Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

02. výpis usnesení z jednání Rady města Litoměřic - 14.1.2014

USNESENÍ

V Ý P I S

z 2. jednání Rady města Litoměřic

konaného dne 14.1. 2014 od 10:00 hodin v kanceláři starosty města

Přítomno 6 členů RM

R a d a   m ě s t a   L i t o m ě ř i c   n a   s v é m  2.  j e d n á n í

p r o j e d n a l a   p o d   u s n e s e n í m   č.:

5/2/2014

Schválení uzavření smlouvy – výstavba dopravní infrastruktury

RM schvaluje uzavření smlouvy uzavírané mezi Městem Litoměřice a panem M. H. a paní P. H., bytem Litoměřice na stanovení práv a povinností účastníků při výstavbě dopravní infrastruktury (viz příloha orig. zápisu).

6/2/2014

Potvrzení vítězného dodavatele výběrového řízení o veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Ruční čištění komunikací, chodníků, kruhových květináčů, záhonů, včetně přilehlých ploch, zimní údržby komunikací a úklid psích exkrementů v Litoměřicích“ a schválení uzavření smlouvy s vítězným dodavatelem

RM potvrzuje vítězného dodavatele Mgr. Barboru Hylánovou, Litoměřice, IČO 88325750, výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Ruční čištění komunikací, chodníků, kruhových květináčů, záhonů, včetně přilehlých ploch, zimní údržby komunikací a úklid psích exkrementů v Litoměřicích“ a zároveň schvaluje uzavření smlouvy s tímto dodavatelem.

7/2/2014

Nejúspěšnější sportovec roku 2013 – prominutí nájemného v Domě kultury

RM schvaluje společnosti ČOK CZ s.r.o.,Praha 3, Žižkov, Roháčova 188/37, IČO: 27105270 prominutí nájemného v Domě kultury v Litoměřicích dne 17.2.2014 za účelem vyhlášení ankety Nejúspěšnější sportovec roku 2013 (žádost viz příloha orig. zápisu).

8/2/2014

Dotace na podporu činnosti sportovních oddílů 2014

RM doporučuje ZM schválit předložený návrh komise sportu při RM na rozdělení dotací na podporu činnosti sportovních oddílů v roce 2014 (viz příloha orig. zápisu).

9/2/2014

Stanovisko k činnosti školy LINGUA UNIVERSAL - soukromá základní škola a mateřská škola s.r.o.,  Sovova 2, Litoměřice

RM schvaluje znění stanoviska Města Litoměřice k činnosti LINGUA UNIVERSAL soukromá základní škola a mateřská škola s.r.o., Sovova 2, 412 01 Litoměřice, IČO 25018515 (viz příloha orig.zápisu).

10/2/2014

Žádost o bezplatný pronájem degustační místnosti GH – Klika 1 o.s

RM schvaluje bezplatný pronájem degustační místnosti Gotického hradu v Litoměřicích dne 24.1.2014  od 9:30 do 11:30 hodin pro Klika 1 o.s. Litoměřice za účelem předávání certifikátů seniorům v rámci celoživotního vzdělávání.

11/2/2014

Schválení přijetí účelově určených finančních darů PO Masarykova základní škola

RM uděluje souhlas s přijetím účelově určených finančních prostředků na výstavbu paludária a výtvarné techniky pro PO Masarykova ZŠ Litoměřice (viz příloha orig.zápisu).

12/2/2014

Vzor smlouvy na poskytnutí dotace z rozpočtu města na sociální služby

RM schvaluje vzor smlouvy o poskytnutí dotace v sociálních službách (vzor viz příloha orig. zápisu).

13/2/2014

Dohoda o splátkách dluhu

RM schvaluje uzavření dohody o splátkách dluhu pro pana M. S., bytem Litoměřice, na částku 1.500,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 300,- Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem leden 2014, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

14/2/2014

Podání žaloby na vyklizení bytu

RM schvaluje podání žaloby na vyklizení bytu o velikosti 1+1, v domě č.p. 437/20 v ulici Topolčianská v Litoměřicích, který užívá paní M. S., trvale bytem tamtéž.

15/2/2014

Podání žaloby na vyklizení bytu

RM schvaluje podání žaloby na vyklizení bytu o velikosti 2+1, v domě č.p. 43/21 na Mírovém náměstí v Litoměřicích, který užívají manželé E. a M. S., trvale bytem tamtéž.

16/2/2014

Přidělení nebytového prostoru na základě veřejné nabídky – NP č.108 v KDH

RM schvaluje přidělení nebytového prostoru č. 108 o výměře 106,20 m2, budova č. 040, st. parcela č. 4008/102 v Kasárnách Dukelských hrdinů v Litoměřicích paní R. P., bytem Žitenice. Výše nájemného činí 300,- Kč/m2/rok + zálohy na služby. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení.

17/2/2014

Výpověď z nájemní smlouvy nebytového prostoru – Mírové nám.18/10

RM schvaluje ukončení nájemního vztahu k nebytovému prostoru o výměře 38,34 m2 na Mírovém náměstí 18/10 v Litoměřicích s paní P. B., bytem Litoměřice, dohodou.  Nájem nebytového prostoru se ukončuje ke dni 31.1.2014.  

18/2/2014

Propachtování pozemku parc.č. 5173/10, orná půda o výměře 14.769m2 v k.ú. Litoměřice k zemědělským účelům

RM schvaluje

a)    RM schvaluje propachtování pozemku parc.č. 5173/10, orná půda o výměře 14.769m2 v k.ú. Litoměřice panu L. P., bytem Malíč, pro provozování  zemědělské činnosti na dobu neurčitou s výpovědní dobou 1 rok za pachtovné 1.357,- Kč/rok

b)    RM schvaluje úpravu nájemní smlouvy č. 9470000028 ze  dne 21.12.2004  včetně dodatku č. 1 ze dne 24.8.2011, v souladu se zák č. 89/2012 Sb., spočívající v aktualizaci pozemků užívaných panem L. P., bytem Malíč k provozování zemědělské činnosti. Smlouva o pachtu na dobu neurčitou s výpovědní dobou 1 rok  bude uzavřena k pozemkům uvedeným v příloze č.1  o celkové výměře 230.173m2 za roční nájemné ve výši 8.726,- Kč (příloha č.1 viz. příloha orig.zápisu)

19/2/2014

Dodatek č. 3 nájemní smlouvy ze dne 1.8.1999 s Ministerstvem obrany ČR, týkající se  úpravy doby trvání nájemního vztahu (nemovitosti v areálu Vodního cvičiště)

RM schvaluje Dodatek č. 3 nájemní smlouvy ze dne 1.8.1999, uzavřené s nájemcem Českou republikou - Ministerstvem obrany Tychonova 1, Praha, měnící nájemní vztah na dobu určitou - do doby převodu vlastnických práv k nemovitostem ve vlastnictví ČR-MO, nacházejících se v areálu vodního cvičiště, třetí osobě (Dodatek č. 3 viz příloha orig. zápisu).

20/2/2014

Pronájem části pozemku p.č. 4008/74, ostatní plocha, manipulační plocha o výměře cca 1500 m2 k účelu umístění cirkusového stanu na dobu určitou od 15.3.2014 - 30.3.2014

RM schvaluje pronájem části pozemku p.č. 4008/74, ostatní plocha, manipulační plocha o výměře cca 1500 m2 k účelu umístění cirkusového stanu na dobu určitou od 15.3.2014-30.3.2014 majiteli Cirkusu Andres, panu J. A., Praha. Nájemné v celkové smluvní výši 5.000,- Kč bude uhrazeno před podpisem nájemní smlouvy.

21/2/2014

Uzavření smluv spojených s převzetím administrativní budovy čp. 76 v ul. Na Valech v Litoměřicích (budova bývalého velitelství a VUSS)

RM schvaluje uzavření těchto smluv spojených s  užíváním a provozem administrativní budovy čp. 76 v ul. Na Valech v Litoměřicích:

a) SMLOUVA o výpůjčceuzavíraná v souvislosti s přechodem nemovitostí do vlastnictví obce podle § 2c zák. č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí v platném znění mezi Městem Litoměřice a Českou republikou – Ministerstvo obrany, IČ: 60662694, Tychonova 1, Praha.

b) SMLOUVA o poskytování energií a pitné vody uzavřená v souvislosti s přechodem budovy čp. 76 na parc.č. 74, vše v k.ú. Litoměřice do vlastnictví Města Litoměřice podle § 2c zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, v platném znění mezi Městem Litoměřice a Českou republikou – Ministerstvo obrany, IČ: 60662694, Tychonova 1, Praha.

c) SMLOUVA o výpůjčce uzavíraná v souvislosti s přechodem nemovitostí do vlastnictví obce podle § 2c zák. č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí v platném znění mezi Městem Litoměřice a Armádní servisní, příspěvková organizace, IČ: 60460580, Podbabská 1/1589, Praha 6 .

d) SMLOUVA o dodávce tepelné energie (Městu Litoměřice)podle § 76 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon Městem Litoměřice a Armádní servisní, příspěvková organizace, IČ: 60460580, Podbabská 1/1589, Praha 6.

e) SMLOUVA o nájmu místností (popř. o výpůjčce místností) v suterénu budovy čp. 76, ul. Na Valech v Litoměřicích na st.parc.č 74 za účelem provozování plynové kotelny, vč. zde umístěné technologie (zařízení plynové kotelny) pro Armádní servisní, příspěvková organizace, IČ: 60460580, Podbabská 1/1589, Praha 6.

22/2/2014

Potvrzení vítězného dodavatele výběrového řízení o veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/002/2014 s názvem „Příprava a organizace veřejné zakázky na poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných budovách města Litoměřice“ a schválení uzavření smlouvy s vítězným dodavatelem

RM potvrzuje vítězného dodavatele PORSENNA o.p.s. se sídlem Bystřická 522/2, 140 00 Praha 4, IČ: 27172392 výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Příprava a organizace veřejné zakázky na poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných budovách města Litoměřice“ a zároveň schvaluje uzavření smlouvy s tímto dodavatelem (viz příloha orig.zápisu).

23/2/2014

Zvýšení stravného při pracovních cestách zaměstnanců města (příloha č.1 vnitřního předpisu) a zrušení přílohy č.2 (příspěvek na užívání mobilních telefonů pro služební účely)

RM schvaluje zvýšení stravného při pracovních cestách zaměstnanců města v navrhované výši dle předloženého návrhu – příloha č.1 Vnitřního příkazu úřadu (viz příloha orig.zápisu) a zrušení přílohy č.2 (příspěvek na užívání mobilních telefonů pro služební účely).

24/2/2014

Organizační řád Města a Městského úřadu Litoměřice (Příkaz starosty a tajemníka č.1/2014)

RM schvaluje:

a)         vytvoření tabulkového místa „administrativní pracovník“ u Úseku právního, Kanceláře starosty a tajemníka MěÚ Litoměřice ke dni 01. 02. 2014;

b)        Organizační řád Města Litoměřice a Městského úřadu Litoměřice v jeho novém znění (viz příloha orig. zápisu).

25/2/2014

Program zasedání ZM 30.1.2014

RM schvalujeprogram jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 30.1.2014 od 16 hod. v kongresovém sále Gotického hradu v Litoměřicích se sídlem Tyršovo nám.68.

Program:

I.          Zahájení, jmenování a volba návrh. komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu

II.         Doplnění / stažení bodu programu

III.         Hlasování o programu

IV.        Body jednání:

1.         Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 22.1.2014

2.         Schválení měsíčních odměn členů zastupitelstva na základě novely NV 37/2003

3.         Plán činnosti kontrolního výboru ZM na 1. pololetí roku 2014

4.         Schválení smlouvy o postoupení pohledávek

5.         Schválení smlouvy o poskytování služeb

6.         Dotace na podporu činnosti sportovních oddílů 2014

7.         Vydání obecně závazné vyhlášky č. 1/2014 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Litoměřice

8.         Schválení Akčního plánu ke Strategickému plánu rozvoje města Litoměřice na rok 2014

9.         Uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na zabezpečení Lékařské pohotovostní služby mezi Městem Litoměřice a Ústeckým krajem v období od 1. 1. do 31. 12. 2014

10.       Uzavření smlouvy o zabezpečení lékařské pohotovostní služby mezi Městem Litoměřice a příspěvkovou organizací Městská nemocnice v Litoměřicích na rok  2014

11.       Zápis z jednání likvidační komise

12.       Vzetí na vědomí uzavření memoranda mezi Městem Litoměřice a Energie Holding a.s.

Majetkové záležitosti:

Záměry:

13.  Prodej pozemku parc.č. 2662/28 o výměře 1.023 m2 (ost.plocha) a 2662/29 o výměře 237 m2 (zast.plocha) v k.ú. Litoměřice 

14.  Prodej pozemku parc.č. 1358/4 o výměře 12 m2 (ost.plocha) v k.ú. Litoměřice

15.  Směna pozemků parc.č. 2355/18, části 2469/15, 2469/23, 2469/24, 2469/25, 2469/26 a 2469/37 o celkové výměře cca 1225 m2 za část pozemku parc.č. 2469/12 o výměře cca 230 m2 (vl. město) vše v k.ú. Litoměřice

16.  Nákup pozemku parc.č. 5533/1 o výměře 57 m2 (ost.plocha-komunikace) a 5528/3 o výměře 868 m2 (ost.plocha-komunikace) v k.ú. Litoměřice 

17.  Směna pozemků  parc.č. 2355/18, části 2469/15, 2469/23, 2469/24, 2469/25,2469/26 a 2469/37 o celkové výměře cca 1225 m2 za část pozemku parc.č. 2469/12 o výměře cca 230 m2 (vl. město) vše v k.ú. Litoměřice

18.  Prodej pozemků parc.č. 1345/50 (orná) o výměře  56 m2 a 1345/113 (orná)  o výměře 8 m2  v k.ú.Pokratice

19.  Prodej pozemku parc.č. 4795/1 o výměře 35 m2 (ost.plocha) v k.ú. Litoměřice

Prodeje:

20. Nákup pozemku parc.č. 827/37 o výměře 212 m2 v k.ú. Litoměřice

21. Prodej nemovitostí: stavby bez č.p. včetně pozemků parc.č. 4008/5 o výměře 528 m2 a  4008/6 o výměře72 m2 v k.ú. Litoměřice

22.  Prodej bytové jednotky v ul. Vrchlického 270/5 byt.č. 6 v k.ú. Litoměřice

23.  Zřízení věcného práva - služebnosti inženýrské sítě, elektrizační distribuční soustavy   k části pozemku  parc.č. 2631 v k.ú. Litoměřice

24.  Souhlasné prohlášení o přechodu vlastnického práva na Město Litoměřice, č. 8-1/2013/NE-  7103

V.         Informace

VI.        Interpelace

VII.       Diskuze

VIII.      Závěr

26/2/2014

Nejúspěšnější sportovec roku 2013 – smlouva o spolupráci

RM schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci při pořádání 14. ročníku ankety „O Nejúspěšnějšího sportovce Litoměřického okresu za rok 2013“ se společností VLTAVA-LABE-PRESS, a.s., IČ: 618 60 981 (viz příloha orig. zápisu).

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta města

Mgr. Karel Krejza

1. místostarosta města

Zapsala: Jana Váchová

Za správnost odpovídá: Ing. Karel Chovanec


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu