Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

03. výpis usnesení Rady města Litoměřic - 27.11.2014

USNESENÍ

VÝPIS

z 03. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 27.11.2014

od 10:00 hodin v kanceláři starosty města

Přítomno 6 členů RM

Rada města Litoměřic na svém 3. jednání projednala pod usnesením č.:
41/03/2014
Schválení uzavření smlouvy o spolupráci – Správa a údržba silnic ÚK

RM schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci uzavírané mezi Městem Litoměřice a Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje, p.o., Ruská 260, Dubí 3 na akci „Dešťová kanalizace v ulici Pokratická v Litoměřicích“ (viz příloha orig.zápisu).

 

42/03/2014

Schválení uzavření smlouvy o údržbě části vodorovného dopravního značení a dopravního ostrůvku – Ředitelství silnic a dálnic ČR

RM schvaluje uzavření smlouvy o údržbě části vodorovného dopravního značení a dopravního ostrůvku pro budoucí stavbu Litoměřice – propojení cyklotras uzavírané mezi Městem Litoměřice a Ředitelstvím silnic a dálnic České republiky, státní příspěvková organizace, Na Pankráci 546/56, Praha 4 – Nusle (viz příloha orig.zápisu).

 

43/03/2014

Schválení odstoupení od uzavřené SoD se zhotovitelem S-Bau Bohemia s.r.o., Velká Krajská, Litoměřice na vlastní žádost, uzavřené na základě výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu ev.č. VZ/031/2014 s názvem  "CHODNÍK PODÉL ŽERNOSECKÉ ULICE, LITOMĚŘICE" – viz dopis ze dne 19. 11. 2014 a uzavření SoD s uchazečem druhým v pořadí - HERSTAV, spol. s r.o. Praha 4

RM bere na vědomí odstoupení od uzavřené SoD se zhotovitelem S-Bau Bohemia s.r.o., Velká Krajská, Litoměřice na akci  "CHODNÍK PODÉL ŽERNOSECKÉ ULICE, LITOMĚŘICE" a schvaluje uzavření SoD s uchazečem druhým v pořadí - HERSTAV, spol. s r.o. Praha 4

 

44/03/2014

Schválení uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky: „Rekonstrukce dětského dopravního hřiště v Litoměřicích“, část veřejné zakázky č. 2 „Volné plochy DDH“, uzavřené mezi SMOLA STAVBY s.r.o. se sídlem Litoměřice - Předměstí, Dukelská 2050/3, PSČ 412 01, IČ: 28731492 a Městem Litoměřice

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky: „Rekonstrukce dětského dopravního hřiště v Litoměřicích“, část veřejné zakázky č. 2 „Volné plochy DDH“, uzavřené mezi SMOLA STAVBY s.r.o. se sídlem Litoměřice - Předměstí, Dukelská 2050/3, PSČ 412 01, IČ: 28731492 a Městem Litoměřice (Dodatek č. 1 přílohou orig. zápisu).

 

45/03/2014

Schválení uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky: „Rekonstrukce dětského dopravního hřiště v Litoměřicích“, část veřejné zakázky č. 1 „Výstavba nového objektu zázemí DDH“, uzavřené mezi RENTCENTRUM, spol. s r.o., se sídlem: Praha 3, Vinohradská 1210/60, PSČ 130 00, IČ: 48028231 a Městem Litoměřice

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky: „Rekonstrukce dětského dopravního hřiště v Litoměřicích“, část veřejné zakázky č. 1 „Výstavba nového objektu zázemí DDH“, uzavřené mezi RENTCENTRUM, spol. s r.o., se sídlem: Praha 3, Vinohradská 1210/60, PSČ 130 00, IČ: 48028231 a Městem Litoměřice (Dodatek č. 2 přílohou orig. zápisu).

 

46/03/2014

a)  Návrh na schválení kritérií a podmínek pro přijetí zájemců o služby poskytované v Centru SRDÍČKO od 1.1. 2015
b)  Návrh na schválení změny organizační struktury platné od 1. 1. 2015

RM schvaluje

a) kritéria a podmínky pro přijetí do služeb poskytovaných v Centru SRDÍČKO, tj. služby péče pro děti ve věku od 18 měsíců do 3 let v denním režimu včetně poskytování stravovacích služeb po dobu pobytu dítěte v organizaci, ambulantního léčebně preventivního dětského stacionáře a denního stacionáře s platností od 1. 1. 2015

b) změnu organizační struktury s platností od 1. 1. 2015 (organizační struktura viz příloha orig.zápisu)

 

47/03/2014

Koncesní smlouva v konsolidovaném znění (Domov pro seniory na Dómském pahorku)

a) RM bere na vědomí stanovisko Ministerstva financí (viz příloha orig.zápisu).

b) RM doporučuje ZM schválit koncesní smlouvu v konsolidovaném znění (viz příloha orig.zápisu).

 

48/03/2014

Akční plán rozvoje rodinné politiky města Litoměřice na rok 2015

RM doporučuje ZM schválit Akční plán rozvoje rodinné politiky města Litoměřice na rok 2015 (viz příloha orig.zápisu).

 

49/03/2014

Podání přihlášky na MPSV – Obec přátelská rodině 2014

RM doporučuje ZM schválit podání přihlášky (včetně žádosti o dotaci) do soutěže „Obec přátelská rodině“.

 

50/03/2014

Výpověď z nájmu nebytového prostoru Mírové nám. 20/12

RM schvaluje výpověď z nájmu nebytového prostoru (prostoru sloužícího k podnikatelské činnosti) v přízemí nemovitosti čp.20/12 na Mírovém náměstí v Litoměřicích o celkové výměře 64,01m2 nájemci R.A.T.s.r.o., IČ: 48292320, K Myslivně 26, Libochovice.

 

51/03/2014

Schválení výpovědi z nájmu bytu o velikosti 3+1, v domě č.p. 986/25 v ulici Mrázova v Litoměřicích

RM schvaluje výpověď z nájmu bytu o velikosti 3+1, v domě č.p. 986/25 v ulici Mrázova v Litoměřicích, který užívá paní P. T., trvale bytem Litoměřice, z důvodu nehrazení nájmu, a to bez výpovědní doby.

 

52/03/2014

Prodej neobsazeného bytu obálkovou metodou za nejvyšší nabídkovou kupní cenu – Kubínova 440/1

RM schvaluje prodej neobsazeného bytu č. 20 – Kubínova 440/1 veřejnou nabídkou za nejvyšší nabídkovou kupní cenu.                                         

Termín vyvěšení nabídek je od 4.12.2014 do 31.12.2014.

Komise: V. Härting, L. Procházková, L. Jindřichová, zástupce RM K. Krejza

Otevírání obálek proběhne dne 07.01.2015 v 15.30 hod. v zasedací místnosti MěÚ, Mírové náměstí 15/7.

 

53/03/2014

Dodatek č. 1 nájemní smlouvy č. 2967103711 ze dne 6.3.2011, týkající se pronájmu  části pozemku p.č. 2721, ostatní plocha, dráha o výměře 222m2 v k.ú. Litoměřice

RM schvaluje Dodatek č. 1 nájemní smlouvy č. 2967103711 ze dne 6.3.2011, týkající se pronájmu  části pozemku p.č. 2721, ostatní plocha, dráha o výměře 222m2 v k.ú. Litoměřice od Českých drah, a.s. , spočívající úpravě doby pronájmu a úhrady kauce ve výši 5.000,- Kč. (návrh Dodatku č.1, viz příloha  orig. zápisu).

 

54/03/2014

Zveřejnění adresného záměru pronájmu prostor sloužících pro činnost spolku Klub ochotníků a přátel loutkového divadla – Velká Krajská 47/7

RM schvaluje zveřejnění adresného záměru pronájmu prostor sloužících pro činnost spolku, v přízemí objektu v ul. Velká Krajská 47/7, o výměře 99,2 m².

 

55/03/2014

Zveřejnění adresného záměru - výpůjčka prostor (místnosti – býv.kanceláře - cca 270 m2) v prvním patře budovy 024 na st. parc. č. 4008/18 v Kasárnách Dukelských hrdinů

RM schvaluje zveřejnění adresného záměru výpůjčky prostor (místnosti – býv.kanceláře - celkem 269,92 m2) v prvním patře budovy 024 na st. parc. č. 4008/18 v Kasárnách Dukelských hrdinů v Litoměřicích za účelem provozování sportovní činnosti.

 

56/03/2014

Zveřejnění adresného záměru dlouhodobého pronájmu budovy č.p. 171 na st. parcele č. 234 a budovy č.p. 172 na st. parcele 235, obě v Litoměřicích, za účelem umístění a provozování expozice Oblastního muzea v Litoměřicích

RM schvaluje zveřejnění adresného záměru dlouhodobého pronájmu dvou budov č.p. 171 a č.p. 172 v historickém centru města za účelem umístění a provozování expozice Oblastního muzea v Litoměřicích.

 

57/03/2014

Nabídka pronájmu bytu č. 6, Dlouhá 175/9, o výměře 26,68 m² (1+1)

RM schvaluje zveřejnění nabídky pronájmu městského bytu č. 6 v ul. Dlouhá 175/9 v Litoměřicích  o výměře 26,68 m² (1+1).

 

58/03/2014

Nabídka pronájmu bytu č. 4, Dlouhá 177/13, o výměře 100,10 m² (3+1)

RM schvaluje zveřejnění nabídky pronájmu městského bytu č. 4 v ul. Dlouhá 177/13 v Litoměřicích  o výměře 100,10 m² (3+1).

 

59/03/2014

Nabídka pronájmu bytu č. 1, Kamýcká 1030/10, o výměře 43,02 m² (1+1)

RM schvaluje zveřejnění nabídky pronájmu městského bytu č. 1 v ul. Kamýcká 1030/10 v Litoměřicích o výměře 43,02 m² (1+1).

 

60/03/2014

Nabídka pronájmu bytu č. 1, Mírové náměstí 43/21, o výměře 75,33 m² (2+1)

RM schvaluje zveřejnění nabídky pronájmu městského bytu č. 1 na Mírovém náměstí 43/21 v Litoměřicích o výměře 75,33 m² (2+1).

 

61/03/2014

Nabídka pronájmu bytu č. 4, Mírové náměstí 43/21, o výměře 82,59 m² (2+1)

RM schvaluje zveřejnění nabídky pronájmu městského bytu č. 4 na Mírovém náměstí 43/21 v Litoměřicích o výměře 82,59 m² (2+1).

 

62/03/2014

Prodloužení nájemní smlouvy s ProLUKA o.s.

RM schvaluje prodloužení pronájmu prostoru sloužícího k podnikání o výměře 28,50 m² v objektu bývalé vodárny na parc. č. 689 v k.ú. Litoměřice (park Václava Havla) spolku ProLUKA, Velká Dominikánská 36, Litoměřice, zast. předsedkyní paní Petrou Dostálovou. Smlouva se prodlužuje na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení,  a to za podmínky uhrazení pohledávky ve výši 6.450,- Kč (nájemné včetně záloh na služby) s příslušenstvím, do 31.12.2014.

 

63/03/2014

Ukončení nájmu prostoru v ulici ČSA 17, Litoměřice

RM schvaluje ukončení nájmu prostoru sloužícímu k podnikání v ulici ČSA 17 v Litoměřicích, č. 108  o výměře 45,20 m², MUDr. F. K., bytem Litoměřice, dohodou k 31.3.2014.

 

64/03/2014

Potvrzení vítězného uchazeče výběrového řízení o veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/013/2014 s názvem „Dálková měřidla a katalog energetických opatření pro energetický management“ a schválení uzavření smlouvy s vítězným dodavatelem

RM potvrzuje vítězného uchazeče Siemens, s.r.o., Siemensova 1, 155 00 Praha 13, IČ 00268577 výběrového řízenína veřejnou zakázku malého rozsahu „Dálková měřidla a katalog energetických opatření pro energetický management“ a zároveň schvaluje uzavření smlouvy s tímto dodavatelem.

 

65/03/2014

a) Vzetí na vědomí schválení projektu „progRESsHeat" z evropského dotačního  programu HORIZON 2020
b)  Schválení přípravy a uzavření smlouvy s vedoucím partnerem projektu Technickou univerzitou ve Vídni
Rada města:

a) bere na vědomí schválení projektu „progRESsHeat" z evropského dotačního programu HORIZON 2020

b) schvaluje přípravu a uzavření smlouvy s vedoucím partnerem projektu Technickou univerzitou ve Vídni (Technische Universitaet  Wien, Karlsplatz 13,1040 Wien)

 

66/03/2014

Smlouva o dílo s dodavatelem - Dodatek č. 2 uzavřené dne 24. 3. 2014 na akci „Obnova parku Jiráskovy sady“

RM schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo s dodavatelem uzavřené dne 24. 3. 2014 mezi smluvními stranami Městem Litoměřice a Gabriel s.r.o. (vedoucí účastník sdružení), se sídlem: Terezín, České Kopisty 208, Litoměřice, IČ: 25419455, DIČ: CZ25419455, Gardenline s.r.o. (účastník sdružení), se sídlem: Litoměřice, Šeříková 405/13, IČ: 27263827, DIČ: CZ27263827 společně jako „Sdružení LTM Jiráskovy sady (viz příloha orig. zápisu).

 

67/03/2014

Schválení výjimky z  příkazu starosty a tajemníka č. 4/2013 „Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“ na akci „Nákup 3 ks podzemních  kontejnerů pro instalaci v ulici Pražská v roce 2015“

RM  schvaluje  výjimku z příkazu starosty a tajemníka č. 4/2013 „Zadávání veřejných zakázek  malého rozsahu“ na akci “ Nákup 3 ks podzemních kontejnerů pro instalaci v ulici Pražská v roce 2015“.  Dodavatel kontejnerů MEVA a.s. Roudnice.

 

68/03/2014

Schválení vnitřního platového předpisu – PO CŠJ

RM schvaluje znění Vnitřního platového předpisu PO Centrální školní jídelna Litoměřice, IČ: 46768793 s účinností od 1.11.2014  (viz příloha orig. zápisu).

 

69/03/2014

Schválení vnitřního platového předpisu -  Základní školy Litoměřice, Ladova 5

RM schvaluje znění Vnitřního platového předpisu PO Základní škola Litoměřice, Ladova 5, IČ: 46773380 s účinností od 1.11.2014  (viz příloha orig. zápisu).

 

70/03/2014

Dodatek č. 5 k „Dohodě o zřízení kontaktního místa Obecního živnostenského úřadu Litoměřice ve Štětí,“ uzavřené dne 19.12.2002 ve znění jejich Dodatků č. 1 až 4.

RM schvaluje Dodatek č. 5 k „Dohodě o zřízení kontaktního místa Obecního živnostenského úřadu Litoměřice ve Štětí,“ uzavřené dne 19.12.2002 ve znění jejich Dodatků č. 1 až 4 (viz příloha orig.zápisu).

 

71/03/2014

Informace z veřejnosprávní kontroly provedené u příspěvkové organizace Mateřská škola Litoměřice, příspěvková organizace, Masarykova 30, Litoměřice

RM bere na vědomí informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly u příspěvkové organizace Mateřská škola Litoměřice, příspěvková organizace, Masarykova 30, 412 01 Litoměřice, IČO: 727 44 081 (viz příloha orig. zápisu).

 

72/03/2014

Informace z veřejnosprávní kontroly provedené u příspěvkové organizace Základní umělecká škola Litoměřice, Masarykova 46, Litoměřice

RM bere na vědomí informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly u příspěvkové organizace Základní umělecká škola Litoměřice, Masarykova 46, Litoměřice, PSČ 412 01, IČO: 46773410 (viz příloha orig. zápisu).

 

73/03/2014
Jmenování předsedů, členů a sekretářů komisí při RM na volební období 2014-2018

RM jmenuje předsedy, členy a sekretáře komisí při RM na volební období 2014-2018 (viz příloha orig.zápisu).

 

74/03/2014

Termíny RM a ZM na 1.pololetí 2015

RM schvaluje termíny jednání Rady města Litoměřic a Zastupitelstva města Litoměřic na 1. pololetí roku 2015:

RM:

15.1., 5.2., 19.2., 12.3., 26.3., 16.4., 30.4., 14.5., 28.5., 11.6.

ZM:

29.1., 9.4., 25.6.

 

75/03/2014

Program jednání ZM 11.12.2014

RM schvaluje program  jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 11.12.2014 v kongresovém sále Hradu v Litoměřicích se sídlem Tyršovo nám. 68.

PROGRAM:

I.          Zahájení, jmenování a volba návrh. komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu

II.         Doplnění / stažení bodu programu

III.         Hlasování o programu

IV.        Body jednání:

 1. Dodatečné složení slibu zastupitele Mgr. Dycky
 2. Námitky proti zápisu z ustavujícího zastupitelstva města konaného dne 4.11.2014
 3. Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze 3.12.2014
 4. Návrh rozpočtu města Litoměřice na rok 2015                         
 5. Prominutí poplatků a úroků z prodlení
 6. Schválení soudních přísedících                                               
 7. Podání přihlášky na MPSV - Obec přátelská rodině 2014
 8. Akční plán rozvoje rodinné politiky města Litoměřice na rok 2015
 9. Koncesní smlouva v konsolidovaném znění (Domov pro seniory na Dómském pahorku)
 10. Podání žádosti o dotaci z programu Podpora terénní práce pro rok 2015 včetně schválení spoluúčasti města na této dotaci ve výši 183.304,-Kč
 11. Kompetence starosty, místostarostů a dalších neuvolněných zastupitelů ve volebním období 2014-2018                                                               

Majetkové záležitosti:

Záměry:

 1. Prodej pozemku parc.č. 4362/7 o výměře 958 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice
 2. Prodej pozemků parc.č. 4528/7 o výměře 551 m2 a 5482 o výměře 84 m2 v k.ú. Litoměřice
 3. Nákup části pozemku parc.č. 2721 o výměře cca 222 m2 v k.ú. Litoměřice
 4. Prodej části pozemku parc.č. 290 o výměře cca 60 m2 (ost.plocha) v k.ú. Litoměřice

Prodeje:

 1. Prodej pozemku parc.č. 4362/4 o výměře 921 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice
 2. Přijetí daru ½ podílu pozemku parc.č. 1345/12 (orná) o celkové výměře 367m2 v k.ú. Pokratice
 3. Přijetí daru  pozemku parc.č. 1345/300 o výměře 58 m2 v k.ú. Pokratice
 4. Přijetí daru  pozemku parc.č. 1345/299 o výměře 5 m2 v k.ú. Pokratice
 5. Prodej bytových jednotek (BJ) č. 416/44 v ul. A. Muchy 416/19 v k.ú. Pokratice, BJ č. 1475/27 v ul. Stránského 1754/29 a BJ č. 788/2 v ul. Křížová 788/13 v k.ú. Litoměřice dle schválených Zásad prodeje obytných domů, jednotek a nebyt. prostor z majetku Města
 6. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 2188/7, 2188/11, 2191/1 a 2212/2 v k.ú. Litoměřice
 7. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 3209/9 a 3258/11 v k.ú. Litoměřice
 8. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 2469/51 v k.ú. Litoměřice
 9. Zřízení věcného břemene – služebnosti  umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 5222/1 v k.ú. Litoměřice
 10. Zřízení věcného břemene – služebnosti  umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 4025/2 a 4025/75 v k.ú. Litoměřice
 11. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav plynárenského zařízení k části pozemků parc.č. 3847/2, 3847/3, 3847/4, 4116/8 a 4116/21 v k.ú. Litoměřice
 12. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění, provozování, údržby a oprav  telekomunikačního zařízení k části pozemků parc.č. 3910/9, 4006/93 a 4006/99 v k.ú. Litoměřice
 13. Přijetí daru zpevněného živičného povrchu na částech pozemků parc.č. 4768/32 a 4795/2 (ost. plocha) v k.ú. Litoměřice

 

V.         Informace

VI.        Interpelace

VII.       Diskuze

VIII.      Závěr

 

76/03/2014

Schválení záboru veřejného prostranství – Centrum cestovního ruchu – Adventní jarmark

RM schvaluje bezúplatný zábor veřejného prostranství – části Tyršova náměstí v Litoměřicích pro Centrum cestovního ruchu Litoměřice, p.o., Tyršovo nám. 68, Litoměřice za účelem vyblokování 15ti parkovacích míst dne 29.11.2014.

 

77/03/2014

Schválení uzavření smlouvy se společností Autobusy Kavka, a.s.

RM schvaluje uzavření Smlouvy o užívání autobusového nádraží mezi Městem Litoměřice a společností Autobusy KAVKA, a.s., IČ: 27289974, Báňská 287, Most, na dobu určitou 6 měsíců, s možností jejího prodloužení na dobu neurčitou (viz příloha orig.zápisu).

 

78/03/2014

Zveřejnění adresného záměru pronájmu prostoru sloužícího k podnikání - garáže stav. parc. č. 4008/125 – číslo objektu 099 v areálu Kasáren Dukelských hrdinů za účelem parkování výletního vláčku

RM schvaluje zveřejnění adresného záměru pronájmu prostoru sloužícího k podnikání stav. parc. č. 4008/125 – číslo objektu č. 099 v Kasárnách Dukelských hrdinů v Litoměřicích za účelem parkování výletního vláčku od data 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 s možností prodloužení.

 

79/03/2014

Schválení uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky: „Rekonstrukce dětského dopravního hřiště v Litoměřicích“, část veřejné zakázky č. 1 „Výstavba nového objektu zázemí DDH“, uzavřené mezi RENTCENTRUM, spol. s r.o., se sídlem: Praha 3, Vinohradská 1210/60, PSČ 130 00, IČ: 48028231 a Městem Litoměřice

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky: „Rekonstrukce dětského dopravního hřiště v Litoměřicích“, část veřejné zakázky č. 1 „Výstavba nového objektu zázemí DDH“, uzavřené mezi RENTCENTRUM, spol. s r.o., se sídlem: Praha 3, Vinohradská 1210/60, PSČ 130 00, IČ: 48028231 a Městem Litoměřice (Dodatek č. 3 přílohou orig. zápisu).

 

80/03/2014

Jmenování zástupců Města Litoměřice do orgánů o.p.s, Destinační agentura České středohohoří

RM jmenuje členy orgánů o.p.s. Destinační agentura České středohoří za Město Litoměřice na další tříleté funkční období od 13.12.2014

do dozorčí rady:

PhDr. Filip Hrbek, bytem Litoměřice

do správní rady:

RNDr. Alexandr Vondra, bytem Praha 10 - Vinohrady

 a Lukas Wünsch, bytem Litoměřice

 

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta města

 

Mgr. Karel Krejza

1.místostarosta města

 

Zapsala: Jana Váchová

Za správnost odpovídá: Ing. Karel Chovanec


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu