Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

03. výpis usnesení z jednání Rady města Litoměřic - 14.2.2013

USNESENÍ

VÝPIS

z 3. jednání Rady města Litoměřic

konaného dne 14. 2. 2013 od 10:00 hodin v kanceláři starosty města

Přítomno 8 členů RM

R a d a   m ě s t a   L i t o m ě ř i c   n a   s v é m   3. j e d n á n í

p r o j e d n a l a   p o d   u s n e s e n í m   č.:

37/3/2013

Schválení záboru veřejného prostranství – Městská kulturní zařízení – akce 2013

a)         RM schvaluje bezúplatný zábor veřejného prostranství – Mírového náměstí, Litoměřice pro Městská kulturní zařízení, Na Valech 2028, Litoměřice za účelem pořádání akce „3.litoměřický Masopust“ dne 27.2.2013.

b)         RM schvaluje bezúplatný zábor veřejného prostranství – Mírového náměstí, Litoměřice pro Městská kulturní zařízení, Na Valech 2028, Litoměřice za účelem pořádání akce „3. ročník festivalu dechových orchestrů Zlatý dech a Dětský den“ dne 1.6.2013.

c)         RM schvaluje bezúplatný zábor veřejného prostranství – Mírového náměstí, Litoměřice pro Městská kulturní zařízení, Na Valech 2028, Litoměřice za účelem pořádání akce „4.litoměřické Pivní slavnosti“ dne 10.8.2013.

d)         RM schvaluje bezúplatný zábor veřejného prostranství – Mírového nám., Tyršova nám., Dominikánského nám., Jezuitské ul., parkoviště U zahradnictví a parkoviště Na Valech za účelem pořádání akce „Vinobraní 2013“ dne 19. – 22.9.2013.

e)         RM schvaluje bezúplatný zábor veřejného prostranství – Mírového náměstí, Litoměřice pro Městská kulturní zařízení, Na Valech 2028, Litoměřice za účelem pořádání akce „Rozsvícení vánočního stromu“ dne 5.12.2013.

38/3/2013

Schválení záboru veřejného prostranství

RM schvaluje zábor veřejného prostranství – části Mírového náměstí v Litoměřicích pro pí J.B., bytem Lahošť v termínu od 11.2. do 14.2.13 za účelem umístění 1 stánku s cukrovinkami a dětského vláčku.

39/3/2013

Podání informace – počet akcí, povolených OÚR v r. 2012

RM  bere na vědomí předloženou informaci o počtu akcí povolených OÚR v r. 2012 (viz příloha orig. zápisu).

40/3/2013

Schválení záboru veřejného prostranství – Auto Krepčík, s.r.o.

RM schvaluje zábor veřejného prostranství – části Mírového náměstí v Litoměřicích pro Auto Krepčík, s.r.o., Žižkova 2493, Roudnice n. L. za účelem vystavení 1 vozu Honda od 21.2. do 6.3.2013.

41/3/2013

Schválení záboru veřejného prostranství a užití znaku – Litoměřická dlažba

RM schvaluje bezúplatný zábor veřejného prostranství – části Mírového náměstí a přilehlých ulic pro TEO plus, s.r.o., Křížová 33, Litoměřice za účelem pořádání 5. ročníku cyklistického závodu Litoměřická dlažba dne 21.4.2013.

RM schvaluje použití znaku města pro propagaci výše uvedené akce.

42/3/2013

Schválení záboru veřejného prostranství – ZUŠ Litoměřice – Svátek hudby

RM schvaluje bezúplatný zábor veřejného prostranství – části Mírového náměstí v Litoměřicích pro 

Základní uměleckou školu, Masarykova 46, Litoměřice za účelem pořádání akce „Svátek hudby“ dne 21.6.2013.

43/3/2013

Schválení záboru veřejného prostranství – parkovací místa – Zahrada Čech

RM schvaluje bezúplatný zábor veřejného prostranství – části Mírového náměstí v Litoměřicích (15 parkovacích míst) pro spol. Zahrada Čech, s.r.o., Na Vinici 948/13, Litoměřice za účelem poskytnutí parkování pro účastníky Farmářských trhů.

44/3/2013

Oznámení shromáždění – KSČM

a)         RM bere na vědomí oznámení SR KSČM, zastoupené pí Vojtilovou, Litoměřice o konání mítinku dne 1.5.2013 na Mírovém náměstí v Litoměřicích.

b)         RM bere na vědomí oznámení SR KSČM, zastoupené pí Vojtilovou, Litoměřice o konání mítinku dne 9.5. 2013 na místním hřbitově a u Památníku Richard v Litoměřicích.

RM zároveň schvaluje udělení výjimky z vyhlášky č. 4/2010 o zákazu používání alk. nápojů, která se vztahuje na výše uvedené akce.

45/3/2013

Potvrzení vítězného uchazeče VŘ na akci „Zateplení stávajícího objektu Topolčianská 447/1, Litoměřice“ a schválení uzavření smlouvy

RM potvrzuje vítězného uchazeče výběrového řízení na akci „Zateplení stávajícího objektu Topolčianská 447/1, Litoměřice“ firmu Chládek a Tintěra a.s., Nerudova 16, 412 01 Litoměřice a zároveň schvaluje s touto firmou uzavření smlouvy na výše uvedenou akci.

46/3/2013

Schválení složení hodnotící komise a seznamu oslovených uchazečů v řízení o veřejnou zakázku malého rozsahu na akci s názvem „ODBOR DOPRAVY Č.P. 447/1 LITOMĚŘICE KLIMATIZACE 2.NP“

RM schvaluje složení hodnotící komise, jejíž činnost bude spočívat v otevírání obálek s nabídkami uchazečů, posouzení kvalifikace uchazečů, posouzení a hodnocení nabídek uchazečů a schvaluje seznam oslovených uchazečů v řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „ODBOR DOPRAVY Č.P. 447/1 LITOMĚŘICE KLIMATIZACE 2.NP“ (viz příloha orig.zápisu).

47/3/2013

Dodatek č. 4 k dohodě o zabezpečení sociálních pohřbů

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 4 k dohodě o spolupráci dle § 51 občanského zákoníku o zabezpečení sociálních pohřbů ze dne 4.5.2005 s panem Romanem Gerstendörferem, Chudoslavice, IČ: 16405617 (viz příloha orig.zápisu).

48/3/2013

Poskytnutí finanční podpory na projekt „Podpora rozvoje procesů komunitního plánování sociálních služeb v Litoměřicích

RM bere na vědomí poskytnutí dotace z ESF prostřednictvím OP LZZ na projekt „Podpora rozvoje procesů komunitního plánování sociálních služeb v Litoměřicích“.

49/3/2013

Smlouva o výpůjčce – Naděje o.s.

RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce s Nadějí o.s., K Brance 11/19e, 155 00 Praha na pořízený materiál z projektů „Naděje pro nízkoprah“ a „Naděje pro ohrožené lokality“, které byly realizované v rámci Programu prevence kriminality (viz příloha orig.zápisu).

50/3/2013

Návrh na příděl bytu č. 23 (1+1)  v DPS Kosmonautů

RM schvaluje přidělení bytu č. 23 v DPS Kosmonautů 2020/14, Litoměřice paní E.J., trvale bytem Litoměřice a smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku. Finanční příspěvek na sociální účely ve výši 30 tis. Kč bude zaplacen před nástupem do DPS. Nájemní smlouvu vystavit na dobu určitou – na dobu dvou let.

51/3/2013

Návrh na příděl bytu č. 17 (1+1)  v DPS Kosmonautů

RM schvaluje přidělení bytu č. 17 v DPS Kosmonautů 2021/16, Litoměřice manželům J.P. a Z.P. trvale bytem Litoměřice a smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku. Finanční příspěvek na sociální účely ve výši 45 tis. Kč bude zaplacen před nástupem do DPS. Nájemní smlouvu vystavit na dobu určitou – na dobu dvou let.

52/3/2013

Vyřazení opotřebovaného DHIM svěřeného zřizovatelem – Základní škola Litoměřice, Boženy Němcové 2

RM schvaluje  způsob vyřazení opotřebovaného majetku PO Základní škola Litoměřice, Boženy Němcové 2 (viz příloha orig. zápisu).

53/3/2013

Souhlas s převodem části rezervního fondu k posílení investičního fondu  PO  ZŠ Litoměřice,

U Stadionu 4

RM schvaluje  převod částky 71tis Kč z rezervního fondu do investičního fondu,  plán pořízení a oprav majetku a odpisový plán na rok 2013 PO Základní škola Litoměřice, U Stadionu 4  (viz příloha orig. zápisu)

RM bere na vědomí plán tvorby a čerpání fondů pro rok 2013 PO Základní škola Litoměřice, U Stadionu 4 (viz příloha orig. zápisu)

54/3/2013

Dotace na činnost pěveckým sborům, hudebním a divadelním souborům a subjektům působícím v oblasti kultury v Litoměřicích na rok 2013

RM schvaluje

a) předložený návrh  komise kultury při RM na rozdělení dotací na činnost na rok 2013 dle přiložené tabulky  (viz příloha orig. zápisu ).

b) uzavření  smluv  o  dotacích na činnost  dle  vzorové smlouvy o poskytnutí dotace(vzorová  smlouva viz příloha orig. zápisu).

RM doporučuje ZM schválit přidělení dotací na činnost pro OS Puellae cantantes, OS Klub přátel chlapeckého sboru PÁNI KLUCI a OS Kinoklub ostrov (viz příloha orig. zápisu ).

55/3/2013

Žádost ZŠ Na Valech 53 o povolení dočasné výjimky z maximálního počtu žáků ve 4.třídě

RM schvaluje dočasnou výjimku z nejvyššího počtu dětí 4. třídy Základní školy Litoměřice, Na Valech 53, a to na období od 7.1.2013 do 31.1.2013.

56/3/2013

Schválení přijetí účelově určeného věcného daru PO Masarykova základní škola

RM uděluje souhlas s přijetím účelově určeného věcného daru pro PO Masarykova ZŠ Litoměřice (viz orig. příloha zápisu).

57/3/2013

Schválení znění Vnitřního platového předpisu MŠ, Masarykova 30, p.o.

RM schvaluje znění Vnitřního platového předpisu Mateřské školy Litoměřice, Masarykova 30, p.o.

(viz příloha orig.zápisu).

58/3/2013

Informace o přijatých  a vyřízených stížnostech a peticích za rok 2012   

RM bere na vědomí zprávu o přijatých a vyřízených stížnostech a peticích za rok 2012 (viz příloha orig. zápisu).

59/3/2013

Informace o výroční zprávě za rok 2012 o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999Sb.

RM bere na vědomí  výroční zprávu za rok 2012 o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999Sb.(viz. příloha orig.zápisu).

60/3/2013

Schválení dohody o splátkách

RM schvaluje  uzavření dohody o splátkách dluhu pro M.B, Litoměřice, na částku 8.220,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 1.000,-Kč  měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem leden 2013, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

61/3/2013

Schválení dohody o splátkách

RM schvaluje  uzavření dohody o splátkách dluhu  pro T.H.T., Litoměřice, na částku 87.810,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 20.000,-Kč  měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem březen 2013, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

62/3/2013

Schválení dohody o splátkách

RM schvaluje  uzavření dohody o splátkách  dluhu pro I.M. a H.M., bytem Litoměřice, na částku 8.348,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 500,-Kč  měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem únor 2013, se splatností  k poslednímu dni každého měsíce.

63/3/2013

Schválení dodatku k dohodě o splátkách

RM schvaluje  uzavření dodatku k Dohodě o splátkách dluhu pro I.M., bytem Litoměřice, a to navýšení o částku 4.607,-Kč s příslušenstvím při zachování výše splátek.

64/3/2013

Schválení dodatku k dohodě o splátkách

RM schvaluje  uzavření Dodatku č. 2 k Dohodě o splátkách dluhu ze dne 16.12.2011, pro H. M., Mírové nám. 15/7, Litoměřice, a to snížení měsíčních splátek z 1.500,-Kč na 1.000,-Kč, počínaje měsícem únor 2013.

65/3/2013

Schválení výpovědi z nájmu nebytových prostor

RM schvaluje výpověď z nájmu nebytových prostor v budově č. 040 na parcele č. 4008/102 v Kasárnách Dukelských hrdinů v Litoměřicích (o výměře 110 m2), které užívá A.P., bytem Litoměřice.

66/3/2013

Schválení výpovědi z nájmu bytu

RM schvaluje výpověď z nájmu bytu č. 1 o velikosti 2+1, v domě č.p. 43/21 na Mírovém náměstí v Litoměřicích, který užívají manželé E.S. a M.S., oba bytem Litoměřice a zároveň schvaluje poskytnutí bytové náhrady pro manžele v ubytovně v Želetické ulici 2187/11  v Litoměřicích.

67/3/2013

Schválení výpovědi z nájmu bytu

RM schvaluje výpověď z nájmu bytu č. 4 o velikosti 3+1, v domě č.p. 177/13 v Dlouhé ulici v Litoměřicích, který užívají manželé R.D., bytem Litoměřice a P.D., bytem Žalhostice a zároveň schvaluje poskytnutí bytové náhrady pro manžele v ubytovně v Želetické ulici 2187/11  v Litoměřicích.

68/3/2013

Schválení podání žaloby na vyklizení bytu

RM schvaluje podání žaloby na vyklizení bytu č. 12 o velikosti 2+1, v domě č.p. 986/19 v ulici Mrázova v Litoměřicích, který užívá V.F., bytem Litoměřice.

69/3/2013

Bezplatná výpůjčka nebytového prostoru v KDH

RM schvaluje bezplatnou výpůjčku nebytového prostoru v Kasárnách Dukelských hrdinů pro Český svaz ochránců přírody, A.Muchy 16, Litoměřice, zast. Ing. Borkem Fraňkem za účelem zaparkování a dílčích oprav služebního vozidla. Nebytový prostor se zapůjčuje do 30.5.2013.   

70/3/2013

Pronájem parkovacího místa v Kasárnách Dukelských hrdinů

RM schvaluje panu T.Z., bytem Litoměřice pronájem jednoho parkovacího místa v Kasárnách Dukelských hrdinů. Nájemní vztah se uzavírá na 1 rok za dohodnutou cenu 400,-Kč měsíčně.

71/3/2013

Prodloužení ubytování na městské ubytovně v Želeticích

RM schvaluje panu M.B. prodloužení dohody o poskytnutí přístřeší na ubytovně „Dům Naděje“, Želetická 2187/11 v Litoměřicích od 1.1.2013 do 31.3.2013. Další prodloužení ubytování možné pouze za podmínky řádného splácení dluhu na nájemném.

72/3/2013

Prodloužení ubytování na městské ubytovně v Želeticích

RM schvaluje panu P.T. ml. prodloužení dohody o poskytnutí přístřeší na ubytovně „Dům Naděje“, Želetická 2187/11 v Litoměřicích od 1.1.2013 do 31.3.2013. Další prodloužení ubytování možné pouze za podmínky vyrovnaného dluhu na nájemném.

73/3/2013

Přechod nájmu městského bytu po opuštění spol. domácnosti nájemcem

RM schvaluje přechod nájmu městského bytu č. 3 na adrese Kamýcká 1030/10 v Litoměřicích na paní V.N. z důvodu opuštění společné domácnosti nájemcem.

74/3/2013

Přechod nájmu městského bytu po opuštění spol. domácnosti nájemcem

RM schvaluje přechod nájmu městského bytu č. 3 na adrese Dlouhá 194/47 v Litoměřicích na pana S.N. z důvodu opuštění společné domácnosti nájemcem.

75/3/2013

Snížení nájemného v NP - restaurace U Zlatého Bažanta

RM neschvaluje panu M.M., bytem Litoměřice snížení nájemného v nebytovém prostoru na Mírovém náměstí 21/13 v Litoměřicích.

76/3/2013

Snížení nájemného v NP - JAPE

RM neschvaluje panu M.P., bytem Litoměřice snížení nájemného v nebytovém prostoru v ulici Dlouhá 195/4 v Litoměřicích.

77/3/2013

Snížení nájemného v NP – Gastronomické centrum POHODA s.r.o.

RM neschvaluje Gastronomickému centru POHODA s.r.o., Křížová 10/82, Litoměřice, zast. jednatelkami Jitkou Dubovickou a Jaroslavou Simonovou snížení nájemného v nebytovém prostoru ve dvorním traktu na Mírovém náměstí 18/10 v Litoměřicích.

78/3/2013

Ukončení pronájmu nebytového prostoru Akademie J.A.Komenského

RM schvaluje ukončení nájemního vztahu s občanským sdružením Akademie J.A. Komenského, Tyršovo nám. 6, Litoměřice, zast. ředitelkou paní Olgou Kopeckou na pronájem nebytového prostoru na Tyršově náměstí 263/6 v Litoměřicích. Nájemní vztah se ukončuje dohodou ke dni 31.5.2013.  

79/3/2013

Ukončení pronájmu haly v Kasárnách Dukelských hrdinů HENNLICH s.r.o.

RM schvaluje ukončení nájemního vztahu se společností HENNLICH s.r.o., Českolipská 9, Litoměřice, zast. jednatelem Ing. Pavlem Šumerou na pronájem nebytového prostoru v Kasárnách Dukelských hrdinů. Nájemní vztah se ukončuje dohodou ke dni 28.2.2013. 

80/3/2013

Výpověď z nájmu nebytových prostor v budově č. 017 na parcele č. 4008/22 a v budově č. 018 na parcele č. 4008/18 v KDH

RM schvaluje výpověď z nájmu nebytových prostor v budově č. 017 na parcele č. 4008/22 a v budově č. 018 na poz. parc.č. 4008/18 v Kasárnách Dukelských hrdinů v Litoměřicích (o výměře 60 ma 49,60 m2), které užívá Vlastimil Tlašek, IČ: 63684667,  Litoměřice.

81/3/2013

Umístění plavebních znaků na pozemcích parc. č. 2693/3 a 2693/1 v k.ú. Litoměřice

RM schvaluje poskytnutí souhlasného stanoviska České republice - Ředitelství vodních cest ČR. Vinohradská 184/2396, Praha 3 k trvalému umístění plavebních znaků (označení kotviště pro malá plavidla v Mlýnském rameni) na pozemcích v majetku Města Litoměřice parc. č. 2693/3 a 2693/1 v k.ú. Litoměřice. S ohledem na § 51 odst.1 písm. b) Vodního zákona č. 254/2001 Sb., nebude ze strany Města Litoměřice za umístění dvou plavebních znaků vyžadována finanční náhrada.

82/3/2013

Pronájem části pozemku p.č. 4008/74 o výměře cca 1500 m2 k účelu umístění cirkusového stanu (Cirkus Sultán) na dobu určitou od 4.3.2013-10.3.2013

RM schvaluje pronájem části pozemku p.č. 4008/74, ostatní plocha, manipulační plocha o výměře cca 1500 m2 k účelu umístění cirkusového stanu na dobu určitou od 4.3.2013-10.3.2013 Karlu Berouskovi – Cirkus Sultán Berousek, Praha 9. Nájemné v celkové smluvní výši 5.000,- Kč bude uhrazeno před podpisem nájemní smlouvy.

83/3/2013

Dodatek č. 1 nájemní smlouvy ze dne 6.11.2012, týkající se v doplnění povinnosti úhrady DPH v základní sazbě k ročnímu nájemnému - KOVOŠROT

a) RM schvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 6.11.2012, uzavřené mezi Městem Litoměřice jako nájemcem a pronajímatelem KOVOŠROT GROUP CZ a.s. IČ: 28674286, týkající se v doplnění povinnosti úhrady DPH v základní sazbě k ročnímu nájemnému (návrh Dodatku č. 1, viz příloha orig.zápisu).

b) RM schvaluje uvolnění finančních prostředků z rozpočtové rezervy ve výši 13.000,- Kč na rozpočtovou položku - Kovošrot Group CZ, a.s. Děčín-parkoviště – nájemné (UZ 4801/4000) z důvodu navýšení nájemného o DPH a úhrady alikvotní části nájemného za r. 2012 v letošním roce.

84/3/2013

Prodej obsazeného bytu třetí osobě obálkovou metodou - schváleno v RM dne 30.08.2012, pod usn.č. 573/20/201/3          

RM schvalujeprodej obsazeného bytu č. 13, Tylova 1035/8 veřejnou nabídkou za nejvyšší nabídkovou kupní cenu. Termín vyvěšení nabídky je od 19.02. 2013 do 12.03.2013.

Složení komise: V. Härting, J. Musilová, L. Jindřichová, zástupce RM - Mgr. Karel Krejza.

Otevírání obálek proběhne 18.03. 2013 v 15.30 hod. v zasedací místnosti MÚ na Mírovém nám. 15/7.

85/3/2013

Snížení nájemného – nájemníci městských bytů (3 byty v centru Litoměřic)

RM schvaluje nájemníkům v centru města Litoměřic – Ing. J.K., ul. Novobranská, Mgr. L.P., ul. Dlouhá, Mgr. J.F., Lidická – snížení nájemného o 10%, tj. na částku 72,- Kč/m2/měsíčně s účinností od 01.01.2013 do doby odstranění závad.

86/3/2013

Výměna městského bytu

RM schvaluje paní M.G. a panu S.G., bytem Litoměřice výměnu jimi obývaného bytu č. 2 za byt č. 6 v ul. A. Muchy 425 v Litoměřicích.

87/3/2013

Bezúplatné zapůjčení altánku na Střeleckém ostrově za účelem uspořádání svatby dne 12.07.2013

RM schvaluje bezúplatné zapůjčení altánku a přilehlého pozemku na Střeleckém ostrově dne 12.07.2013 MgA. L.J. a Ing. L.P, bytem, Litoměřice za účelem uspořádání svatby.

88/3/2013

Vzetí na vědomí Akčního plánu řídící skupiny pro fair trade v Litoměřicích pro rok 2013

RM bere na vědomíAkční plán řídící skupiny pro fair trade v Litoměřicích pro rok 2013(Akční plán přílohou orig. zápisu).

89/3/2013

Schválení vyhlášení výzvy k podání nabídek, návrhu smlouvy o realizaci veřejné zakázky, složení výběrové komise a seznamu oslovených firem k výběrovému řízení "Strategické řízení pro město Litoměřice" v rámci projektu "MISTRAL - Místní implementace strategického řízení v Litoměřicích"

RM schvaluje:

a) výzvu k podání nabídek do výběrového řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Strategické řízení pro město Litoměřice“ v rámci projektu „MISTRAL – Místní implementace strategického řízení v Litoměřicích“ (výzva přílohou orig. zápisu);

b) návrh smlouvy o realizaci veřejné zakázky s názvem „Strategické řízení pro město Litoměřice“ v rámci projektu „MISTRAL – Místní implementace strategického řízení v Litoměřicích“ (návrh smlouvy přílohou orig. zápisu);

c) složení výběrové komise a seznamu oslovených firem k výběrovému řízení s názvem „Strategické řízení pro město Litoměřice“ v rámci projektu „MISTRAL – Místní implementace strategického řízení v Litoměřicích“ (viz příloha orig.zápisu).

90/3/2013

Vzetí na vědomí rezignaci Bc. Jany Vičarové jako členky Komise Projektu Zdravé město a MA 21

RM bere na vědomí rezignaci členky Komise Projektu Zdravé město a místní Agenda 21 Bc. Jany Vičarové s účinností od 1.1. 2013.

91/3/2013

Akční plán zlepšování Projektu Zdravé město a procesu MA 21 v Litoměřicích 

a)         RM bere na vědomí vyhodnocení Akčního plánu zlepšování projektu Zdravé město a procesu místní Agendy 21 v Litoměřicích za rok 2012 (vyhodnocený Akční plán zlepšování PZM a MA21 2012 – viz. příloha c 1 orig. zápisu)

b)         RM schvaluje Akční plán zlepšování projektu Zdravé město a procesu místní Agendy 21 v Litoměřicích na rok 2013. (Akční plán zlepšování PZM a MA21 na rok 2013 – viz. příloha č.2 orig.zápisu)

92/3/2013

Schválení výzvy k podání nabídek do podlimitního výběrového řízení na realizaci veřejné zakázky s názvem „Zpracování propagačních materiálů k akcím pořádaným v rámci projektu MAESTRO“ a „Rozvoj aktivit Zdravého města a místní Agendy 21 v Litoměřicích“, návrhu smluv, složení výběrové komise a návrhu oslovených firem

RM schvaluje výzvu k podání nabídek do podlimitního výběrového řízení na realizaci veřejné zakázky s názvem „Zpracování propagačních materiálů k akcím pořádaným v rámci projektu MAESTRO“ a „Rozvoj aktivit Zdravého města a místní Agendy 21 v Litoměřicích“, návrhu smluv, složení výběrové komise a návrhu oslovených firem.

a)         RM schvaluje výzvu k podání nabídek do výběrového řízení na realizaci veřejné zakázky s názvem „Zpracování propagačních materiálů k akcím pořádaným v rámci projektu „MAESTRO - Místní Agenda, energetika a strategický rozvoj“ (výzva přílohou orig. zápisu);

b)         RM schvaluje návrh smlouvy o realizaci veřejné zakázky s názvem „Zpracování propagačních materiálů k akcím pořádaným v rámci projektu MAESTRO - Místní Agenda, energetika a strategický rozvoj“ (návrh smlouvy přílohou orig. zápisu);

c)         RM schvaluje složení výběrové komise a seznamu oslovených firem k výběrovému řízení s názvem „Zpracování propagačních materiálů k akcím pořádaným v rámci projektu MAESTRO - Místní Agenda, energetika a strategický rozvoj“

d)         RM schvaluje výzvu k podání nabídek do výběrového řízení na realizaci veřejné zakázky s názvem „Rozvoj aktivit Zdravého města a místní Agendy 21 v rámci projektu MAESTRO - Místní Agenda, energetika a strategický rozvoj“ (výzva přílohou orig. zápisu);

e)         RM schvaluje návrh smlouvy o realizaci veřejné zakázky s názvem „Rozvoj aktivit Zdravého města a místní Agendy 21 v rámci projektu MAESTRO - Místní Agenda, energetika a strategický rozvoj“  (návrh smlouvy přílohou orig. zápisu);

f)          RM schvaluje složení výběrové komise a seznamu oslovených firem k výběrovému řízení s názvem „Rozvoj aktivit Zdravého města a místní Agendy 21 v rámci projektu MAESTRO - Místní Agenda, energetika a strategický rozvoj“. 

93/3/2013

Schválení podání projektové žádosti k projektu „Příprava energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC (ENERGY PERFORMANCE CONTRACTING)“ do dotačního programu EFEKT Ministerstva průmyslu a obchodu

RM schvaluje podání projektové žádosti k projektu „Příprava energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC (ENERGY PERFORMANCE CONTRACTING) do dotačního programu EFEKT Ministerstva průmyslu a obchodu (viz příloha orig. zápisu)

94/3/2013

Schválení uzavření dodatku č. 3 ke SoD na akci s názvem „ DŮM ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ – PEČOVATELSKÉ BYTY, LITOMĚŘICE ČP. 2261, ULICE KOSMONAUTŮ se spol.INSKY spol. s.r.o.

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo na akci:„ DŮM ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ – PEČOVATELSKÉ BYTY, LITOMĚŘICE ČP. 2261, ULICE KOSMONAUTŮ“ mezi Městem Litoměřice a zhotovitelem díla fy. INSKY spol. s.r.o., se sídlem: Nový Svět 100, PSČ: 400 07 Ústí nad Labem v celkové výši 342.884,66 Kč bez DPH (dodatek viz příloha org.zápisu).

95/3/2013

Žádost o bezplatný pronájem sálu GH pro místní organizaci Svazu tělesně postižených

RM schvaluje bezplatný pronájem sálu Gotického hradu v Litoměřicích dne 21.3.2013 od 14.00 do 17.00 hodin pro místní organizaci Svazu tělesně postižených SEVER, o.s. zastoupenou paní Helenou Lexovou, za účelem pořádání výroční členské schůze.

96/3/2013

Pořízení elektronického nástroje E-ZAK na podporu zadávání veřejných zakázek

RM schvaluje pořízení elektronického nástroje E-ZAK na podporu zadávání veřejných zakázek pro Město Litoměřice a schvaluje uzavření smlouvy se společností QCM, s.r.o., IČ: 26262525 (viz. příloha orig.zápisu).

97/3/2013

Potvrzení vybraného uchazeče veřejné zakázky malého rozsahu na výběr poskytovatele vzdělávání zaměstnanců městského úřadu a schválení uzavření smlouvy

RM potvrzuje vybraného uchazeče veřejné zakázky malého rozsahu na zajištění akreditovaného vzdělávání pro úředníky Městského úřadu Litoměřice podle zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů a schvaluje uzavření smlouvy se společností RENTEL a.s., IČ: 26128233 (viz. orig. příloha zápisu).

98/3/2013

Připojení ke kampani „Vlajka pro Tibet“

RM schvaluje připojení města Litoměřic k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ dne 10.3.2013.

99/3/2013

Potvrzení vítězného uchazeče veřejné zakázky „nákup 1ks Elektrického varného kotle 270 litrů“ pro PO CŠJ v Litoměřicích

RM potvrzuje vítězného uchazeče veřejné zakázky „nákup 1ks Elektrického varného kotle 270 litrů“ pro PO Centrální školní jídelna Litoměřice firmu Stanislav Gebhart, Staré 21, 411 15 Třebívlice, IČ:71775340  (viz příloha orig.zápisu).

100/3/2013

Potvrzení vítězného uchazeče veřejné zakázky „Rozbory vod dle Vyhlášky 238/2011Sb.“ pro PO MSZ v Litoměřicích

RM potvrzuje vítězného uchazeče veřejné zakázky „Rozbory vod dle Vyhlášky 238/2011 Sb.“ pro PO Městská sportovní zařízení v Litoměřicích firmu Ekologická laboratoř PEAL s.r.o, IČ: 27402380 (viz příloha orig.zápisu)

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta města

Mgr. Karel Krejza

1. místostarosta města

Zapsala: Jana Váchová

Za správnost odpovídá: Ing. Karel Chovanec


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu