Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

02. výpis usnesení z jednání RM 17.1. 2006

USNESENÍ

výpis

z 2. jednání RM Litoměřic konaného

dne 17.1. 2006 od 12:15 hod. v kanceláři starosty města Litoměřic

Přítomno 8 členů Rady města Litoměřic

Rada města Litoměřice po projednání:

I.            schvaluje:

1.                     své příspěvkové organizaci Městské nemocnici v Litoměřicích působnost k rozhodování o uzavírání nájemních smluv k těmto bytovým jednotkám:

-          byt. č. 8, Mírové náměstí 43/21, Litoměřice

-          byt. č. 10, Mírové náměstí 43/21, Litoměřice

-          byt č. 22 ul. Stavbařů 2002/2,  Litoměřice – s omezením do doby prodeje, nejpozději však  do 31.12.2006

Nájemní smlouvy budou uzavírány jménem Města Litoměřice a s platbou nájemného na jeho účet, v zastoupení příspěvkové organizace, podepisovány budou statutárním orgánem PO a bude se jednat o standardní smlouvy, jaké uzavírá Město Litoměřice. V případě odchylných ustanovení nájemní smlouvy, nebo jejího uzavření na dobu neurčitou, je potřeba schválení Rady Města Litoměřic.

2.                     uzavření nájemní smlouvy s Městskou nemocnicí v Litoměřicích na nájem NP v objektu v ul. Topolčianská čp. 447/1 v Litoměřicích za symbolické nájemné 1,- Kč/rok s  výpovědní lhůtou 6 měsíců.

3.         postup pro získání zpřesňujících údajů počtu parkovacích míst vyhrazených pro invalidní občany (viz příloha orig. zápisu).

4.         přidělení bytu č. 9 v DPS Kosmonautů 16, Litoměřice pani Kovaříkové Květoslavě, trvale bytem v Litoměřicích a smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku na sociální účely. Byt přidělen s podmínkou zaplacení finančního příspěvku ve výši 30 tis.Kč na sociální účely před nástupem do DPS. Nájemní smlouvu uzavřít na dobu neurčitou.

5.         výměnu mezi nájemci bytu č. 21 Revoluční 1834/8, Litoměřice, o velikosti  2+1, a bytu č. 31, Revoluční 1834/8, Litoměřice o velikosti 2+0.

 

6.         text předloženého dopisu soukromé základní školy Lingua Universal s.r.o., Sovova 2, Litoměřice, protože RM považuje tuto školu za důležitou součást základního školství ve městě Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

7.         zábor veřejného prostranství – pozemek u dolního nádraží před Rybářskou baštou v Litoměřicích pro Autocentrum – Háša, s.r.o., Bohušovice n/O za účelem vystavení 1 vozu  Hyundai do 31.12. 2006.

8.         zábor veřejného prostranství – Mírového náměstí a Dlouhé ulice v Litoměřicích pro firmu Autocentrum – Háša, s.r.o., Bohušovice n/O za účelem vystavení 2 vozů Hyundai po dobu 1 měsíce.

9.         prodej bytů Družstevní 37/18, byt č. 32, Seifertova 1879/10, byt č. 32 a Nezvalova 1821/23, byt č. 3 obálkovou metodou za nejvyšší nabídnutou kupní cenu s tím, že prodej bude umožněn pouze fyzickým osobám.

Komise: L. Šinfeltová, I. Stejskalová, zástupce RM – ing. Ivan Palán. Otevírání obálek proběhne  8.2. 2006 v 15.00 hod. v zasedací místnosti MÚ na Mírovém nám. 15/7.

10.            předložený návrh smlouvy o spolupráci při tvorbě pořadů a vysílání kabelové televize s firmou Provizi s.r.o. Litoměřice (smlouva viz.příl. orig. zápisu).

11.       použití znaku Města Litoměřice na pohlednici s litoměřickými motivy pro žadatele Františka Kopeckého s tím, že 50 ks pohlednic bude bezplatně darováno Městu Litoměřice.

12.       dle Čl. V odst. 1) smlouvy o podnájmu nemovitosti mezi p. Berkou a spol. Výstavy s r.o. pronájem pozemku p.č. 4030/3 o výměře 222 m2 v k.ú. Litoměřice za následujících podmínek: Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 roku s možností automatického prodloužení.

13.       nájemní smlouvu uzavřenou dle § 663 a násl. obč.zák.mezi  Městem Litoměřice a Základní školou speciální, Základní školou praktická a Praktická škola Litoměřice, Šaldova 6 příspěvková organizace (viz příloha orig. zápisu).

14.       cenu pronájmu sálu Domu kultury v Litoměřicích pro Městskou nemocnici Litoměřice dle I. kategorie platného ceníku pro akci dne 24.2.2006. Nad akcí přebírá záštitu starosta města.

15.       návrh smlouvy na posouzení územního plánu VÚC Ústeckého kraje z hlediska vymezení regionální a nadregionální úrovně ÚSES ve správním obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností Litoměřice.

16.       uzavření veřejnoprávní smlouvy Města Litoměřice na úseku projednávání přestupků s obcemi Ploskovice, Třebušín a Kamýk.

17.       program ZM Litoměřice, které se bude konat dne 26.1.2006.

I.   Zahájení, jmenování a volba návrh. komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu

     Kontrola plnění úkolů z minul. ZM

II.  Doplnění/ stažení bodu programu

III. Hlasování o programu

IV. Body jednání    

1.             Obecně závazná vyhláška upravující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství

2.         Obecně závazná vyhláška kterou se mění vyhláška č.1/2003 o Městské policii v Litoměřicích

3.         Obecně závazná vyhláška o podrobnostech stejnokroje strážníků Městské policie v Litoměřicích

4.         Obecně závazná vyhláška kterou se doplňuje vyhláška č.3/2004 O místním poplatku za komunální odpad

5.              Rozpočtová opatření (vozidlo pro odbor SVaZ)

6.              Převod majetku zubního střediska v ul. Č.Armády

Majetkové záležitosti:

Záměry :

7.            Prodej poz. p.č. 226/2 k.ú. Pokratice

8            Prodej poz. p.č. 418 k.ú. Litoměřice

9.         Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na část poz. p.č. 1009 k.ú. Litoměřice

Prodeje:

10.            Směna poz. p.č. 3074/4 (město) za p.č. 2229/8 (M.Sochr), k.ú. Litoměřice

11.            Darovací smlouva poz. p.č. 1345/ 36, k.ú. Pokratice

12.            Darovací smlouva pozemku p.č. 2355/44 k.ú. Litoměřice

13.            Doplnění usnesení 7. ZM z 15.9.2005 pod č. jedn. I/8

14.            Prodej poz. p.č. 4116/34 k.ú. Litoměřice

15.            Prodej poz. p.č. 4116/31 a p.č. 4112/9 k.ú. Litoměřice

16.            Prodej poz. p.č. 4116/29 a p.č. 4116/25 k.ú. Litoměřice

17.            Prodej poz. p.č. 4116/28 a p.č. 4116/26 k.ú. Litoměřice

18.            Prodej poz. p.č. 4116/24, p.č. 4137/4 a 4115/2 k.ú. Litoměřice

19.            Prodej poz. p.č. 4490/6 k.ú. Litoměřice

20.            Prodej poz. p.č. 4490/8 k.ú. Litoměřice

21.            Prodej poz. p.č. 4490/9 k.ú. Litoměřice

22.            Zřízení věcného břemene přípojky NN na pozemek PK 1168/1,  k.ú. Tlučeň

23.            Prodej bytů ul. El.Krásnohorské 2015/7,9, 2016/3,5 a Kosmonautů 2018/2,4,6

III. Informace

IV. Interpelace

V. Diskuze

VI. Závěr

II.            neschvaluje:

1.         uzavření nájmu k nebytovému prostoru o výměře 68m2 v 1 poschodí domu čp. 263/6 na Tyršově nám., Litoměřice s občanským sdružením Jana Ámose Komenského.

III.        ukládá:

1.         řediteli CŠJ v Litoměřicích přepracovat plán investic na období 2006-2007, doložit ho finanční analýzou a dopracovat koncepci činnosti PO CŠJ nejpozději do 16.2. 2006.

2.         oddělení obrany a krizového řízení a právnímu oddělení prověřit možnosti zrušení věcného břemene u krytu CO v objektu Pokratická čp. 1853 (Družba) na pozemku p.č.2354/12 v k.ú. Litoměřice.

IV.        bere na vědomí:

1.            stanovisko PO CŠJ Litoměřice k výsledkům interního auditu (viz příloha orig. zápisu).

2.            předloženou informaci o počtu akcí povolených odborem územního rozvoje v r. 2005 (viz příloha orig. zápisu).

3.            oznámení ODS o konání politického shromáždění na Mírovém náměstí v Litoměřicích od 1.4. do 30.11.2006.

V.             doporučuje:

1.         ZM převzetí od Městské nemocnice v Litoměřicích inventář drobného majetku a základních prostředků v budově v ul. Č.Armády 17 (seznam viz příloha orig. zápisu).

2.         ZM schválit rozpočtovou změnu v položce odboru SVaZ - ÚZ 1002/1000 z rezervy Města Litoměřice.

                       

           

Jiří Landa                                                                          Mgr. Ladislav Chlupáč

            1. místostarosta města                                                                    starosta města

Zapsala: Eva Lieberová


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu