Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

03.výpis usnesení z jednání RM 2.2.2006

Výpis

USNESENÍ

ze 3. jednání RM Litoměřic konaného

dne 2.2. 2006 od 12:15 hod. v kanceláři starosty města Litoměřic

Přítomno 8 členů Rady města Litoměřic

Rada města Litoměřice po projednání:

I.            schvaluje:

1.         návrh smlouvy na údržbu jižní části lesoparku Mostná hora (viz.příloha orig.zápisu).

2.         kupní smlouvu a smlouvu o zřízení věcného břemene mezi manželi Vlčkovými a Městem Litoměřice, jejímž předmětem je prodej pozemků par.č. 903/1 a par.č. 903/2 v k.ú Pokratice a zřízení věcného břemene ve prospěch vlastníka pozemku par.č. 899/7 v k.ú Pokratice a k tíži pozemku parc.č. 903/1 v k.ú Pokratice(viz.příloha orig.zápisu).

3.         kupní smlouvu mezi Městem Litoměřice a Pavlem Perháčem o prodeji pozemku par.č. 4490/4 v k.ú Litoměřice (viz.příloha orig.zápisu).

4.         kupní smlouvu mezi Městem Litoměřice a manželi Forethovými o prodeji pozemku par.č. 4490/7 v k.ú Litoměřice (viz.příloha orig.zápisu).

5.         kupní smlouvu mezi Městem Litoměřice a Janem Kautským o prodeji pozemku par.č. 4490/19 v k.ú Litoměřice (viz.příloha orig.zápisu)

6.         kupní smlouvu mezi Městem Litoměřice a Blankou Kučerovou o prodeji pozemku par.č. 4490/21 v k.ú Litoměřice(viz.příloha orig.zápisu).

7.         sazebník úhrad nákladů spojených s poskytováním informací dle z.č. 123/1998 Sb. (viz. příloha orig. zápisu).

8.         nájemní smlouvu mezi Městem Litoměřice a Fondem ohrožených dětí, jejímž předmětem je pronájem nemovitostí budovy čp. 880/8 postavené na par.č. 2883, st. par.č. 2883 o výměře 325 m2,   pozemku par.č. 2884/1 o výměře 485 m2 zahrada a pozemku par.č. 2882 o výměře 335m2 – zahrada, vše  v k.ú. Litoměřice (viz.příloha orig.zápisu).

9.         výměnu bytů, byt č. 64, velikosti  2+1, Revoluční 1834/8, Litoměřice za byt č.8, velikosti 2+0, Revoluční 1834/8, Litoměřice.

10.       výměnu bytů, byt č. 58, velikost 2+1, Revoluční 1831/7, Litoměřice za byt č.14, velikost 2+0, Brozanská 366, Bohušovice n.O.

11.            výpůjčku části  pozemku  p.č. 2563/113 v k.ú. Litoměřice o výměře cca  95 m2  - ostatní plocha, pro účel oplocení  provozování a údržbu dětského pískoviště OS Litoměřická cihelna, zast. předsed. Pražákovou Janou, na dobu určitou  10-ti let. Podmínky oplocení nutno projednat s OŽP.

12.            pronájem  části  pozemku parcely číslo 5116/ 2 o výměře cca 100 m2 v k.ú. Litoměřice a pozemku části p.č.5117/8 o výměře 393 m2 za účelem přístupu a montážního prostoru  k výstavbě  stožáru digitálního vysílače DVB-T na dobu určitou  do doby kolaudace za smluvní nájemné ve výši 1479,-Kč  s účinností NS od pravomocného stav. povolení.

13.            pronájem pozemků  p.č. 2470/1 o výměře 1.993m2 -zahrada, p.č. 2470/7 –zastavěná plocha nádvoří  o výměře 17 m2  vč.stavby v k.ú. Litoměřice  za nájemné ve výši 4.292,- Kč/rok, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce paní Olze Studničkové.

14.            „Smlouvu o dílo“ s Ing. Renátou Votrubovou na  zhotovení znaleckých posudků nemovitostí, které jsou prodávány dle „Zásad prodeje bytů a nebytových prostor z majetku Města Litoměřice“ (viz.příloha orig.zápisu).

15.       akci „Nejlepší sportovec roku 2005 okresu Litoměřice“ jako nekomerční (pro potřebu fakturace za pronájem).

16.       použití znaku Města Litoměřice pro nekomerční prezentaci na galavečeru a při propagaci akce v Denících Bohemia.

17.       konání mimořádného termínu svatby - na Ploskovickém zámku dne 19. června 2006 ve 12.00 hod. a konání mimořádného termínu svatby v obřadní síni Litoměřice, dne 30. června 2006 ve 12.00 hod.

18.            organizační strukturu MěÚ Litoměřice, platnou od 1.2.2006 (viz.příloha orig.zápisu).

19.            oprávnění pro tajemníka MěÚ řešit personální záležitosti při výkonu přenesené působnosti státní správy nebo samosprávy dočasným rozšiřováním schválené systemizace úřadu - využitím absolventských míst nebo VPP. O těchto případných krocích průběžně informuje RM.

20.   oprávnění pro tajemníka MěÚ řešit personální záležitosti při výkonu přenesené působnosti státní správy nebo samosprávy dočasným rozšiřováním schválené systemizace úřadu, pokud doba rozšíření nepřekročí 2 měsíce (za účelem zaučení nového zaměstnance ze strany zaměstnance odcházejícího). O těchto případných krocích průběžně informuje RM.

II.            neschvaluje:

1.            prominutí poplatků z prodlení pro pana Marka Niče v celkové výši 18.996,-Kč.

2.         žádost MěÚ Roudnice n.L. o ubytování rodiny paní Fantové v domě Naděje v Želeticích.

III.        bere na vědomí:

1.            přednesenou informaci ředitelky Akademie J.A.Komenského k dořešení soudního sporu a a

2.         přehled  souhlasných-nesouhlasných stanovisek k investičním akcím vydaných OSMM od 1.10.2005 do 31.12.2005 (viz.příloha orig.zápisu).

3.            rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem ve věci vlastnictví nemovitostí - pozemek parc.č. 68/1  o výměře 450 ma na něm stojící budovy č.p. 281/6b – viz. rozsudek.

IV.        ukládá:

1.            Bc.Panašovi připravit návrh podmínek k dořešení sporu a případně uzavření nové nájemní smlouvy s Akademií J.A.Komenského.

V.         vydává:

1.         dle ust. § 34 odst. 1) z.č. 250/2000 Sb., jako zřizovatel příspěvkové organizace Městské nemocnice v Litoměřicích,  souhlas s uzavíráním smluv o půjčkách na financování zvyšování kvalifikace svých zaměstnanců, uzavíraných podle občanského zákoníku.

   Mgr.Petr Hermann                                                                                                 Jiří Landa         

 2. místostarosta města                                                                     1.místostarosta města                                                                   

Zapsala: Petra Müllerová


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Pá: 9-17 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2023 Město Litoměřice
Mobilní menu