Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

03. výpis usnesení z jednání Rady města Litoměřic - 14.2.2008

USNESENÍ

výpis

z 3. jednání Rady města Litoměřic

konaného dne 14.2. 2008 od 10:00 hod. v kanceláři starosty města

Přítomno 9 členů Rady města Litoměřice.

Rada města Litoměřic po projednání:

I.          schvaluje:

1.         uzavření dohody o splátkách pro Jána Nemce, Litoměřice, na částku 8.523,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 1.000,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem únor 2008, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

2.         uzavření dohody o splátkách pro Moniku Kančiovou, Gejzu Kanči, Litoměřice, na částku 5.786,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 2.000,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem únor 2008, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

3.         uzavření dohody o splátkách pro Lenku Štěpkovou, Litoměřice, na částku  3.604,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 1.000,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem únor 2008, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

4.         návrh na úpravu systemizace v Organizační složce lesné hospodářství navýšením jednoho pracovního místa v pěstební činnosti na dobu určitou do 31.12.2009 s účinností od 1.3. 2008.

5.         rozšíření systemizace odboru životního prostředí o místo referenta státní správy vodního hospodářství s účinností od 1.3. 2008.

6.         systém jednosměrných ulic (Rooseveltova, Žižkova, Fügnerova, Sládkova, B.Němcové, Eliášova, Tylova) dle předloženého návrhu (viz příloha orig. zápisu).

7.         pronájem části pozemku p.č.4362, zahrada o výměře cca 985 m2 v k.ú. Litoměřice k účelu užívání zahrady na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, Rambouskové Zuzaně, Litoměřice, za cenu 2,- Kč/m2/rok tj.1970,- Kč/rok.

8.         Dodatek č. 2  k nájemní smlouvě č. 0054/06 ze dne 29.9.2006 („Cyklistická stezka Litoměřice – Třeboutice, II. etapa – část I“), týkající se části pozemku p.č. 4620/1 v k.ú. Litoměřice , z důvodu změny sídla pronajímatele Správa železniční a dopravní cesty, s.o a změny evidenčního čísla nájemní smlouvy (dodatek č. 2 viz příloha orig.zápisu).

9.         uzavření Dohody o přičlenění honebních pozemků k pozemkům p.č.1179, 1180, 1267/1, 1552/2 o celkové výměře 5940 m2 v k.ú. Sebuzín Honebnímu společenstvu Sebuzín,  zastoupenému  Jaroslavem Borovičkou, Církvice, na dobu určitou do 31.12. 2008 (2012). Dohodu lze uzavřít po 15-ti denním zveřejněním na úřední desce.

10.       ukončení Dohody o přičlenění honebních pozemků uzavřené dne 31.7.2003 s č. 9471000002, na p.č.1558, p.č.103 o celkové výměře cca 1 ha v  k.ú.Sebuzín Honebnímu společenstvu Sebuzín, zastoupenému Jaroslavem Borovičkou, Církvice, a to k datu uzavření nové smlouvy.

11.       doplnění svého usnesení č. I./10 ze dne 23.5.2005, týkající se rozšíření delegované pravomoci o uzavírání dohod o umístění stavby (určené pro souhlas se zateplením sousední nemovitosti) prostřednictvím vzorové smlouvy, která je přílohou tohoto usnesení.

12.       výměnu bytu č. 13 mezi nájemnicí bytem Mrázova 986/29, Litoměřice o velikosti 2+1 a volným bytem č. 7, Mrázova 986/29, Litoměřice o velikosti 2+1.

13.       na doporučení bytové komise při RM pronájem bytu zájemcům, kteří v obálkové soutěži o nejvyšší nájemné zvítězí. Minimální kupní cena je 36,28 Kč na metr čtvereční podlahové plochy na jeden měsíc. Vítěz obálkové soutěže si opraví byt na vlastní náklady bez možnosti pozdějšího finančního vyrovnání. Byt určený pro pronájem - Mírové náměstí 19/11, byt číslo 1, o velikosti 1+1 a rozměrech 68,90 m2. RM určuje svého zástupce pana Jiřího Landu a členy komise pro otevírání obálek Ing. Vladimíra Zeleného a Janu Důrovou. Termín vyvěšení nabídky je 18.2.2008. Otevírání obálek proběhne dne 5.3.2008 v 15,30 hodin.

14.       přidělení NP v ulici ČA 163/17 o celkové výměře 64,14 m2 Mgr. Pavla Jenšovské ve výši 350,-Kč/m2/rok.

15.       na doporučení bytové komise při RM  byt č. 8, Topolčianská 404/8, Litoměřice o velikosti 2+1 nepřidělovat a prodat jej obálkovou metodou dle podmínek schválených ZM ze dne 9.8.2007 pod bodem č.I./18. Ušlé nájemné do doby prodeje bude přidáno k vyvolávací ceně. Výše ušlého nájemného bude převedeno po prodeji na účet OSBH.

16.       příspěvek na náklady pro obce za dojíždějící děti do MŠ Litoměřice

a)       předškolní děti a děti rodičů pobírajících sociální příplatek ve výši 916,- Kč

b)       ostatní děti ve výši 566,- Kč

17.       příspěvek na náklady pro obce za dojíždějící děti do ZŠ Litoměřice ve výši 5.920,- Kč.

18.       poskytnutí finančního příspěvku ve výši 20.000,- Kč pro TJ Slavoj Litoměřice na ME a MS v šermu, které se budou konat v březnu a dubnu 2008 v Itálii. Příspěvek bude hrazen z rozpočtové rezervy města Litoměřice.

19.       poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10.000,- Kč pro SK GT Litoměřice – Pokratice na ME juniorů ve skocích na trampolíně, které se bude konat v Dánsku. Příspěvek bude hrazen z rozpočtové rezervy města Litoměřice.

20.       předložený návrh komise sportu při RM a komise výchovy a vzdělání při RM na rozdělení dotací pro dětské spol. organizace.

21.       vzorovou smlouvu o poskytování dotací v oblasti sportu, volnočasových aktivit dětí a částečného zabezpečení činnosti mládežnických organizací (smlouva viz příloha orig. zápisu).

22.       předložený návrh komise sportu při RM a komise výchovy a vzdělání při RM na granty v oblasti volného času dětí.

23.       předložený návrh komise sportu při RM na granty v oblasti výkonnostního a zájmového sportu (viz příloha orig.zápisu) s doplněním připomínky ing. Palána.

24.       předložený návrh komise sportu při RM na stanovení kritérií pro přidělení a možnosti čerpání dotací na činnost sportovních klubů (viz příloha orig.zápisu).

25.       pro PO Městskou nemocnici v Litoměřicích usměrňování prostředků na platy v roce 2008 podle §5, odst. 1, písm. b) Nařízení vlády č.447/2000 Sb. ze dne 4.12.2000, tj. podílem mimotarifních složek platu k platovým tarifům stanoveným pro zjištění přípustného objemu prostředků na platy (odst. 4 a 5).

26.       pro PO Městská nemocnice v Litoměřicích převod částky 652.891,36 Kč z účtu 914 – Rezervní fond ve prospěch účtu 916 – Fond reprodukce hmotného majetku v rámci účetního období 2007.

27.       program zasedání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 6.3.2008 od 16:00 hod.v zasedací síni Městského úřadu v Litoměřicích.

Program:

I.    Zahájení, jmenování a volba návrh. komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu

            Kontrola plnění úkolů z minul. ZM

II.   Doplnění / stažení bodu programu

III.  Hlasování o programu

IV. Body jednání

1.   Rozpočtová opatření dle zápisu FV ze dne 21.2.2008

2.   Informace o zhodnocení volných finančních prostředků

3.   Výběr portfolia u ČSOB Asset Management, a.s.

4.   Dotace na činnost pro sportovní kluby a uzavírání smluv

5.   Schválení splátkového kalendáře

6.   Obecně závazná vyhláška č... /2008 o místních poplatcích (užívání veř. prostr.)

7.   Pokyny pro zpracování návrhu Územního plánu Litoměřic

8.   Revokace usnesení č. II/2 ze dne 24.1.2008 a schválení hospodaření se společnou věcí

9.               Zpracování a podání žádosti o dotace z Operačního programu ŽP na geotermální teplárnu a elektrárnu v Ltm

10. Prezentace Projektu Litoměřice - Zdravé město a MA 21

11. Úpravy veřejného prostranství – RICHARD I.

12. Smlouva o spolupráci mezi obcemi – lodní doprava

13. Pravidla pro promíjení poplatků z prodlení

14. Prominutí poplatku z prodlení

Majetkové záležitosti

Záměry :

15.  Zásady pro prodej opuštěných a neudržovaných hrobů na Městském hřbitově v k.ú. Litoměřice

16.  Prodej hrobu číslo IV/B-16

17.  Vlastnické vztahy - dořešení objektu „Hospic Litoměřice“

18.  Prodej části pozemků p.č. 600/25, 600/27 a 614/30 v k.ú. Pokratice Prodej části pozemku p.č. 3850/8 v k.ú. Litoměřice se zřízením VCB

19.  Prodej části pozemku p.č. 3850/8 v k.ú. Litoměřice se zřízením VCB (nutný odděl.geomet.plán)  

20.  Převod pozemků p.č. 724/9, 683 a 682/1 v k.ú. Pokratice (komunikace Skalická) a části pozemku p.č.1232/10 v k.ú. Pokratice

21.  Zrušení usn.č.  I./2 ze dne 23.5.2002 záměr nákupu pozemků p.č. 4910/4 o výměře  46442m2, p.č. 4910/9 o výměře 54706 m2, p.č. 4910/10 o výměře 14923 m2 v k.ú. Litoměřice od PF ČR

22.  Úprava žádosti ze dne 11.12.06 na Správu železniční a dopravní cesty, poz.p.č. 287 o celkově výměře 523 m2 (ul. Wintrova)

23.  Prodej části pozemku p.č. 56 o výměře cca 13 m2 v k.ú. Litoměřice

Prodeje :

24.  Nákup pozemků p.č. 657/9, 657/63 a 657/64 o celkové výměře 919 mv k.ú. Pokratice

25.  Prodej pozemku p.č. 4572/1 o výměře 1415 m2 v k.ú. Litoměřice

26.  Prodej pozemku p.č. pod chatkou p.č. 4574/2 o výměře 46 ma část pozemku p.č. 4574/4 o výměře 1036 m2 v k.ú. Litoměřice

27.  Darovací smlouva – převod nemovitostí  v k.ú. Litoměřice - základní speciální škola Šaldova 6

28.  Prodej bytových jednotek v nemovitosti v ul. Teplická 1676/6,1678/8,1679/9, Třebízského 1684/2 a Resslova 1674/7 v k.ú. Litoměřice dle přiloženého seznamu

29.  Úhrada sankčního postihu vyplývající ze smlouvy uzavřené dne 18.6.01 (ul.Raisova)

30.  Zřízení věcného břemene plynové přípojky na p.č. 1345/1, 1345/7 v k.ú. Pokratice

V.   Informace

VI.  Interpelace

VII. Diskuze

VIII. Závěr

28.       na doporučení hodnotící komise vítěze výběrového řízení na vydání knihy: RADIX spol. s r.o. – IČ: 62417673 a výstavních panelů : DIGRS – Petra Voráčová, IČ: 72703920, v rámci projektu „Hledání ztraceného ráje v Českém středohoří“

II.         neschvaluje:

1.         poskytnutí příspěvku na provozní režii na stravování ve školní jídelně Gymnázia, Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, o.p.s. se sídlem v Litoměřicích.

III.        revokuje:

1.         své usnesení č. I./17 ze dne 20.12.2007, týkající se prodloužení Dohody o přičlenění honebních pozemků č. 9471000002 do 31.12.2008.

IV.        bere na vědomí:

1.         informaci k Pokynům pro zpracování návrhu územního plánu Litoměřic (viz příloha orig. zápisu).

2.         přehled stanovisek, ke stavebním, investičním akcím a pro potřeby OŽP, vydaných OSMM, na základě delegované pravomoci RM ze dne 23.5.2006 pod č. jed. I./10, v období od 5.1.2007– 31.12.2007. (viz. příloha orig. zápisu)

3.         informace o prominutí místního poplatku za likvidaci komunálního odpadu za IV. čtvrtletí roku 2007 (viz příloha orig. zápisu).

V.         ruší:

1.         své usnesení č. 23 ze dne 03.12.1998 – prodej podílu domu ul. České armády č.p. 932 v Litoměřicích s obsazeným bytem panu Michalu Lapáčkovi za cenu smluvní 90.000,- Kč (z důvodu právního zániku spoluvlastnických vztahů k dané nemovitosti).

VI.        ukládá:

1.         OSMMaBH učinit panu Michalu Lapáčkovi nabídku na prodej obsazené bytové jednotky č.p. 932/5 domu ul. České armády čp.932 v Litoměřicích za cenu aktuálního znaleckého posudku.                       

2.         OŽP jednat ve věci vyčištění a úklidu veřejného prostranství v okolí podzemní továrny RICHARD I. Jedná se o odstranění nepovolených skládek a části náletové zeleně.

3.         OSMMaBH neprodleně zahájit jednání o bezúplatném převodu všech pozemků souvisejících s podzemní továrnou RICHARD I. do majetku města, případně jednat o nájmu nebo bezplatné výpůjčce těchto pozemků.

4.         OÚRM v případě kladných výsledků jednání v návaznosti na činnosti (odstranění nepovolených skládek a části náletové zeleně, bezúplatném převodu všech pozemků souvisejících s podzemní továrnou RICHARD I.) zahájit přípravné práce na zpevnění a odvodnění přístupové komunikace k bráně podzemní továrny RICHARD I.

VII.       doporučuje:

1.         ZM schválit prodej bytové jednotky čp. 932/5 domu ul. České armády čp.932 v Litoměřicích veřejnou nabídkou v případě, že pan Michal Lapáček nabídku na prodej obsazené bytové jednotky za cenu aktuálního znaleckého posudku odmítne.                  

2.         ZM schválit předložený návrh komise sportu při RM na rozdělení dotací sportovním oddílům na jejich činnost.

3.         ZM přijmout opatření na odstranění kritického stavu veřejného prostranství v okolí podzemní továrny RICHARD I.

VIII.      pověřuje:

1.         starostu města Mgr. Ladislava Chlupáče podpisem smluv o dílo vydání knihy v rámci projektu „Hledání ztraceného ráje v Českém středohoří“.

                                  

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta města

Ing. Ivan Palán

místostarosta města

Zapsala: Eva Lieberová

Za správnost: Bc. Petr Panaš


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po,St,Pá: 9-17 hod.
Út,Čt: 9-16 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu