Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

04. výpis usnesení Rady města Litoměřic - 2.3.2020

USNESENÍ
V Ý P I S
z 4. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 2. 3. 2020
od 13:00 hodin v kanceláři starosty města

 

90/4/2020
Úprava zeleně v areálech zahrad MŠ Litoměřice - Technické služby města Litoměřice
RM ukládá PO Technické služby města Litoměřice, se sídlem Na Kocandě 661/22, 412 01 Litoměřice, IČO: 00080128 zabezpečení nezbytných úprav zeleně v areálech zahrad všech 11 provozoven PO Mateřská škola Litoměřice v rozsahu viz příloha orig. zápisu, a to nejpozději do 31. března 2020.

 

91/4/2020
Program podpory celoroční činnosti subjektů v oblasti KULTURY v Litoměřicích na rok 2020

RM schvaluje
a) předložený návrh komise kultury při RM na přidělení dotací do 50 tis. Kč z Programu podpory celoroční činnosti subjektů v oblasti KULTURY v Litoměřicích na rok 2020 (viz příloha orig. zápisu)
b) uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace do 50 tis.Kč dle vzorové smlouvy (vzorová smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

92/4/2020
Poskytnutí dotace CK Slavoj Terezín
RM schvaluje
a) poskytnutí účelové dotace ve výši 45.000 Kč Cyklistickému klubu Slavoj Terezín, zapsaný spolek, IČO: 432 25 675, Akademická 409, 411 55 Terezín na pořádání cyklistického etapového závodu 49. ročníku Závodu míru juniorů – Terezín – 2020, který se bude konat ve dnech 7. - 10. 5. 2020
b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (viz příloha orig. zápisu).

 

93/4/2020
Užití prostor konferenčního sálu Hradu Litoměřice - Místa přátelská seniorům 2020 - 8. 4. 2020
RM ukládá PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO:44557141 technicko-organizační zajištění přednášky Mgr. Martiny Vojtíškové, vedoucí krizové intervence Spirála Ústí nad Labem v rámci aktivit Místa přátelská seniorům 2020, a to včetně veškeré techniky v termínu 8. 4. 2020 od 10.00 do 12.00 hodin v prostorách konferenčního sálu Hradu Litoměřice.


94/4/2020
Užití prostor konferenčního sálu Hradu Litoměřice - Místa přátelská seniorům 2020 - 23. 4. 2020
RM ukládá PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO:44557141 technicko-organizační zajištění přednášky Ing. Ivo Mrhala, ČOI Ústeckého kraje na téma: Špatné a manipulativní chování "šmejdů" a jeho dopady v rámci aktivit Místa přátelská seniorům 2020, a to včetně potřebné techniky, v termínu 23. 4. 2020 od 10.00 do 12.00 hodin v prostorách konferenčního sálu Hradu Litoměřice.

 

95/4/2020
Užití prostor konferenčního sálu Hradu Litoměřice - setkání starostů obcí ORP
RM ukládá PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 44557141 technicko-organizační zajištění akce včetně potřebné techniky za účelem konání setkání starosty města Litoměřice a představitelů obcí ORP Litoměřice v prostorách konferenčního sálu Hradu Litoměřice dne 9. 3. 2020 od 10.00 hod. do 12.00 hod.

 

96/4/2020
Stravování žáků partnerské školy Alpnach v PO CŠJ Litoměřice
RM ukládá PO Centrální školní jídelna Litoměřice, Svojsíkova 7, se sídlem Svojsíkova 2027/7, 412 01 Litoměřice, IČO: 46768793 poskytnout stravování žákům a učitelům z partnerské školy Alpnach během návštěvy Základní školy Litoměřice, U Stadionu 4, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773401 ve dnech 20. 4. – 24. 4. 2020 za sníženou cenu 40 Kč/oběd.

 

97/4/2020
Žádost o poskytnutí dotace - GJJ Litoměřice
RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 5.000 Kč Gymnáziu Josefa Jungmanna, Litoměřice, Svojsíkova 1, příspěvkové organizaci, se sídlem Svojsíkova 1015/1a, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773673 na uskutečnění projektu: „Příprava na Dějepisnou soutěž gymnázií České a Slovenské republiky, reprezentace školy a města na této soutěži" a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (viz příloha originál zápisu).

 

98/4/2020
Užití prostor Divadla K.H.Máchy v Litoměřicích - Puškinův památník
RM ukládá PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO:44557141 technicko-organizační zajištění krajského kola soutěže v recitaci, hudebním projevu a dramatizaci děl ruských autorů "Puškinův památník" včetně veškeré techniky v termínu 1. 4. 2020 od 8.00 do 14.00 hodin v prostorách Divadla K.H.Máchy v Litoměřicích, a to za podmínek platného ceníku pro neziskové subjekty schváleného usnesením č. 60/3/2020 ze dne 10.2.2020.

 

99/4/2020
Užití prostor tělocvičny v Kalich areně - Jarní škola NSZM
RM ukládá PO Městská sportovní zařízení v Litoměřicích, Zahradnická 215/28, 412 01 Litoměřice, IČO: 70923477 technicko-organizační zajištění akce včetně potřebné techniky za účelem zajištění doprovodného programu Jarní školy NSZM ve středu 1. 4. 2020 od 17:30 do 19 hodin v prostoru tělocvičny v Kalich areně.

 

100/4/2020
Užití prostor konferenčního sálu Hradu Litoměřice - Slavnostní ocenění litoměřických dobrovolníků
RM ukládá PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO:44557141 technicko-organizační zajištění Slavnostního ocenění litoměřických dobrovolníků, a to včetně veškeré techniky v termínu 19. 3. 2020 od 16.00 do 18.00 hodin v prostorách konferenčního sálu Hradu Litoměřice.

 

101/4/2020
VZ/004/2020 s názvem „ZŠ Litoměřice, Na Valech – rekonstrukce šaten pro zázemí polytechnického vzdělávání“ - schválení zadání VZ a složení hodnotící komise
RM schvaluje způsob zadání a složení hodnotící komise, jejíž činnost bude spočívat v otevírání obálek s nabídkami, posouzení a hodnocení nabídek uchazečů ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/004/2020 s názvem „ZŠ Litoměřice, Na Valech – rekonstrukce šaten pro zázemí polytechnického vzdělávání“ (viz příloha orig. zápisu)

 

102/4/2020
Poskytnutí individální dotace na zahraniční rozvojovou spolupráci v Keni pro rok 2020 organizaci ShineBean o. p. s.
a) RM doporučuje schválit ZM přidělení individuální dotace organizaci ShineBean o. p. s. se sídlem Osvobození 839, 412 01 Litoměřice, IČO: 22690000
b) RM doporučuje schválit ZM uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Litoměřice a organizací ShineBean o. p. s. se sídlem Osvobození 839, 412 01 Litoměřice, IČO: 22690000 (viz příloha orig. zápisu)

 

103/4/2020
Schválení vzorové darovací smlouvy na poskytování vermikompostérů pro individuální žadatele a pověření starosty k uzavírání smluv

RM schvaluje program poskytování vermikompostérů pro občany města v rámci snižování celkové produkce odpadů.

RM schvaluje znění vzorové darovací smlouvy uzavírané mezi městem Litoměřice jako dárcem a žadatelem jako obdarovaným, o darování 1 ks plastového vermikompostéru o rozměrech 40 x 40 x 68 cm + 1 ks násady žížal, v pořizovací ceně 2.378 Kč od firmy HBABio spol.s r.o. (vzorová smlouva viz příloha orig. zápisu). RM pověřuje pana starostu k uzavírání darovacích smluv s individuálními žadateli o výše specifikované vermikompostéry.

 

104/4/2020
Schválení smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky
RM schvaluje smlouvu č. 07371961 uzavíranou mezi městem Litoměřice a Státním fondem životního prostředí, se sídlem Olbrachtova 2006/9,140 00 Praha 4, IČO: 00020729 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky v celkové výši 160.000 Kč,- na akci "Podpora výměny kotlů ve městě Litoměřice, okres Litoměřice -C1"(viz příloha orig. zápisu).

 

105/4/2020
Schválení zahájení provozu malé komunitní kompostárny v areálu TSM Litoměřice v Třebouticích
RM schvaluje zahájení provozu malé komunitní kompostárny v areálu TSM Litoměřice v Třebouticích od 3.3.2020.

 

106/4/2020
Souhlas vlastníka budovy č.p. 282, stojící na pozemku parc.č. 55/1 v k.ú. Litoměřice na Tyršově náměstí v Litoměřicích, s umístěním sídla a provozovny společnosti Pivovar Litoměřice s.r.o.
RM schvaluje společnosti Pivovar Litoměřice s.r.o., IČO: 07084188 umístění sídla a provozovny právnické osoby na adrese Tyršovo náměstí 282/1, Litoměřice-Město, 412 01 Litoměřice.

 

107/4/2020
Uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 5251/33 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích
RM schvaluje uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru o celkové výměře 140 m2, který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku parc.č. 5251/33 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích, s panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 412 01 Litoměřice. Smluvní vztah se uzavírá s podmínkou provedení stavebního oddělení pronajatého prostoru na náklady nájemce. Smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení vždy o jeden rok. Smluvní nájemné činí 350 Kč/m2/rok, náklady na služby bude hradit nájemce.

 

108/4/2020
Uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 5251/33 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích
RM schvaluje uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 70 m2, který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku parc.č. 5251/33 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích, se společností Fisma mont s.r.o., se sídlem Sokolská 291/33, Pokratice,412 01 Litoměřice, IČO: 07224648. Smluvní vztah se uzavírá s podmínkou provedení stavebního oddělení pronajatého prostoru na náklady nájemce. Smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení vždy o jeden rok. Smluvní nájemné činí 350 Kč/m2/rok, náklady na služby bude hradit nájemce.

 

109/4/2020
Aktualizace nájemní smlouvy na pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově č.p. 154, stojící na pozemku parc. č. 98 v k. ú. Litoměřice v ulici 5. května v Litoměřicích
RM schvaluje uzavření dodatku č. 4 nájemní smlouvy na pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově č.p. 154, stojící na pozemku parc. č. 98 v k. ú. Litoměřice v ulici 5. května v Litoměřicích, uzavřené dne 30.01.2017 s panem Thanh Phuoc Nguyen, IČO: 86873458, se sídlem 5. května 77/12, Litoměřice–Město, 412 01 Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

 

110/4/2020
Aktualizace nájemní smlouvy na pronájem prostoru v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 5251/31 v areálu Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 nájemní smlouvy o nájmu nebytového prostoru, který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 5251/31 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích, uzavřené dne 21.03.2019 s panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 412 01 Litoměřice. Dodatkem č. 1 se upravuje výměra pronajatého prostoru na 140 m2 (viz příloha orig. zápisu).

 

111/4/2020
Zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání v budově stomatologického střediska v ul. České armády 163/17 v Litoměřicích
RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání v budově č.p. 163, stojící na pozemku parc.č. 1324 v katastrálním území Litoměřice v ulici České armády v Litoměřicích (viz příloha orig. zápisu).

 

112/4/2020
Zveřejnění adresného záměru výpůjčky prostoru v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/102 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích
RM schvaluje zveřejnění adresného záměru výpůjčky prostoru v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/102 v k.ú. Litoměřice, v objektu č. 040 v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích (viz příloha orig. zápisu).

 

113/4/2020
Adresný pronájem prostor v suterénu budovy č.p. 2020/14 v ul. Kosmonautů v Litoměřicích (celkem cca 50 m2) za účelem spolkové činnosti
RM schvaluje adresný pronájem prostor (celkem cca 50 m2) v suterénu budovy č.p. 2020/14 v ul. Kosmonautů v Litoměřicích za účelem spolkové činnosti pro Svaz tělesně postižených v ČR z.s. – místní organizace Litoměřice jih (IČO: 750 03 627) s podmínkou povinnosti strpět činnost dalších dvou spolků, tj. Svazu tělesně postižených v ČR z.s. – místní organizace Litoměřice sever (IČO: 750 03 643) a VICTORIE– Ligy proti rakovině, Litoměřice z.s. (IČO: 467 687 34). Nájemní smlouva se uzavírá na dobu 1 roku s možností prodloužení, s účinností od 1.4.2020.

 

114/4/2020
Zřízení věcného břemene – služebnost horkovodního zařízení k části pozemků parc.č. 2913/1, 2943/2, 2981/1, 2981/2, 2984, 4006/4, 4006/90 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění, provozování, údržby a oprav horkovodního zařízení k tíži částí pozemků parc.č. 2913/1, 2943/2, 2981/1, 2981/2, 2984, 4006/4, 4006/90 v k.ú. Litoměřice v rozsahu GP 4813-5/2020 ve prospěch oprávněného spol. ENERGIE Holding a.s., Kutvirtova 339/5, 15000 Praha 5 - Radlice, IČO: 27594301, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 33.699 Kč + 21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

 

115/4/2020
Záměr pachtu části pozemku parc. č. 5060/1 o výměře cca 5240m2 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje záměr pachtu části pozemku parc. č. 5060/1 o výměře cca 5240 m2 v k.ú. Litoměřice za účelem systematické údržby pozemku (formou spásání) na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců, s ohledem na pachtovní rok

 

116/4/2020
Zveřejnění záměru změny nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostorů v Domech s pečovatelskou službou v ulici Kosmonautů 2020/14, v ulici Kosmonautů 2021/16 a v ulici Švermova 2099/16 v Litoměřicích
RM schvaluje zveřejnění záměru změny nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostorů v Domech s pečovatelskou službou - v budovách č.p. 2020/14 a č.p. 2021/16 v ulici Kosmonautů a v budově č.p. 2099/16 v ulici Švermova v Litoměřicích, uzavřené dne 27.03.2000 s církevní organizací Farní charita Litoměřice, se sídlem Zahradnická 1534/5, Litoměřice, IČO: 46769382 (viz příloha orig. zápisu).

 

117/4/2020
Schválení realizace minitendru v souladu s § 135 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
RM schvaluje realizaci minitendru v souladu s § 135 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a v souladu s Rámcovou smlouvou na pořizování licencí k produktům Microsoft prostřednictvím Ministerstva vnitra na nákup licencí Microsoft Office 365 Enterprise E3 (viz příloha orig. zápisu).

 

118/4/2020
Schválení uzavření nájemní smlouvy k pronájmu kancelářského prostoru v budově Městského úřadu č.p. 18 na Mírovém náměstí
RM schvaluje uzavření Nájemní smlouvy se společností Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvková organizace, Lípová 651/9, 415 01 Teplice IČO: 61515809 (viz příloha originál zápisu).

 

119/4/2020
Schválení Dodatku č. 1 „Nová vizuální identita MKZ v Litoměřicích“
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 „Nová vizuální identita MKZ v Litoměřicích" ke smlouvě o dílo a licenční smlouvě, uzavřené s MgA. Exxx Vxxxxxxxxx, IČOxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, 41201 Litoměřice dne 13.06.2019 (dodatek viz příloha orig. zápisu).

 

120/4/2020
Schválení uzavření Dodatku č. 1 - podnikatelský orientační systém
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zřízení podnikatelského orientačního systému ve městě Litoměřice ze dne 19.2.2018 uzavřené s firmou WIP Reklama spol. s r.o., Školní 3, České Budějovice, IČO: 005 11 099 (viz příloha orig. zápisu).

 

121/4/2020
Souhlas vlastníka se zvláštním užíváním komunikace - o.s. Pískovna
RM vydává souhlas vlastníka místní komunikace se zvláštním užíváním komunikace pro Ing. Vxxxxxxxxx Řxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx Litoměřice, předsedu sdružení Pískovna za účelem pořádání hudebních a divadelních vystoupení na Lodním náměstí v Litoměřicích (na části pozemku č. 2680/1), a to v těchto termínech: 29.5., 5.6., 12.6., 19.6., 20.6., 27.6., 3.7., 17.7., 14.8., 21.8., 28.8., 29.8., 4.9., 11.9. a 12.9. 2020 (viz příloha orig. zápisu).

 

122/4/2020
VZ/005/2019 s názvem „Litoměřice – Kasárna pod Radobýlem – regenerace bývalého vojenského objektu a parkovací plochy pro podnikatelské využití“ - schválení uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky „Litoměřice – Kasárna pod Radobýlem – regenerace bývalého vojenského objektu a parkovací plochy pro podnikatelské využití“ uzavřené s dodavatelem HARTEX CZ s.r.o., se sídlem: Českolipská 325/20, 412 01 Litoměřice, IČO 25048902 (viz příloha orig. zápisu).

 

123/4/2020
Souhlas vlastníka se zvláštním užíváním komunikace - G. Horejsek a spol., s.r.o.
RM vydává souhlas vlastníka místní komunikace se zvláštním užíváním komunikace pro společnost Gerhard Horejsek a spol., s.r.o., Dlouhá 186/31, Litoměřice, IČO: 005 26 282, a to:
a) souhlas se zvláštním užíváním komunikace - parkoviště za Domem kultury za účelem parkování organizátorů výročního plesu společnosti, produkce, účinkujících a cateringové firmy dne 28.3.2020 od 7,00 hod.
b) souhlas se zvláštním užíváním komunikace - části parkoviště U Hvězdárny (mimo rezidentských míst) za účelem parkování návštěvníků výročního plesu společnosti dne 28.3.2020 od 16,00 hod. (viz příloha orig. zápisu).

 

124/4/2020
VZ/025/2019 s názvem „PAVE – první aktivní veřejná budova v ČR“ - schválení uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky „PAVE – první aktivní veřejná budova v ČR“ uzavřené se Společností PAVE Litoměřice, která je zastoupena vedoucím společníkem Trigema Building a.s., Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5, IČO 27653579 a druhým společníkem METALL QUATRO spol. s r.o., č.p. 600, 431 59 Vysoká Pec, IČO: 61538213 (viz příloha orig. zápisu).

 

125/4/2020
Zpráva o vyřízených stížnostech a peticích za rok 2019
RM bere na vědomí zprávu o vyřízených stížnostech a peticích za rok 2019 (viz příloha orig. zápisu).

 

126/4/2020
Zpráva o vymáhání pohledávek za rok 2019
RM bere na vědomí zprávu o vymáhání pohledávek za rok 2019 (viz příloha orig. zápisu).

 

127/4/2020
Rozpočtové opatření - Jarní škola NSZM v Litoměřicích v termínu 1. - 3. dubna 2020
a) RM schvaluje rozpočtové opatření v rámci útvaru PROLIDI (viz příloha orig. zápisu).
b) RM ukládá Zdravému městu Litoměřice realizaci akce.

 

128/4/2020
Změna přílohy č. 2 Vnitřního předpisu č. 1/2019 - navýšení nominální hodnoty e-stravenky a příspěvku na stravném ze SF
RM schvaluje změnu přílohy č. 2 Vnitřního předpisu č. 1/2019 - zvýšení nominální hodnoty e-stravenky a příspěvku na stravné ze Sociálního fondu (viz příloha orig. zápisu).

 

129/4/2020
Rozpočtové opatření odboru životního prostředí - údržba zeleně na výstavišti Zahrada Čech
RM ukládá odboru životního prostředí finančně se podílet na údržbě zeleně areálu výstaviště Zahrada Čech, společnosti Zahrada Čech s.r.o., se sídlem Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice, IČO 227 94 701 a to ve výši 400 tis. Kč z důvodu nákladnější údržby areálu výstaviště.
RM schvaluje rozpočtové opatření v rámci odboru životního prostředí (viz příloha orig. zápisu).


130/4/2020
Regulace dopravy v době konání výstav na výstavišti Zahrada Čech
RM ukládá Technickým službám města Litoměřice, příspěvková organizace, se sídlem Na Kocandě 661/12, 412 01 Litoměřice, IČO: 000 80 128, zabezpečit dopravní situaci tak, aby byl zajištěn plynulý provoz ve městě především ve vazbě na bezpečnost nejen občanů města Litoměřice, ale vůbec všech účastníků silničního provozu, při výstavách, a to v úzké kooperaci s organizátorem akce společností Zahrada Čech s.r.o., která vyspecifikuje potřeby dle jednotlivých akcí.

 

131/4/2020
Zpráva o provedených kontrolách za rok 2019
RM bere na vědomí zprávu o provedených kontrolách za rok 2019, včetně přijatých nápravných opatření (viz příloha orig. zápisu).

 

132/4/2020
Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností
RM schvaluje Příkaz starosty města a tajemníka MěÚ č. 1/2020 Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností (viz příloha orig. zápisu).

 

Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města

 

Lukas Wünsch
2. místostarosta města

 

Vyhotoveno dne 4. března 2020

 

 


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu