Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

03. výpis usnesení Rady města Litoměřic - 11.2.2010

USNESENÍ

výpis

ze 3. jednání Rady města Litoměřic konané dne 11.2.2010

od 10:00 hod. v kanceláři starosty města

Přítomno 8 členů RM.

Rada města Litoměřic po projednání:

I.          schvaluje:

1.         uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě uzavřené mezi Městem Litoměřice a firmou DAPS, s.r.o., Na Kocandě 18, Litoměřice na akci „Litoměřice – inženýrské sítě – Miřejovická stráň – výstavba komunikace Kaštanová – Ořechová“ (viz příloha orig. zápisu).           

2.         uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě uzavřené mezi Městem Litoměřice a firmou IngPro Litoměřice, s.r.o. K. Trochty 521/14, Litoměřice na akci „Svatostánek českého vinařství, Litoměřice – činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi“ (viz příloha orig. zápisu).

3.         uzavření dodatku ke smlouvě uzavřené mezi Městem Litoměřice a firmou  ENERGIE Holding a.s., Chrudimská 2526/2a, Praha 3 na akci „Dodávka tepelné energie – zimní stadion, Litoměřice“ (viz příloha orig. zápisu).      

4.         uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě uzavřené mezi Městem Litoměřice a firmou Varia, s.r.o., inženýrská činnost – provádění staveb, Masarykova 1607/132, Ústí n. L. na akci „Svatostánek českého vinařství Litoměřice“ (viz příloha orig. zápisu).    

5.         poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtové rezervy  ve výši 5.000,- Kč Severočeské filharmonii Teplice  na pořádání Hudebního festivalu Ludwiga van Beethovena v roce 2010.

6.         poskytnutí nefinančního příspěvku Nadačnímu fondu GAUDEAMUS při Gymnáziu Cheb na pořádání 19. ročníku dějepisné soutěže studentů gymnázií v České republice v roce 2010.

7.         příspěvek na náklady pro obce za dojíždějící děti do MŠ Litoměřice:

a)       předškolní děti a děti rodičů pobírajících sociální příplatek ve výši 961,- Kč

b)       ostatní děti ve výši  611,- Kč

8.         stanovení částky za úhradu nákladů dětí dojíždějících do základních škol v Litoměřicích z okolních obcí v roce 2010 ve výši 7.000,- Kč.

9.         uzavření dohody o splátkách dluhu s Janem Kacarem, Litoměřice, na částku 14.000,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 1.000,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem únor 2010, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

10.       uzavření dohody o splátkách dluhu s Evou Korovou, Litoměřice, na částku 9.424,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 1.000,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem únor 2010, se splatností  k poslednímu dni každého měsíce.   

           

11.       uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 18, Revoluční čp.1831/7, Litoměřice na dobu určitou do 31.12.2010 se současným nájemníkem.

12.       dodatek č.6 ke smlouvě o zajištění dopravní obslužnosti MHD v Litoměřicích pro rok 2010 s DPÚK a.s., Lumiérů 181, Praha 5.

13.       uzavření smlouvy s ing. Tomášem Jirmusem, Litoměřice na údržbu jižní části Mostné hory.

14.      

a)       na základě vydraženého nájemného ve výši 85,00 Kč/m2/měsíc obálkovou metodou přidělení bytu číslo 4, Mírové náměstí 21/13, o velikosti 1+1 a rozměrech 47,57 m2 pro pana Petra Kumpána ve výši 85,00 Kč/m2/měsíc na dobu určitou jednoho roku.

b)       na základě vydraženého nájemného ve výši 75,62 Kč/m2/měsíc obálkovou metodou přidělení bytu číslo 4, Sovova 53/4, o velikosti 2+1 a rozměrech 54,55 m2 pro paní Alici Vaňkovou ve výši 75,62 Kč/m2/měsíc na dobu určitou jednoho roku.

RM schvaluje, že výše nájemného 85,00 Kč a 75,62 Kč za jeden metr čtvereční podlahové plochy bytu na jeden měsíc je neměnná do té doby, než bude případně Vyhláškou Města Litoměřice nebo jiným právním předpisem stanoveno pro Město Litoměřice nájemné v částce přesahující právě částku 85,00 Kč a 75,62 Kč. Zvýšené nájemné je možno v takovém případě předepsat se splatností od prvního kalendářního měsíce následujícího po dni, ve kterém nabude účinnosti tento nový právní předpis.

15.       složení výběrové komise a seznam oslovených firem na akci „Ubytovna Želetice – rekonstrukce 3. NP“ (viz příloha orig.zápisu) a zároveň souhlasí s čerpáním finančních prostředků z účtu BH 903 – fond hospodářské činnosti.

16.       uzavření kupní smlouvy s firmou HELIA PRO s.r.o., Čechova 1, Litoměřice, o dodávce tepelné energie na objekt školy Sovova 480/2 (viz příloha orig.zápisu).

17.       uzavření smlouvy o dílo s firmou Živnůstka a spol., Masarykova 551/20, Litoměřice na akci „Rekonstrukce 1 ks bubnového výtahu v domě DPS Švermova“ (viz příloha orig.zápisu).

18.       výměnu bytu mezi nájemníky bytu č. 21, Revoluční 1834/8, Litoměřice a bytu č. 16, Revoluční 1831/7, Litoměřice.

19.       prominutí úhrady úroků z prodlení  v celkové výši 2.703,- Kč, René Militkému, Litoměřice.

20.       záměr ukončení nájemní smlouvy uzavřené dne 1.8..1999 (pozemky p.č. 2676/1, 2676/2, 2676/3, 2676/4, 2676/5, 2677, 2676/34, 2676/36 v k.ú. Litoměřice) s Českou republikou, Ministerstvem obrany, zastoupené VUSS Litoměřice, Na Valech 76, Litoměřice.

21.       vnitroorganizační směrnice PO TSM Litoměřice (viz příloha orig.zápisu).

22.       předloženou zadávací dokumentaci a složení výběrové komise na akci „Svatostánek českého vinařství – interiérové vybavení“ (viz příloha orig.zápisu).

23.       uzavření Smlouvy o partnerství a spolupráci s Fakultou životního prostředí Univerzity J.E.Purkyně v Ústí nad Labem (návrh smlouvy viz příloha orig.zápisu).

II.         neschvaluje:

1.         poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtové rezervy firmě Keen On Production, s.r.o. Ostrava na pořádání koncertu Věry Špinarové v Domě kultury v Litoměřicích dne 24. března 2010.

III.        jmenuje:

1.         novou členku zdravotní a sociální komise pí Mgr. Štěrbovou Marcelu (ČSSD) s účinností od 1.3.2010.

2.         člena komise v rámci výběrového řízení na vypracování  „Studie proveditelnosti TC ORP – technologické centrum“ Pavla Dokoupila na místo dosavadního člena Miroslava Rajmona.

IV.        revokuje:

1.         své usnesení č. I./14 z 20.8.2009 týkající se jmenování členů komise v rámci výběrového řízení na vypracování „Studie proveditelnosti TC ORP – technologické centrum“.

V.         bere na vědomí:

1.         informace o prominutí místního poplatku za likvidaci komunálního odpadu za IV. čtvrtletí roku 2009 (viz příloha orig. zápisu).

2.         rezignaci MUDr.Štěrby Ondřeje (ČSSD) na funkci člena zdravotní a sociální komise.

VI.        potvrzuje:

1.         vítězného uchazeče veřejné zakázky „Digitalizace kina Máj v Litoměřicích dle standardu DCI “ firmu AV Media a.s., Pražská 63, 102 00 Praha 10. 

VII.       souhlasí:

1.         s uzavřením smlouvy o dílo s firmou AV Media a.s., Pražská 63, 102 00 Praha 10, na akci „Digitalizace kina Máj v Litoměřicích dle standardu DCI “. 

Jiří Landa                                                                                                        Mgr. Ladislav Chlupáč

místostarosta města                                                                                        starosta města

Zapsala: Eva Lieberová

Za správnost odp.: Mgr. Petr Panaš


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po,St,Pá: 9-17 hod.
Út,Čt: 9-16 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu