Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

02. výpis usnesení z jednání Rady města Litoměřic - 28.1.2010

USNESENÍ

výpis

ze 2. jednání Rady města Litoměřic konané dne 28.1. 2010

od 10:00 hod. v kanceláři starosty města

Přítomno 8 členů RM.

Rada města Litoměřic po projednání:

I.          schvaluje:

1.         zábor veřejného prostranství části Mírového náměstí v Litoměřicích pro pí Blümlovou J., U Kapličky 3, 41725 Lahošť za účelem provozu dětského vláčku a prodeje cukrovinek od 8.2. do 13.2.2010.

2.         zábor veřejného prostranství části ul. Pokratická (část poz.č. 657/42) pro Cool Bar, s.r.o., Jezuitská 1, Litoměřice za účelem umístění předzahrádky od dubna do října pod podmínkou provozu do 22:00 hodin.

3.         uzavření dodatku ke smlouvě uzavřené mezi Městem Litoměřice a firmou Severočeská vodárenská společnost, a.s., Přítkovská 1689, Teplice, na akci „Litoměřice, Miřejovická stráň – kanalizace“ (viz příloha orig. zápisu).

4.         uzavření dodatku ke smlouvě uzavřené mezi Městem Litoměřice a firmou Severočeská vodárenská společnost, a.s., Přítkovská 1689, Teplice, na akci „Litoměřice, Miřejovická stráň – vodovod“ (viz příloha orig. zápisu).

5.         uzavření dodatku č.1 ke smlouvě uzavřené mezi Městem Litoměřice a firmou INVESTSERVIS spol. s r.o., Zelená 2870, Teplice na akci „Dostavba a modernizace, multifunkční hala Litoměřice – 2. etapa“ (viz příloha orig. zápisu).

6.         uzavření dodatku ke smlouvě uzavřené mezi Městem Litoměřice a firmou Chládek &Tintěra, a.s., Nerudova 16, Litoměřice na akci „Dostavba a modernizace, multifunkční hala Litoměřice – 2. etapa“ (viz příloha orig. zápisu).

7.         uzavření dodatku ke smlouvě uzavřené mezi Městem Litoměřice a firmou SGS Czech Republik, s.r.o., K Hájům 1233/2, Praha 5 na akci „Dostavba a modernizace, multifunkční hala Litoměřice – 2. etapa“ (viz příloha orig. zápisu).

8.         uzavření dodatku ke smlouvě uzavřené mezi Městem Litoměřice a firmou h-projekt, s.r.o., Podolská 5/90, Praha 4 na akci „Dostavba a modernizace, multifunkční hala Litoměřice – 2. etapa“ (viz příloha orig. zápisu).       

9.         složení výběrové komise pro otevírání obálek a vyhodnocení veřejné zakázky na akci „Dostavba a modernizace zimního stadionu, Litoměřice – vnitřní vybavení“ (viz příloha orig.zápisu).

10.       pravidla pro poskytnutí finančních příspěvků - Programu podpory organizacím a aktivním občanům na kulturní projekty zaměřené na děti a mládež města Litoměřice na rok 2010.(viz příloha orig. zápisu).

11.       vyhlášení výzvy k předkládání projektů a žádosti o grant na rok 2010 z Programu podpory organizacím a aktivním občanům na kulturní projekty zaměřené na děti a mládež města Litoměřice na rok 2010.

12.       prominutí poplatku z prodlení, který činí 6.178,-Kč, ve výši 60% (tedy částku 3.707,-Kč), pro Petru Beranovou, Litoměřice.

13.       uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 68, Revoluční 1831/7, Litoměřice na dobu určitou od 1.1.2010 do 31.12.2010.

14.       prominutí poplatku z prodlení, který činí 18.517,-Kč, ve výši 40% (tedy částku 7.407,-Kč), pro Radku Císařovou, Litoměřice.

15.       uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 17, Stránského 1755/31, Litoměřice se zpětnou platností od 5.5.2007 na dobu neurčitou.

16.       uzavření dohody o splátkách pro Aurelii Mikelovou, Litoměřice, na částku 16.260,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 1.000,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem leden 2010, se splatností k poslednímu dni každého měsíce (viz příloha orig. zápisu).

17.       smlouvu o dílo mezi Městem Litoměřice, IČ: 00263958 a Evou Břeňovou, IČ : 74238426, Litoměřice na dobu neurčitou s účinností od 1.1.2010 (viz.příloha orig.zápisu).

18.       přidělení NP v ulici Revoluční 1831/7, Litoměřice o celkové výměře 16,32 m2 Naději, občanské sdružení zastoupené ředitelem oblasti  Bc. Alešem Slavíčkem ve výši 100,- Kč/rok.

19.       zveřejnění nabídky NP Mírové náměstí 43/21 v uvedeném znění (viz příloha orig. zápisu).

20.       prodloužení poskytnutí ubytování v ubytovně Naděje v Želeticích níže uvedeným žadatelům:

Malkovský Josef            prodloužit do 30.6.2010 

Tomesz Ladislav           prodloužit do 30.6.2010 

Kalejová Cecílie prodloužit do 30.6.2010 

Hromá Nataša               prodloužit do 30.6.2010 

Mikelová Helena            prodloužit do 30.6.2010 

Tokárová Monika           prodloužit do 30.6.2010 

Vandasová Kateřina       prodloužit do 28.2.2010 

Vereš Vlastimil             prodloužit do 28.2.2010 

21.       přidělení bytu č. 3 v DPS Kosmonautů 2021/16, Litoměřice pani Kocsisové Zlatici, Litoměřice, a smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku. Finanční příspěvek na sociální účely ve výši 30 tis. Kč bude zaplacen před nástupem do DPS. Nájemní smlouvu vystavit na dobu určitou – na dobu dvou let.

22.       přidělení bytu č. 23 v DPS Kosmonautů 2021/16, Litoměřice pani Matoušové Ladislavě, Litoměřice, a smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku. Finanční příspěvek na sociální účely ve výši 30 tis. Kč bude zaplacen před nástupem do DPS. Nájemní smlouvu vystavit na dobu určitou – na dobu dvou let.

23.       smlouvu o poskytování sociálních služeb v objektu ul. Revoluční 1831/7 uzavřenou mezi Městem Litoměřice a Nadějí Litoměřice, o.s., s platností od 1.2.2010 (viz příloha orig. zápisu).

24.       pro PO Městskou nemocnici v Litoměřicích usměrňování prostředků na platy v roce 2010 podle §5, odst.1, písm. b) Nařízení vlády č.447/2000 Sb.ze dne 4.12.2000, tj. podílem mimotarifních složek platu k platovým tarifům stanoveným pro zjištění přípustného objemu prostředků na platy (odst. 4 a 5).

25.       zábor veřejného prostranství části Mírového náměstí v Litoměřicích pro p. Václava Brejchu, Brňany, za účelem umístění 2 ks reklamního poutače typu A – reklama na automat na výdej čerstvého kravského mléka.

26.       uzavření Dodatku č.2 Smlouvy č. CZ.1.09/4.3.00/06.00048 o poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na projekt „Litoměřice známé před i za svými hradbami“.

27.       uzavření servisní smlouvy se Stanislavem Starým, Skalická 200, 411 41, Žitenice na dobu určitou do 31.12.2010.

28.       připojení Města Litoměřic k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ dne 10.3.2010.

II.         neschvaluje:

1.         zábor veřejného prostranství části Mírového náměstí v Litoměřicích pro p. Doležálka, J., Ústí n/L za účelem pořádání zabijačkových hodů dne 15.2.2010.   

2.         uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 12, Revoluční čp.1831/7, Litoměřice na dobu určitou od 1.1.2010 do 30.6.2010.

III.        souhlasí:

1.         se změnou ve složení a časové dotaci předmětů, které se vyučují na Masarykově ZŠ Litoměřice, Svojsíkova 5,  v anglickém jazyce rodilým mluvčím.

IV.        ukládá:

1.         OSBH vypsat na rok 2011 výběrové řízení na servis včetně ročního rozúčtování výstupů elektronických indikátorů pro rozdělování topných nákladů.

V.         revokuje:

1.         část usnesení č. I./21 ze dne 12.1.2010 o uzavření servisní smlouvy se Stanislavem Starým, Skalická 200, 411 41, Žitenice v části týkající se doby plnění.

VI.        bere na vědomí:

1.         informaci o cyklogenerelu města Litoměřic.

2.         oznámení Oblastní sdružení Litoměřice, Velká Krajská 2, Litoměřice o konání politického shromáždění ODS ve dnech od 1.dubna do 30.května 2010 na Mírovém náměstí v Litoměřicích.

3.         informaci o vyplacených dotacích  za rok 2009 z „Programu podpory nestátních neziskových organizací, zaměřených na činnost občanů v sociální oblasti“ (viz příloha orig. zápisu).

Jiří Landa                                                                                                       Mgr. Ladislav Chlupáč

místostarosta města                                                                                        starosta města

Zapsala: Eva Lieberová

Za správnost odp.: Mgr. Petr Panaš


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu