Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

03. výpis usnesení RM 03.02.2005

VÝPIS

Usnesení

z 3. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 3.2. 2005 od 12:00 hod.

v kanceláři starosty města

Přítomno 9 členů Rady města Litoměřice

Rada města Litoměřic po projednání:

I.          schvaluje:

1.         znění smlouvy o dílo na údržbu zeleně mezi Městem Litoměřice a spol. GRÜNER, s.r.o. po zapracování připomínek právního odd. (viz. orig. příloha zápisu).

2.         znění dodatku smlouvy o dílo na údržbu části lesoparku Mostná hora  mezi Městem Litoměřice a Tomášem Jirmusem (viz. příloha orig. zápisu).

3.         pronájem učebny na DDH v Jiráskových sadech podnikatelským subjektům.

4.         znění dodatku smlouvy „Demolice stávajícího objektu – zimní stadion Litoměřice“ (viz.příloha orig.zápisu).

5.         návrh na odměňování dočasně jmenovaného statutárního zástupce ve výši 1% z tržeb EČ v daném měsíci.

6.         v souladu s Vnitřním  platovým předpisem  pro školy a školská zařízení zřizovanými obcí příplatek za vedení dle návrhu pí Boženě Švecové, zastupující ředitelce příspěvkové organizace Centrální školní jídelna Litoměřice, Svojsíkova 7, s účinností  od 20.1.2005 (viz.příloha orig.zápisu).

7.         odepsat pohledávky za účetní období 2004 TSM Litoměřice do nákladů (viz.příloha orig.zápisu).

8.         přidělení bytu v Revoluční ulici č.p. 1834/8, o velikosti 0+2, byt č. 19, Litoměřice.

9.         přidělení bytu v Turgeněvově ulici č. 18, vel. 1+1 ( 26 m2 ), byt č. 19, Litoměřice.

10.       komisi a seznam oslovených firem na akci Oprava průčelní fasády objektu Mírové náměstí 19/11, Litoměřice (viz.příloha orig.zápisu).

11.       pro PO Městskou nemocnici v Litoměřicích usměrňování prostředků na platy v roce 2005 podle §5 nařízení vlády č.447/2000 Sb. ze dne 4.12.2000, tj. podílem mimotarifních složek platu k platovým tarifům stanoveným pro zjištění přípustného objemu prostředků na platy (odst. 4 a 5).

12.       smlouvu o nájmu části nebytových prostor v domě č.p. 55, ul. Dlouhá, Litoměřice, za účelem umístění kamerového bodu MP mezi Městem Litoměřice a spoluvlastníky domu (viz. orig. příloha zápisu).

13.       uzavření veřejnoprávní smlouvy na úseku projednávání přestupků mezi obcemi  Ploskovice, Trnovany a Třebušín s  Městem Litoměřice (viz.příloha orig.zápisu).

14.       konání mimořádného termínu svatby  - na Ploskovickém zámku dne 28. května 2005  v 12.00hod.

15.       podmínky vyhlášení výběrového řízení na obsazení místa vedoucího ekonomického odboru MěÚ Litoměřice a složení výběrové komise (podmínky a složení komise viz. příloha orig. zápisu).

16.       smlouvu o spolupráci v rámci provozu pultu centralizované ochrany (PCO) mezi Městem Litoměřice a fa. Eurosys s.r.o. za původních platebních podmínek (viz. příloha orig. zápisu).

17.       znění směnné smlouvy týkající se pozemku p.č. 4116/20 o výměře 37 m ² a pozemku p.č. 4116/21, o výměře 33  m ², uzavřené mezi  Městem Litoměřice a paní Irenou Skopalovou (viz. orig. příloha zápisu).

18.       znění darovacích smluv uvedené pozemky, které budou převedeny na Město Litoměřice (viz. orig. příloha zápisu).

II.         pověřuje:

1.         přípravou podkladů pro akci rekonstrukce zahrady MŠ Baarova, Litoměřice místostarostu ing.Ivana Palána, ing.arch.Václava Protivu a místostarostu Mgr.Petra Hermanna.Podklady budou předloženy příští RM dne 17.2.2005.

III.        ukládá:

1.         ing.Palánovi dopracovat finanční dopady varianty 2 na zřízení zóny placeného stání v historické části města a systém provozování této zóny na rozpočet města.

2.         EO posoudit účetní operaci odepsání pohledávky za účetní období 2004 TSM Litoměřice do nákladů

3.         vedoucí OSVaZ a sociální komisi předkládat RM pololetně přehled o  poskytnutých příspěvcích města v sociální oblasti.

4.         OSBH provést průzkum zájmu koupě v domech Dukelská 10,12,14,16 Litoměřice.

5.         veliteli MP připravit podmínky VŘ a složení výběrové komise a seznam firem pro zabezpečení funkce PCO.

6.         právnímu oddělení zapracovat připomínky členů RM ke smlouvě o poskytování daňového poradenství a zpracování přiznání k dani z příjmů, mezi Městem Litoměřice a spol. KODAP Ltm. s.r.o.

7.         správnímu odboru, aby dne 10. března 2005 zajistil vyvěšení Tibetské vlajky na budově radnice.

IV.        bere na vědomí:

1.         zprávu a protokol České školní inspekce z provedené kontroly na Základní škole Havlíčkova 32, Litoměřice.

2.         zprávu a protokol České školní inspekce z provedené kontroly na Mateřské škole Litoměřice, Masarykova 30, v odloučeném pracovišti MŠ, ul. Plešivecká 17 a MŠ, ul. Baarova 2, Litoměřice.

3.         výsledek následné kontroly po provedeném auditu v PO CŠJ, Litoměřice.

4.         informaci o závěrech zvláštní komise na prodej bytů z majetku města (viz. příloha orig. zápisu).

           

V.         doporučuje:

1.         ZM schválit předložený návrh dle varianty 2 na zřízení zóny placeného stání v historické části města a systém provozování této zóny (viz.příloha orig.zápisu).Nařízení RM bude schváleno po souhlasném stanovisku ZM.

2.         cenu pronájmu 1.500,- Kč/ měsíc na základě následně uzavřených smluv o pronájmu učebny na DDH v Jiráskových sadech podnikatelským subjektů

VI.        rozhodla:

1.         o vydání předběžného souhlasu k žádosti Komerční banky, a.s. o umístění bankomatu v prostorách Domu kultury v Litoměřicích s přístupem pro veřejnost z ulice.        

2.         o připojení  se Města Litoměřic k celosvětové akci „Vlajka pro Tibet.

VII.       neschvaluje:

1.         vyhovět žádosti MěN o prominutí poplatku za nájem sálu DK při pořádání společenského večera MěN v Litoměřicích.

VIII.      jmenuje

1.         komisi pro převzetí majetku MěN převáděného z ČR na Město Litoměřice. (viz.příloha orig.zápisu)

IX.        revokuje

1.         své usnesení ze dne 18.1.2005 č. I/9.

      p. Jiří Landa                                                                                         Mgr. Ladislav Chlupáč

    místostarosta                                                                                             starosta města

Zapsala: Petra Müllerová           


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po,St,Pá: 9-17 hod.
Út,Čt: 9-16 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu