Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

04. výpis usnesení z jednání Rady města Litoměřic - 13.3.2008

USNESENÍ

výpis

ze 4. jednání Rady města Litoměřic

konaného dne 13.3.2008 od 10:00 hod. v kanceláři starosty města

Přítomno 9 členů Rady města Litoměřice.

Rada města Litoměřic po projednání:

I.          schvaluje:

1.         nájemní smlouvu mezi Městem Litoměřice a paní Jitkou Vaňkovou, Litoměřice, IČ:46720715 o nájmu nebytových prostor v Domě kultury - restaurace Babylon (smlouva viz příloha orig. zápisu).

2.         nájemní smlouvu mezi Městem Litoměřice a paní Jitkou Vaňkovou, Litoměřice, IČ:46720715 o nájmu nebytových prostor v Domě kultury - 3 bary ve foyeru DK (smlouva viz příloha orig. zápisu).

3.         předložený návrh komise regenerace se zapracováním připomínek pana Landy na rozdělení státních finančních prostředků z podpory v Programu regenerace MPR na rok 2008 pro jednotlivé objekty (tabulka viz příloha orig. zápisu).

4.         složení výběrové komise a seznam oslovených firem na akci „Elektro regulace topení DK Litoměřice“ dle předloženého návrhu (viz příloha orig. zápisu).

5.         složení výběrové komise a seznam oslovených firem na akci „Rekonstrukce sociálních zařízení divadla K.H. Máchy Litoměřice“ dle předloženého návrhu (viz příloha orig. zápisu).

6.         složení výběrové komise a seznam oslovených firem na akci „Výměna střešního pláště Knihovny K.H. Máchy Litoměřice“ dle předloženého návrhu (viz příloha orig. zápisu).

7.         složení výběrové komise a seznam oslovených firem na akci „Výměna obkladů a dlažeb kuchyní MŠ Masarykova a MŠ Baarova Litoměřice“ dle předloženého návrhu (viz příloha orig. zápisu).

8.         složení výběrové komise a seznam oslovených firem na akci „Oprava sociálních zařízení  MŠ Mládežnická Litoměřice“ dle předloženého nárhu (viz příloha orig. zápisu).

9.         složení výběrové komise a seznam oslovených firem na akci „Oprava fasády ZUŠ Masarykova 621 Litoměřice“ dle předloženého návrhu (viz příloha orig. zápisu).

10.       složení výběrové komise a seznam oslovených firem na akci „Výměna palubovky tělocvičny ZŠ Ladova Litoměřice“ dle předloženého návrhu (viz příloha orig. zápisu).

11.       složení výběrové komise a seznam oslovených firem na akci „Oprava sociálních zařízení ZŠ Havlíčkova Litoměřice“ dle předloženého návrhu (viz příloha orig. zápisu).

12.       smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace k zajištění regionálních funkcí knihoven v Ústeckém kraji na rok 2008 pro PO Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích (smlouva viz příloha orig. zápisu).

13.       uzavření dohody o splátkách splatného dluhu mezi Městěm Litoměřice a paní Ivetou Valterovou, Litoměřice, na částku 3.391,- Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 300,- Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem březen 2008, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

14.       uzavření dohody o splátkách splatného dluhu mezi Městem Litoměřice a paní Vierou Dudkovou, Litoměřice, na částku 16.118,- Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 1.000,- Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem duben 2008, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

15.       uzavření dohody o splátkách splatného dluhu mezi Městem Litoměřice a paní Jindřiškou Pekařovou, Litoměřice, na částku 3.107,- Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 300,- Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem březen 2008, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

16.       uzavření dohody o splátkách splatného dluhu mezi Městem Litoměřice a paní Dášou Maturovou, Litoměřice, pod ztrátou výhody splátek, splátky budou hrazeny ve výši 1.500,- Kč měsíčně počínaje březnem 2008, poslední splátka leden 2009 ve výši 1.122,- Kč.

17.       uzavření dohody o splátkách splatného dluhu mezi Městem Litoměřice a paní Evou Korovou, Litoměřice, pod ztrátou výhody splátek, splátky budou hrazeny ve výši 1.200,- Kč měsíčně počínaje březnem 2008, poslední splátka září 2008 ve výši 1.439,- Kč.

18.       prodloužení nájemní smlouvy do 31.12.2008 pro paní Evu Korovou, Litoměřice.

19.       výpověď z nájmu bytu č. 20 o velikosti 3+1, v domě čp. 4/2003 v ulici Stavbařů, Litoměřice na základě nájemní smlouvy ze dne 30.8.1999.

20.       zajištění odpovídající bytové náhrady, přístřeší, a to v Ubytovně pro sociálně slabší občany v Želetické ulici, č.p.2187/11, Želetice, k.ú.Litoměřice pro paní Lenku Sýkorovou, bytem Litoměřice.

21.       přihlášení do soutěže věnované rozvoji cyklistické dopravy a cykloturistiky „Unilever Sprinter roku 2008“.

22.       pronájem ul. Karla IV v Litoměřicích pro společnost Výstavy, spol. s r.o., Litoměřice na rok 2008 za účelem využití jako parkoviště pro návštěvníky výstaviště za částku ve výši 20.000,- Kč.

23.       zábor veřejného prostranství – části Mírového náměstí pro paní Blümlovou, Lahošť u Kapličky za účelem provozu dětského vláčku a umístění stánku s cukrovinkami od 17.3. do 22.3.2008.

24.       zábor veřejného prostranství – části Mírového náměstí dne 30.5.2008 pro společnost REMAX Exclusive Litoměřice za účelem pořádání akce pro děti.

25.       složení výběrové komise a předložený seznam oslovených firem na akci „Inženýrská činnost při realizaci akce – Multifunkční hala - ZS Ltm“ (viz příloha orig. zápisu).

26.       uzavření smlouvy mezi Městem Litoměřice a firmou Duostav – Zdeněk Štefan, U studně 65/5, Litoměřice na akci „Fasáda objektu Hvězdárna, Litoměřice“ (smlouva viz příloha orig. zápisu).

27.       uzavření smlouvy mezi Městem Litoměřice a MgA. Alžbětou Kumstátovou, Miřejovice 17 na akci „Vytvoření sochy sv. Doroty pro novou obřadní síň MěÚ Litoměřice“ (smlouva viz příloha orig. zápisu).

28.       uzavření smlouvy mezi Městem Litoměřice a firmou AUTO-DÍL, s.r.o., U svobodárny 1063/6, Praha 9 na akci „Odstranění a likvidace vozidel – vraků na území města Litoměřice“ (smlouva viz příloha orig. zápisu).

29.       změnu stavebních úprav na pronajatém majetku v areálu výstaviště Zahrady Čech na rok 2008, s tím, že finanční objem plnění zůstane zachován tak, jak je schválen ZM v rozpočtu města.

30.       uzavření smlouvy s firmou N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o. na akci „Oprava hradeb za kulturním domem Litoměřice“ se zapracováním připomínky Ing. Lončáka (smlouva viz příloha orig. zápisu).

31.       uzavření smlouvy mezi Městem Litoměřice a panem Tomášem Jirmusem, Hlinná 8, Litoměřice na údržbu jižní části Mostné hory (smlouva viz příloha orig. zápisu).

32.       složení výběrové komise a předložený seznam oslovených firem na akci „Rekonstrukce zahrady 11. MŠ, Mládežnická, Litoměřice“ (viz příloha orig. zápisu).

33.       složení výběrové komise a předložený seznam oslovených firem na akci „Rekonstrukce zahrady 13. MŠ, Plešivecká, Litoměřice“ (viz příloha orig. zápisu).

34.       ukončení nájemního vztahu k pozemkům p.č. 1345/17 a p.č. 614/33 v k.ú. Pokratice (sml. č. 158N99/38) mezi Městem Litoměřice a Agrofruktem Kamýk - Ladislavem Pošíkem, Kamýk 1, Litoměřice dohodou s datem ukončení k 13.3.2008.

35.       pronájem části pozemku p.č.1589/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře cca 45mv k.ú. Litoměřice paní Monice Berkové, Litoměřice za účelem užívání odpočinkové zahrady na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce za nájemné ve výši 90,- Kč/rok. Nájemní smlouvu lze uzavřít po sejmutí záměru z úřední desky.

36.       pronájem části pozemku p.č. 3016 (ostatní plocha, zeleň) o výměře cca 2 m2 v k.ú. Litoměřice společnosti UPC, a.s., Závišova 5, Praha 4 za účelem umístění pilířové skříně na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, za smluvní nájemné ve výši 1.000,- Kč/rok. Nájemní smlouvu lze uzavřít po sejmutí záměru z úřední desky.

37.       zveřejnění nájmu nebytových prostor v nemovitosti: dům čp. 18/10 na Mírovém náměstí v Litoměřicích, ve dvorním traktu na levé straně o velikosti 26,78 m2, doposud užívané jako prodej vína s tím, že bude upřednostněno uzavření nájemního vztahu se subjektem, který předmětný nebytový prostor užívá na základě platné podnájemní smlouvy. Podmínkou uzavření nájemní smlouvy je, že do ceny nájmu a jiných smluvních podmínek nebudou zohledněny investice do budovy a zařízení. V případě přidělení nebytového prostoru jinému zájemci než současnému podnájemníkovi je uzavření nájemní smlouvy podmíněno dohodou o případném vyrovnání se současným podnájemníkem za prokazatelné zhodnocení předmětu nájmu. Občané a případní jiní zájemci se mohou k záměru pronájmu nebytových prostor vyjádřit nebo podat svou nabídku písemnou formou u Oddělení správy bytového hospodářství OSMMaBH v Litoměřicích po dobu zveřejnění na úřední desce.

38.       přidělení NP Mírové náměstí 18/10, Litoměřice, dvorní trakt o velikosti 220,23 m2 za nájemné ve výši 1.050,- Kč/m2/rok pro NSP NETWORK SERVIS PARTNER LIMITED, se sídlem 69 Great Mampton Street, Biminghem, Anglie, sídlo Organizační složky Českolipská 325/20, Litoměřice, vedoucí OS Marcus Knöthig, IČ 27314031.

39.       přidělení NP o velikosti 106,2 m2 v KDH budova 040, st.p.č. 4008/102, Litoměřice pro MULTISPED s.r.o., U Školy 153/4, Litoměřice, IČ 25453939.

40.       nájemné pro Michala Hanzla - Agentura Modrý z nebe ve výši 6.000,- Kč/rok za užívání letního kina.

41.       zveřejnění nabídky NP o velikosti 108,80 m2 v ulici Krajská na parcele č. 56, Litoměřice  ve výši 1.050,- Kč/m2/rok.

42.       přidělení NP o velikosti 220 m2  v areálu kasáren Dukelských hrdinů   budova 040, st.p.č. 4008/102 Litoměřice pro HENNLICH INDUSTRIETECHNIK spol. s r.o., Českolipská 9, Litoměřice, IČ 14869446.

43.       přidělení NP o velikosti 129 m2, Mírové náměstí 18/10, Litoměřice pro Ing. Vratislava Heidera, Osvoboditelů 942, Lovosice za nájemné ve výši 1.400,- Kč/m2/rok za podmínky splnění nabízeného využití.

44.       na doporučení bytové komise při RM přidělení bytu č. 13 v ulici Mrázova 986/29, Litoměřice o velikosti 2+1 paní Lence Pichové.

45.       na doporučení bytové komise při RM byt č. 54, Revoluční 1831/7, Litoměřice o velikosti 1+1 nepřidělovat a prodat jej obálkovou metodou. Ušlé nájemné do doby prodeje bude přidáno k vyvolávací ceně. Výše ušlého nájemného bude převedena po prodeji na účet OSBH.

46.       poskytnutí finančního příspěvku ve výši 20.000,- Kč z rozpočtové rezervy města panu Laudovi na částečné uhrazení nákladů koncertu spojeného s natočením filmu Františka Honzáka.

47.       složení výběrové komise a seznam oslovených firem na akci „Oprava střechy domu v ulici Mrázova 986, Litoměřice“ dle předloženého návrhu (viz příloha orig. zápisu).

48.       na základě vydraženého nájemného ve výši 60,- Kč/m2/měsíc obálkovou metodou přidělení bytu číslo 1, Mírové náměstí 19/11, o velikosti 1+1 a rozměrech 68,90 m2 pro pana Eliáše Puškára, nar. 19.6.1987 ve výši 60,- Kč/m2/měsíc na dobu neurčitou. Současně RM schvaluje, že výše nájemného 60,- Kč/m2podlahové plochy bytu na 1 měsíc je neměnná do té doby, než bude případně Vyhláškou Města Litoměřice, nebo jiným právním předpisem, stanoveno pro Město Litoměřice nájemné v částce přesahující právě částku 60,- Kč. Zvýšené nájemné je možno v takovém případě předepsat se splatností od prvního kalendářního měsíce následujícího po dni, ve kterém nabude účinnosti tento nový právní předpis.

49.       podání žaloby o vyklizení bytu č. 13 v ulici Tylova 1035/8, Litoměřice o velikosti 3+1 na pana Tomáše Pellera.

50.       dle § 711 odst. 2 písm. b), c), d) obč. zák. výpověď z nájmu bytu č. 1, o velikosti 3+1 s příslušenstvím v domě č.p. 270/7 v ulici Vrchlického v Litoměřicích.

51.       krátkodobý pronájem prostor v v areálu kasáren Dukelských hrdinů   nejpozději do 9.5.2008         

- exterier před budovou 002                                - exterier mezi budovami 001 - 003
- exterier před budovou 008                                - 1 místnost v interieru budovy 001
- 1 místnost v interieru budovy 005                     - 1 místnost v interieru budovy 008

pro Sirena film s.r.o., Rašínovo nábřeží 6, Praha 2, IČ 61461075, DIČ CZ61461075 za samotný pronájem ve výši 20.000,- Kč za každý natáčecí den a  10.000,- Kč za den pro přípravu a likvidaci.

52.       předložení žádosti o grant na prokazatelný kvalitativní posun v procesu MA 21 z Programu finanční pomoci z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí ČR.

53.       uspořádání akce "Caravan of Europe - Karavana Evropy" (program viz příloha orig. zápisu).

54.       zpracování Zdravotního plánu města a koordinací zpracování plánu pověřuje Oddělení projektů a strategií a Odbor sociálních věcí a zdravotnictví.

55.       návrh vzorové smlouvy o přidělování dotací v kompetenci zdravotní a sociální komise v rámci komunitního plánu města Litoměřic (viz příloha orig. zápisu).

56.       přidělení bytu č. 16 v DPS Kosmonautů 2020/14 paní Josefě Veselé, nar. 1961, trvale bytem Litoměřice, s podmínkou, že stávají byt bude vrácen Městu Litoměřice. Nájemní smlouvu vystavit na dobu neurčitou.

57.       přidělení bytu č. 21 v DPS Švermova 2099/16 manželům: Štrér Milan, r. 1926 a Štrérová Jarmila, r. 1929, trvale bytem Pohořany a smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku na sociální účely. Byt přidělen s podmínkou zaplacení finančního příspěvku ve výši 45 tis.Kč na sociální účely před nástupem do DPS. Nájemní smlouvu vystavit na dobu neurčitou.

58.       jízdní řád MHD linky „A“.

59.       uzavření dodatku č.3 a č.4 ke smlouvě o dopravní obslužnosti mezi Městem Litoměřice a Dopravním podnikem Ústeckého kraje a.s. (viz příloha orig. zápisu).

II.         neschvaluje:

1.         poskytnutí finančního příspěvku Okrašlovacímu spolku Terezínska na publikaci o památných stromech v okrese Litoměřice.

2.         revokaci svého usnesení č. II/2 ze dne 20.12.2007 (přechod nájmu bytu č. 13 v ulici Tylova 1035/8, Litoměřice)

3.         pověření zdravotní a sociální komise rozhodováním o přidělování dotací v rámci komunitního plánu města Litoměřice.

III.        bere na vědomí:

1.         úrazy ve školách PO ŽS Litoměřice, Na Valech 53,  PO ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2,  PO Masarykova ZŠ Litoměřice, Svojsíkova 5,  PO ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4,  PO ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32,  PO ZŠ Litoměřice, Ladova 5  za 1. pololetí školního roku 2007/2008 (viz příloha orig.zápisu).

2.         informaci o rozboru nákladů na klienta, pokoj a lůžko za rok 2007 u zařízeních Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež-Srdíčko, Domova pro matku a dítě, pečovatelské služby, azylového domu Panny Marie Pomocné, domova pro seniory a Domova Naděje.

IV.        pověřuje:

1.         místostarostu města Jaroslava Tvrdíka, aby Město Litoměřice zastupoval ve všech úkonech souvisejících se soutěží „Unilever Sprinter roku 2008“.

2.         starostu města podpisem smlouvy o spolupráci mezi Městem Litoměřice a italským městem Seveso na akci "Caravan of Europe - Karavana Evropy".

V.         potvrzuje:

1.         vítězného uchazeče výběrového řízení - firmu N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o. na akci „Oprava hradeb za kulturním domem Litoměřice“.

VI.        souhlasí:

1.         s povolením demolice skladové budovy na parcele parc.č. 4008/43 v Kasárnách Dukelských hrdinů v Litoměřicích v rámci „Cvičení EuEX ALBIS 2008“ ve dnech 16.-18.05.2008.

VII.       ukládá:

1.         Odboru sociálních věcí a zdravotnictví zajišťovat agendu související s uzavíráním smluv o poskytnutí dotací v rámci komunitního plánu města Litoměřice s tím, že smlouvy budou uzavírány podle schválené vzorové smlouvy. V případě nutnosti zapracování odchylky od vzorové smlouvy posoudí právník MěÚ závažnost této změny a v případě jeho doporučení bude smlouvu uzavřenou odlišně od vzorové schvalovat RM.

                   Ing. Ivan Palán                                                                       Jiří Landa

            1. místostarosta města                                                        2. místostarosta města

Zapsala: Eva Chrudimská

Za správnost: Bc. Petr Panaš


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po,St,Pá: 9-17 hod.
Út,Čt: 9-16 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu