Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

04. usnesení z jednání RM 5.2.2004

USNESENÍ

z 4. jednání Rady města Litoměřice

konaného dne 5.2.2004 od 13:30 hod. v kanceláři starosty města Litoměřic

Přítomno:             8 členů

Rada města Litoměřic po projednání:

I.                schvaluje:

1.         změnu pojmenování  ulice dle přiloženého podkladu jménem „Kardinála Trochty“ a dále pojmenování nově vznikající ulice „Trnková“.

              

2.         zábor veřejného prostranství pro firmu Diana - Mrázek – Eko, s.r.o. za účelem prodeje rybích výrobků v ul.Na Valech v Litoměřicích.

3.   osvobození od poplatku za zábor veřejného prostranství pro stánek v době konání mítinku ČSSD v termínu o 1.6. do 4.6. 2004 a od 7.6. do 10.6. 2004 na Mírovém náměstí v Litoměřicích.

4.            příspěvek na dopravní obslužnost pro obec Velké Žernoseky v r. 2004 ve výši 15 %  roční prokazatelné ztráty a pro město Bohušovice n.O. ve výši 10% roční prokazatelné ztráty.

5.         složení výběrové komise pro zjednodušené výběrové řízení ke zpracování lesních hospodářských osnov (viz. orig. příloha zápisu).

6.         firmy, které budou osloveny ke zpracování lesních hospodářských osnov

(viz. orig. příloha zápisu).

7.         zvýšení  ceny  svozu  kontejnerů  na  separovaný  odpad   z  1,05 Kč  za   jeden   vývoz   na  96 Kč na  jeden vývoz  u  kontejnerů v majetku Města Litoměřice.   U   kontejnerů na  separovaný odpad v majetku firmy BEC odpady s.r.o.   RM  schvaluje  cenu  svozu  vyšší  o  nájem  za  jeden kontejner 1 100 litrů  ve výši  78 Kč  za kalendářní  měsíc. 

8.         přidělení  bytu o velikosti 3+1, Kosmonautů 2019/8, číslo bytu 8, obecní, kategorie I,  pro paní Miluši Klímovou s podmínkou následného odkoupení bytu.

9.         na doporučení bytové komise při RM přidělení  bytů s dlužným nájemným na základě žádostí. (viz. orig. příloha zápisu).

10.        nabídku na ubytování v Ubytovně Želetice pro pana Ladislava Tomeszu toho času bytem v Zahradnické č.p.5.

   11.         posunutí termínu splatnosti nájemného na rok 2004 pro firmu Michal Hanzl-Agentura Modrý z nebe do 30.11.2004.

12.        přidělení bytu č. 5 v ulici Liškova 1769/62, Litoměřice panu Michalovi Mikelovi  s podmínkou následného odkoupení za cenu smluvní 150.000,- Kč.

13.        výměnu bytu mezi panem Davidem Kubjakem, Revoluční 1831/7 , Litoměřice, č.bytu 39  a  paní Naděždou Houžvičkovou, Mrázova 986/21, Litoměřice, č.bytu 10.

14.        výměnu bytu č. 43 paní Sylvě Vobořilové Revoluční 1831/7, Litoměřice do bytu č.2, Mírové náměstí 169/38, Litoměřice. Byt č.43 v ulici Revoluční 1831/7, Litoměřice, bude připraven k předání OSVaZ.

15.        komisi a seznam oslovených firem na akci „ Rekonstrukce školního hřiště ZŠ U Stadionu“ (viz. příloha orig. zápisu).

16.            veřejnoprávní smlouvu na úseku projednávání přestupků mezi Městem Litoměřice a obcí Ploskovice a obcí Křešice na rok 2004.

17.            aktualizovanou Zřizovací listinu Dozorčí rady Městské nemocnice v Litoměřicích včetně navržených změn (viz příloha originálu zápisu).

18.       rozšíření systemizace o 1 místo na oddělení vnitřní kontroly a auditu.

II.               neschvaluje:

1.            příspěvek na dopravní obslužnost pro město Lovosice na linku č. 550530 (LTM – Malé  Žernoseky).

2.            předložené návrhy smluv na zajištění vysílání v kabelové televizi.

III.                vydává:

1.         nařízení č. 1/2004 „O záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov“(dle § 25

z.č. 289/1995 Sb.).

IV.                doporučuje:

1.         ZM neměnit své usnesení pod bodem č.II/1 ze dne 30.10.2003 o neprominutí pohledávky s konečnou platností.

V.               nedoporučuje

1.         ZM schválit vyrovnání s nájemcem NP Václavem Melmukou v ulici Mírové náměstí 21/13, Litoměřice za trvalé zhodnocení pronajatých prostorů ve výši 160.000,- Kč.

VI.                pověřuje:

1.         odbor životního prostředí připravit seznam vytipovaných míst ke zřízení sběrných dvorů na separovaný odpad.

2.         odbor ŽP  k vypracování   návrhu  smlouvy  s firmou  BEC s.r.o. o svozu odpadu (smluvně ošetřit garanci ceny na svoz komunálního odpadu min. na 2 roky).

3.            místostarostu Ing. Palána a ved. odboru DaSH rozpracováním závěrů a návrhů auditu do úrovně:  -  předložení koncepce budoucího uspořádání komplexního parkovacího systému

              -  předložení prováděcího projektu vytvoření homogenní zóny placeného stání

              -  předložení návrhu provozně organizačního systému zajištění

              -  vytipování vhodných lokalit pro zajištění nabídkových parkovacích ploch

              -  ekonomickou rozvahu s vazbou na rozpočet města.

4.         odbor ÚRM předložením návrhu na vytipování parkovacích lokalit na sídlištích v souladu          s usnesením ZM ze dne 22.5.2003 č. I/4.

VII.               revokuje:

           

1.         své usnesení ze dne 2.12.2003 pod bodem  číslo I / 7 týkající se přidělení  služebního (domovnického) bytu o velikosti 3+1, Kosmonautů 2019/8, číslo bytu 8, obecní, kategorie I,  pro Mgr. Radoslava Kvačka.

VIII.               rozhodla:

1.         o ukončení nájemní smlouvy s panem Ladislavem Tomeszem toho času bytem v Zahradnické č.p.5 na stavební buňku v Zahradnické ulici č.p.5 k nejbližšímu možnému termínu

2.         o snížení nájemného za pronájem DK MKZ Litoměřice za společenský večer pořádaný Městskou nemocnicí v Litoměřicích dne 13.2.2004 konaný pod záštitou starosty města.

IX.           bere na vědomí:

1.         konání mítinku ČSSD v termínu o 1.6. do 4.6. 2004 a od 7.6. do 10.6. 2004 na Mírovém náměstí v Litoměřicích.

2.         návrh nájemní smlouvy mezi Městem Litoměřice a Soukromou střední odbornou školou (1. KŠPA), s.r.o. o nájmu nebytových prostor  v budově  č.p. 4 ul. Máchovy schody.

3.            předložený materiál k možnostem kontroly a vymáhání místních poplatků a pokut.

4.            rezignaci Mgr.Petra Hermanna na funkci ředitele PO Základní školy Litoměřice,Na Valech 53 ke dni 11.2.2004.

5.            rezignaci MUDr. Stanislavy Richterové na členství v DR MěN v Litoměřicích ke dni 2.2.2004.

6.            výsledky auditu dopravy v klidu v historickém jádru města

X.            odvolává:

1.         členy z DR MěN v Litoměřicích ke dni 24.2.2004 v souvislosti s novou koncepcí DR MěN Litoměřice.

XI.            potvrzuje:

1.         Mgr. Petra Krňáka na funkci ředitele Základní školy Litoměřice, Na Valech 53 na dobu neurčitou.

XII.       ruší:

1.         své usnesení ze dne 2.12.2003 pod bodem  číslo I / 7.

Ing. Ivan Palán                                        Mgr. Ladislav Chlupáč

                        místostarosta města                             starosta města

Zapsala: Petra Müllerová


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu