Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

02. výpis usnesení z jednání Rady města Litoměřic - 31.1.2008

USNESENÍ

výpis

z 2. jednání Rady města Litoměřic

konaného dne 31.1 2008 od 10:00 hod. v kanceláři starosty města

Přítomno 7 členů Rady města Litoměřice.

Rada města Litoměřic po projednání:

I.          schvaluje:

1.         termín konání Litoměřického Vinobraní 2008 ve dnech 26. a 27.9.2008.

2.         zábor veřejného prostranství – část Mírového náměstí pro paní Blümlovou, Lahošť u Kapličky za účelem provozu dětského vláčku a umístění stánku s cukrovinkami od 11.2. do 14.2.2008.

3.         snížení poplatku za zábor veřejného prostranství Společenství vlastníků jednotek, Jungmannova 438, Litoměřice na částku 20.000,- Kč.

4.         uzavření smlouvy mezi Městem Litoměřice a firmou Petr Urban – projektová kancelář, Jana Zajíce 2772/1, Ústí nad Labem na akci „Litoměřice - IS Miřejovická stráň, lokalita Ořechová – Kaštanová, komunikace“ (smlouva viz příloha orig. zápisu).

5.         uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. 269 uzavřené dne 4.12.2006, týkající se rozšíření předmětů výpůjčky o pozemky p.č. 2653/10, 2653/12, 2662/17, 2663/7, 2655/6, 2663/8, 2645/8 o celkové výměře 11601 m2 k účelu zařízení stavenišť a dočasných stavebních záborů  manipulačních, montážních a skladových ploch pro stavbu mostu „D8 - II/247 Litoměřice – přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky – 1.část“, s  investorem stavební akce Ústeckým krajem, zastoupené hejtmanem Ing. Jiřím Šulcem na dobu určitou s ukončením do 30 dnů od nabytí právní moci kolaudačního souhlasu  ke stavbě (dodatek č. 1 viz příloha orig. zápisu).

6.         uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. 288 ze dne 26.10.2007, týkající se rozšíření předmětu výpůjčky p.č. 2663/1, ostatní plocha, neplodná půda v k.ú. Litoměřice, o výměru  7836 m2 k účelu využití manipulační, montážní a skladové plochy pro stavbu mostu „D8 - II/247 Litoměřice – přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky – 1. část“, se společností SMP CZ, a.s., Evropská 1692/37, Praha 6, na dobu určitou od 1.2.2008 do 31.12.2009 za podmínky zpevnění vypůjčené části. (dodatek č. 1 viz příloha orig. zápisu).

7.         přidělení bytu č. 14 v DPS Kosmonautů 2021/16 paní Olze Kubelkové, bytem Litoměřice a smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku na sociální účely. Byt přidělen s podmínkou zaplacení finančního příspěvku ve výši 30.000,- Kč na sociální účely před nástupem do DPS. Nájemní smlouvu vystavit na dobu neurčitou.

8.         prominutí poplatku z prodlení ve výši 50% tj. 4.769,50 Kč pro pana Luboše Tměje, bytem Litoměřice se splatností do 29.2.2008.

9.         uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 6 o velikosti 2+1 s příslušenstvím ve 2. podlaží domu č.p. 21/13 na Mírovém nám. v Litoměřicích pro pana Luboše Tměje na dobu určitou 6 měsíců.

10.       uzavření smlouvy mezi Městem Litoměřice a I. M. Rohbauerem – projekční ateliér Ústí nad Labem na zhotovení plánu územního systému ekologické stability krajiny pro katastrální území: Hoštka, Kochovice, Malešov u Hoštky, Velešice u Hoštky, Vrutice, Svařenice a Trnovany (smlouva viz příloha orig. zápisu).

11.       zrušení nabídky z 27.4.2007 na NP o velikosti 85,29 m2, Mírové náměstí 18/10,  Litoměřice.

 

12.       zveřejnění nájmu nebytových prostor v nemovitosti: dům č.p. 18/10 na Mírovém náměstí v Litoměřicích, ve dvorním traktu na levé straně, doposud užívané jako restaurační zařízení s tím, že bude upřednostněno uzavření nájemního vztahu se subjektem, který předmětný nebytový prostor užívá na základě platné podnájemní smlouvy. Podmínkou uzavření nájemní smlouvy je, že do ceny nájmu a jiných smluvních podmínek nebudou zohledněny investice do budovy a zařízení. V případě přidělení nebytového prostoru jinému zájemci než současnému podnájemníkovi je uzavření nájemní smlouvy podmíněno dohodou o případném vyrovnání se současným podnájemníkem za prokazatelné zhodnocení předmětu nájmu. Občané a případní jiní zájemci se mohou k záměru pronájmu nebytových prostor vyjádřit nebo podat svou nabídku písemnou formou u Oddělení správy bytového hospodářství OSMM a BH v Litoměřicích po dobu zveřejnění na úřední desce.

13.       výši nájmu 350,- Kč/m2/rok v NP v ul. Heydukova 1873/16, Litoměřice o velikosti 59,46 m2, nájemce Jana Patlejchová.

14.       konání mimořádného termínu svatby na jiném vhodném místě v přístavišti Marina Labe v Píšťanech dne 5.4.2008 ve 12.00 hod. a konání mimořádného termínu svatby na Ploskovickém zámku dne 19.4.2008 ve 12.30 hod.

15.       uzavření smlouvy mezi Městem Litoměřice a firmou ARCHITEP, s.r.o., Habrmanova 323/15, Hradec Králové na akci „Multifunkční hala Ltm – a modernizace areálu fotbalového stadionu v Ltm, ul. U Stadionu“ (smlouva viz příloha orig. zápisu).

16.       uzavření smlouvy o smlouvě budoucí mezi Městem Litoměřice a firmou ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín na akci „Připojení odběrných zařízení k distribuční soustavě nízkého napětí – Gotický hrad“ (smlouva viz příloha orig. zápisu).

17.       uzavření dohody o hospodaření se společnou věcí - domu č.p. 750 na pozemku p.č.1688 v k.ú. Litoměřice (byt 3+1 s příslušenstvím) s podmínkou účinnosti této dohody schválením ZM.

18.       poskytnutí souhlasu vlastníka objektů kasáren Dukelských hrdinů (nazývaných také Jiřího z Poděbrad) se zařazením této nemovitosti do Národní databáze brownfieldů spravované Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest (viz příloha orig. zápisu).

II.         neschvaluje:

1.         termín konání Litoměřického Vinobraní 2008 dne 27.9.2008.

2.         odvolání výpovědi z nájmu bytu č. 6 o velikosti 2+1 s příslušenstvím ve 2. podlaží domu č.p. 21/13 na Mírovém nám. v Litoměřicích.

3.         prominutí nákladů vzniklých odstraněním a likvidací vraků, opuštěných vozidel jednotlivým vlastníkům těchto vozidel za rok 1999 – 2007.

4.         umístění informační skříňky na dům v ulici 5. května 154/1, Litoměřice pro Klub vojenských důchodců Litoměřice.

5.         konání mimořádného termínu svatby na Ploskovickém zámku dne 27.9.2008.

6.         poskytnutí příspěvku Nadačnímu fondu Gaudeamus při Gymnáziu Cheb ve výši 6.000,- Kč na organizaci republikové dějepisné soutěže studentů gymnázií z rozpočtu města na rok 2008.

III.        bere na vědomí:

1.         uzavření smlouvy s Českomoravskou reklamní agenturou KOMPAKT s.r.o., Poděbrady o poskytnutí automobilu pro sociální účely příspěvkové organizaci Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež SRDÍČKO Litoměřice (smlouva viz příloha orig. zápisu).

2.         informaci o vyplacených příspěvcích za rok 2007 z „Programu podpory občanským sdružením zaměřeným na činnost občanů v sociální oblasti“ (viz příloha orig. zápisu).

3.         Záměr pro rok 2008 v oblasti vedlejší hospodářské činnosti PO Centrální školní jídelna Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

4.         dopis pana Pavla Helcla, v zastoupení Mgr. Marcely Helclové, ze dne 17.1.2008 a výsledek jednání s ÚZSVM (dopis viz příloha orig. zápisu).

IV.        ukládá:

1.         právnímu oddělení připravit ve spolupráci s OÚRM změnu obecně závazné vyhlášky č.2/2007.

2.         právnímu oddělení písemně sdělit žadateli rozhodnutí Rady města ve věci výpovědi z nájmu bytu č. 6 v domě č.p. 21/13 na Mírovém nám. v Litoměřicích a seznámit jej s důvody rozhodnutí.

3.         vedoucímu OBH vyhlásit novou nabídku na NP o velikosti  85,29 m2, Mírové náměstí 18/10, Litoměřice a zároveň o tomto informovat všechny přihlášené účastníky z 27.4.2007.

4.         správnímu odboru, aby dne 10.3.2008 zajistil vyvěšení Tibetské vlajky na budově radnice.

V.         trvá:

1.         na původním znění smlouvy o budoucí smlouvě o nájmu objektu Hvězdárna mezi Městem Litoměřice a panem Pavlem Filandrem - interiéry budou provedeny dle projektové dokumentace (smlouva viz příloha orig. zápisu).

VI.        doporučuje:

1.         majetkové komisi při RM ve spolupráci s finančním výborem při ZM připravit pravidla pro promíjení poplatků z prodlení.

2.         ZM revokovat své usnesení č. II/2 a schválit dohodu o hospodaření se společnou věcí – domu č.p. 750 na pozemku p.č.1688 v k.ú. Litoměřice (byt  3+1 s příslušenstvím).

VII.       ruší:

1.         RM ruší své usnesení č. I/16 ze dne 1.2.2007.

VIII.      rozhodla:

1.         o připojení se Města Litoměřic k celosvětové akci „Vlajka pro Tibet“.

IX.        potvrzuje:

1.         vítězného uchazeče výběrového řízení na akci „Multifunkční hala Ltm – a modernizace areálu fotbalového stadionu v Ltm, ul. U Stadionu“ firmu ARCHITEP, s.r.o., Habrmanova 323/15, Hradec Králové.

2.         vítěze poptávkového řízení na dodání osobního automobilu firmu Gerhard Horejsek a spol., s.r.o., Podviní 73, Litoměřice.

 

X.         pověřuje:

1.         místostarostu pana Jaroslava Tvrdíka k podpisu souhlasu vlastníka objektů kasáren Dukelských hrdinů (nazývaných také Jiřího z Poděbrad) se zařazením této nemovitosti do Národní databáze brownfieldů spravované Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest (viz příloha orig. zápisu).

2.         starostu města k podpisu kupní smlouvy o prodeji osobního automobilu s firmou Gerhard Horejsek a spol., s.r.o., Podviní 73, Litoměřice.

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta města

Ing. Ivan Palán

1. místostarosta města

Zapsala: Eva Chrudimská

Za správnost: Bc. Petr Panaš


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu