Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

04. výpis usnesení mimořádného jednání Rady města Litoměřic - 26.11.2018

USNESENÍ
VÝPIS
ze 4. mimořádného jednání Rady města Litoměřic konaného dne 26.11.2018
od 13:30 hodin v kanceláři starosty města

 

Přítomno 5 členů RM

Rada města Litoměřic na svém 4. mimořádném jednání projednala pod usnesením č.:

 

35/04/2018
Záměr pronájmu nebytových prostor v části budovy č.p. 522, která je součástí pozemku parc.č. 4006/91 v k.ú. Litoměřice (ulice U Stadionu)
RM schvaluje adresný záměr pronájmu nebytových prostor v části budovy č.p. 522, která je součástí pozemku parc. č. 4006/91 v k.ú. Litoměřice, o výměře 85 m2 (viz příloha orig. zápisu) pro Českomoravskou mysliveckou jednotu, z.s. - okresní myslivecký spolek Litoměřice, se sídlem U Stadionu 522/4, IČO: 67777325, k účelu administrativní, schůzové a edukativní činnosti tohoto spolku.

 

36/04/2018
Zapojení města Litoměřice jako aplikačního garanta projektu TA ČR realizovaného konsorciem RINGEN
RM bere na vědomí zapojení do projektu TA ČR realizovaného konsorciem RINGEN v roli externího aplikačního garanta.

 

37/04/2018
Schválení programu na 2. zasedání Zastupitelstva města Litoměřic konané dne 6.12.2018
RM schvaluje program 2. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 6.12.2018 od 16:00 hod. v Kulturním a kongresovém centru v Litoměřicích.

PROGRAM
I. Zahájení, jmenování a volba návrh. komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu
II. Schválení zápisu minulého jednání
III. Kontrola plnění bodů
IV. Doplnění / stažení bodu programu
V. Hlasování o programu
VI. Body jednání

1. Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 26.11.2018
2. Návrh rozpočtu města na rok 2019
3. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města na období 2020 – 2021
4. Schválení nového znění Statutu sociálního fondu
5. Schválení projektu "Multifunkční hala na výstavišti Zahrada Čech“
6. Schválení projektu „Litoměřice – Kasárna pod Radobýlem – regenerace bývalého vojenského objektu a parkovací plochy pro podnikatelské využití“
7. Program regenerace městské památkové rezervace Litoměřice na období 2019 – 2023
8. Poskytnutí dotace na celoroční činnost na rok 2019 pro HC Stadion Litoměřice, z. s.
9. Poskytnutí dotace na celoroční činnost na rok 2019 pro FK Litoměřicko, z.s.
10. Poskytnutí dotace na celoroční činnost na rok 2019 pro Slavoj Basketbalový klub Litoměřice, z.s.
11. Poskytnutí dotace na celoroční činnost na rok 2019 pro TJ Slovan Litoměřice z.s.
12. Prominutí splátky Slavoj Litoměřice, z.s.
13. Žádost o finanční příspěvek – Vánoční trhy v Litoměřicích
14. Poskytnutí individuální dotace na provozní a investiční náklady pro rok 2019 společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s.
15. Dotační program – Podpora sociálních služeb 2019
16. Program podpory sociálních a zdravotních aktivit pro občany města Litoměřice na rok 2019
17. Prominutí smluvní pokuty - pan V. H. a paní D. H.
18. Prominutí smluvní pokuty - paní H. M.
19. Akční plán ke Strategickému plánu města Litoměřice pro rok 2019
20. Volba soudního přísedícího
21. Doplnění zástupce města v SONO
22. Projednání petice občanů k litoměřické nemocnici

Majetkové záležitosti:
Záměry:
23. Prodej pozemku parc. č. 2490/18 o výměře 376 m2, 2490/22 o výměře 301 m2, 2490/26 o výměře 91 m2, 2490/29 o výměře 347 m2 a 2490/33 o výměře 25 m2 vše ost.plocha-komunikace a vše v k.ú. Litoměřice
24. Prodej opuštěné a neudržované klasické hrobky, sektor katolický, evidenční číslo 467 na městském hřbitově
25. Prodej části pozemku parc.č. 826/2 o výměře cca 13 m2 v k.ú. Litoměřice (nutný geometr. plán)
26. Majetkoprávní dořešení pozemků v lokalitě „Za Plynárnou“
27. Žádost o bezúplatný převod pozemků 3886/29 o výměře 153 m2 a části parc.č. 5030/1 (nutný odděl. geometr. plán) v k.ú. Litoměřice na ČR Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Prodeje:
28. Prodej opuštěného a neudržovaného hrobového zařízení – kopaný hrob, sektor II., evidenční číslo 16-395 na městském hřbitově
29. Prodej pozemku parc.č. 769/22 o výměře 5547 m2 (orná půda) a 1831/2 o výměře 116 m2 (ost.plocha) v k.ú. Kamýk
30. Prodej pozemků parc.č. 25863/139 o výměře 35 m2 (zastavěná plocha) v k.ú. Litoměřice, parc.č. 871/5 o výměře 44 m2 (zast.plocha) v k.ú. Litoměřice a parc.č. 17/3 o výměře 44 m2 (zast.plocha) v k.ú. Pokratice
31. Prodej části pozemku parc.č. 278/8 o výměře cca 105 m2 (zastavěná plocha) v k.ú. Litoměřice (nutný odděl. geometr. plán) formou smlouvy o budoucí KS s právem provedení stavby
32. Bezúplatný převod pozemku parc.č. 3821/12 o výměře 35 m2 (ost. plocha – komunikace) v k.ú. Litoměřice od ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390, Praha
33. Částečná revokace usnesení č. 147/5/2018 ze dne 13.09.2018 – oprava písařské chyby
34. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav plynárenského zařízení k části pozemků parc.č. 655, 1268/23, 1313/28, 1321/7, 1321/15, 1321/21, 1321/26, 1354/1 a 1358/1 v k.ú. Litoměřice
35. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav plynárenského zařízení k části pozemků parc.č. 1610, 1641, 1668/2, 1756 a 2563/22 v k.ú. Litoměřice
36. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav plynárenského zařízení k části pozemků parc.č.1354/2, 1634/7, 1683/2, 1683/3 a 1756 v k.ú. Litoměřice
37. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 2365/1 v k.ú. Litoměřice
38. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 5222/1 v k.ú. Litoměřice
39. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění, provozování, údržby a oprav bezbariérových vstupů, vodovodního a kanalizačního zařízení k části pozemků parc.č. 2354/26 a 2354/29 v k.ú. Litoměřice

VII. Informace
VIII. Interpelace
IX. Diskuze
X. Závěr

 

 

Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města

 

Lukas Wünsch
2. místostarosta města

Zhotovila: Eva Chrudimská
Dne: 28.11.2018
Zodpovídá: Mgr. Milan Čigáš


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu