Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

04. výpis usnesení z jednání Rady města Litoměřic - 12.2.2009

USNESENÍ

výpis

na 4. jednání Rady města Litoměřic

konané dne 12.2. 2009 od 10:00 hodin v kanceláři starosty města

Rada města Litoměřice po projednání:

I.            schvaluje:

1.         změnu v organizační struktuře příspěvkové organizace Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích s účinností od 1.3. 2009 (viz příloha orig. zápisu).

2.         uzavření smlouvy uzavírané mezi Městem Litoměřice a firmou  KONSTRUKTIVA KONSIT, a.s., Půlkruhová 20, Praha 6 na akci „Svatostánek českého vinařství“ (viz příloha orig. zápisu).

3.         uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě uzavřené mezi Městem Litoměřice a firmou  INSKY, s.r.o., Nový svět 100, Ústí nad. Labem na akci „Domov důchodců v areálu seniorů, Litoměřice“ (viz příloha orig. zápisu).           

4.         zajištění parkoviště za Domem kultury v Litoměřicích pro potřebu konání

6. reprezentačního plesu Ústeckého kraje dne 14.3.2009.

5.         smlouvu se Střediskem ekologické výchovy a etiky Rýchory – Brontosaurus Krkonoše, IČ : 60153016 na zabezpečení ekologické výchovy žáků. Realizaci bude zabezpečovat detašované pracoviště Střediska ekologické výchovy v Litoměřicích (viz.příloha orig.zápisu).

6.         užívání znaku města Farní charitou Litoměřice na svých internetových stránkách za účelem prezentace města.

7.         složení výběrové komise na vybavení Domova pro seniory – Litoměřice a schválenou investiční akci výměny výtahů pro příspěvkovou organizaci města Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – Srdíčko dle předloženého návrhu.

8.            příspěvek na náklady pro obce za dojíždějící děti do MŠ Litoměřice

a)       předškolní děti a děti rodičů pobírajících sociální příplatek ve výši 974,- Kč

b)       ostatní děti ve výši  624,- Kč

9.         návrh na odzkoušení poptávkových semaforů v ulici Na Valech u přechodů„ ul. Osvobození“ a „ul. Sovova“

10.       návrh na uzavření smlouvy na údržbu světelného signalizačního zařízení (SSZ) v Litoměřicích firmu ELTODO Praha (viz příloha orig.zápisu).

11.       nařízení RM č. 1/2009 v plném znění (viz příloha orig. zápisu).

12.            prominutí poplatku z prodlení  z částky 3.738,-Kč ve výši 80%, (tedy 2.990,-Kč), pro paní O.Červeňákovou, Litoměřice.

13.       uzavření dohody o splátkách dluhu s Evou Korovou, Litoměřice, na částku 6.899,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 2.440,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem únor 2009, se splatností  k poslednímu dni každého měsíce.           

14.       uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 18, Revoluční čp.1831/7, Litoměřice pro nájemnici bytem tamtéž na dobu určitou do 31.12.2009.

15.       uzavření dohody o splátkách pro Ivetu Vyšatovou, Litoměřice, na částku 6.100,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 300,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem únor 2009, se splatností  k poslednímu dni každého měsíce.

16.       uzavření smlouvy s firmou Petra Voráčová – DIGRS, Dominikánské náměstí 133/4, 412 01 Litoměřice na akci: Zajištění publicity a informovanosti o projektu „Svatostánek českého vinařství“ (viz příloha orig. zápisu).

17.       uzavření smlouvy o dílo s firmou KDK  eko  IZOL -CZ  s.r.o., Dubice 39, 470 01 Česká Lípa IČ: 25485067 na akci „Oprava střechy domu ulice Alfonse Muchy 416/17,19, Litoměřice“.

18.       uzavření smlouvy o dílo s firmou IngPro Litoměřice, s.r.o. na akci „Litoměřice-stavební úpravy prostorů v domě ulice Mírové náměstí 18/10, Litoměřice“.

19.            poskytnutí finanční náhrady za pozemek p.č. 569/5 o výměře 30 mv k.ú. Litoměřice ve výši 2.958,- Kč, PFČR, Nádražní 344/25, Praha.

20.       doplnění svého usnesení č. I/10 ze dne 23.5.2005 a  usn.č. I/11 ze dne 14.2.2008 týkající se rozšíření delegované pravomoci o uzavírání dohod o umístění stavby neevidovaných v KN, jejichž realizace nemění u dotčených nemovitostí (pozemků) v majetku Města Litoměřice zásadní charakter ani účel užívání,prostřednictvím vzorové smlouvy (smlouva viz příloha orig. zápisu).

21.            pronájem pozemku p.č. 4698/2, zastavěné plochy nádvoří o výměře 393 m2 v k.ú. Litoměřice pro účel realizace stavební akce „Litoměřice- geotermální teplárna“ na dobu určitou 8 let  od ČR Zemědělské vodohospodářské správy, organizační složka státu, Hlinky 131/60, Brno, za nájemné ve výši  7.860,- Kč/rok.

22.            pronájem části  pozemku p.č. 92/1, společný dvůr o výměře cca  33 m2 v k.ú. Litoměřice paní D. Liegertové, Litoměřice k účelu zajištění únikového požárního prostoru, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, za nájemné ve výši 99,- Kč/rok. Nájemní smlouvu lze vyhotovit po sejmutí záměru z úřední desky.

23.       text smlouvy o budoucím uzavření kupní smlouvy s paní B. Jedličkovou a panem M. Jedličkou, Litoměřicích, na bytovou jednotku č. 1682/1 a příslušný podíl na společných částech domu a pozemku v ul. Teplická v Litoměřicích.

24.       text smlouvy o budoucím uzavření kupní smlouvy s paní I. Zunovou a panem P. Zunou, oba bytem v Litoměřicích, na bytovou jednotku č. 1875/26 a příslušný podíl na společných částech domu a pozemku v ul. Heydukova v Litoměřicích.

25.       konání mimořádného termínu svatby  na jiném vhodném místě v objektu restaurace Mostná hora v Litoměřicích dne  1. června 2009 v 12.00 hod. 

26.            uspořádání oslavy 20. výročí pádu totality.

27.       uzavření smlouvy o dílo s Evou Břeňovou na vydávání „Radničního zpravodaje“ v roce 2009 (viz příloha orig. zápisu).

28.       pro PO Městskou nemocnici v Litoměřicích usměrňování prostředků na platy v roce 2009 podle §5, odst.1, písm. b) Nařízení vlády č.447/2000 Sb. ze dne 4.12.2000, tj. podílem mimotarifních složek platu k platovým tarifům stanoveným pro zjištění přípustného objemu prostředků na platy (odst. 4 a 5).

29.       připojení Města Litoměřic k celosvětové akci „Vlajka pro Tibet

30.            Organizační řád PO Centrum cestovního ruchu Litoměřice (viz příloha orig.zápisu).

31.       finanční příspěvek 5.000.-Kč z rozpočtové rezervy města na pořádání první oslavy svátku „Litoměřického masopustu“ konaného dne 21.2.2009 na Střeleckém ostrově.

32.            odměňování statutárního zástupce PO CŠJ ze zisku VHČ na základě rozhodnutí RM po předložení účetní závěrky za dané čtvrtletí.

33.            odměňování zaměstnanců PO CŠJ ze zisku VHČ za dané časové období, které si PO stanoví Vnitřním platovým předpisem.

34.       doplnění svého usnesení č.I./15 ze dne 13.1.2009 o formulaci „koupě formou leasingu“ týkající se nákupu odtahového vozidla pro TSM.

35.            bezúplatný zábor veřejného prostranství na Kostelním náměstí a bezúplatné parkovné v místech hrazeného parkování v prostorách Mírového náměstí pro paní Krolopovou za účelem pořádání trhů.

II.            neschvaluje:

1.            pronájem ul. Karla IV., Litoměřice pro Výstavy, spol.s r.o., Na Vinici 13, Litoměřice na rok 2009 za účelem využití jako parkoviště pro návštěvníky výstaviště či vystavovatele za částku  Kč.

2.         zábor veřejného prostranství – části Mírového náměstí pro Vodafone Czech Republic a.s., Vinohradská 167, Praha 10 za účelem umístění mobilní prodejny Vodafone

dne 9. – 11.3.2009.

3.            poskytnutí ubytování v Ubytovně Želetice pro Pavla Tokara do 31.5.2009.

III.            potvrzuje:

1.            vítězného uchazeče výběrového řízení firmu GardenLine, s.r.o., Šeříková 405/13, Litoměřice na akci „Zpevněné plochy, komunikace a sadové úpravy Dómský pahorek - Litoměřice“.

2.            vítězného uchazeče výběrového řízení - Petra Voráčová - DIGRS, Dominikánské náměstí 133/4, 412 01 Litoměřice na akci: Zajištění publicity a informovanosti o projektu „Svatostánek českého vinařství“

3.            vítězného uchazeče nabídkového řízení firmu KDK  eko  IZOL -CZ  s.r.o., Dubice 39, 470 01 Česká Lípa IČ: 25485067 na akci „Oprava střechy domu ulice Alfonse Muchy  416/17,19  Litoměřice“.

4.            vítězného uchazeče nabídkového řízení na akci zakázky „Litoměřice-stavební úpravy prostorů v domě ulice Mírové náměstí 18/10, Litoměřice“ firmu IngPro Litoměřice, s.r.o.

IV.            doporučuje:

1.         ZM prodej bytu v domě ulice:

-          Hejdukova  1875/8, Litoměřice, byt č.  29  ve výši   281.824,- Kč

-          Družstevní 1756/25, Litoměřice, byt č.  4   ve výši   167.700,- Kč

-          Hejdukova 1873/14, Litoměřice, byt č. 20  ve výši   288.144,- Kč

V.            jmenuje:

1.         do funkce ředitelky Mateřské školy Litoměřice, Masarykova 30, příspěvkové organizace paní Moniku Mejtovou, Litoměřice s účinností od 18.4.2009.

2.         členy realizačního výboru (RV) v rámci uspořádání oslavy 20. výročí pádu totality (MUDr. P. Kejř, Mgr.V. Červín, J. Tvrdík, E. Břeňová, ing.P. Kvapil, L. Veselý, K. Soukup).

3.         MUDr. Romana Záhoru členem dozorčí rady Městské nemocnice v Litoměřicích.

VI.        ukládá:

1.         řediteli PO Masarykovy ZŠ Litoměřice, Svojsíkova 5 přepracovat Školní vzdělávací program v souladu s nálezem České školní inspekce a s platnou legislativou.

2.            správnímu odboru, aby dne 10. března 2009 zajistil vyvěšení Tibetské vlajky na budově radnice.

VII.            pověřuje:

1.            realizační výbor (RV) přípravou oslavy  20. výročí „Sametové revoluce“, RV bude RM průběžně informovat, předloží RM scénář a rozpočet akce, aby mohl být předložen FV a ZM.

VIII.            revokuje:

1.         své usnesení č. I/18 ze dne 21.7.2005.

IX.        bere na vědomí:

1.            inspekční zprávu České školní inspekce ze dne 17.12.2008 z provedené inspekce na ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32 (viz.příloha orig.zápisu).

2.            inspekční zprávu České školní inspekce ze dne 16.12.2008 z provedené inspekce na Masarykově ZŠ Litoměřice, Svojsíkova 5 (viz příloha orig.zápisu).

3.         zápis o průběhu konkursního řízení na obsazení pracovního místa ředitelky Mateřské školy Litoměřice, Masarykova 30, příspěvková organizace (viz.příloha orig.zápisu) a rezignaci Benešové na funkci ředitelky MŠ Litoměřice k 17.4.2009.

X.         RM uděluje:

1.            v souladu s přijatým Vnitřním platovým předpisem pro školy a školská zařízení č. 1/2008, konkrétně jeho Čl. VI., odměnu ředitelce MŠ Litoměřice  – Jiřině Benešové, řediteli ZUŠ – Václavu Neužilovi, řediteli ZŠ Havlíčkova – Mgr.Vladimíru Vaňkovi, ředitelce DDM – Zuzaně Bendové a řediteli ZŠ Ladova – Mgr. Martinovi Hrdinovi.(Výše odměn a odůvodnění viz. příloha orig. zápisu). 

Mgr.Václav Červín                                                                           Mgr. Ladislav Chlupáč

místostarosta města                                                                           starosta města

Zapsala: Eva Lieberová

Za správnost odp.: Bc. Panaš


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu