Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

02. výpis usnesení z jednání Rady města Litoměřic

 

Výpis

USNESENÍ

z 2. jednání Rady města Litoměřice konaného dne 16.1.2007

od 10:00 hodin v kanceláři starosty města

Přítomno 9 členů Rady Města Litoměřice.

Rada města Litoměřice po projednání:

 

I.            schvaluje:

 

1.         zábor veřejného prostranství na Mírovém náměstí pro V-group, s.r.o., Mlékojedská ul., Litoměřice za účelem umístění 1 vozidla v termínu od 22.1. do 21.3.2007.

 

2.         přidělení bytu č. 9 v DPS V.Krajská 47/7 pani Dvořákové Heleně a smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku na sociální účely. Byt přidělen s podmínkou zaplacení finančního příspěvku ve výši 30 tis.Kč na sociální účely před nástupem do DPS. Nájemní smlouvu vystavit na dobu neurčitou.

 

3.         přidělení bytu č. 34 v DPS Švermova 2099/16 panu Josefu Radouškovi a  smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku na sociální účely. Byt přidělen s podmínkou zaplacení finančního příspěvku ve výši 30 tis.Kč na sociální účely před nástupem do DPS. Nájemní smlouvu vystavit na dobu neurčitou.

4.         přidělení bytu č. 16 v DPS Švermova 2099/16 pani Míčkové Marii a smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku na sociální účely. Byt přidělen s podmínkou zaplacení finančního příspěvku ve výši 30 tis.Kč na sociální účely před nástupem do DPS. Nájemní smlouvu vystavit na dobu neurčitou.

5.         přidělení bytu č. 3 v DPS Švermova 2099/16 pani Vlachové Anně. Nájemní smlouvu vystavit na dobu neurčitou. Byt č. 43 v Revoluční 7 bude vrácen Městu Litoměřice.

6.         přidělení bytu č. 25 v DPS Kosmonautů 2020/14 pani Princové Heleně a smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku na sociální účely. Byt přidělen s podmínkou zaplacení finančního příspěvku ve výši 30 tis.Kč na sociální účely před nástupem do DPS. Nájemní smlouvu vystavit na dobu neurčitou.

7.         podání žaloby o vyklizení z bytu č.12 o velikosti 1+1 s  příslušenstvím ve  třetím podlaží  domu č.p. 618/18 v ulici Turgeněvova, v Litoměřicích proti nájemci (viz.příloha orig.zápisu).

 

8.         návrh dohody o podmínkách zrušení věcného břemene mezi Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Hasičským záchranným sborem Ústeckého kraje, První českou oceňovací společností a.s. a Městem Litoměřice (viz. příloha orig. zápisu).

9.         uzavření dohody o splátkách  pro Květuši Šarayovou na dlužné nájemné (viz. příloha org.zápisu).

10.            prominutí poplatku z prodlení ve výši 8.136,-Kč Vlastimilu Voborníkovi.

11.       výměnu bytu č. 26, Revoluční 1834/8, Litoměřice za byt č. 2, Mrázova 986/25, Litoměřice.

12.       výměnu bytu č. 29, Revoluční 1831/7, Litoměřice za  byt č. 34, Revoluční 1831/7, Litoměřice.

13.       výměnu bytu č.1, Mrázova 986/27,Litoměřice z a byt  Záhořany 112, Křešice.

14.               přidělení NP v ulici Dlouhá 194/47, Litoměřice pro CAR CLUB, S.R.O., Lánovská 633/1,

543 01 Vrchlabí, IČ : 253 22 508, ve výši 1.400,- Kč/m2/rok.

15.        dodatek č.1 Smlouvy o budoucím uzavření  kupní smlouvy  ze dne 14.9.2005 mezi Městem Litoměřice a Motorestem Koliba, spol.s.r.o, Českolipská 2100, Ltm (viz.příloha orig.zápisu). 

16.        konání mimořádného termínu svatby  na Ploskovickém zámku dne  27. dubna 2007   v 10.00 hod, dne 2.června 2007 v 11.30hod, dne 22. června 2007 ve 12.00 hod, dne 30. června 2007  v 10.30 hod  a v altánu Střeleckého ostrova v Litoměřicích dne  28. července  2007  ve 12.00 hod.

17.       uzavření veřejnoprávní smlouvy Města Litoměřice na úseku projednávání přestupků proti veřejnému pořádku s obcemi Vrutice,  Trnovany a Kamýk.

18.       úpravu platů ředitelů PO v souladu s nařízením vlády 564/2006 Sb. s tím, že výše příplatku za vedení a osobní ohodnocení se nemění. Tyto součásti platu budou projednány následně. V případě, že stávající výše příplatku za vedení bude nižší než je dáno ustanovením §124, odst. 3, Zákona č. 262/2006 Sb., navýší se na minimální hodnotu stanovenou tímto ustanovením ZP. 

19.       smlouvu o výpůjčce s panem Vlastimilem Chovanečkem na notebook, smlouva má účinnost po dobu trvání mandátu (viz.příloha orig.zápisu).

20.       smlouvu o výpůjčce s panem Václavem Knotkem na osobní počítač, smlouva má účinnost po dobu trvání mandátu (viz.příloha orig.zápisu).                                         

21.       program Zastupitelstva města Litoměřice, které se koná 25.1.2007.

 

Program ZM 25.1.2007

I.    Zahájení, jmenování a volba návrh. komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu

      Kontrola plnění úkolů z minul. ZM

II.   Doplnění / stažení bodu programu

III.  Hlasování o programu

IV.  Body jednání

 

 1.a)  Odepsání pohledávky úhrady neinvestičních nákladů PO Srdíčko

 1.b)  Prominutí pohledávky

 2.  Prodloužení termínu dokončení obnovy kostela Všech Svatých v Litoměřicích.

 3.  Prodloužení termínu dokončení stavební akce v areálu koupaliště na Písečném ostrově.

 4.  Návrh rozpočtu města Litoměřice na rok 2007

 5.  Garance vlastních finančních prostředků pro stavbu a vybavení Domova důchodců

Majetkové záležitosti:
Záměry :

 6.  Prodej pozemku p.č. 400/5 (ostat.plocha) v k.ú. Pokratice

 7.  Prodej části  pozemku p.č. 58/1 v k.ú. Litoměřice

 8.  Prodej části pozemku p.č. 694 v k.ú. Litoměřice

 9.  Nákup stavby garáže p.č. 2530/44 v k.ú. Lit.

10.  Prodej části pozemku p.č. 851/1  v k.ú. Litoměřice

11.  Prodej zastavěných pozemků (pod chatkami) zahrádkářská kolonie č. 23 v k.ú. Litoměřice

12.  Prodej pozemků pod garážemi v lokalitě U Cihelny v k.ú. Litoměřice

13.  Prodej pozemku p.č. 4709/2 v k.ú. Litoměřice

14.  Zrušení usnesení záměru nákupu pozemků pod panel.domy Stavbařů 2002,2003 a U Katovny 2005

Prodeje :

15.  Bezúplatný převod veřejného osvětlení v ul. Platanová a Jasanová

16.  Směna  pozemků v k.ú. Pokratice - p.č.1265/150 (12m2 ve vl. žadatele) za p.č. 1265/158 (16 mve vl. města) -  vybudování místní komunikace K. Trochty .

17.  Prodej domů ul. Hynaisova 427/7,9 opravené prohlášení vlastníka

18.  Prodej pozemku p.č. 1352 v k.ú. Pokratice

19. Podání žádosti o převod pozemků ČR ÚZSVM p.č. 375/3 a 455/1 v k.ú. Pokratice

                       

V. Informace

VI. Interpelace

VII. Diskuze

VIII. Závěr

II.            neschvaluje:

1.         zábor veřejného prostranství v ul. Na Valech (hlavní vchod do Domu kultury) pro V – group, s.r.o., Mlékojedská ul., Litoměřice za účelem umístění 1 vozidla v termínu od 17.1. do 16.3.07.

                          

III.        bere na vědomí:

 

1.            předloženou informaci o počtu akcí povolených OÚR v r. 2006 (viz.příloha orig.zápisu).

2.         smlouvu o zániku věcného břemene mezi Hasičským záchranným sborem Ústeckého kraje a První českou oceňovací společností a.s.(viz, příloha orig.zápisu)

 

IV.            potvrzuje

1.         vítěze výběrového řízení firmu Ing. Pro,s.r.o., K. Trochty 521/14, Litoměřice na akci „Stavební úpravy 4. NP  – vestavba objektu Pekařská 2, Litoměřice“.

 

 

V.            jmenuje:

1.         pana Jana Smolíka ředitelem příspěvkové organizace Technické služby města Litoměřice, a to na dobu určitou do 31.12.2007, s platností od 16.1.2007.

 

VI.        ukládá:

1.            příslušným místostarostům připravit návrhy úpravy platů ředitelům PO.

 

VII.            pověřuje:

 

1.         právní oddělení ověřením podmínek udělení dotace pro pana Dokoupila v návaznosti na smlouvu o výpůjčce k nebytovému prostoru v „městské věži“.

Ing. Ivan Palán                                                                                          Mgr. Ladislav Chlupáč

1. místostarosta města                                                                    starosta města

Zapsala: Petra Rosenbaumová


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu