Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

02. výpis usnesení z jednání Rady města Litoměřic - 27.1.2020

USNESENÍ

V Ý P I S

z 2. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 27. 1. 2020

od 13:00hodin v kanceláři starosty města

 

29/2/2020

Smlouva o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní – prodloužení ulice Pod strání, Pokratice

RM schvaluje uzavření Smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní, číslo smlouvy 9419002687/2019/4000226604 - prodloužení ulice Pod strání, Pokratice s provozovatelem distribuční soustavy GasNet, s.r.o., sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO 27295567 (viz příloha orig. zápisu).

 

30/2/2020

Projednání žádosti o náhradu škody

RM neschvaluje poskytnutí náhrady škody vlastníkům domu č.p. 408 v Zahradnické ulici v Litoměřicích.

 

31/2/2020

Žádost o poskytnutí dotace – Severočeská filharmonie Teplice

RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 5.000 Kč Severočské filharmonii Teplice, se sídlem Mírové náměstí 2950, 415 01 Teplice, IČO: 00083283 na uskutečnění projektu "Koncert v rámci 56. ročníku Hudebního festivalu Ludwiga van Beethovena 2020" a zároveň schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (viz příloha orig. zápisu).

 

32/2/2020

Žádost o poskytnutí dotace – Lingua Universal soukromá ZŠ a MŠ s.r.o.

RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč Lingua Universal soukromé základní škole a mateřské škole s.r.o., se sídlem Sovova 480/2, 412 01 Litoměřice, IČO: 25018515 v rámci podpory vzdělávání pro udržitelný rozvoj, a to na uskutečnění projektu "Celá škola sportuje" a zároveň schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (viz příloha orig. zápisu).

 

33/2/2020

Prodloužení platnosti Plánu prevence kriminality 2017 - 2019

RM schvaluje prodloužení Plánu prevence kriminality města Litoměřice na období 2017 –2019 do roku 2021.


34/2/2020

Žádost o dotaci z Programu prevence kriminality na místní úrovni pro rok 2020

RM schvaluje podání žádosti o dotaci do Programu prevence kriminality na místní úrovni pro rok 2020 na projekt „Litoměřice – Užijme si bezpečně léto 2020“ a rovněž schvaluje minimální povinnou spoluúčast obce ve výši 30% z celkových nákladů projektu.

 

35/2/2020

Návrh na příděl bytu č. 17 (1+1) v Domě s pečovatelskou službou (DPS) Kosmonautů 2020/14, Litoměřice

RM schvaluje:

a) přidělení bytu č. 17 v DPS, Kosmonautů 2020/14, Litoměřice paní D. B., trvale bytem Litoměřice.

b) uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku s žadatelkou. Finanční příspěvek na sociální účely ve výši 30 tis. Kč je žadatelka povinna zaplatit před nástupem do DPS. Nájemní smlouva bude s žadatelkou uzavřena na dobu určitou, a to na dva roky.

 

36/2/2020

Návrh na příděl bytu č. 4 (1+1) v Domě s pečovatelskou službou (DPS) Kosmonautů 2021/16, Litoměřice

RM schvaluje:

a) přidělení bytu č. 4 v DPS, Kosmonautů 2021/16, Litoměřice panu J. P., trvale bytem Litoměřice.

b) uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku s žadatelem. Finanční příspěvek na sociální účely ve výši 30 tis. Kč je žadatel povinen zaplatit před nástupem do DPS. Nájemní smlouva bude s žadatelem uzavřena na dobu určitou, a to na dva roky.

 

37/2/2020

Návrh na příděl bytu č. 9 (1+1) v Domě s pečovatelskou službou (DPS) Švermova 2099/16, Litoměřice

RM schvaluje:

a) přidělení bytu č. 9 v DPS, Švermova 2099/16, Litoměřice paní D. R., trvale bytem Litoměřice.

b) uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku s žadatelkou. Finanční příspěvek na sociální účely ve výši 30 tis. Kč je žadatelka povinna zaplatit před nástupem do DPS. Nájemní smlouva bude s žadatelkou uzavřena na dobu určitou, a to na dva roky.

 

38/2/2020

Návrh na příděl bytu č. 36 (1+1, podkrovní byt) v Domě s pečovatelskou službou (DPS) Švermova 2099/16, Litoměřice

RM schvaluje:

a) přidělení bytu č. 36 v DPS, Švermova 2099/16, Litoměřice panu Š. D., bytem Litoměřice.

b) uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku s žadatelem. Finanční příspěvek na sociální účely ve výši 30 tis. Kč je žadatel povinen zaplatit před nástupem do DPS. Nájemní smlouva bude s žadatelem uzavřena na dobu určitou, a to na dva roky.

 

39/2/2020

Směna do prázdného bytu č. 20 v DPS Švermova 2099/16, Litoměřice

RM schvaluje směnu do prázdného bytu č. 20 v DPS Švermova 2099/16, Litoměřice paní K. B., trvale bytem Litoměřice. Nájemní smlouvu vystavit na dobu určitou – na dva roky.

 

40/2/2020

Schválení uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě na právní služby a schválení výjimky z Příkazu č. 14/2016 o zadávání veřejných zakázek

a) RM schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytování právních služeb ze dne 18.02.2019 uzavřené s JUDr. Mariannou Svobodovou, Duška & Svobodová, advokátní kancelář, IČO: 66256658, se sídlem Václavská 12, 120 00 Praha 2 (viz příloha orig. zápisu).

b) RM schvaluje výjimku z Příkazu starosty a tajemníka MěÚ č. 14/2016 „Zadávání veřejných zakázek“ a souhlasí s tím, že veřejná zakázka na právní služby poskytované podle Smlouvy o poskytování právních služeb ze dne 18.02.2019 uzavřená s JUDr. Mariannou Svobodovou, Duška & Svobodová, advokátní kancelář, IČO: 66256658, se sídlem Václavská 12, 120 00 Praha 2, je zadána přímým oslovením dodavatele.

 

41/2/2020

Žádost o pořízení nových technologických přístrojů pro Domov na Dómském pahorku

RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření na pořízení 1 ks multifunkční tlakové pánve, 1 ks průmyslové pračky a 1 ks průmyslové sušičky pro Domov seniorů na Dómském pahorku na základě výběrového řízení, a to v celkové maximální hodnotě 1.697.000,-Kč vč. DPH.

 

42/2/2020

Zřízení věcného břemene – služebnosti elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 2472/3 v k.ú. Litoměřice

RM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění, provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 2472/3 v k.ú. Litoměřice, dle GP 4804-102/2019 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČO: 24729035, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 673 Kč + 21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

 

43/2/2020

Pronájem části pozemku parc.č. 2468/1 o výměře cca 3000m2 v k.ú. Litoměřice

RM schvaluje pronájem části pozemku parc.č. 2468/1, orná půda o výměře cca 3000 m2 k účelu umístění lunaparku na dobu určitou od 23.3.2020 do 12.4.2020 panu F. Ch., IČO, se sídlem Košťany. Nájemné v celkové smluvní výši 10.000 Kč bude uhrazeno před podpisem nájemní smlouvy.

 

44/2/2020

Uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru o výměře 70 m2 v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 5251/32 v k.ú. Litoměřice, v areálu Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích

RM schvaluje panu P. K., bytem Litoměřice, pronájem prostoru o celkové výměře 70 m2, který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 5251/32 v k.ú. Litoměřice, v areálu Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích. Smluvní vztah se uzavírá s podmínkou provedení stavebního oddělení pronajatého prostoru na náklady nájemce. Smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení vždy o jeden rok. Smluvní nájemné činí 350 Kč/m2/rok, náklady na služby bude hradit nájemce.

 

45/2/2020

Uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru o výměře 210 m2 v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 5251/32 v k.ú. Litoměřice, v areálu Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích

RM schvaluje panu M. H., IČO, se sídlem Litoměřice, pronájem prostoru o celkové výměře 210 m2, který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 5251/32 v k.ú. Litoměřice, v areálu Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích. Smluvní vztah se uzavírá s podmínkou provedení stavebního oddělení pronajatého prostoru na náklady nájemce. Smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení vždy o jeden rok. Smluvní nájemné činí 350 Kč/m2/rok, náklady na služby bude hradit nájemce.

 

46/2/2020

Zveřejnění záměru změny nájemní smlouvy na pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově č.p. 154, stojící na pozemku parc. č. 98 v k. ú. Litoměřice v ulici 5. května v Litoměřicích

RM schvaluje zveřejnění záměru změny nájemní smlouvy na pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově č.p. 154, stojící na pozemku parc. č. 98 v k. ú. Litoměřice v ulici 5. května v Litoměřicích.

 

47/2/2020

Zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 5251/33 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích

RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 5251/33 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích, za účelem pronájmu skladových prostor a garáží.

 

48/2/2020

Dodatek č. 1 ke smlouvě na nájem prostoru pivovaru bez technologického vybavení a provozního zařízení

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě na nájem prostoru pivovaru bez technologického vybavení a provozního zařízení se společností Pivovar Litoměřice s.r.o., se sídlem Lupáčova 891/7, 130 00 Praha 3, IČO: 07084188, DIČ: CZ07084188 (viz příloha orig. zápisu).

 

49/2/2020

Uzavření Smlouvy o poskytnutí finanční podpory pojištění lesních porostů č. 1916000211

RM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí finanční podpory pojištění lesních porostů č. 1916000211 poskytnutou z Programu pojištění lesních porostů Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu a.s., Sokolovská 394/17, 186 00 Praha 8 - Karlín, IČO: 49241494 (smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

50/2/2020

Výpůjčka suterénních prostor v budově bývalé DPS ul. Kosmonautů 2020/14 v Litoměřicích

RM schvaluje výpůjčku suterénních prostor budovy bývalé DPS ul. Kosmonautů 2020/14 v Litoměřicích, tj. společenské místnosti a přilehlého WC za účelem uspořádání oslav 80. narozenin dne 08.02.2020 od 15:00 hod. do 20:00 hod. pro paní A. K., bytem Litoměřice s podmínkou, že následně zajistí řádný úklid vypůjčených prostor a uhradí paušální poplatek za spotřebované služby (elektřina, voda a teplo) ve výši 300,- Kč.

 

51/2/2020

Uzavření smlouvy o poskytování služeb v budově č.p. 282, stojící na pozemku parc. č. 55/1 v k.ú. Litoměřice, Tyršovo náměstí Litoměřice

RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytování služeb se společností Pivovar Litoměřice s.r.o., se sídlem Lupáčova 891/7, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO: 07084188, zastoupenou jednatelem Ing. Danielem Hutárem, za účelem zajištění dodávky vody a odvádění odpadních vod a dodávky elektřiny pro budovu č.p. 282, stojící na pozemku parc. č. 55/1 v k.ú. Litoměřice v areálu bývalého městského pivovaru na Tyršově náměstí v Litoměřicích (viz příloha orig. zápisu).

 

52/2/2020

Zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 5251/31 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích

RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 5251/31 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích.

 

53/2/2020

Informační koncepce Města Litoměřice

a) RM schvaluje Informační koncepci Města Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

b) RM bere na vědomí Atest dlouhodobého řízení informačních systémů veřejné správy (viz příloha orig. zápisu).

 

 

54/2/2020

Schválení zprostředkování nákupu elektrické energie a plynu pro město Litoměřice a jeho příspěvkové organizace a zmocnění centrálního zadavatele při centralizovaném zadávání nákupu

a) RM schvaluje uzavření smlouvy s dohodcem PXE – POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, IČO: 27865444, se sídlem Rybná 14, 110 05 Praha 1 pro zprostředkování nákupu elektrické energie a plynu pro město Litoměřice a jeho příspěvkové organizace pro období 1. 1. 2021 – 31. 12. 2022 (viz příloha orig. zápisu).

b) RM schvaluje vzor smlouvy o centralizovaném zadávání veřejných zakázek k nákupu elektrické energie a plynu pro období 1. 1. 2021 – 31. 12. 2022 a zmocnění centrálního zadavatele (viz příloha orig. zápisu).

 

55/2/2020

Vzetí na vědomí hostování odborného semináře dne 19. května 2020 v rámci sítě měst zabývající se tématem udržitelné mobility CIVINET

RM bere na vědomí hostování odborného semináře v rámci sítě měst zabývající se tématem udržitelné mobility CIVINET dne 19. května 2020 a pověřuje organizační složku Smart City k zajištění akce a odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor územního rozvoje a odbor životního prostředí k účasti na dané akci.

 

56/2/2020

Akční plán Zdravého města Litoměřice – vyhodnocení roku 2019, plán na rok 2020

RM schvaluje:

a) vyhodnocení Akčního plánu Zdravého města Litoměřice za rok 2019 (viz příloha orig. zápisu)

b) Akční plán Zdravého města Litoměřice na rok 2020 (viz příloha orig. zápisu).

 

57/2/2020

Schválení programu Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 06.02.2020

RM schvaluje program Zastupitelstva města Litoměřice konaného dne 6.2.2020 od 16:00 hod. v Kulturním a konferenčním centru v Litoměřicích.

Program:

 1. Zahájení, jmenování a volba návrhové komise, prac.předsednictva a ověřovatelů zápisu
 2. Schválení zápisu minulého jednání
 3. Kontrola plnění bodů
 4. Doplnění / stažení bodů programu
 5. Hlasování o programu
 6. Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 27.1. 2020
 7. Dotace pro Destinační agenturu České středohoří o.p.s.
 8. Žádost o dotaci – Český svaz chovatelů, z.s., ZO Litoměřice-Žitenice
 9. Program podpory celoroční činnosti sportovních spolků na rok 2020
 10. Poskytnutí individuální dotace na provozní a investiční náklady pro rok 2020 společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s.
 11. Schválení poskytování měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva – revokace usnesení
 12. Volba soudního přísedícího
 13. Kontrolní zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva města Litoměřic za rok 2019
 14. Plán činnosti Kontrolního výboru na rok 2020
 15. Zrušení místního poplatků ze psů od 1.1.2021
 16. Prominutí smluvní pokuty

Majetkové záležitosti:

Záměry

 1. Záměr nákupu stavby č.p. 410 včetně pozemku parc.č. 365, parc.č. 366/1 a 366/3 v k.ú. Litoměřice
 2. Žádost o bezúplatný převod pozemku parc.č. 3911/2 v k.ú. Litoměřice
 3. Zrušení usnesení ZM č.127/4/2019 ze dne 12.9.2019
 4. Adresný záměr bezúplatného převodu nemovitých věcí tvořících areál nemocnice v Litoměřicích

Prodeje

 1. Prodej BJ č. 1752/7, ulice Mládežnická 1752/6 v k.ú. Litoměřice
 2. Prodej opuštěné a neudržované klasické hrobky
 3. Bezúplatný převod pozemku parc.č. 293/7 v k.ú. Litoměřice
 4. Informace
 5. Interpelace
 6. Diskuse
 7. Závěr

 

58/2/2020

Schválení uzavření Dohody o mlčenlivosti mezi účastníky Memoranda o společném záměru a společností AGIS účetnictví a daně, a.s., schválení členů pracovní skupiny (zdravotní) ke stanovení formy realizace cíle Memoranda o společném záměru

a) RM schvaluje v souladu s článkem 2 odst. 2.8. Memoranda o společném záměru ze dne 19.12.2019 uzavření dohody o mlčenlivosti (non-disclosure agreement), která stanoví bližší podmínky a režim ochrany poskytnutých informací, mezi všemi účastníky Memoranda, vč. samostatné dohody s vybraným Konzultantem – společností AGIS účetnictví a daně, a.s., se sídlem Moskevská 1/14, 434 01 Most, IČO: 25008340 (viz příloha orig. zápisu).

b) RM schvaluje za členy pracovní skupiny (zdravotní) zabývající se způsobem dosažení cíle Memoranda: Ing. Radka Lončáka, MBA, předsedu představenstva a výkonného ředitele Nemocnice Litoměřice, a.s. a JUDr. Vladimíra Petra, právníka Nemocnice Litoměřice, a.s.

 

 

Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta
 
 
Mgr. Karel Krejza
1. místostarosta

 

Vyhotoveno dne 29. ledna 2020


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu