Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

04. výpis usnesení jednání Rady města Litoměřic - 8.2.2021

USNESENÍ
V Ý P I S
ze 4. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 8. 2. 2021
od 13:00 hodin v kanceláři starosty města

59/4/2021
Program podpory celoroční činnosti sportovních spolků v Litoměřicích na rok 2021
RM schvaluje
a) předložený návrh komise sportu při RM na přidělení dotací do 50 tis. Kč z Programu podpory celoroční činnosti sportovních spolků v Litoměřicích na rok 2021 (návrh dotací viz příloha orig. zápisu)
b) uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací do 50 tis. Kč dle vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (vzorová smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

60/4/2021
Program podpory - reklamy a označování provozoven na rok 2021
RM schvaluje podmínky Programu podpory reklamy a označování provozoven na území Městské památkové rezervace Litoměřice, jejího ochranného pásma a na nemovitých kulturních památkách na rok 2021 (viz příloha orig. zápisu) a ukládá odboru ŠKSaPP jeho vyhlášení.

61/4/2021
Program podpory reklamy - poskytnutí dotace
RM schvaluje
a) poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč paní M. M., IČO: xxxxxxxxx, 412 01 Litoměřice z vyhlášeného dotačního Programu podpory reklamy a označování provozoven na území Městské památkové rezervace Litoměřice, jejího ochranného pásma a na nemovitých kulturních památkách na rok 2021
b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. ŠKAS/004/2021 (příloha orig. zápisu).

 

62/4/2021
Konkurzní řízení - ředitel/ka PO Městských kulturních zařízení v Litoměřicích
RM schvaluje podmínky vyhlášení a formu konání výběrového řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, se sídlem Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 44557141 a zároveň jmenuje členy výběrové komise (viz příloha orig. zápisu).

 


63/4/2021
Žádost o přesun finančního příspěvku na provoz - ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2
RM schvaluje
a) použití nespotřebovaného příspěvku na provoz roku 2020 v částce 50.000 Kč na financování 25.ročníku projektu Litoměřická notička, který pořádá Základní škola Litoměřice, Boženy Němcové 873/2, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773312 v roce 2021
b) rozpočtové opatření odboru ŠKSaPP (viz příloha orig. zápisu).

 

64/4/2021
VZ/001/2020 s názvem „Vybudování odborných učeben v půdním prostoru Masarykovy ZŠ“ – revokace usnesení č. 2/1/2021 ze dne 11.1.2021 a schválení uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo
a) RM revokuje své usnesení č. 2/1/2021 ze dne 11.1.2021 o uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo
b) RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky „Vybudování odborných učeben v půdním prostoru Masarykovy ZŠ“ uzavřené s dodavatelem HARTEX CZ s.r.o., se sídlem Českolipská 325/20, 412 01 Litoměřice, IČO: 25048902 (viz příloha orig. zápisu)

 

65/4/2021
Žádost o dotaci z Programu prevence kriminality na místní úrovni pro rok 2021
RM schvaluje podání žádosti o dotaci do Programu prevence kriminality na místní úrovni pro rok 2021 na projekt Litoměřice – Bezpečné léto 2021 a rovněž schvaluje minimální povinnou spoluúčast obce ve výši 30 % z celkových nákladů projektu.

 


66/4/2021
Pronájem pozemku parc. č. 5501 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje pronájem pozemku parc. č. 5501, zastavěná plocha nádvoří o výměře 20 m2 v k.ú. Litoměřice, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, k účelu umístění stavby garáže ve vlastnictví pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 412 01 Litoměřice za roční nájemné ve výši 180 Kč.

 

67/4/2021
Uzavření Smlouvy o poskytnutí finanční podpory pojištění lesních porostů č. 2016000201
RM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí finanční podpory pojištění lesních porostů č. 2016000201 poskytnutou z Programu pojištění lesních porostů Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a.s., Sokolovská 394/17, 186 00 Praha 8 - Karlín, IČO: 49241494 (smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

68/4/2021
Zveřejnění adresného záměru pronájmu prostoru v budově č.p. 241, stojící na pozemku parc. č. 317/2 v k.ú. Litoměřice v ulici Jezuitská v Litoměřicích
RM schvaluje zveřejnění adresného záměru pronájmu prostoru o celkové výměře 122,40 m², který se nachází v budově č.p. 241, stojící na pozemku parc. č. 317/2 v k.ú. Litoměřice v ulici Jezuitská v Litoměřicích (viz příloha orig. zápisu).

 

69/4/2021
Schválení slevy na nájemném za pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově č.p. 154 v ulici 5. května v Litoměřicích
RM schvaluje panu Txxxx Pxxxx Nxxxxx, IČO: xxxxxxxx, se sídlem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 412 01 Litoměřice, 30% slevu na platbách nájemného za měsíce červenec, srpen a září 2020, hrazených za pronájem prostoru sloužícího podnikání o výměře 47,78 m2, který se nachází v budově č.p. 154 v ulici 5. května v Litoměřicích.

 

70/4/2021
Uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 5251/31 v k.ú. Litoměřice v areálu kasáren Pod Radobýlem v Litoměřicích
a) RM schvaluje uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 70 m2, který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku parc.č. 5251/31 v k.ú. Litoměřice v areálu kasáren Pod Radobýlem v Litoměřicích, s panem Mxxxxxx Kxxxxxx, IČO: xxxxxxxx, se sídlem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx412 01 Litoměřice. Smluvní vztah se uzavírá s podmínkou provedení stavebního oddělení pronajatého prostoru na náklady nájemce. Smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení vždy o jeden rok. Smluvní nájemné činí 350 Kč/m2/rok, náklady na služby bude hradit nájemce.
b) RM schvaluje uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 70 m2, který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku parc.č. 5251/31 v k.ú. Litoměřice v areálu kasáren Pod Radobýlem v Litoměřicích, s panem Pxxxxx Sxxxxxx, nar.xxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 412 01 Litoměřice. Smluvní vztah se uzavírá s podmínkou provedení stavebního oddělení pronajatého prostoru na náklady nájemce. Smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení vždy o jeden rok. Smluvní nájemné činí 350 Kč/m2/rok, náklady na služby bude hradit nájemce.

 

71/4/2021
Revokace usnesení RM č. 643/24/2020 ze dne 14.12.2020 - uzavření dodatku smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání v budově č.p. 171 na Mírovém náměstí v Litoměřicích, uzavřené se společností INTCORP s.r.o.
RM revokuje usnesení RM č. 643/24/2020 ze dne 14.12.2020 a schvaluje uzavření dodatku č. 7 nájemní smlouvy, uzavřené dne 18.12.2014 se společností INTCORP s.r.o., se sídlem Bratislavská 2289/2, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 25013246, za účelem pronájmu prostoru sloužícího podnikání, který se nachází v budově č.p. 171, stojící na pozemku parc. č. 234 v k.ú. Litoměřice na Mírovém náměstí v Litoměřicích (viz příloha originálního zápisu).

 

72/4/2021
Obce Dolánky nad Ohří, Malíč - Dodatky k Veřejnoprávním smlouvám o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí
RM schvaluje
a) uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě s Obcí Dolánky nad Ohří, dle kterého bude Město Litoměřice, jakožto obec s rozšířenou působností, prostřednictvím svých orgánů vykonávat namísto orgánů uvedených obcí v jejich správním obvodu výkon přenesené působnosti v rozsahu podle ustanovení § 42 až 44 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, tedy bude provádět vkládání dat – zápis údajů do informačního systému územní identifikace adres a nemovitostí – RÚIAN do konce roku 2025 (dodatek č. 1 viz příloha orig. zápisu).
b) uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě s Obcí Malíč, dle kterého bude Město Litoměřice, jakožto obec s rozšířenou působností, prostřednictvím svých orgánů vykonávat namísto orgánů uvedených obcí v jejich správním obvodu výkon přenesené působnosti v rozsahu podle ustanovení § 42 až 44 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, tedy bude provádět vkládání dat – zápis údajů do informačního systému územní identifikace adres a nemovitostí – RÚIAN do konce roku 2025 (dodatek č. 1 viz příloha orig. zápisu).

 

73/4/2021
Doplnění člena komise Zdravého města a místní Agendy 21
RM jmenuje Šárku Hájkovou, koordinátorku Dobrovolnického centra Diecézní charity Litoměřice, členkou komise Zdravého města Litoměřice a místní Agendy 21.

 

74/4/2021
VZ/002/2021 s názvem “Obměna parkovacích automatů“ - schválení výjimky
a) RM schvaluje výjimku z Příkazu starosty a tajemníka MěÚ č. 14/2016 „Zadávání veřejných zakázek“ a povoluje veřejnou zakázku ev. č. VZ/002/2021 s názvem „Obměna parkovacích automatů“ zadat přímým oslovením dodavatele Saba ClickPark s.r.o., sídlem Malešická 2679/49, 130 00 Praha 3, IČO: 28968506
b) RM schvaluje uzavření smlouvy se Saba ClickPark s.r.o., sídlem Malešická 2679/49, 130 00 Praha 3, IČO 28968506 (viz příloha orig. zápisu)
c) RM pověřuje ředitele Technických služeb města Litoměřice, příspěvková organizace, Ing. Ivo Elmana k převzetí parkovacích automatů
d) RM bere na vědomí seznam oprávněných osob (viz příloh orig. zápisu)

 

75/4/2021
Roční zpráva orgánu veřejné správy za rok 2020
RM schvaluje Zprávu o výsledcích finančních kontrol za rok 2020 (viz. příloha orig. zápisu).

 

76/4/2021
Připojení ke kampani Vlajka pro Tibet
RM schvaluje připojení města Litoměřice k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“, a to vyvěšením tibetské vlajky na budově Městského úřadu v Litoměřicích dne 10.3.2021.

 

77/4/2021
Revokace usnesení - Změna Pracovního řádu č. 7/2016 – čl. 4 odst. 4.1.2 a) Základní povinnosti zaměstnance
RM po projednání
a) ruší své usnesení č. 53/2/2021 ze dne 25.1.2021: “Změna Pracovního řádu č. 7/2016 – čl. 4 odst. 4.1.2 a) Základní povinnosti zaměstnance“.
b) schvaluje změnový Příkaz č. 4/2021, kterým se mění Příkaz č. 7/2016 – Pracovní řád pro zaměstnance města Litoměřice, a to změnu článku 4, odstavce 4.1.2 a) - Základní povinnosti zaměstnance; změnový příkaz (viz příloha orig. zápisu).

 

78/4/2021
Projednání petice občanů k povolení stavby v ulici 28. října v Litoměřicích
RM projednala petici občanů k povolení stavby dvou rodinných domů v ulici 28. října v Litoměřicích.

 

79/4/2021
Pověření přípravou smluv s obcí Žalhostice – zajištění pohřebiště
RM pověřuje odbor KSaT, právní úsek, přípravou Dohody o umožnění pronájmu hrobového místa obci Žalhostice (pro zajištění tzv. sociálních pohřbů).

 

Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města

 

Mgr. Karel Krejza
1.místostarosta města

 

Vyhotoveno dne 10.2.2021

 


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu