RADA MĚSTA

usnesení rady města

04. výpis usnesení Rady města Litoměřic - 7.2.2022

USNESENÍ
V Ý P I S
ze 4. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 7. 2. 2022
od 13:00 hodin v kanceláři starosty města

usnesení č. 55/4/2022
Žádost o poskytnutí dotace - GJJ Litoměřice
RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 5.000 Kč Gymnáziu Josefa Jungmanna, Litoměřice, Svojsíkova 1, příspěvkové organizaci, se sídlem Svojsíkova 1015/1a, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773673 na uskutečnění projektu: „Příprava dějepisného družstva Gymnázia Josefa Jungmanna v Litoměřicích na Dějepisnou soutěž studentů gymnázií ČR a SR" a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (viz příloha originál zápisu).

 

usnesení č. 56/4/2022
Program podpory celoroční činnosti sportovních spolků v Litoměřicích na rok 2022
RM schvaluje
a) předložený návrh komise sportu při RM na přidělení dotací do 50 tis. Kč z Programu podpory celoroční činnosti sportovních spolků v Litoměřicích na rok 2022 (návrh dotací viz příloha orig. zápisu)

b) uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací do 50 tis. Kč dle vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (vzorová smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 57/4/2022
SH ČMS - Krajské sdružení hasičů ÚK - žádost o podporu na pořádání MČR v Celoroční činnosti dorostu
RM neschvaluje poskytnutí finanční podpory spolku SH ČMS – Krajské sdružení hasičů Ústeckého kraje, Stroupežnického 1326/16, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 711 73 811 na pořádání Mistrovství ČR v Celoroční činnosti dorostu, které se bude konat ve dnech 1. – 3. 7. 2022 v Ústí nad Labem.

 

usnesení č. 58/4/2022
Žádost o poskytnutí dotace - Nadační fond GAUDEAMUS
RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 5.000 Kč Nadačnímu fondu GAUDEAMUS, se sídlem Nerudova 2283/7, 350 02 Cheb, IČO: 25228633 na uskutečnění projektu: XXX. ročník "Dějepisné soutěže studentů gymnázií ČR a SR" a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 59/4/2022
Bezúplatný převod věcí movitých - Městská kulturní zařízení v Litoměřicích
RM schvaluje:
a) uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce nemovitých a movitých věcí uzavřené dne 17.5.2021 mezi městem Litoměřice a PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, se sídlem Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 44557141 - viz příloha orig. zápisu.

b) uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu věcí movitých mezi městem Litoměřice a PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, se sídlem Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 44557141 - viz příloha orig. zápisu.

 

usnesení č. 60/4/2022
Souhlas zřizovatele - žádosti o poskytnutí finančního příspěvku - PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích
RM uděluje souhlas:
a) Městským kulturním zařízením v Litoměřicích, příspěvkové organizaci, se sídlem Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 44557141 s podáním žádosti o příspěvek ve výši 650 tis. Kč z Fondu Ústeckého kraje – Rodinné stříbro Ústeckého kraje na realizaci projektu podzimní zahradní veletrh Zahrada Čech, konanou v areálu výstaviště v Litoměřicích,

b) Městským kulturním zařízením v Litoměřicích, příspěvkové organizaci, se sídlem Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 44557141 s podáním žádosti o příspěvek ve výši 200 tis. Kč z Fondu Ústeckého kraje – Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2022 na realizaci projektu Divadlo Karla Hynka Máchy v Litoměřicích – 200 let divadla – Litoměřický loutkový festival.

 

usnesení č. 61/4/2022
Rozpočtové opatření - odbor ŠKSaPP
RM schvaluje rozpočtová opatření odboru ŠKSaPP (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 62/4/2022
Revokace usnesení RM č.35/3/2022 ze dne 24.1.2022
RM revokuje své usnesení č. 35/3/2022 ze dne 24.1.2022 na: RM schvaluje přidělení seniorského bytu č. 3 v ul. Kosmonautů 2021/16, Litoměřice paní Mxxxxx Txxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxx, trvale bytem Litoměřice, xxxxxxxxxxxxxxxxx a zároveň schvaluje uzavření darovací smlouvy ve výši 35 tis. Kč s žadatelkou. Dar je žadatelka povinna zaplatit před nástupem do seniorského bytu. Nájemní smlouva bude s žadatelkou uzavřena na dobu určitou, a to na dva roky.

 

usnesení č. 63/4/2022
Pacht části pozemku parc. č. 3850/8 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje záměr propachtování části pozemku parc. č. 3850/8, zahrada o výměře cca 135 m2 v k.ú. Litoměřice, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, k využití prostoru jako zahrada, manželům xxxxMxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx KxxxxxxxMxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 412 01 Litoměřice za roční nájemné ve výši 675 Kč.

 

usnesení č. 64/4/2022
Adresný záměr pronájmu části pozemku parc. č. 2483/1 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje adresný záměr pronájmu části pozemku parc. č. 2483/1, vodní plocha (koryto vodního toku) o výměře cca 60,99 m2, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, za účelem vjezdu a sjezdu k pozemku parc. č. 2513/27 v k.ú. Litoměřice (vjezd a vstup do RD) pro paníxxxxMxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Litoměřice za roční nájemné ve výši 1.830 Kč.

 

usnesení č. 65/4/2022
Umístění veřejné elektrizační distribuční sítě na části pozemku parc.č. 580/1 v k.ú. Litoměřice (715)
RM schvaluje pro realizaci stavby veřejné elektrizační distribuční sítě „IV-12-4021461 - LT-Litoměřice, ppč.628 smyčka kNN“ uzavření Smlouvy o podmínkách umístění stavby a smlouvy budoucí o zřízení služebnosti s budoucím oprávněným spol. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČO: 24729035, za jednorázovou úhradu zjištěnou podle zák.č. 151/1997 Sb. v platném znění a prováděcí vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 441/2013 Sb. v platném znění (vyhláška č. 424/2021 Sb.) ve výši 2.000 Kč + 21% DPH, za věcné břemeno k tíži pozemku parc.č. 580/1 v k.ú. Litoměřice. Náklady spojené s geometrickým plánem a správním poplatkem za vklad práva do KN bude hradit budoucí oprávněný.

 

usnesení č. 66/4/2022
Zřízení služebnosti umístění elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 1422 v k.ú. Litoměřice (635)
RM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění, provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 1422 v k.ú. Litoměřice, dle GP 4986-88/2020 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČO: 24729035 za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 3.029 Kč + 21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

 

usnesení č. 67/4/2022
Umístění veřejné elektrizační distribuční sítě na části pozemku parc.č. 4447/1 v k.ú. Litoměřice (717)
RM schvaluje pro realizaci stavby veřejné elektrizační distribuční sítě „LT-Litoměřice,ppč.4449/6 smyčka kNN, IV-12-4021153“ uzavření Smlouvy o podmínkách umístění stavby a smlouvy budoucí o zřízení služebnosti s budoucím oprávněným spol. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČO: 24729035, za jednorázovou úhradu zjištěnou podle zák.č. 151/1997 Sb. v platném znění a prováděcí vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 441/2013 Sb. v platném znění (vyhláška č. 424/2021 Sb.) ve výši 2.000 Kč + 21% DPH, za věcné břemeno k tíži pozemku parc.č. 4447/1 v k.ú. Litoměřice. Náklady spojené s geometrickým plánem a správním poplatkem za vklad práva do KN bude hradit budoucí oprávněný.

 

usnesení č. 68/4/2022
Uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru v budově bez č.p., stojící na pozemku parc.č. 4008/102 v k.ú. Litoměřice v areálu kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích
RM schvaluje uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru o celkové výměře 110 m2, který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku parc.č. 4008/102 v k.ú. Litoměřice v areálu kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích, s panem DxxxxxxxBxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx bytem xxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice. Smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení vždy o jeden rok. Smluvní nájemné činí 350 Kč/m2/rok, náklady na služby bude hradit nájemce.

 

usnesení č. 69/4/2022
Veřejná nabídka pronájmu městského bytu č. 4 na Mírovém náměstí 156/29 v Litoměřicích
RM schvaluje vyvěšení veřejné nabídky pronájmu městského bytu č. 4 na Mírovém náměstí 156/29 v Litoměřicích (viz orig. příloha zápisu).

 

usnesení č. 70/4/2022
Pronájem části pozemku parc.č. 2468/1 o výměře cca 3000 m2 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje pronájem části pozemku parc.č. 2468/1, orná půda o výměře cca 3000 m2 k účelu umístění lunaparku na dobu určitou od 21.3.2022 do 10.4.2022 panu Fxxxxxxxx Chxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, 417 23 Košťany, IČO: 45850828. Nájemné v celkové smluvní výši 15.000 Kč bude uhrazeno před podpisem nájemní smlouvy.

RM schvaluje pronájem části pozemku parc.č. 2468/1, orná půda o výměře cca 3000 m2 k účelu umístění lunaparku na dobu určitou od 13.6. 2022 do 3.7. 2022 panu Fxxxxxxxx Chxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, 417 23 Košťany, IČO: 45850828. Nájemné v celkové smluvní výši 15.000 Kč bude uhrazeno před podpisem nájemní smlouvy.

 

usnesení č. 71/4/2022
Schválení uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o připojení výrobny elektřiny a schválení uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení
a) RM schvaluje uzavření dodatku smlouvy č. 5 na připojení výrobny s ČEZ Distribuce, a.s. Děčín – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, IČO: 247 29035.

b) RM schvaluje uzavření dodatku smlouvy č. 3 na připojení odběrného zařízení s ČEZ Distribuce, a.s. Děčín – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02, IČO: 247 29035.

 

usnesení č. 72/4/2022
Veřejnosprávní kontrola příspěvkové organizace Technické služby města Litoměřice za rok 2020
RM bere na vědomí informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly za rok 2020 u organizace příspěvková organizace Technické služby města Litoměřice, Technická 2335/1, 412 01 Litoměřice IČO: 000 80128 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 73/4/2022
Schválení dohody o splátkách dluhu
RM schvaluje uzavření dohody o splátkách dluhu pro Pavla Lendela, nar. 5.9.1999, bytem Lovošská 35, Lovosice, na částku 1.500 Kč. Výše splátky činí 500 Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem únorem 2022, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

 

usnesení č. 74/4/2022
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2021
RM bere na vědomí Výroční zprávu města Litoměřice o činnosti orgánů města v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2021 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 75/4/2022
Výroční zpráva o peticích a stížnostech za rok 2021
RM bere na vědomí Výroční zprávu o přijatých a vyřízených peticích a stížnostech za rok 2021 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 76/4/2022
Výroční zpráva o vymáhání pohledávek za rok 2021
RM bere na vědomí Výroční zprávu o vymáhání pohledávek za rok 2021 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 77/4/2022
Schválení Příkazu starosty a tajemníka č. 4/2022, kterým se mění Organizační řád
RM schvaluje Příkaz starosty a tajemníka č. 4/2022, kterým se mění Příkaz č. 8/2021 – Organizační řád města Litoměřice a Městského úřadu Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

 

Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města

 

Mgr. Karel Krejza
1.místostarosta města

 

Vyhotoveno dne: 8. 2. 2022


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Pá: 9-17 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2023 Město Litoměřice
Mobilní menu