Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

03. výpis usnesení Rady města Litoměřice - 15.2.2023

USNESENÍ

VÝPIS

z 3. jednání Rady města Litoměřice konaného dne 15. 2. 2023

od 14:00 hodin v kanceláři starosty města

 

usnesení č. 65/3/2023

Žádost o poskytnutí dotace - Severočeská filharmonie Teplice

RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč Severočeské filharmonii Teplice, se sídlem Mírové náměstí 2950, 415 01 Teplice, IČO: 00083283 na uskutečnění projektu "Koncert v rámci 58. ročníku Hudebního festivalu L. van Beethovena 2023" a zároveň schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 66/3/2023

Žádost o poskytnutí dotace - Lingua Universal soukromá ZŠ a MŠ s.r.o.

RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč Lingua Universal soukromé základní škole a mateřské škole s.r.o., se sídlem Sovova 480/2, 412 01 Litoměřice, IČO: 25018515 v rámci podpory vzdělávání pro udržitelný rozvoj, a to na uskutečnění projektu "Příměstský tábor" a zároveň schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 67/3/2023

Žádost o poskytnutí dotace - GJJ Litoměřice

RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 5.000 Kč Gymnáziu Josefa Jungmanna, Litoměřice, Svojsíkova 1, příspěvkové organizaci, se sídlem Svojsíkova 1015/1a, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773673 na uskutečnění projektu: „Příprava dějepisného družstva Gymnázia Josefa Jungmanna v Litoměřicích na Dějepisnou soutěž studentů gymnázií ČR a SR" a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (viz příloha originál zápisu).

 

usnesení č. 68/3/2023

Poskytnutí dotace na pořádání šermířského turnaje - Slavoj Litoměřice, z.s.

RM schvaluje:

a) poskytnutí účelové dotace ve výši 20.000 Kč spolku Slavoj Litoměřice, z.s, Písečný ostrov 1928/1, 412 01 Litoměřice, IČO: 148 66 170 na pořádání šermířského turnaje pro kadety, kadetky a juniorky v šermu kordem, který se bude konat ve dnech 27. – 28. 3. 2023 v Litoměřicích

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. ŠKAS/004/2023 mezi spolkem Slavoj Litoměřice, z.s, Písečný ostrov 1928/1, 412 01 Litoměřice, IČO: 148 66 170 a městem Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 69/3/2023

Program podpory celoroční činnosti sportovních spolků v Litoměřicích na rok 2023

RM schvaluje:

a) předložený návrh komise sportu při RM na přidělení dotací do 50 tis. Kč z Programu podpory celoroční činnosti sportovních spolků v Litoměřicích na rok 2023 (návrh dotací viz příloha orig. zápisu),

b) uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací do 50 tis. Kč dle vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (vzorová smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 70/3/2023

Žádost o využití prostor hradební bašty č.p. 185

RM neschvaluje panu Pxxxx Gxxxxxx výpůjčku objektu hradební bašty č.p. 185 v ulici Dlouhá, Litoměřice za účelem obývání a kulturního využití pro setkávání účastníků Literárního festivalu a realizace autorských vystoupení.

 

usnesení č. 71/3/2023

Zřízení komise státní památkové péče - ORP Litoměřice

RM schvaluje na návrh odboru ŠKSaPP zřízení komise státní památkové péče pro ORP Litoměřice na období 2023-2026 a zároveň jmenuje její členy (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 72/3/2023

Příděl seniorského bytu č. 12 v ul. Švermova 2099/16

RM schvaluje přidělení seniorského bytu č. 12 v ul. Švermova 2099/16, Litoměřice paní Mxxxxxxxxx Mxxxx, nar. xxxxxxxxxx, trvale bytem Litoměřice, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a zároveň schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na úpravu bytu a společných prostor užívaných nájemci bytů ve výši 35 tis. Kč s žadatelkou. Finanční příspěvek je žadatelka povinna zaplatit před nástupem do seniorského bytu. Nájemní smlouva bude s žadatelkou uzavřena na dobu určitou, a to na dva roky.

 

usnesení č. 73/3/2023

Schválení Dodatku č. 6 s panem Rxxxxxx Gxxxxxxxxxxxxxx - navýšení ceny za prováděné sociální pohřby pro Město Litoměřice

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 6 s panem Rxxxxxx Gxxxxxxxxxxxxxx, se sídlem Chudoslavice xxxxxxx, IČO: xxxxxxxx, který upravuje fakturační cenu za tzv. sociální pohřby pro Město Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 74/3/2023

Aktualizace smlouvy na pronájem prostoru v budově č.p. 480 v ulici Sovova v Litoměřicích, uzavřené s příspěvkovou organizací Centrální školní jídelna Litoměřice, Svojsíkova 7

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 nájemní smlouvy o nájmu prostoru v budově č.p. 480 v ulici Sovova v Litoměřicích, uzavřené dne 31.08.2021 s organizací Centrální školní jídelna Litoměřice, Svojsíkova 7, příspěvková organizace, se sídlem Svojsíkova 2027/7, Předměstí, 412 01 Litoměřice, IČO: 46768793. Dodatkem č. 1 se upravuje výše záloh na služby s účinností od 01.03.2023 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 75/3/2023

Aktualizace smlouvy o výpůjčce prostoru v budově č.p. 480 v ulici Sovova v Litoměřicích, uzavřené s příspěvkovou organizací Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy o výpůjčce prostoru v budově č.p. 480 v ulici Sovova v Litoměřicích, uzavřené dne 01.09.2016 s příspěvkovou organizací Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, se sídlem Plešivecká 1863/15, Předměstí, 412 01 Litoměřice, IČO: 62769693. Dodatkem č. 1 se upravuje výše záloh na služby s účinností od 01.03.2023 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 76/3/2023

Aktualizace smlouvy o poskytování služeb v budově bez. č.p., stojící na pozemku parc. č. 5254/1 v k. ú. Litoměřice v areálu bývalých kasáren Pod Radobýlem v Litoměřicích

RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 smlouvy o poskytování služeb pro zajištění provozu v budově, stojící na pozemku parc. č. 5254/1 v k.ú. Litoměřice v areálu bývalých kasáren Pod Radobýlem, se společností DIAKONIE ČCE – Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích, se sídlem Rooseveltova 716/7, 412 01 Litoměřice, IČO: 46768041. Dodatkem č. 2 se upravuje výše čtvrtletní zálohy na poskytované služby s účinností od 01.04.2023 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 77/3/2023

Ukončení Smlouvy o pachtu č. 9470000028, uzavřené dne 28.1.2014, vč. Dodatku č. 1 ze dne 17.6.2019

RM schvaluje ukončení Smlouvy o pachtu č. 9470000028, uzavřené dne 28.1.2014, vč. Dodatku č. 1 ze dne 17.6.2019 s panem Lxxxxxxxxx Pxxxxxx, xxxxxxxx, Litoměřice, IČO: xxxxxxxx dohodou, k datu 31.5.2023 (návrh Dohody k ukončení, viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 78/3/2023

Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění, provozování, údržby a oprav plynárenského zařízení k části pozemku parc.č. 2872/1 v k.ú. Litoměřice (736)

RM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění, provozování, údržby a oprav plynárenského zařízení k části pozemku parc.č. 2872/1 v k.ú. Litoměřice, dle geometrického plánu č. 5231-220192/2022, ve prospěch oprávněného GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Ústí nad Labem, IČO:27295567, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 1.000 Kč + 21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

 

usnesení č. 79/3/2023

Zřízení věcného břemene – služebnosti energetického a vodovodního zařízení k části pozemku parc.č. 2693/1 v k.ú. Litoměřice (662)

RM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti energetického zařízení k části pozemku parc.č. 2693/1 v k.ú. Litoměřice, podle GP č. 5215-77/2022 a služebnosti vodovodního zařízení k části pozemku parc.č. 2693/1 v k.ú. Litoměřice podle GP č. 5216-77/2022 ve prospěch oprávněného České republiky - Ředitelství vodních cest ČR, nábř. L. Svobody 1222/2, Praha 1, IČO: 67981801 za celkovou jednorázovou úhradu ve smluvní výši 75.085 Kč + 21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

 

usnesení č. 80/3/2023

Zřízení služebnosti elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 614/27 v k.ú. Pokratice (701)

RM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění, provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 614/27 v k.ú. Pokratice, dle GP 1546-12/2022 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČO: 24729035, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 2.000 Kč + 21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

 

usnesení č. 81/3/2023

Umístění kotevních prvků (mikropilotů) na pozemku 2693/3 v k.ú. Litoměřice (752)

RM schvaluje pro realizaci stavby „Úvaziště osobní vodní dopravy na dolním Labi - Přístaviště Litoměřice“ SO 02.1.2, umístění kotevních prvků, mikropilotů, na části pozemku parc.č. 2693/3 v k.ú. Litoměřice uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s budoucím oprávněným - Povodím Labe, státní podnik, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové. Náklady spojené s geometrickým plánem a správním poplatkem za vklad práva do KN a jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemene ve smluvní výši 10.000 Kč bude hradit investor stavby Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR, nábř. L. Svobody 1222/2, Praha 1, IČO: 67981801.

 

usnesení č. 82/3/2023

Pronájem části pozemku parc. č. 4785/1 v k.ú. Litoměřice – pronajímatel JURIS LTM s.r.o.

RM schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 4785/1 v k.ú. Litoměřice o výměře cca 73 m2 za účelem zřízení čtyř parkovacích míst pro parkování obyvatel domu č.p. 2187. Pronajímatel společnost JURIS LTM s.r.o., Želetická 2194/17, 412 01 Litoměřice, IČO: 25423983. Smlouva na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce za roční nájemné ve výši 1.460 Kč.

 

usnesení č. 83/3/2023

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2022

RM bere na vědomí Výroční zprávu města Litoměřice o činnosti orgánů města v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2022 (viz příloha orig. zápisu).

 

 

Ing. Radek Löwy
starosta města
 
 
Mgr. Jiří Adámek
2. místostarosta města

 

Vyhotoveno 16.2.2023


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu