Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

03. výpis usnesení z jednání Rady města Litoměřic-1.2.2007

Výpis

USNESENÍ

z 3. jednání Rady města Litoměřice konaného dne 1.2. 2007

od 10:00 hodin v kanceláři starosty města

Přítomno 7 členů Rady Města Litoměřice.

Rada města Litoměřic po projednání:

I.            schvaluje:

1.a)                  částečnou úhradu neinvestičních nákladů a poskytování služeb ve výši 19,-Kč/h pro děti a            klienty ve III. a IV.stupni závislosti dle zák. č. 108/2006 Sb.

b)                  že obce uhradí část neinvestičních nákladů za skutečně odchozené hodiny,tj.57,-Kč/h snížené o 1/3 nákladů (19,-Kč/h), které si uhradí rodič.   

c)            zrušení slevy stravného.

2.         zvýšení platby za elektrickou energii v Domově pro matku a dítě v Litoměřicích dle aktuálního tarifu distributora el. energie s účinností od 1.1.2007.

3.         žádost Obecního úřadu V.Žernoseky o příspěvek pro zabezpečení ostatní dopravní obslužnosti svého mikroregionu do 30.6. 2007.

4.         konání sportovní akce dne 29.4.2007 pořádané p.Martinem Honzou a p. Vlastimilem Tlaškem na Mírovém náměstí a přilehlém okolí.

5.         zaslání výpovědi z nájemního vztahu na plochu autobusového nádraží Dopravnímu podniku ÚK a.s. Ústí nad Labem.

6.         uzavření smlouvy se společností Výstavy s.r.o. na pořádání vánočních trhů za podmínek dle smlouvy na r. 2006 s tím, že tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do konce roku 2012.

7.         složení hodnotící komise a oslovení firem  k hodnocení veřejné zakázky na stavbu „Okružní křižovatka Na Valech – Masarykova, Litoměřice“ dle návrhu (viz příloha orig. zápisu).

8.            příspěvek na náklady pro obce za dojíždějící děti do MŠ Litoměřice takto:

a)            předškolní děti a děti rodičů pobírajících sociální příplatek ve výši 948,- Kč.

b)            ostatní děti ve výši  598,- Kč.

9.            příspěvek na náklady pro obce za dojíždějící děti do ZŠ Litoměřice ve výši 5.920,- Kč

10.       nové ceny svozu SDO a separovaných odpadů s účinností od 1.1.2007:

svozu kontejneru 1100 litrů na separované odpady – 102,- Kč (bez DPH)

svozu kontejneru 1100 litrů na SDO – 142,- Kč (bez DPH)

svozu 120 litrové nádoby SDO - 25,8 Kč (bez DPH - původní cena)

svozu 240 litrové nádoby SDO  - 41,8 Kč (bez DPH - původní cena)

11.       uzavření dohody o splátkách  pro Marii Staňkovou, bytem Revoluční 1831/7, Litoměřice (viz. příloha org.zápisu).

12.       zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy po pozemku p.č. 3258/1 v k.ú. Litoměřice  smlouvou o budoucí smlouvě pro vlastníka pozemku  p.č. 3255 vč. stavby č.p. 1565 a p.č. 3249 v k.ú. Litoměřice ve vlastnictví MUDr. Pavla Zámečníka, Litoměřice za jednorázovou náhradu ve výši 10.000,- Kč + 19%DPH, náklady na geometrický plán a vklad do KN pod podmínkou zpevnění části pozemku.

13.            pronájem pozemku p.č. 1345/168 (orná) o výměře 58 m2  v k.ú. Pokratice k účelu využití  zahrady, manželům   Ing. Jiřímu Minářovi, Litoměřice a Ing. Renatě Minářové, Praha 6, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce za nájemné 116,- Kč/rok.

14.            poskytnutí ubytování v Ubytovně Želetice pro Jindřišku Skokanovou.

15.       na doporučení bytové komise při RM přidělení bytu o velikosti 2+1 v Litoměřicích panu Jaroslavu Najmanovi.  

16.       na doporučení bytové komise při RM přidělení bytu v ulici Máchovy schody 13/4, Litoměřice, na dobu určitou dvou let.

17.       své PO Městské nemocnici v Litoměřicích působnost k rozhodování o uzavření nájemní smlouvy k bytové jednotce č.4 Dlouhá 175/9 v Litoměřicích. Nájemní smlouva bude standardní a uzavřena bude jménem Města Litoměřice s platbou nájemného na jeho bankovní účet, v zastoupení PO a podepsána statutárním orgánem PO. V případě odchylných ustanovení nájemní smlouvy nebo její uzavření na dobu neurčitou je potřeba schválení Rady města Litoměřice.    

18.            výběrovou komisi a seznam oslovených firem na akci oprava fasády objektů Dlouhá 175/9, Dlouhá 176/11, Dlouhá 177/13 v Litoměřicích (viz příloha orig. zápisu).

19.       úpravu pravidel Interního grantového systému Zdravého města Litoměřice na rok 2007 (viz příloha orig. zápisu).

20.       pro PO Městskou nemocnici v Litoměřicích usměrňování prostředků na platy v roce 2007 podle §5, odst. 1, písm. b) Nařízení vlády č.447/2000 Sb. ze dne 4.12.2000, tj. podílem mimotarifních složek platu k platovým tarifům stanoveným pro zjištění přípustného objemu prostředků na platy (odst. 4 a 5).

21.       uzavření veřejnoprávní smlouvy Města Litoměřice na úseku projednávání přestupků proti veřejnému pořádku s obcemi Býčkovice, Travčice a Staňkovice. 

22.       konání mimořádných termínů svatby na Ploskovickém zámku dne  27. dubna 2007 v 11.00 hod., 14. dubna 2007 ve 13.00 hod., 20. července 2007 ve 14.00 hod. a dne 28. července 2007 v 15.00 hod. na výstavišti ZČ v Litoměřicích.

23.       výpověď smlouvy o umístění PC a instalaci antény ve věži kostela Všech Svatých ze dne 23.1. 2004 tak, aby smluvní vztah byl ukončen ke dni 31.8.2007.

24.            ukončení dosavadního smluvního vztahu o poskytování právní pomoci s Mgr. Axmannem a s účinností od 1.2. 2007 uzavření smlouvy o poskytování právní pomoci č. PRÁV 2/2007 (dohody viz příloha orig. zápisu).

II.            neschvaluje:

1.            výpůjčku části pozemku p.č. 2905/1 – ostatní plocha,  ostatní komunikace o výměře cca 1000 m2 a části pozemku p.č. 4005/35-sportoviště a rekreační plocha o výměře 2000 m2 v k.ú. Litoměřice FK Litoměřice, zast. předsedou Ondřejem Schořem, Litoměřice za  účelem zřízení provizorní odstavné plochy pro vozidla.

2.         přidělení integračního bytu do velikosti 2+1 pro paní Zeramu Kartoevu.

3.         částku za pronájem kulturního domu (dále KD) v Litoměřicích pro účely konání maturitních plesů studentů litoměřických středních škol ve výši 25.000,-Kč za jeden ples a dobu konání do 10 hodin včetně příprav.

III.            revokuje:

1.         své usnesení č.I./6 ze dne 12.10.2006 ve věci stanovení limitu investic ve výši 8 mil Kč (ostatní obsah usnesení zůstává nezměněn).

IV.            doporučuje:

1.         ZM schválit předloženou smlouvu uzavíranou mezi Městem Litoměřice a Ústeckým krajem, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem na akci „Zadání veřejné zakázky na akci – Okružní křižovatka Na Valech – Masarykova, Litoměřice“ (viz příloha orig. zápisu).

2.         ZM schválit navýšení nákladů na akci „Stavební úpravy – půdní vestavba 4. NP, Pekařská 2, Litoměřice“ (viz příloha orig. zápisu).

3          ZM schválit uvolnění částky ve výši 200.000,- Kč z rezervy města na rok 2007 na likvidaci černé skládky na pozemcích p.č. 5156/4, 5166/5,5167, 5168/1,5173/7 v k.ú. Litoměřice.


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po,St,Pá: 9-17 hod.
Út,Čt: 9-16 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu