Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

02. výpis usnesení RM 18.01.2005

Usnesení

výpis

z 2. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 18.1. 2005 od 12:00 hod.

v kanceláři starosty města

Přítomno 8 členů Rady města Litoměřice

Rada města Litoměřic po projednání:

I.          schvaluje:

1.         přidělení bytu č. 9 v DPS V.Krajská 47/7, Litoměřice panu Stanislavu Němcovi a smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku na sociální účely. Byt přidělen s podmínkou, že bude zaplacen fin. příspěvek ve výši 30 tis.Kč. Nájemní smlouvu vystavit na dobu neurčitou.

2.         po projednání předloženého návrhu na zřízení placené zóny v historickém centru města následující doporučení:

1. zpracovat posouzení vlivu této změny na dopravu v okolních ulicích

2. navrhnout časový harmonogram jednotlivých kroků realizace

3. navrhnout harmonogram vedení propagační kampaně

4. připravit varianty vedení směrů dopravy v jednotlivých ulicích

3.         smlouvu o zabezpečení dopravní obslužnosti územního obvodu města Litoměřice MHD pro rok 2005.

4.         smlouvy o zabezpečení dopravní obslužnosti MHD s Městy Bohušovice n/O, Terezínem a Velké Žernoseky do 30. dubna 2005.

5.         demolici garáže na pozemku bývalé MěN s tím, že žadatel MUDr. Jiří Ceé zabezpečí a uhradí demolici garáže vč. naložení staveb. suti do kontejneru. Město Litoměřice zabezpečí přistavení a odvoz kontejneru a poté uhradí náklady za uložení staveb. suti na skládku.

6          splátkový kalendář na nedoplatek kupní ceny podílu na domě Tolstého 1494/16 Litoměřice.

7.         přechod nájmu bytu č. 23, Seifertova 1880/4, velikosti 1+3, Litoměřice.

8.         složení výběrové komise a seznam oslovených firem na akci „Územní energetická koncepce města Litoměřice“ (viz příloha orig. zápisu).

9.         smlouvu o spolupráci v rámci provozu pultu centralizované ochrany (PCO) mezi Městem Litoměřice a firmou Eurosys s.r.o. a dále vzorovou smlouvu o připojení na PCO mezi Městem a jednotlivými zákazníky se zapracováním připomínky ing. Hrkala o snížení odměny za odváděnou práci firmě Eurosys s.r.o. z 25% na 20% a připomínky ing. Palána k článku IV. b.č. 4 (viz. příloha orig. zápisu).

10.       znění smlouvy o poskytování prací a služeb v oblasti účetní a ekonomické mezi Městem Litoměřice a Ing. Josefem Sedláčkem, Chlumec se zapracováním připomínek členů RM (viz. orig. příloha zápisu).

11.       znění smlouvy o nákupu pozemku p.č. 2472/52 v k.ú. Litoměřice mezi Městem a spol. FRIGOSPOL s.r.o (viz. orig. příloha zápisu).

12.       vypovězení nájemní smlouvy o umístění telekomunikačního zařízení č. BPS 46/2002 v objektu rozhledny Varhošť, uzavřené s M&S HOLDING CZ a.s.

13.       uzavření veřejnoprávní smlouvy na úseku projednání přestupků mezi Obcí Miřejovice, Polepy, Velké Žernoseky a Žalhostice s Městem Litoměřice.

14.       konání mimořádného termínu svatby na Ploskovickém zámku dne 29.dubna 2005 ve 12:00 hod. a dne 10. června 2005 v 11:00 hod.

15.       program Zastupitelstva města Litoměřice konaného dne 27.1. 2005.
 
Program:
I.   Zahájení, jmenování a volba návrh. komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu

     Kontrola plnění úkolů z minul. ZM

II.  Doplnění/ stažení bodu programu

III. Hlasování o programu

IV. Body jednání

Majetkové záležitosti

Záměry:

1.         Nákup nemovitostí čp. 1099 a 1100 ul. Českolipská st. č.p. 4018 a 4019 v k.ú. Litoměřice

Vězeňská služba ČR Praha

2.         Uzavření darovací smlouvy na pozemky p.č. 1345/120 o výměře 21mv k.ú. Pokratice z důvodu vybudování místní komunikace

Žadatel: Iva Paďourová, Roudnice n.L, ( 1/6)

 Jana Najmanová, Litoměřice,  (1/6)

 Miloslav Jetenský, Miřejovice 11, (1/6) a Jiří Jetenský, Miřejovice 45, (1/2)

3.         Zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy na pozemek p.č. 2231/3 v k.ú. Litoměřice  pro vlastníka nemovitosti p.č. 2235 v k.ú. Litoměřice.

Žadatel : Hana a Tomáš Řádovi,  Litoměřice

Prodeje :

4.         Prodej pozemku p.č. 92/7 o výměře 50 m2 v k.ú. Pokratice

Žadatel : Josef Adamus a Danuše, Litoměřice

                           Jaroslav Suchomel a Alena, Litoměřice

5.         Prodej pozemku p.č.č 4774/1 o výměře 1768 m2 v k.ú. Litoměřice

Žadatel : Prokobel spol.s.r.o., Litoměřice

                            Ing. Vrzák Václav, Bohušovice n.O.

Ostatní záležitosti:

6.         Smlouva o společné investici se Sdružením vlastníků pozemků Miřejovická stráň

7.         Schválení názvu ulic Kaštanová, Švestková, Ořechová, Jasová, Platanová, Habrová

8.         Žádost o prominutí poplatku z prodlení (Šarajovi)

9.         Žádost o prominutí poplatku z prodlení (Rácovi)

10.       Žádost o odklad poslední 5. splátky na koupi nemovitosti

11.       Zápis z jednání Kontrolního výboru při ZM

12.       Návrh rozpočtu města na rok 2005

13.       Způsob nakládání s volnými finančními prostředky  

V.   Informace

VI.  Interpelace

VII. Diskuze

VIII.Závěr

II.         pověřuje:

1.         tajemníka ing. Löwyho, ing. arch. Protivu a ing. Nejtka provést stavebnětechnické posouzení budovy hájovny v Kundraticích a porovnání  vynaložených investičních nákladů do doby poslední rekonstrukce.

2.         odbor sociálních věcí a zdravotnictví poskytnutím příspěvku Středisku Rané péče Praha za postižené dítě ve výši 10.000,- Kč.

3.         zástupce PO CŠJ dočasným zastupováním do doby nástupu nového ředitele této PO.

III.        ukládá:

1.         oddělení interního auditu provést audit (po ukončení kontroly MěN) hospodaření městských lesů od r. 2000 do r. 2004.

2.         odboru dopravy a siln. hospodářství provést návrh optimalizace vedení MHD vč. ekonomické analýzy.

3.         veliteli MP zpracovat přílohu smlouvy o spolupráci v rámci provozu pultu centralizované ochrany (PCO) mezi Městem Litoměřice a firmy Eurosys s.r.o. „Kategorizaci objektů se stanovením cen“.

4.         místostarostovi Mgr. Hermannovi zpracovat ke dni 27.1. 2005 podmínky VŘ na funkci ředitele PO CŠJ.

IV.        odvolává:

1.         na základě výsledků kontroly interního auditu a právního rozboru ze dne 17. ledna 2005 pí Jaroslavu Simonovou z funkce ředitelky PO CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, s platností ke 20. lednu 2005.

V.         doporučuje:

1.         ZM schválit návrhy postupů uvedených v bodech tohoto usnesení č. II./1 a č.III./1.

2.         ZM schválit odklad poslední v pořadí páté splátky na koupi nemovitosti U Školy 160/2 Litoměřice, v částce 540.000,- Kč a to nejpozději do 15.11. 2005.

VI.        vydává:

1.         nařízení, kterým se stanovuje zákaz sběru hlemýždě zahradního na celém správním obvodu obce s rozšířenou působností Litoměřice, mimo území CHKO České středohoří a CHKO Kokořínsko (viz příloha orig. zápisu).

VII.       bere na vědomí:

1.         zápis KV při ZM z kontroly provedené na OSLH ze dne 10.9. 2004

      p. Jiří Landa                                                                                         Mgr. Ladislav Chlupáč

  ověřovatel zápisu                                                                                          starosta města

Zapsala: Eva Lieberová 

 

 


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu