Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

03. výpis usnesení z jednání Rady města Litoměřic - 29.1.2009

USNESENÍ

výpis

z 3. jednání Rady města Litoměřic

konaného dne 29.1. 2009 od 10:00 hodin v kanceláři starosty města

Přítomno 8 členů Rady města Litoměřice.

Rada města Litoměřic po projednání:

I.          schvaluje:

1.         zábor veřejného prostranství části Mírového náměstí v Litoměřicích pro paní Janu Blümlovou, Lahošť za účelem provozu dětského vláčku a prodeje cukrovinek v termínu od 9.2. do 14.2.2009.

2.         uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě mezi Městem Litoměřice a firmou INSKY, s.r.o., Nový svět 100, Ústí nad Labem na akci „Domov důchodců v areálu seniorů Litoměřice“ (dodatek viz příloha orig. zápisu).

3.         podání žaloby na vyklizení bytu č.13 ve 3.podlaží domu čp.1831/7 na adrese Revoluční, Litoměřice vůči uživatelce bytu a poskytnutí přístřeší pro uživatelku bytu v Ubytovně, Želetice na adrese Želetická 2187/11, Litoměřice.   

4.         podání žaloby na vyklizení bytu č.25 v 5.podlaží domu na adrese Revoluční 1831/7, Litoměřice proti uživateli bytu a poskytnutí přístřeší pro uživatele bytu v Ubytovně, Želetice na adrese Želetická 2187/11, Litoměřice.  

5.         podání žaloby na vyklizení bytu č.24 ve 3.podlaží na adrese A.Muchy 416/19, Litoměřice proti uživateli bytu a poskytnutí přístřeší pro uživatelku bytu v Ubytovně, Želetice na adrese Želetická 2187/11, Litoměřice.  

6.         uzavření nájemní smlouvy k bytu č.65 na adrese Revoluční 1831/7, Litoměřice s uživatelem bytu na dobu určitou do 31.12.2009.

7.         uzavření dohody o splátkách  mezi Městem Litoměřice a uživatelem bytu Revoluční 1831/7, Litoměřice, na částku 26.318,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 2.500,-Kč  měsíčně, pod ztrátou výhody splátek, počínaje měsícem únor 2009 se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

8.         uzavření dohody o splátkách mezi Městem Litoměřice a uživatelem bytu Kubínova 12, Litoměřice, na částku 6.336,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 1.500,-Kč měsíčně, pod ztrátou výhody splátek, počínaje měsícem únor 2009 se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

9.         prominutí poplatku z prodlení ve výši 8.289,-Kč pro uživatele bytu Stránského 48, Litoměřice.

10.       příspěvek na náklady pro obce za dojíždějící děti do ZŠ Litoměřice ve výši 6.200,- Kč

11.       výměnu uživatele bytu č. 56, Revoluční 1831/7, Litoměřice do prázdného bytu č. 35, Revoluční 1834/8, Litoměřice.

12.       složení výběrové komise a seznam oslovených firem na akci oprava vnějších omítek domů Mírové náměstí 20/12 a 21/13, Litoměřice (viz příloha orig.zápisu)

13.       pronájem NP o velikosti 64,55 m2 v KDH budova 020, st.p.č. 4008/15, Litoměřice pro p.J. Berku, se sídlem Liškova 1773/61, Litoměřice,  IČO: 72642831, DIČ: CZ8108162678

za nájemné ve výši 400,- Kč/m2/rok.

14.       pronájem NP o velikosti 222,79 m2  v KDH budova 23 , st.p.č. 4008/37 od 1.2.2009, Litoměřice pro Turistický oddíl mládeže „Sluníčko“, č. 19028, člen Asociace turistických oddílů mládeže ČR, zastoupený vedoucí oddílu Kateřinou Krňákovou za nájemné ve výši 10,- Kč/rok + spotřeba vody, tepla a elektřiny od 1.3.2009 za paušální platbu za energii ve výši 15 tis.Kč/rok.

15.       ukončení dohody o poskytnutí přístřeší v Ubytovně Želetice paní Evě Holé s rodinou  k 31.1.2009.

16.       Akční plán zlepšování procesu místní Agendy 21 v roce 2009 (viz příloha orig.zápisu).

17.       přechod nájmu na pana S. Amchu pro byt v ul. Revoluční č.p. 1834/8 z důvodu  úmrtí stávajícího nájemce.

18.       výpůjčku pozemků p.č. 5223/79 o výměře 18m2, p.č. 2550/88 o výměře 21m2, části p.č. 2550/86 o výměře cca  320m2, p.č. 2545/1 o výměře 320m2 a části p.č. 5223/1 o výměře cca 1300m2 pro realizaci  doprovodné stavební akce „II/247 – Přivaděč průmyslové zóny Prosmyky, II. část- výstavba garáží“, Ústeckému kraji, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem, na dobu určitou, do 30 dnů od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí ke stavbě.

19.       výpůjčku pozemků nebo jejich částí dle přiloženého seznamu o celkové výměře 3264mv k.ú. Litoměřice za účelem zařízení stavenišť, trvalých a dočasných stavebních záborů pro stavební akci „II/247 – Přivaděč průmyslové zóny Prosmyky, II. část“ pro investora akce Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem, na dobu určitou, do 30 dnů od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí na stavbu. Smlouvu o výpůjčce uzavřít po úpravě NS.

20.       konání mimořádného termínu svatby na Ploskovickém zámku dne 1. srpna 2009 ve 12.00 hod.

21.       uzavření veřejnoprávní smlouvy Města Litoměřice na úseku projednávání přestupků proti veřejnému pořádku s obcí Rochov na dobu určitou do 31.12.2010.

22.       příkaz starosty města a tajemníka MěÚ č. 1/2009 - Organizační řád Města Litoměřic (viz příloha orig.zápisu).

23.       pracovní řád PO Centrum cestovního ruchu Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

24.       použití městského znaku pro Severočeskou filharmonii Teplice v tiskových materiálech souvisejících se 45.ročníkem Festivalu Ludwiga van Bethovena.

25.       uzavření smlouvy o dílo na akci „Oprava vstupního schodiště Domu kultury Litoměřice“s firmou DAPS v.o.s. Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

26.       předložený návrh platového výměru ředitele PO Centrum cestovního ruchu Litoměřice s účinností od 1.1.2009 (viz příloha orig. zápisu).

27.       doplnění člena MUDr. Pavla Kejře provádějícího obřad vítání občánků.

II.         neschvaluje:

1.         stažení výpovědi z nájmu proti uživateli bytu č. 6, o velikosti 3+1 s příslušenstvím na adrese Dukelská 1854/14 v Litoměřicích.

III.        bere na vědomí:

1.         stanovisko Ministerstva financí České republiky č.j. 11/77530/2008-114 z října 2008 k uzavření koncesní smlouvy na provozování domova pro seniory v Litoměřicích mezi Městem Litoměřice a Farní charitou Litoměřice, IČ: 467 69 382, se sídlem: Dominikánské náměstí 92/1, 412 01 Litoměřice s tím, že v předmětném stanovisku MF ČR bylo dle § 30 odst. 1 zákona č. 139/2006 Sb. konstatováno, že nemá námitky k uzavření koncesní smlouvy na provozování domova pro seniory v Litoměřicích mezi Městem Litoměřice a Farní charitou Litoměřice (viz příloha orig.zápisu)

2.         přehled stanovisek ke stavebním, investičním akcím, kácení a výsadbě stromů, vydaných OSMM, na základě delegované pravomoci RM ze dne 23.5.2006 pod č. usn.I./10 a přehled uzavřených smluv o umístění stavby, na základě delegované pravomoci ze dne RM 14.1.2008 pod č. usn.I./11, vše za  období od 1.1.2008 - 31.12.2008 (příloha č.1-viz příloha orig. zápisu).

3.         informaci z auditu shody a systému Oboru správního – oddělení informatiky (viz příloha orig. zápisu).

4.         Roční zprávu oddělení kontrolního a vnitřního auditu za rok 2008 (viz příloha orig. zápisu).

5.         odstoupení MUDr. Petra Kubce a MUDr. Viktora Jenšovského z členství Dozorčí rady Městské nemocnice v Litoměřicích.

IV.        potvrzuje:

1.         vítězného uchazeče veřejné zakázky „Oprava vstupního schodiště Domu kultury Litoměřice“ firmu DAPS v.o.s. Litoměřice.

V.         doporučuje:

1.         ZM dle § 23 odst. 1 písm. c) zákona č. 139/2006 Sb. schválit uzavření předložené koncesní smlouvy na provozování domova pro seniory v Litoměřicích mezi Městem Litoměřice a Farní charitou Litoměřice, IČ: 467 69 382, se sídlem: Dominikánské náměstí 92/1, 412 01 Litoměřice, ve znění podepsaném Farní charitou Litoměřice dne 30.6.2008.

2.         ZM prodej bytu v domě ulice:

- Stránského 1754/29, Litoměřice ve výši :

byt číslo 26, nájemce : Květoslav Křenek                        cena : 192.076,- Kč

- Stránského 1754/29, Litoměřice ve výši :

byt číslo 20, nájemce : Ing.Pavel Hurt                            cena :  232.280,- Kč

- Hejdukova 1875/8,   Litoměřice ve výši :

byt číslo 28, nájemce : Ing.Jiří Cepník                            cena :   288.344,- Kč

- Hejdukova 1873/16, Litoměřice ve výši :

byt číslo 26, nájemce : Ing.Luboš Balej                          cena :   285.380,- Kč

- Stránského 1755/31, Litoměřice ve výši :

byt číslo 28, nájemce : Ing.Jiří Homuta                           cena :   239.712,- Kč

- Mládežnická 1752/6, Litoměřice ve výši :

byt číslo 5, nájemce : Václav Albl                                  cena :   260.860,- Kč

- Hejdukova 1873/16, Litoměřice ve výši :

byt číslo 27, nájemce : Petr Bajcura                              cena :   281.628,- Kč

- Hejdukova 1873/14, Litoměřice ve výši :

byt číslo 23, nájemce : Karel Šťovíček                           cena :   281.628,- Kč

- Mládežnická 1753/8, Litoměřice ve výši :

byt číslo 16, nájemce : Ing.Tomáš Vacek                       cena :   255.096,- Kč

VI.        revokuje:

1.         své usnesení č.I./20 a č.I./21 ze dne 18.12.2008.

2.         své usnesení č.I./27 ze dne 20.11.2008.

VII.       ukládá:

1.         řediteli PO Centrum CR Litoměřice předložit upravený organizační řád na příští jednání RM vč. všech jeho příloh.

2.         tajemníkovi MěÚ a vedoucímu OŽP prověřit zakázky na vybudování kontejnerového stání na KO v ul. Kosmonautů, Liškova, Werichova, Heydukova a Revoluční.

3.         řediteli PO CŠJ Litoměřice předložit na příští jednání RM účetní závěrku za r.2008.

           

Mgr. Václav Červín

místostarosta města

Jiří Landa

místostarosta města

Zapsala: Eva Lieberová


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu