Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

02. výpis usnesení Rady města Litoměřic - 28.1.2019

Výpis usnesení z jednání Rady č. 2/2019

města Litoměřice, které se uskutečnilo dne 28. 01. 2019

od 13:00 hodin v kanceláři starosty

37/2/2019

VZ/001/2019 s názvem „Regenerace panelového sídliště Pokratice – Litoměřice IV. etapa“ - schválení zadání VZ a komise

RM schvaluje způsob zadání zakázky a složení komise pro provádění úkonů v rámci zadávacího řízení, jejíž činnost bude spočívat v otevírání nabídek, posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek na podlimitní veřejnou zakázku ev. č. VZ/001/2019 s názvem „Regenerace panelového sídliště Pokratice – Litoměřice IV. etapa“ (viz příloha orig. zápisu).

 

38/2/2019

VZ/005/2019 s názvem „Litoměřice – Kasárna pod Radobýlem – regenerace bývalého vojenského objektu a parkovací plochy pro podnikatelské využití“ - schválení zadání VZ a komise

RM schvaluje způsob zadání zakázky a složení komise pro provádění úkonů v rámci zadávacího řízení, jejíž činnost bude spočívat v otevírání nabídek, posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek na podlimitní veřejnou zakázku ev. č. VZ/005/2019 s názvem „Litoměřice – Kasárna pod Radobýlem – regenerace bývalého vojenského objektu a parkovací plochy pro podnikatelské využití“ (viz příloha orig. zápisu).

 

39/2/2019

Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 2667104617

RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 2667104617 o nájmu pozemku s nájemcem České dráhy, a.s., Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1, IČO: 70994226 (viz příloha orig. zápisu).

 

40/2/2019

Žádost o souhlas vlastníka místní komunikace se záborem veřejného prostranství

RM vydává nesouhlas vlastníka místní komunikace se záborem veřejného prostranství pro společnost Raeder&Falge, s.r.o., se sídlem Přívozní 114/2, Lovosice, IČO: 287 14 989 za účelem umístění vozidla na Mírovém náměstí v Litoměřicích v r. 2019.

 

41/2/2019

Protokol o kontrole ČŠI – Základní škola Litoměřice, Boženy Němcové 2

RM bere na vědomí inspekční zprávu a protokol o kontrole ČŠI, provedené u příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Boženy Němcové 2, se sídlem Boženy Němcové 873/2, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773312.

 

42/2/2019

Žádost o poskytnutí dotace – Severočeská filharmonie Teplice

RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 5.000 Kč Severočeské filharmonii Teplice, se sídlem Mírové náměstí 2950, 415 01 Teplice, IČO: 00083283 na uskutečnění projektu: „Koncert v rámci 55. ročníku Hudebního festivalu Ludwiga van Beethovena 2019“ a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

43/2/2019

Poskytnutí dotace na účast na ME v Break-dance

RM schvaluje

a) poskytnutí účelové dotace ve výši 5.000 Kč panu xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx Velké Žernoseky xxxx pro účast na ME v Break-dance, které se koná dne 25. 1. 2019 v Barceloně

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (viz příloha orig. zápisu).

 

44/2/2019

Schválení způsobu zadání veřejné zakázky a složení hodnotící komise pro výběrové řízení na VZMR - ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2 – bezbariérový přístup

RM schvaluje způsob zadání a složení hodnotící komise, jejíž činnost bude spočívat v otevírání obálek s nabídkami, posouzení a hodnocení nabídek uchazečů ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2 – bezbariérový přístup" (viz příloha orig. zápisu).

 

45/2/2019

Schválení způsobu zadání veřejné zakázky a složení hodnotící komise ve výběrovém řízení na VZMR - MŠ Mládežnická, zateplení fasád a střechy

RM schvaluje způsob zadání a složení hodnotící komise, jejíž činnost bude spočívat v otevírání obálek s nabídkami, posouzení a hodnocení nabídek uchazečů ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „MŠ Mládežnická, zateplení fasád a střechy" (viz příloha orig. zápisu).

 

46/2/2019

Žádost o poskytnutí dotace – LINGUA UNIVERSAL

RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč LINGUA UNIVERSAL soukromé základní škole a mateřské škole s.r.o., se sídlem Sovova 480/2, 412 01 Litoměřice, IČO: 25018515 v rámci podpory vzdělávání pro udržitelný rozvoj na uskutečnění projektu: „Celá škola sportuje“ a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (smlouva viz příloha originál zápisu).

 

47/2/2019

Užití prostor konferenčního sálu Hradu Litoměřice - setkání starosty města Litoměřice a představitelů obcí ORP Litoměřice

RM ukládá PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 44557141 technicko-organizační zajištění akce včetně potřebné techniky za účelem konání setkání starosty města Litoměřice a představitelů obcí ORP Litoměřice v prostorách konferenčního sálu Hradu Litoměřice dne 11. 2. 2019 od 10.00 hod. do 12.00 hod.

 

48/2/2019

Směna do prázdného bytu č. 23 v DPS Kosmonautů 2021/16, Litoměřice

RM schvaluje směnu do prázdného bytu č. 23 v DPS Kosmonautů 2021/16, Litoměřice paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Litoměřice. Nájemní smlouvu vystavit na dobu neurčitou.

 

49/2/2019

Žádost o dotaci z Programu prevence kriminality na místní úrovni pro rok 2019

RM schvaluje podání žádosti o dotaci do Programu prevence kriminality na místní úrovni pro rok 2019 na projekt „Litoměřice – Bezpečné léto 2019“ a rovněž schvaluje minimální povinnou spoluúčast obce ve výši 30 % z celkových nákladů projektu.

 

50/2/2019

VZ/003/2019 s názvem „Kropicí vozy“ - schválení zadání VZ a komise

RM schvaluje způsob zadání zakázky a složení komise pro provádění úkonů v rámci zadávacího řízení, jejíž činnost bude spočívat v otevírání nabídek, posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek na podlimitní veřejnou zakázku ev. č. VZ/003/2019 s názvem „Kropicí vozy“ (viz příloha orig. zápisu).

 

51/2/2019

VZ/012/2019 s názvem “Realizace vrtů v areálu letního koupaliště a v ulici Mezibraní“ - schválení výjimky

RM schvaluje výjimku z Příkazu starosty města a tajemníka MěÚ č. 14/2016 „Zadávání veřejných zakázek“ a povoluje veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/012/2019 s názvem „Realizace vrtů v areálu letního koupaliště a v ulici Mezibraní“ zadat přímým oslovením dodavatele SEPAV STAV s.r.o., sídlem Revoluční 1082/8, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 24218651.

 

52/2/2019

Vzetí na vědomí vyúčtování projektu MAP ORP Litoměřice

RM bere na vědomí vyúčtování projektu MAP ORP Litoměřice CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008586.

 

53/2/2019

Vzetí na vědomí dohody o partnerství MAS České středohoří a Knihovny Karla Hynka Máchy v Litoměřicích

RM bere na vědomí dohodu o partnerství mezi MAS České středohoří, z.s. a Knihovnou Karla Hynka Máchy, p.o. (viz příloha orig.zápisu).

 

54/2/2019

Schválení vnitřního předpisu, který stanoví platové a ostatní pracovněprávní nároky zaměstnanců

RM schvaluje Příkaz starosty a tajemníka č. 1/2019, kterým se ruší Příkaz č. 3/2018 - Vnitřní předpis, který stanoví platové a ostatní pracovněprávní nároky zaměstnanců (viz příloha orig. zápisu).

 

55/2/2019

Schválení Pravidel participativního rozpočtu Města Litoměřice pro rok 2019

RM doporučuje ZM schválení Pravidel participativního rozpočtu Města Litoměřice pro rok 2019 (viz příloha orig. zápisu).

 

56/2/2019

Záměr pronájmu pozemku parc.č. 2719/41 a částí pozemků parc.č. 2719/36, 2719/37 o celkové výměře 632 m2, vše v k.ú. Litoměřice

RM schvaluje adresný záměr pronájmu pozemku parc.č. 2719/41 a částí pozemků parc.č. 2719/36, 2719/37 o celkové výměře 632 m2 vše v k.ú. Litoměřice, panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Litoměřice, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce.

 

57/2/2019

Nabídka pronájmu bytu č. 1 ve dvorním traktu na Mírovém náměstí 18/10

RM schvaluje zveřejnění nabídky pronájmu městského bytu č. 1 ve dvorním traktu na Mírovém náměstí 18/10 v Litoměřicích o výměře 60,95 m² (3+kk).

 

58/2/2019

Zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/102 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren Dukelských hrdinů

RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání, který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/102 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích.

 

59/2/2019

Záměr propachtování pozemku parc.č. 4265/2, zahrady o výměře 912 m2 v k.ú. Litoměřice

RM schvaluje záměr propachtování pozemku parc.č. 4265/2, zahrady o výměře 912 m2 v k.ú. Litoměřice, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 3 měsíce.

 

60/2/2019

Výpůjčka prostor (budovy na parcele parc. č. 4008/51 a přilehlé části pozemku parc. č. 4008/1, obě v k.ú. Litoměřice) v KDH za účelem cvičení Policie ČR ve vymezených dnech

RM neschvaluje uzavření výpůjčky budovy na parcele parc. č. 4008/51 a přilehlé části pozemku parc. č. 4008/1, obě v k.ú. Litoměřice za účelem uspořádání cvičení Policie České republiky (Krajské ředitelství Policie Ústeckého kraje – odbor správy majetku, Lidické náměstí 899/9, 401 79 Ústí nad Labem, zastoupené Plk. Mgr. Jaromírem Knížetem – ředitelem KŘP-Ú) z důvodu zahájení realizace projektu nízkoenergetického domu se startovacími byty.

 

61/2/2019

Zveřejnění záměru změny nájemní smlouvy na pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově č.p. 195, stojící na pozemku parc. č. 185 v k.ú. Litoměřice v ulici Dlouhá

RM schvaluje zveřejnění záměru změny nájemní smlouvy na pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově č.p. 195, stojící na pozemku parc. č. 185 v k.ú. Litoměřice v ulici Dlouhá v Litoměřicích.

 

62/2/2019

Schválení konečné zprávy o likvidaci LABSKÉ PAROPLAVEBNÍ SPOLEČNOSTI o.p.s.

a) RM schvaluje konečnou zprávu o likvidaci LABSKÉ PAROPLAVEBNÍ SPOLEČNOSTI o.p.s. v likvidaci, se sídlem Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, IČO: 28725476 (zpráva viz příloha orig. zápisu).

b) RM schvaluje podání návrhu na výmaz LABSKÉ PAROPLAVEBNÍ SPOLEČNOSTI o.p.s. v likvidaci, se sídlem Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, IČO: 28725476, z obchodního rejstříku. Návrh je oprávněn podat likvidátor společnosti.

 

63/2/2019

Schválení programu na 1. zasedání Zastupitelstva města Litoměřic konané dne 7. 2. 2019

RM schvaluje program 1. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 7. 2. 2019 od 16:00 hod. v Kulturním a kongresovém centru v Litoměřicích.

 

PROGRAM

I. Zahájení, jmenování a volba návrh. komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu

II. Schválení zápisu minulého jednání

III. Kontrola plnění bodů

IV. Doplnění / stažení bodu programu

V. Hlasování o programu

VI. Body jednání:

 1. Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 28.1.2019
 2. Dotace pro Destinační agenturu České středohoří, o.p.s.
 3. Program podpory celoroční činnosti sportovních spolků na rok 2019
 4. Poskytnutí dotace TJ Slovan Litoměřice z.s.
 5. Program podpory celoroční činnosti subjektů v oblasti KULTURY v Litoměřicích na rok 2019 – dotace nad 50 tis. Kč
 6. Zrušení předkupního práva u pozemku parc. č. 1345/84 v k.ú. Pokratice
 7. Zrušení předkupního práva u pozemku parc. č. 2701/1 v k.ú. Litoměřice
 8. Zrušení svazku obcí Sdružení energetických manažerů měst a obcí, schválení založení spolku Sdružení energetických manažerů měst a obcí a jeho stanov a jmenování zástupců do orgánů spolku za město Litoměřice
 9. Nominace do volby Rady Národní sítě Zdravých měst ČR
 10. Schválení Jednacího řádu Kontrolního výboru při ZM Litoměřice
 11. Plán činnosti Kontrolního výboru při ZM Litoměřice na rok 2019
 12. Volba soudních přísedících
 13. Pravidla participativního rozpočtu Města Litoměřice pro rok 2019
 14. Kontrolní zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva města Litoměřic za rok 2018

Majetkové záležitosti:

Záměry:

 1. Majetkoprávní dořešení „připlocených pozemků“ v lokalitě ul. Škrétova, ul. Na výsluní a Sadová
 2. Prodej pozemku parc.č. 216/24 o výměře 35 m2 (zast.plocha a nádvoří) a parc.č. 216/22 o výměře 392 m2 (zahrada) v k.ú. Pokratice
 3. Prodej pozemku parc.č. 2732/4 o výměře 57 m2 (zast.plocha) v k.ú. Litoměřice
 4. Adresný prodej BJ č. 986/44 v ul. Mrázova 986/25 v k.ú. Litoměřice

Prodeje:

 1. Prodej pozemku parc. č. 2490/18 o výměře 376 m2, 2490/22 o výměře 301 m2, 2490/26 o výměře 91 m2, 2490/29 o výměře 347 m2 a 2490/33 o výměře 25 m2 vše ost.plocha-komunikace a vše v k.ú. Litoměřice
 2. Prodej opuštěné a neudržované klasické hrobky, sektor katolický, evidenční číslo 467 na městském hřbitově
 3. Prodej pozemku parc.č. 1313/118 (ost. plocha) o výměře 28 m2 v k.ú. Litoměřice
 4. Bezúplatný převod pozemku parc.č. 1313/1 o výměře 1778 m2 (ost. plocha - zeleň) v k.ú. Litoměřice od ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390, Praha
 5. Bezúplatný převod pozemku parc.č. 2532/2 o výměře 161 m2 (ost. plocha - komunikace) v k.ú. Litoměřice od ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390, Praha
 6. Prodej bytové jednotky č. 430/26 v ul. Ladova 430/6, k.ú. Pokratice
 7. 25. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 5251/12 a 5251/71 v k.ú. Litoměřice
 8. 26. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 3020,3040 a 3064 v k.ú. Litoměřice
 9. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav vodovodní přípojky k části pozemku parc.č. 279/1 v k.ú. Litoměřice
 10. 28. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 4011/3,4071/1 v k.ú. Litoměřice

 VII. Informace

 VIII. Interpelace

  IX. Diskuze

  X. Závěr

 

64/2/2019

Žádost dojíždějících zdravotnických pracovníků nemocnice

RM bere na vědomí žádost zástupce zdravotnických pracovníků Nemocnice Litoměřice, a.s. o nápravu spojení BUS (žádost v příloze) a ukládá příslušnému místostarostovi města Litoměřice, v jehož gesci je tato problematika, se touto žádostí zabývat a zahájit v této věci komunikaci s Krajským úřadem Ústeckého kraje a o výsledku jednání informovat Radu města Litoměřic a představenstvo Nemocnice Litoměřice, a.s.

 

65/2/2019

Jmenování člena správní rady Střediska ekologické výchovy SEVER Litoměřice

RM jmenuje za Město Litoměřice do správní rady Střediska ekologické výchovy SEVER Litoměřice, o.p.s. na další funkční období Ing. Pavla Gryndlera, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Litoměřice.

 

66/2/2019

Roční zpráva orgánu veřejné správy za rok 2018

RM schvaluje Roční zprávu orgánu veřejné správy za rok 2018, vypracovanou útvarem kontroly a interního auditu.

 

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta

 

Mgr. Karel Krejza

1.místostarosta

Vyhotoveno dne 31.1.2019


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu