Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

04. výpis usnesení RM 17.02.2005

Usnesení

výpis

ze 4. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 17. 2. 2005 od 12:00 hod.

v kanceláři starosty města

Přítomno 8 členů Rady města Litoměřice

Rada města Litoměřic po projednání:

I. schvaluje:

1.         rozdělení HV PO CŠJ Litoměřice do fondů - fond odměn 99.536,10 Kč, fond rezervní 398.144,54 Kč.

2.         provedení navržených oprav v budově Sovova 480/2 v Litoměřicích do max. výše 260 tis. Kč pro soukromou základní školu Lingua Universal s.r.o., Sovova 480/2, Litoměřice s tím, že tyto opravy zabezpečí a provede OSBH.

3. složení hodnotící komise veřejné zakázky na zpracování územního plánu města Litoměřice (viz příloha orig, zápisu).

4. předložený dodatek smlouvy mezi Městem Litoměřice a TSM Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

5. předložený návrh seznamu na oslovení firem a složení komise na akci „Vybudování parkoviště pro návštěvníky městské památkové rezervace Města Litoměřice“ (viz příloha orig. zápisu).

6. složení výb. komise a seznam oslovených firem na akce ZŠ Ladova ul. – bezbariérové vstupy s rozšířením o oslovení firmy FASE s.r.o., oprava oplocení ZŠ Na Valech, rekonstrukce sociálního zařízení 13. MŠ Plešivecká ul. a oprava fasády kostela sv. Václava s tím, že bude doplněna členy FV a KV při ZM s dodržením podmínky odbornosti (viz příloha orig.zápisu).

7. přidělení bytu č. 16 v DPS Kosmonautů 14, Litoměřice a smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku na sociální účely. Byt přidělen s podmínkou zaplacení finančního příspěvku ve výši 30 tis.Kč na sociální účely před nástupem do DPS. Nájemní smlouvu vystavit na dobu neurčitou.

8. přidělení bytu č. 8 v DPS Švermova 16, Litoměřice a smlouvu o zaplacení fin.příspěvku na sociální účely. Byt přidělen s podmínkou zaplacení fin.příspěvku na sociální účely ve výši 30 tis.Kč před nástupem do DPS. Nájemní smlouvu vystavit na dobu neurčitou.

9. využití pracovníků TSM Litoměřice ke kácení 9–ti kaštanů v Masarykově ulici (v případě vydání povolení). Kácení bude provedeno v rámci příspěvku na činnost TSM Litoměřice pro rok 2005.

10. poskytnutí příspěvku Severočeské stanici ochrany fauny – Falco Dolní Týnec ve výši 5.000,- Kč. Finanční prostředky budou poukázány z rozpočtu odboru životního prostředí.

11. smlouvu s SZÚ Ústí nad Labem na celkový monitoring ovzduší ve městě Litoměřice (viz příloha orig.zápisu).

12.       smlouvu o výpůjčce s EKO-KOM a.s. na bezúplatnou výpůjčku 20 ks kontejnerů na

intenzifikaci odděleného sběru využitelných složek komunálního odpadu (viz příloha orig.zápisu).

13. rozšíření seznamu firem na zpracování „Územní energetické koncepce města Litoměřice“ schválený RM dne 18.1.2005 o firmy DHV CZ s.r.o. Praha, EUROENERGY s.r.o. Praha a RAEN s.r.o. Praha.

14. zřízení místa koordinátora projektu GTE HDR Litoměřice na dobu určitou 2 roky na  60% úvazek formou výběrového řízení.

15. předložený ceník městských sazeb za střežení komerčních objektů na území města Litoměřic se zapracováním připomínek ing. Palána (viz. příloha orig. zápisu). Ceník nabývá platnosti dnem 1.3. 2005.

16. znění smlouvy  o prodeji pozemku p.č. 4864/8 v k.ú. Litoměřice, Severočeské plynárenské a.s. Ústí n/Labem (viz. orig. příloha zápisu).

17. znění smlouvy o zřízení věcného břemene chůze a jízdy na pozemek p.č. 2182/1 v k.ú. Litoměřice pro vlastníka nemovitosti p.č. 2182/2 v k.ú. Litoměřice (viz. orig. příloha zápisu).

18. smlouvu o poskytování daňového poradenství a zpracování přiznání k dani z příjmů, uzavřené mezi Městem a spol. KODAP Litoměřice s.r.o. (viz. orig. příloha zápisu).

19. nominaci pana Antonína Terbera do funkce předsedy Svazu CR Deliteus s.r.o.

II. pověřuje:

1. stavebního technika odboru školství prověřit schválený plán investic PO CŠJ Litoměřice z hlediska jeho plnění a případně navrhnout jeho upřesnění a doplnění.

2. OÚRM ve spolupráci s komisí rozvoje města posoudit aktuálnost studie úprav gotického hradu a případně navrhnout nové alternativy řešení.

III. nedoporučuje:

1. ZM schválit odstoupení od odvolání proti rozhodnutí soudu na určení vlastnictví k pozemku č. 68/1 o výměře 450m2 a části budovy na něm stojící (čp.281/6b). Dopis TJ Sokol viz příloha orig. zápisu.

IV. ruší:

1.            své usnesení č. III./5 ze dne 3.2. 2005 týkající se VŘ na zabezpečení provozu PCO

V. ukládá:

1. odboru ŽP zahájit jednání o rozšíření informačního panelu sledování kvality ovzduší o koncentrace H2S a CS2.

VI. bere na vědomí:

1.            výsledky hospodaření PO CŠJ Litoměřice za r. 2004

2. předloženou informaci o počtu akcí povolených OÚR v r. 2004 (viz příloha orig. zápisu).

         Jiří Landa                                                                           Mgr. Ladislav Chlupáč

          1. místostarosta města                                                              starosta města

Zapsala: Eva Lieberová

 


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu