Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

04. výpis usnesení Rady města Litoměřic - 1.3.2023

USNESENÍ
VÝPIS
ze 4. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 1. 3. 2023
od 14:00 hodin v kanceláři starosty města

usnesení č. 84/4/2023
Žádost o poskytnutí dotace - Cantica Bohemica, z.s.
RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 30.000 Kč pro Cantica Bohemica, z.s. se sídlem Křepkova 2136/9, 412 01 Litoměřice, IČO: 26534215 na uskutečnění projektu: „Podzimní sborové dny“ a zároveň schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 85/4/2023
Poskytnutí dotace CK Slavoj Terezín - ZMJ
RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 45.000 Kč Cyklistickému klubu Slavoj Terezín, zapsaný spolek, IČO: 432 25 675, Akademická 409, 411 55 Terezín na pořádání cyklistického etapového závodu 51. ročníku Závodu míru juniorů – Terezín – 2023, který se bude konat ve dnech 4. 5. - 7. 5. 2023 a zároveň schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 86/4/2023
VZ/001/2023 s názvem „Kulturní a kreativní centrum Litoměřice – stavební práce“ - schválení zadání VZ a komise
RM schvaluje způsob zadání zakázky a složení komise pro provádění úkonů v rámci zadávacího řízení, jejíž činnost bude spočívat v otevírání nabídek, posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku ev. č. VZ/001/2023 s názvem „Kulturní a kreativní centrum Litoměřice – stavební práce“ (viz příloha orig. zápisu)

 

usnesení č. 87/4/2023
VZ/003/2023 s názvem „Litoměřice, K. Světlé – nová komunikace a inženýrské sítě“ - schválení zadání VZ a komise
RM schvaluje způsob zadání zakázky a složení komise pro provádění úkonů v rámci zadávacího řízení, jejíž činnost bude spočívat v otevírání nabídek, posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku ev. č. VZ/003/2023 s názvem „Litoměřice, K. Světlé – nová komunikace a inženýrské sítě“ (viz příloha orig. zápisu)

 

usnesení č. 88/4/2023
Přijetí individuálních dotací - PO Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež - SRDÍČKO
RM schvaluje
a) přijetí individuální dotace ve výši 13.000 Kč od Města Bohušovice nad Ohří jako neinvestičního finančního příspěvku na sociální službu denní stacionář pro zdravotně handicapovanou slečnu Jxxxxxxx Kxxxxxxxx – příjemcem je PO Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO, Revoluční 1845/30, Litoměřice - Předměstí, IČO: 70854165,
b) přijetí individuální dotace ve výši do 20.000 Kč z Grantového programu Města Štětí jako částečnou neinvestiční dotaci na sociální službu denní stacionář pro zdravotně handicapovaného pana Mxxxxxxx Jxxxxxx – příjemcem je PO Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO, Revoluční 1845/30, Litoměřice - Předměstí, IČO: 70854165,
c) přijetí mimořádné individuální dotace ve výši 49.938 Kč od Města Terezín na zajištění spolufinancování neinvestičních nákladů v rámci sociální služby pro handicapovanou slečnu Kxxxxxxx Kxxxxxxx – příjemcem PO Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO, Revoluční 1845/30, Litoměřice - Předměstí, IČO: 70854165.

 

usnesení č. 89/4/2023
Umístění dřevěných herních a sportovních prvků na zahradě a sportovišti organizace - PO Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO
RM schvaluje umístění dřevěných herních a sportovních prvků na zahradě a sportovišti v užívání, parcelní číslo 3718/91 – PO Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO, Revoluční 1845/30, Litoměřice - Předměstí, IČO: 70854165.

 

usnesení č. 90/4/2023
Přerušení provozu dětských skupin - PO Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO
RM schvaluje přerušení provozu služeb Dětská skupina – JESLIČKY a Dětská skupina – ZDRAVÁ ŠKOLIČKA v době od 3. 7. do 14. 7. 2023 v rámci PO Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO, Revoluční 1845/30, Litoměřice - Předměstí, IČO: 70854165.

 

usnesení č. 91/4/2023
Příděl do rezervního fondu - nevyúčtované zálohy příspěvku ze státního rozpočtu na provoz dětských skupin za rok 2022 - PO Centrum pro postižené děti a mládež - SRDÍČKO
RM bere na vědomí příděl do rezervního fondu PO Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO, Revoluční 1845/30, Litoměřice - Předměstí, IČO: 70854165, ve výši 42.818,40 Kč. Tato částka je nevyúčtovaná záloha příspěvku ze státního rozpočtu na provoz dětských skupin za rok 2022.

 


usnesení č. 92/4/2023
Program podpory využití zachycené dešťové vody v Litoměřicích na rok 2023
RM schvaluje
a) Program podpory využití zachycené dešťové vody v Litoměřicích na rok 2023.
b) Vzorovou smlouvu k programu podpory využití zachycené dešťové vody v Litoměřicích na rok 2023.
c) Vzor žádosti k programu podpory využití zachycené dešťové vody v Litoměřicích na rok 2023.
(viz přílohy orig. zápisu)

 

usnesení č. 93/4/2023
Umístění a příprava druhého sběrného dvoru odpadů v Litoměřicích
RM schvaluje umístění nového sběrného dvoru odpadů v areálu TSM Litoměřice se vstupem z ulice Na Bídnici (viz příloha orig. zápisu).
RM pověřuje odbor životního prostředí zajištěním projektové dokumentace k této akci.

 

usnesení č. 94/4/2023
Snížení četnosti svozu SKO u odpadových nádob 120 a 240 litrů z 1x týdně na 1x za 2týdny
RM schvaluje snížení četnosti svozu SKO v Litoměřicích u odpadových nádob o objemu 120 a 240 litrů na 1x za 14 dní s účinností od 1.7.2023.

 

usnesení č. 95/4/2023
Schválení realizace minitendru v souladu s § 135 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
RM schvaluje realizaci minitendru v souladu s § 135 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a v souladu s Rámcovou smlouvou na pořizování licencí k produktům Microsoft prostřednictvím Ministerstva vnitra na nákup licencí Microsoft Office 365 Enterprise E3 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 96/4/2023
Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1122/2 v k.ú. Pokratice
RM schvaluje záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1122/2 o výměře cca 21 m2 (trvalý travní porost) v k.ú. Pokratice.

 

usnesení č. 97/4/2023
Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 2719/9 v k.ú. Litoměřice
RM neschvaluje záměr pronájmu části pozemku parc. č. 2719/9 o výměře cca 1 m2, ostatní plocha v k.ú. Litoměřice za účelem umístění CBD automatu s léčebným konopím na dobu jednoho roku s možným prodloužením, bez možnosti připojení do elektrické sítě.

 

usnesení č. 98/4/2023
Záměr pachtu části pozemku parc. č. 580/4 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje záměr propachtování části pozemku parc. č. 580/4, ostatní plocha o výměře cca 65 m2 v k.ú. Litoměřice, k účelu užívání zahrady, na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou.

 

usnesení č. 99/4/2023
Schválení uzavírání kupních smluv na dodávky dříví v roce 2023 se společností WOOD & PAPER a.s. – doplnění KS č. PVJ/2023/1/35/436
RM schvaluje uzavírání kupních smluv na dodávky dříví pro rok 2023 s kupujícím společností WOOD & PAPER a.s., Hlína 138, 664 91 Ivančice, IČO: 26229854, v celkovém objemu cca 2200 m3 za cenu cca 3.000 tis. Kč/rok (smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 100/4/2023
Schválení návrhu licenční smlouvy Zavedení systému energetického hospodářství a příprava certifikace dle normy ČSN EN ISO 50001
RM schvaluje licenční smlouvu k dílu Zavedení systému energetického hospodářství a příprava certifikace dle normy ČSN EN ISO 50001.

 

usnesení č. 101/4/2023
Umístění veřejné elektrizační distribuční sítě na části pozemku parc.č. 5340/3 v k.ú. Litoměřice (753)
RM schvaluje pro realizaci stavby veřejné elektrizační distribuční sítě „LT- Litoměřice p.p.č. 5351/1 smyčka k NN; IV-12-4022586“ uzavření Smlouvy o podmínkách umístění stavby a smlouvy budoucí o zřízení služebnosti s budoucím oprávněným spol. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČO: 24729035, za jednorázovou úhradu zjištěnou podle zák.č. 151/1997 Sb. v platném znění a prováděcí vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 441/2013 Sb. v platném znění (vyhláška č. 337/2022 Sb.) ve výši 5.300 Kč + 21% DPH, za věcné břemeno k tíži pozemku parc.č. 5340/3 v k.ú. Litoměřice Náklady spojené s geometrickým plánem a správním poplatkem za vklad práva do KN bude hradit budoucí oprávněný

 

usnesení č. 102/4/2023
Zřízení služebnosti umístění elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 32/1 v k.ú. Litoměřice (606)
RM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění, provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc. č. 32/1 v k.ú. Litoměřice, podle GP 5242-761/2020 prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČO: 24729035 za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 1.540 Kč + 21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

 

usnesení č. 103/4/2023
Uzavření smlouvy o výpůjčce prostoru v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 2676/31 v k.ú. Litoměřice v bývalém vojenském areálu v ul. Pobřežní v Litoměřicích
RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce prostoru o výměře 46,60 m2, který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. 2676/31 v k.ú. Litoměřice v bývalém vojenském areálu v ul. Pobřežní v Litoměřicích, s církevní právnickou osobu Charita Litoměřice, se sídlem Zahradnická 1534/5, Předměstí, 412 01 Litoměřice, IČO: 46769382 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 104/4/2023
Změna smlouvy o poskytování služeb v budovách bez č.p., stojících na pozemku parc. č. 4008/7 a pozemku parc. č. 4008/8 v k.ú. Litoměřice v areálu bývalých Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích
RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 smlouvy o poskytování služeb se spolkem Potravinová banka v Ústeckém kraji z.s., se sídlem Na Vinici 2347, Předměstí, 412 01 Litoměřice, IČO: 22820701, zastoupeným předsedou Mgr. Robertem Krejčím. Dodatek č. 2 se uzavírá za účelem zajištění odvádění srážkové vody v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/7 a v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/8 v k.ú. Litoměřice v areálu bývalých kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 105/4/2023
Zveřejnění adresného záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání v budově stomatologického střediska v ul. České armády 163/17 v Litoměřicích
RM schvaluje zveřejnění adresného záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání o výměře 18,30 m2, který se nachází ve 3. NP budovy stomatologického střediska v ulici České armády 163/17 v Litoměřicích, pro žadatele HK zubní laboratoř s.r.o., IČO: 27284638 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 106/4/2023
Záměr výpůjčky části pozemku parc.č. 5251/71 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje adresný záměr výpůjčení části pozemku parc.č. 5251/71 o výměře 504m2 v k.ú. Litoměřice, Diakonii ČCE – Středisku křesťanské pomoci v Litoměřicích, Rooseveltova 716/7, Litoměřice, IČO: 46768041, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 1 rok.

 

usnesení č. 107/4/2023
Výpůjčka pozemků na Střeleckém ostrově a pod Tyršovým mostem, vč. altánu a skateparku za účelem uspořádání akce „Bezva Fest“ ve dnech 22.06.2023 – 25.06.2023
RM schvaluje uzavření výpůjčky pozemků parc. č. 450/12, 2693/1, 2698/1, 2699, 2700/1, 2700/2, 2705/1, 2705/2, 2706/1, 2706/4, 2706/5, 2711/3, 2722/1, 2723/2, 2723/10, 2730, 2732/1, 2701/1, 2701/7, 2701/8, 2693/1, 2693/3, 2693/4, 2680/1, 2680/2, 2672/1, 2662/5, 2662/32, 2662/33, 2663/12, 4734, 4736, 4737, 4738, 4742, 4744 a 4749 vše v k.ú. Litoměřice, včetně altánku a skateparku na Střeleckém ostrově se spol. Bezva parta s.r.o, se sídlem Chlumova 206/21, 130 00 Praha 3, IČO: 05030943, zastoupenou Ing. xxxxxxxxxxxxxxxxxx, jednatelem, za účelem uspořádání akce pro rodiny a děti „Bezva Fest“ ve dnech 22.06.2023-25.06.2023.
Napojení na připojovací bod elektrické energie bude řešen v souladu s pravidly schválenými RM.

 

usnesení č. 108/4/2023
Schválení Příkazu č. 3/2023, kterým se mění výše peněžitého příspěvku zaměstnavatele – stravenkový paušál
RM schvaluje Příkaz starosty a tajemníka č. 3/2023, kterým se mění Příkaz č. 5/2022 Vnitřní předpis, který stanoví platové a ostatní pracovněprávní nároky zaměstnanců, a to Příloha č. 2 – Forma, podmínky a výše stravného (viz příloha orig. zápisu).
RM schvaluje rozpočtové opatření správního odboru (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 109/4/2023
ENLITOS a.s. - očekávané plnění rozpočtu 2022, návrh rozpočtu 2023 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2024 - 2025
Rada města Litoměřice rozhoduje ve věci obce jako jediného akcionáře obchodní společnosti ENLITOS a.s., se sídlem se sídlem Mírové náměstí 15/7, Litoměřice – Město, PSČ 412 01, IČO: 248 40 688 a přijímá toto rozhodnutí / schvaluje tento návrh na vydání rozhodnutí:
a) Rada města Litoměřice bere na vědomí očekávanou skutečnost plnění rozpočtu společnosti roku 2022 (viz příloha orig. zápisu).
b) Rada města Litoměřice schvaluje rozpočet společnosti na rok 2023 (viz příloha orig. zápisu).
c) Rada města Litoměřice schvaluje střednědobý výhled rozpočtu společnosti na období 2024–2025 (viz příloha orig. zápisu).
d) Rada města Litoměřice ukládá starostovi města Litoměřice, aby město Litoměřice, zastoupené starostou vydalo při výkonu působnosti valné hromady Rozhodnutí jediného akcionáře ENLITOS a.s. o výše uvedených usneseních.


usnesení č. 110/4/2023
Poskytnutí dílčích příplatků do vlastního kapitálu mimo základní kapitál společnosti ENLITOS a.s.
a) RM schvaluje poskytnutí dobrovolného příplatku do vlastního kapitálu mimo základní kapitál společnosti ENLITOS a.s., se sídlem Litoměřice, Litoměřice – Město, Mírové náměstí 15/7, PSČ 412 01, IČO: 24840688, a uzavření smlouvy o poskytnutí peněžitého příplatku mimo základní kapitál s maximální celkovou výší příplatku 15.939 tis. Kč (smlouva o příplatku viz příloha orig. zápisu).
b) RM schvaluje poskytnutí dílčí části příplatku mimo základní kapitál společnosti ENLITOS a.s., se sídlem Litoměřice, Litoměřice – Město, Mírové náměstí 15/7, PSČ 412 01, IČO: 24840688, ve výši 378.000 Kč za účelem financování přípravných prací pro RES23, a to zakázky „Energetický pasport – prověření potenciálu fotovoltaických elektráren na vybraných budovách v majetku města Litoměřice“; návrh smlouvy viz příloha orig. zápisu (výdaj z ÚZ/ORG 9125/9100).

 

usnesení č. 111/4/2023
Odvolání ředitele TSM
a) RM odvolává Ing. Ivo Elmana z funkce ředitele příspěvkové organizace Technické služby města Litoměřice, se sídlem Technická 2335/1, 412 01 Litoměřice, IČO: 00080128, a to s účinností k 5.3.2023.
b) RM pověřuje místostarostu Mgr. Petra Panaše, aby v zastoupení Rady města Litoměřice při výkonu působnosti zřizovatele podepsal odvolání Ing. Ivo Elmana z funkce ředitele příspěvkové organizace Technické služby města Litoměřice, se sídlem Technická 2335/1, 412 01 Litoměřice, IČO: 00080128.

 

usnesení č. 112/4/2023
Jmenování ředitele TSM
a) RM bere na vědomí Zápis z výběrového řízení na obsazení pracovního místa příspěvkové organizace Technické služby města Litoměřice ze dne 24. 2. 2023.
b) RM jmenuje s účinností od 6.3.2023 Ing. Vítězslava Votrubu na pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Technické služby města Litoměřice - jmenovací dekret (viz příloha orig. zápisu).
c) RM stanovuje s účinností od 6.3.2023 řediteli příspěvkové organizace Technické služby města Litoměřice Ing. Vítězslavu Votrubovi plat dle platového výměru (viz příloha orig. zápisu).


Ing. Radek Löwy
starosta města

 

Mgr. Jiří Adámek
2.místostarosta města

 

Vyhotoveno 3.3.2023

 

 


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu