Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

02. výpis usnesení z jednání Rady města Litoměřic - 17.1.2012

U S N E S E N Í

V Ý P I S

2. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 17. 1. 2012

od 10:00 hodin v kanceláři starosty města

Přítomno 8 členů RM

R a d a   m ě s t a   L i t o m ě ř i c   n a   s v é m  2.  j e d n á n í

projednala pod usnesením č.:

26/2/2012

Schválení záboru veřejného prostranství – pí Blümlová

RM schvaluje zábor veřejného prostranství – části Mírového náměstí v Litoměřicích pro pí Blümlovou,  Lahošť v termínu od 6.2. do 14.2.2012 za účelem umístění 1 stánku s cukrovinkami a dětského vláčku.

27/2/2012

Schválení záboru veřejného prostranství – Diakonie

RM schvaluje bezúplatný zábor veřejného prostranství – části Mírového náměstí v Litoměřicích pro Diakonii, Rooseveltova 7, Litoměřice za účelem oslav dvacetiletého výročí trvání organizace dne 2.5.2012.

28/2/2012

Upuštění od povinnosti žádat o povolení k provozování tomboly a následného placení správního poplatku pro Hospic sv.Štěpána

RM schvaluje upuštění od povinnosti žádat o povolení k provozování tomboly a následného placení správního poplatku pro Hospic sv. Štěpána o.s., Rybářské nám. 624/4, Litoměřice.

 

29/2/2012

Stanovisko k činnosti školy LINGUA UNIVERSAL - soukromá základní škola a mateřská škola s.r.o.,  Sovova 2, Litoměřice

RM schvaluje znění stanoviska Města Litoměřice k činnosti LINGUA UNIVERSAL soukromá základní škola a mateřská škola s.r.o., Sovova 2, 412 01 Litoměřice, IČO 25018515 (viz příloha orig.zápisu)

 

30/2/2012

Upuštění od povinnosti podávat žádost o povolení tomboly pro pořadatele plesů

RM schvaluje             v souladu s § 6 odst. 4 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, upuštění od povinnosti podávat žádost o povolení tomboly pro pořadatele plesů. Pořadatelé akci pouze oznámí na předepsaném formuláři (viz orig. příloha zápisu). Městský úřad Litoměřice bude kontrolovat podmínky provozování tomboly.

31/2/2012

Vydání parkovací karty na rok 2012 na parkoviště v ul. Na Valech (u okresního soudu) pro MUDr. Sylvii Saifrtovou, ortodontická ordinace

RM schvaluje vydání parkovací karty na rok 2012 na parkovišti v ul. Na Valech (u okresního soudu) v Litoměřicích pro MUDr. Sylvii Saifrtovou, ortodontická ordinace, ul. Veitova 290/3, Litoměřice.

32/2/2012

Návrh na přidělení bytu č. 3  v DPS Kosmonautů 14 – manželé Povovi

RM schvaluje přidělení bytu č. 3 v DPS Kosmonautů 2020/14, Litoměřice manželům : Pova Václav, nar. 1931, Povová Jitřenka, nar. 1938, oba bytem Litoměřice a smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku. Finanční příspěvek na sociální účely ve výši 45 tis. Kč bude zaplacen před nástupem do DPS. Nájemní smlouvu bude vystavena na dobu určitou – na dobu dvou let.

33/2/2012

Návrh na přidělení bytu č. 11  v DPS Švermova 16 – V. Janoudová

RM schvaluje přidělení bytu č. 11 v DPS Švermova 2099/16, Litoměřice paní Vlastě Janoudové, nar. 1930, trvale bytem  Litoměřice a smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku. Finanční příspěvek na sociální účely ve výši 30 tis. Kč bude zaplacen před nástupem do DPS. Nájemní smlouva bude vystavena na dobu určitou – na dobu dvou let.

34/2/2012

Přehled vyplacených dotací za rok 2011 z „Programu podpory nestátních neziskových organizací,  zaměřených na činnost občanů v sociální oblasti“

RM po projednání bere na vědomí informaci o vyplacených dotacích za rok 2011 z „Programu podpory nestátních neziskových organizací, zaměřených na činnost občanů v sociální oblasti“ (viz příloha orig.zápisu).

35/2/2012

Schválení záměru výstavby podporovaných bytů – Dům zvláštního určení, Liškova 2261, podání žádosti o dotaci a garance zajištění financování podílu žadatele

RM doporučuje ZM, aby na svém jednání dne 26.01.2012, schválilo záměr výstavby podporovaných bytů – Dům zvláštního určení v ul. Liškova čp. 2261 a zároveň doporučuje ZM schválit podání žádosti o dotaci na realizaci tohoto projektu včetně garance zajištění financování vlastního podílu žadatele.

36/2/2012

Prominutí poplatku z prodlení - Jan Novotný

RM schvaluje prominutí poplatku z prodlení z částky 8.620,-Kč ve výši 60%, (tedy 5.172,-Kč), pro Jana Novotného, bytem Litoměřice.

37/2/2012

Schválení dohody o splátkách a uzavření nájemní smlouvy - Silvie Červeňáková

a) RM schvaluje uzavření dohody o splátkách pro Silvii Červeňákovou, bytem Litoměřice, na částku 15.872,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 2.500,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem leden 2012, se splatností  k poslednímu dni každého měsíce.

b) RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu v Revoluční čp.1831/7, Litoměřice pro  Silvii Červeňákovou na dobu určitou od 1.1.2012 do 30.6.2012.

38/2/2012

Dodatek č. 3 ke smlouvě o obchodní spolupráci se společností DARUMA spol. s r.o., Plzeň – zvukový informační nosič

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o obchodní spolupráci se společností DARUMA spol. s r.o., Zelinářská 10, Plzeň na obměnu zvukového informačního nosiče DARUMA CITY VOICE III. generace za nosič IV. generace (viz příloha orig.zápisu).

 

39/2/2012

Zplnomocnění PO CCR k zastupování Města Litoměřice při jednání se spol.DARUMA

RM schvaluje zplnomocnění PO Centrum cestovního ruchu Litoměřice pro zastupování Města Litoměřice k jednání se společností DARUMA spol. s r.o. Plzeň (plná moc viz příloha orig.zápisu).

40/2/2012

Úprava nájemní smlouvy k NP Mírové nám. 18/10

RM schvaluje úpravu nájemní smlouvy k nebytovému prostoru č. 109 na Mírovém náměstí 18/10 nájemcům panu Michalu Rohanovi, Petrovi Maděrovi a Jakubu Vytlačilovi, kdy posledního jmenovaného počínaje 1.1.2012 nahrazuje pan Petr Novák, Litoměřice. Ostatní ujednání nájemní smlouvy zůstávají beze změn. 

41/2/2012

Prodloužení nájemní smlouvy k bytu – pan M.P.

RM schvaluje panu M.P. prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 57, Revoluční 1831/7, Litoměřice do 31.12.2012.

 

42/2/2012

Prodloužení ubytování na ubytovně v Želeticích – pan P.T.

RM schvaluje panu P.T. prodloužení dohody o poskytnutí přístřeší na ubytovně „Dům Naděje“,Želetická 11 v Litoměřicích do 31.3.2012.

43/2/2012

Schválení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 4008/74 o výměře cca 2000 mza účelem zřízení odstavné plochy a parkoviště – DAPS

RM schvaluje záměr pronájmu (výpůjčku) části pozemku parc. č. 4008/74 o výměře cca 2000 mza účelem zřízení odstavné plochy a parkoviště  a  zveřejnění tohoto záměru na úřední desce.

44/2/2012

Stanovení pravidel pro placení nájemného při realizaci výměn bytů (nájemníci obývající střed města) a jejich následném odkoupení

RM schvaluje pravidla pro placení nájemného při realizaci výměn bytů (nájemníci obývající střed města) a jejich následném odkoupení schváleném v ZM a to tak, že po schválení vlastní výměny bytu v RM bude povinnost hradit náklady spojené s vlastnictvím bytu až do doby registrace kupní smlouvy vždy na straně Města Litoměřice, maximálně však na dobu dvou měsíců. V této době musí dojít k odkoupení bytové jednotky i k provedení případné rekonstrukce.

45/2/2012

Snížení nájemného (nenavýšení nájemného) – Mgr. P.H., Mírové náměstí 21/13

RM schvaluje Mgr. P.H. pro období leden-březen r. 2012 nenavýšení nájemného s tím, že zůstane na původní výši 50,- Kč/m2/měsíc.  

46/2/2012

Program jednání ZM 26. 1. 2012

RM schvaluje program jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 26. 1. 2012 od 16:00 hod. v zasedací síni Městského úřadu v Litoměřicích.

Program:
I.            Zahájení, jmenování a volba návrh. komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu

II.            Doplnění /stažení bodu programu

III.            Hlasování o programu

IV.        Body jednání:

Prezentace „Analýza potřeb dětí a mládeže v Litoměřicích“ (Komunitní plánování)

1.       Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 17.1.2012

2.       Informace o zhodnocení volných zdrojů

3.       a) Návrh smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na zabezpečení Ambulantní  pohotovostní péče mezi Městem Litoměřice a Ústeckým krajem na rok 2012

b) Návrh smlouvy o zabezpečení Ambulantní pohotovostní péče mezi Městem Litoměřice a příspěvkovou organizací Městská nemocnice v Litoměřicích na rok 2012

4.       Schválení záměru výstavby podporovaných bytů – Dům zvláštního určení,Liškova 2261, podání žádosti o dotaci a garance zajištění financování podílu žadatele

5.       Schválení dohody o splátkách

6.       Schválení dodatku k dohodě o splátkách

7.       Schválení snížení splátek

8.       Zrušení vyhlášky č. 16/2011

9.       Přejmenování parku U Hvězdárny na park Václava Havla

10.   Stížnost Ing. Hartla

11.   Schválení smlouvy o smlouvě budoucí na připojení GTE zdroje do distribuční sítě ČEZ

12.   Kontrolní zpráva o plnění usnesení z jednání Zastupitelstva města v roce 2011

Majetkové záležitosti:

Záměry:

13. Prodej pozemku p.č. 4528/2 o výměře 17 m2 (stavební) a p.č. 4528/6 o výměře 622 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice

14.             Prodej části pozemku p.č. 2563/129 o výměře cca. 25 m2 v k.ú. Litoměřice

15. Prodej pozemku p.č. 4846 o výměře 319 mv k.ú. Litoměřice

16. Prodej pozemku p.č. 3408/42 o výměře 283 m2, p.č. 3408/67 o výměře 245 m2, část p.č. 3408/34 o výměře cca 118 m2 a část p.č. 3408/41 o výměře cca 113 m2 v k.ú. Litoměřice

Prodeje:

17. Přijetí daru – pozemky p.č. 4138/4 (zahrada) výměře 26 m2 a p.č. 4137/5 (ost.plocha)   výměra 78 m2 v k.ú. Litoměřice

18. Prodej pozemku p.č. 4430/2 o výměře 18 m2 v k.ú. Litoměřice

19. Prodej pozemku p.č. 3850/1 o výměře 157 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice

20. Prodej pozemku p.č. 4182/2 149 m2 (ost.plocha)v k.ú. Litoměřice

21. Směna pozemků p.č. 154/4 o výměře 3 m2 a p.č. 154/5 o výměře 4 m2 (vl.město) za p.č. 1265/172 o výměře 8 m2 v k.ú. Pokratice

22.            Revokace usnesení ZM ze dne 31.05.2007 pod bodem I/23 - prodej pozemku p.č. 3856/11 o výměře 13 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice (změna parcel.čísla)

23.            Revokace usnesení ZM ze dne 14.09.2006 pod bodem I/24 - prodej pozemku p.č. 1099 o výměře 318 m2 v k.ú. Litoměřice (změna kupujícího)

24.            Revokace usnesení ZM ze dne 3.11.2011 pod bodem 268/9/11 - směna pozemků p.č. 175/4 o výměře 24 m2,p.č. 175/5 o výměře 14 m2 a p.č. 176/7 o výměře 3 m2 (vl. město) za pozemek par.č. 176/6 o výměře 7 m2 (vl. V.Vrabec) vše v k.ú. Pokratice s finančním vyrovnáním (snížení ceny)

V.  Informace

VI. Interpelace

VII. Diskuze

VIII. Závěr

47/2/2012

Vyhlášení veřejné sbírky na zhotovení busty Václava Havla

RM schvaluje konání veřejné sbírky za účelem shromáždění finančních prostředků ke zhotovení busty Václava Havla. Veřejnou sbírku pořádá Město Litoměřice.

48/2/2012

Volný vstup do zařízení Města Litoměřice za účelem fotografování–V.Marek, J.Rotter

RM schvaluje, aby byl panu Vitaliji Markovi,  Litoměřice a panu Josefu Rotterovi,  Litoměřice umožněn v roce 2012 volný vstup do všech zařízení Města Litoměřice za účelem fotografování a příprav propagačních materiálů o městě.

49/2/2012

Stížnost na Městskou nemocnici v Litoměřicích

RM bere na vědomí text odpovědi na stížnost paní Kavkové a ukládá předsedovi dozorčí rady Městské nemocnice v Litoměřicích  a řediteli Městské nemocnice přešetřit tuto stížnost a seznámit stěžovatelku a RM s výsledkem šetření a přijatými opatřeními k zamezení podobných případů.

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta města

Mgr. Karel Krejza

1. místostarosta města

Zapsala: Jana Váchová

Za správnost odpovídá: Ing. Karel Chovanec


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po,St,Pá: 9-17 hod.
Út,Čt: 9-16 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu