu s § 6 odst. 4 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, upuštění od povinnosti podávat žádost o povolení tomboly pro pořadatele maturitních a školních plesů, pořadatelé akci pouze ohlásí. Městský úřad Litoměřice bude kontrolovat podmínky provozování tomboly.

23.               jednotlivé složky platů ředitelů PO dle předloženého návrhu s platností od 1.2.2007 (viz příloha orig. zápisu).

24.                   Vnitřní platový předpis pro školy a školská zařízení s platností od 1.2.2007 (viz příloha orig. zápisu).

25.       konání mimořádného termínu svatby na Ploskovickém zámku dne 22. června 2007 v 12.30hod.

26.       program ZM, které se bude konat dne 8.3.2007.

I.    Zahájení, jmenování a volba návrh. komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu

      Kontrola plnění úkolů z minul. ZM

II.   Doplnění / stažení bodu programu

III.  Hlasování o programu

IV.  Body jednání

1.             Složení slibu nového zastupitele.

2.            Prezentace strategického plánu

3.            Rozpočtová opatření dle zápisu z FV dne 26.2.

4.            Informace o zhodnocení volných finančních prostředků města

5.            Schválení smlouvy s ÚK na akci „Zadání veřejné zakázky na akci - Okružní křižovatka Na Valech – Masarykova, Litoměřice“.

6. Navýšení nákladů na akci „Stavební úpravy – půdní vestavba 4.NP, Pekařská 2, Litoměřice“.

7.            Žádost o finanční příspěvek na odstranění černé skládky Ing. Gryndler

8. Přepočet vyúčtování za roky 2001 – 2005, prominutí a odpis pohledávek ve výši 50.624,- Kč pro TOM se sídlem Ladova 431/3, Litoměřice

9.            Udělení Čestného občanství Města Litoměřice

Majetkové body:

Záměry :

10.            Prodej pozemku p.č. 675 o výměře 177 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice

11. Prodej části pozemku p.č. 400/4 o výměře cca 64 m2 v k.ú. Pokratice (nutný odděl. geomet. plán)

12.            Prodej pozemku p.č. 433 o výměře 142 m2 v k.ú. Litoměřice

13. Prodej pozemku p.č. 3850/16 o výměře 203 m2 (zahrada) a p.č. 3850/20 o výměře 309 m2 (zastavěná) p.č. 3854/1 o výměře 71 m2 a část p.č. 3850/8 (nutný odděl. geometrický plán) v k.ú. Litoměřice

14. Prodej části pozemku p.č. 1111 o výměře cca 56 m2 v k.ú. Pokratice (nutný odděl. geometrický plán)

15.            Prodej pozemku p.č. 891/2 o výměře 136 m2 v k.ú. Tlučeň

16. Prodej části pozemku p.č. 2512/1 o výměře cca 365 m2 v k.ú. Litoměřice (nutný odděl.geomet.plán)

17.            Prodej nemovitosti p.č. 2732/10 o výměře 186 m2 v k.ú. Litoměřice

Prodeje :

18. Dořešení vlastnických vztahů : Zřízení  věcného břemene – mezi městem a paní Klárovou sportovní hala Na Kocandě

19.            Prodej pozemku p.č. 400/5 o výměře 63 m2 (ostat.plocha) v k.ú. Pokratice

20.            Prodej pozemku  zahrádkářská kolonie č. 23 v k.ú. Litoměřice p.č. 4962/13 o výměře

18 m2 v k.ú. Litoměřice

21.            Podání žádosti o převod pozemků z majetku ČR Správa železniční a dopravní cesty, s.o. na pozemek p.č. 2661/6 v k.ú. Litoměřice

22.            Zřízení věcného břemene na pozemek p.č. 2575/7 v k.ú. Litoměřice (el. přípojka)

23. Bezúplatný převod poz. z majetku ČR Pozemkový fond na výstavbu RD v k.ú. Pokratice

24.            Prodej pozemku p.č. 2561/4 o výměře 21 m2 v k.ú. Litoměřice  

25.            Prodej pozemku p.č. 2561/5 o výměře 21 m2 v k.ú. Litoměřice  

26.            Prodej pozemku p.č. 2561/10 o výměře 21 m2 v k.ú. Litoměřice  

27.            Prodej pozemku p.č. 2561/52 o výměře 21 m2 v k.ú. Litoměřice  

V.        Informace

VI.       Interpelace

VII.       Diskuze

VIII.      Závěr

II.            neschvaluje:

1.         zábor veřejného prostranství – část ul. Teplická za účelem umístění pojízdného stánku s občerstvením pro  R. Sedláčka,  Mlékojedy.

2.                   přidělení NP o velikosti 347,50 m2 v ulici Dlouhá 195/49, Litoměřice pro Milana Patráka, Litoměřice,  IČ: 631 42 597, ve výši 1.020,- Kč/m2/rok.

3.         uzavření veřejnoprávní smlouvy Města Litoměřice na úseku projednávání přestupků proti veřejnému pořádku s Městem Terezín.

III.            doporučuje:

1.         ZM schválit  záměr prodeje nemovitosti parc. č. 2732/10 o výměře 186 m2 v k.ú. Litoměřice –provozní budova v areálu letního kina (občerstvení se zázemím a WC )  za podmínky:

1. zřízení věcného břemene  ve prospěch Města Litoměřice  spočívající v právu  užívání WC pro veřejnost v době konání akcí a provozu letního kina 

2. zřízení  předkupního práva s tím, že nemovitost bude nabídnuta městu za stejných podmínek, za kterých kupující nemovitost koupil.

2.         schválit ZM přepočet vyúčtování za roky 2001 – 2005, prominutí a odpis pohledávek ve výši 50.624,- Kč, pro TOM, Litoměřice.

3.             Zastupitelstvu města udělit Čestné občanství PhDr. Jindřichu Tomasovi –  archivář, historik a velký znalec přátelství mezi prof. Ferdinandem Blumentrittem, ředitelem reálky v Litoměřicích a národním hrdinou Filipín José Rizalem.

IV.        ukládá:

1.         OBH zveřejnit pronájem NP o velikosti 347,50 m2 v ulici Dlouhá 195/49, Litoměřice na úřední desce s částkou nájmu ve výši 1.050,- Kč/m2/rok.

2.             správnímu odboru, aby dne 10. března 2007 zajistil vyvěšení Tibetské vlajky na budově radnice.

V.         bere na vědomí:

1.             informaci o vyplacených příspěvcích za  rok 2006 z „Programu podpory občanským sdružením zaměřeným na činnost občanů v sociální oblasti“ (viz příloha orig.zápisu).

2.                   inspekční zprávu České školní inspekce ze dne 13.prosince 2006, z provedené inspekce na MŠ Masarykova 30, Litoměřice (viz příloha orig.zápisu).

3.             informaci o požadavku Ústeckého kraje na podílu Města Litoměřic na přeložkách sítí při budování kruhové křižovatky Na Valech – Masarykova – Komenského.

VI.            rozšiřuje:

1.             kompetenci odboru správy bytového hospodářství MěÚ Litoměřice v rámci právních úkonů souvisejících s nájemními smlouvami na základě svého usnesení ze dne 30.11.2006 pod bodem VII/1 a ve smyslu ustanovení § 102 odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, o  uzavírání dohod o ukončení nájemních smluv v tomto rozsahu :

- Odbor správy bytového hospodářství uzavírá dohody o ukončení nájemní smlouvy k bytům s podpisovou doložkou vedoucího odboru správy bytového hospodářství MěÚ Litoměřice.

- Odbor správy bytového hospodářství uzavírá dohody o ukončení nájemní smlouvy k nebytovým prostorám po schválení RM s podpisovou doložkou vedoucího odboru správy bytového hospodářství MěÚ Litoměřice.

VII.            rozhodla:

1.         o připojení  se Města Litoměřic k celosvětové akci „Vlajka pro Tibet“

VIII.      žádá:

1.         paní Evu Břeňovou, aby před vydáním každého čísla „Radničního zpravodaje“ byl obsah rozeslán k připomínkování všem členům RM.

IX.            pověřuje:

1.         OÚRM ve spolupráci s TSM vytipovat místa vhodná pro bezplatné umístění reklamy Cirkusu Berousek a ředitele cirkusu o tomto informovat.

X.         ostatní:

1.         RM se opakovaně zabývala stížností p.Prokopce a nové dozorčí radě MěN znovu ukládá dále se touto stížností zabývat a k tomuto jí předává kompletní dokumentaci se stížností související.

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta města

Ing. Ivan Palán

místostarosta města


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu