RADA MĚSTA

usnesení rady města

03. výpis usnesení Rady města Litoměřic - 24.1.2022

USNESENÍ

V Ý P I S

ze 3. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 24. 1. 2022

od 13:00 hodin v kanceláři starosty města

 

 

usnesení č. 28/3/2022

Příkaz starosty města a tajemníka MěÚ č. 2/2022 – Zadávání veřejných zakázek

RM schvaluje Příkaz starosty města a tajemníka MěÚ č. 2/2022 - Zadávání veřejných zakázek s účinností od 25. 1. 2022

 

usnesení č. 29/3/2022

Směrnice Rady města č. 1/2022 – Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi zřízenými městem Litoměřice

Rada města schvaluje Směrnici Rady města č. 1/2022 – Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi zřízenými městem Litoměřice s účinností od 25. 1. 2022

 

usnesení č. 30/3/2022

Žádost o poskytnutí dotace - Severočeská filharmonie Teplice

RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 5.000 Kč Severočeské filharmonii Teplice, se sídlem Mírové náměstí 2950, 415 01 Teplice, IČO: 00083283 na uskutečnění projektu "Koncert v rámci 57. ročníku Hudebního festivalu Ludwiga van Beethovena 2022" a zároveň schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 31/3/2022

Užití prostor konferenčního sálu Hradu Litoměřice - akce Města Litoměřice

RM ukládá

a) PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO:44557141 technicko-organizační zajištění akce včetně potřebné techniky za účelem konání veřejného projednání projektu "Revitalizace Pokratického rybníka", dne 16. února 2022 od 17.00 do 20.00 hodin,

b) PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO:44557141 technicko-organizační zajištění akce včetně potřebné techniky za účelem konání slavnostního večera "Srdcař Litoměřic 2022", který se bude konat dne 23. listopadu 2022 od 18.00 do 22.00 hodin.

 

usnesení č. 32/3/2022

Aktualizace vnitřního platového předpisu - PO Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích

RM schvaluje aktualizované znění Vnitřního platového předpisu PO Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích, Mírové náměstí 153/26, 412 01 Litoměřice, IČO: 00360627, a to s účinností od 1. 1. 2022 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 33/3/2022

Ceník pronájmu prostor pro rok 2022 - MKZ v Litoměřicích

RM schvaluje PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, se sídlem Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 44557141 aktualizované ceníky pronájmu prostor Kulturního a konferenčního centra, Divadla K. H. Máchy a Kina Máj na rok 2022 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 34/3/2022

Vnitropodnikové směrnice - PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích

a) RM schvaluje aktualizované znění Organizačního řádu, Pracovního řádu a Vnitřního platového předpisu PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, se sídlem Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO:44557141, s účinností od 1. 1. 2022 (viz přílohy orig. zápisu),

b) RM bere na vědomí jmenování paní Marty Horčičkové, RČ: xxxxxxxxxxx, bytem Velké Žernoseky xxx, 412 01 Litoměřice do funkce zástupkyně ředitele příspěvkové organizace od 1. 1. 2022 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 35/3/2022

Příděl seniorského bytu č. 3 v ul. Kosmonautů 2021/16, Litoměřice

RM schvaluje přidělení seniorského bytu č. 3 v ul. Kosmonautů 2021/16, Litoměřice paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a zároveň schvaluje uzavření darovací smlouvy ve výši 35 tis. Kč s žadatelkou. Dar je žadatelka povinna zaplatit před nástupem do seniorského bytu. Nájemní smlouva bude s žadatelkou uzavřena na dobu určitou, a to na dva roky.

 

usnesení č. 36/3/2022

Příděl podporovaného pečovatelského bytu č. 4 v ul. Kosmonautů 2261, Litoměřice

RM schvaluje přidělení podporovaného pečovatelského bytu č. 4 v ul. Kosmonautů 2261, Litoměřice panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Nájemní smlouva bude s žadatelem uzavřena na dobu neurčitou.

 

usnesení č. 37/3/2022

Schválení smlouvy o monitorování výskytu a odchytu, ustájení a zajišťování veterinární péče pro toulavá zvířata odchycená na území města Litoměřice

RM schvaluje uzavření smlouvy o monitorování výskytu a odchytu, ustájení a zajišťování veterinární péče pro toulavá zvířata odchycená na území města Litoměřice se společností

Česká společnost přátel zvířat, z.s., Řepnice 30, 412 01 Litoměřice, IČO: 49280091 (smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 38/3/2022

Schválení Dodatku č. 16 se společností INEX Česká republika s.r.o., který upravuje fakturační cenu za prováděné úklidové práce

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 16 se společností INEX Česká republika s.r.o. (IČO: 61328987), který upravuje fakturační cenu za prováděné úklidové práce v budovách Městského úřadu Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 39/3/2022

Adresný záměr pronájmu části pozemku parc. č. 3408/106 v k.ú. Litoměřice

RM schvaluje adresný záměr pronájmu části pozemku parc. č. 3408/106, ostatní plocha o výměře cca 1800 m2 společnosti PEDASTA dopravní stavby, s.r.o., 8.května 19/5, 410 02 Lovosice, IČO: 01717243 za účelem zřízení deponie pro návoz kolejnic a pražců pro chystanou revitalizaci tratě Lovosice – Česká Lípa, na dobu určitou od 01.03.2022 do 31.07.2022.

 

usnesení č. 40/3/2022

Adresný záměr vypůjčení částí pozemků parc. č. 2563/156 a parc. č. 2563/21 oba v k.ú. Litoměřice

RM schvaluje adresný záměr vypůjčení částí pozemků parc. č. 2563/156, ostatní plocha o výměře cca 20 m2 a parc. č. 2563/021, ostatní plocha o výměře cca 450 m2 oba v k.ú. Litoměřice společnosti SWIETELSKY Rail CZ s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice, IČO: 28332202 za účelem přístupu k železničnímu tělesu při realizaci stavby pro Správu železnic s názvem Žalhostice – Litoměřice horní nádraží na dobu určitou od 01.03.2022 do 15.06.2022.

 

usnesení č. 41/3/2022

Záměr pachtu pozemku parc. č. 155 v k.ú. Pokratice

RM schvaluje záměr propachtování pozemku parc. č. 155, zahrada o výměře 1346 m2 v k.ú. Pokratice, k účelu užívání zahrady, na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou.

 

usnesení č. 42/3/2022

Prodej dosloužilého ojetého služebního motorového vozidla „LADA NIVA“

RM schvaluje prodej dosloužilého ojetého služebního vozidla LADA NIVA kupujícímu panu Mxxxxxxxx Mxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Libochovany za dohodnutou kupní cenu ve výši 5.000 Kč včetně DPH (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 43/3/2022

Schválení Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo se zhotovitelem Mykolou Romanyshynem, Revoluční 1840/17, 412 01 Litoměřice, IČO: 25493329. Předmětem je ujednání smluvních stran o zhotovení díla v pěstební činnosti (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 44/3/2022

Směna městského bytu č. 6 v Lidické ulici 150/2, Litoměřice za byt č. 5 v Dlouhé ulici 175/9, Litoměřice

RM schvaluje Mxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx., nar. xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxx, Litoměřice, směnu stávajícího bytu za byt č. 5 v ul. Dlouhá 175/9 v Litoměřicích. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení.

 

usnesení č. 45/3/2022

Směna městského bytu č. 4 v ulici Dlouhá 194/47, Litoměřice za byt č. 5 v ulici Dlouhá 194/47, Litoměřice

RM schvaluje panu Jxxxxxxxxxxxxxxx., nar. xxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxx, Litoměřice, směnu stávajícího bytu za byt č. 5 v ul. Dlouhá 194/47 v Litoměřicích. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení.

 

usnesení č. 46/3/2022

Umístění veřejné elektrizační distribuční sítě na části pozemku parc.č. 2672/1 v k.ú. Litoměřice (713)

RM schvaluje pro realizaci stavby veřejné elektrizační distribuční sítě „„LT-Litoměřice, ppč. 2685/1 smyčka kNN,IV-12-4021597“ uzavření Smlouvy o podmínkách umístění stavby a smlouvy budoucí o zřízení služebnosti s budoucím oprávněným spol. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČO: 24729035, za jednorázovou úhradu zjištěnou podle zák.č. 151/1997 Sb. v platném znění a prováděcí vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 441/2013 Sb. v platném znění (vyhláška č. 488/2020 Sb.) ve výši 2.000 Kč + 21% DPH, za věcné břemeno k tíži pozemku parc.č. 2672/1 v k.ú. Litoměřice. Náklady spojené s geometrickým plánem a správním poplatkem za vklad práva do KN bude hradit budoucí oprávněný.

 

usnesení č. 47/3/2022

Aktualizace nájemní smlouvy na pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 5251/33 v k.ú. Litoměřice v areálu kasáren Pod Radobýlem v Litoměřicích

a) RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 nájemní smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání, který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 5251/33 v k.ú. Litoměřice v areálu kasáren Pod Radobýlem v Litoměřicích, se společností Fisma mont s.r.o., se sídlem Sokolská 291/33, Pokratice,412 01 Litoměřice, IČO: 07224648. Dodatkem č. 2 se upravuje výměra pronajatého prostoru na 191 m2 s účinností od 01.04.2022 (viz příloha orig. zápisu).

a

b) RM schvaluje nájemci společnosti Fisma mont s.r.o., z důvodu nutnosti provedení opravy prostoru sloužícího podnikání v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 5251/33 v k.ú. Litoměřice v areálu kasáren Pod Radobýlem v Litoměřicích, kterou nájemce provede na vlastní náklady, slevu na ročním nájemném v celkové výši 17.856 Kč na období od 01.04.2022 do 31.03.2023.

 

usnesení č. 48/3/2022

Aktualizace nájemní smlouvy na pronájem prostoru v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 5251/31 v k.ú. Litoměřice v areálu kasáren Pod Radobýlem v Litoměřicích

a) RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 nájemní smlouvy o nájmu prostoru, který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 5251/31 v k.ú. Litoměřice v areálu kasáren Pod Radobýlem v Litoměřicích, s panem Ing. Txxxxxx Dxxxxxxxx, nar xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxx Předměstí, 412 01 Litoměřice. Dodatkem č. 3 se upravuje výměra pronajatého prostoru na 191 m2 s účinností od 01.04.2022 (viz příloha orig. zápisu).

a

b) RM schvaluje nájemci Ing. Txxxxx Dxxxxxxxxx z důvodu nutnosti provedení opravy prostoru v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 5251/31 v k.ú. Litoměřice v areálu kasáren Pod Radobýlem v Litoměřicích, kterou nájemce provede na vlastní náklady, slevu na ročním nájemném v celkové výši 17.856 Kč na období od 01.04.2022 do 31.03.2023.

 

usnesení č. 49/3/2022

Výběr zprostředkovatele nákupu energií, schválení vzorové smlouvy o společném postupu zadavatelů nákupu energií a schválení plné moci pro přístup do aplikace PARC (PXE)

Rada města schvaluje

a) uzavření Dodatku č. 1 účastnické smlouvy se společností POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. (dále jen PXE) se sídlem Rybná 14, 110 05 Praha 1, pro zprostředkování nákupu elektrické energie a zemního plynu pro město Litoměřice a jeho příspěvkové organizace pro dodávkové období 1.1.2023 – 31.12.2024,

b) vzor smlouvy o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání nákupu elektrické energie a zemního plynu pro dodávkové období 1.1.2023 – 31.12.2024 a o zmocnění centrálního zadavatele,

c) plnou moc pro aplikaci PARC (PXE) pro energetického manažera města a tajemníka úřadu.

 

usnesení č. 50/3/2022

Umístění veřejné elektrizační distribuční sítě na části pozemku parc.č. 580/1 v k.ú. Litoměřice (714)

RM schvaluje pro realizaci stavby veřejné elektrizační distribuční sítě „IV-12-4021724 - LT-Litoměřice, ppč. 610/1 smyčka kNN“ uzavření Smlouvy o podmínkách umístění stavby a smlouvy budoucí o zřízení služebnosti s budoucím oprávněným spol. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČO: 24729035, za jednorázovou úhradu zjištěnou podle zák.č. 151/1997 Sb. v platném znění a prováděcí vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 441/2013 Sb. v platném znění (vyhláška č. 488/2020 Sb.) ve výši 2.000 Kč + 21% DPH, za věcné břemeno k tíži pozemku parc.č. 580/1 v k.ú. Litoměřice. Náklady spojené s geometrickým plánem a správním poplatkem za vklad práva do KN bude hradit budoucí oprávněný.

 

usnesení č. 51/3/2022

Akční plán zlepšování Zdravého města Litoměřice - vyhodnocení roku 2021, plán pro rok 2022

RM schvaluje

a) vyhodnocení Akčního plánu Zdravého města Litoměřice za rok 2021 (viz příloha orig. zápisu)

b) Akční plán Zdravého města Litoměřice na rok 2022(viz příloha orig. zápisu)

 

usnesení č. 52/3/2022

Roční zpráva orgánu veřejné správy za rok 2021

RM schvaluje Zprávu o výsledcích finančních kontrol za rok 2021 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 53/3/2022

Příkaz starosty města a tajemníka MěÚ č. 3/2022

RM schvaluje Příkaz starosty a tajemníka č. 3/2022 - Vnitřní oznamovací systém o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (návrh viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 54/3/2022

Změna příkazu Vnitřní předpis č. 1/2019 – přílohy č. 1, Výše stravného při pracovních cestách

RM schvaluje změnový Příkaz č. 1/2022, kterým se mění Příkaz č. 1/2019 – Vnitřní předpis, který stanoví platové a ostatní pracovněprávní nároky zaměstnanců. Navržená změna se týká přílohy č.1 – Výše stravného při pracovních cestách, návrh viz příloha.

   

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta města

 

Mgr. Karel Krejza

1.místostarosta města

Vyhotoveno dne: 25. 1. 2022

   


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Pá: 9-17 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2023 Město Litoměřice
Mobilní menu