Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

02. výpis usnesení Rady města Litoměřic - 1.2.2023

USNESENÍ
V Ý P I S
z 2. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 1. 2. 2023
od 14:00 hodin v kanceláři starosty města

usnesení č. 29/2/2023
Aktualizace Vnitřního platového předpisu a Organizačního řádu - ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2
RM schvaluje aktualizované znění Vnitřního platového předpisu a Organizačního řádu PO Základní škole Litoměřice, Boženy Němcové 2, se sídlem Boženy Němcové 873/2, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773312 s účinností od 1. 1. 2023 (viz přílohy orig. zápisu).

 

usnesení č. 30/2/2023
Souhlas zřizovatele - finanční podpora - PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích
RM schvaluje
a) Městským kulturním zařízením v Litoměřicích, příspěvkové organizaci, se sídlem Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 44557141 přijetí účelově určené finanční podpory z Fondu Ústeckého kraje – Rodinné stříbro Ústeckého kraje na realizaci projektu podzimní zahradní veletrh Zahrada Čech 2023 ve výši 600 tis. Kč,
b) Městským kulturním zařízením v Litoměřicích, příspěvkové organizaci, se sídlem Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 44557141 navýšení účelově určené finanční podpory na celkově 1,6 mil. Kč z prostředků SZIF prostřednictvím Svazu květinářů a floristů ČR na realizaci projektu podzimní zahradní veletrh Zahrada Čech v roce 2022.

 

usnesení č. 31/2/2023
Žádost o stanovisko obce k navýšení nejvyššího povoleného počtu žáků - Křesťanská ZŠ a MŠ Litoměřice
RM schvaluje znění stanoviska obce k záměru navýšení nejvyšší povolené kapacity žáků školy na celkový počet 42 pro Křesťanskou základní školu a mateřskou školu Litoměřice, Sládkova 767/8, 412 01 Litoměřice, IČO: 01315391 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 32/2/2023
Přijetí účelově určeného finančního daru - ZŠ Litoměřice, Na Valech 53
RM schvaluje přijetí účelově určeného finančního daru ve výši 11.200 Kč pro Základní školu Litoměřice, Na Valech 53, se sídlem Na Valech 582/53, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773428 od Linea podlahy s.r.o., Kamýcká 440/7, 412 01 Litoměřice, IČO: 28702611 na uhrazení části nákladů spojených s výjezdem žáka školy Mxxxxx Bxxxxxxx na vzdělávací výjezd do Velké Británie v termínu 27. 5. - 2. 6. 2023.


usnesení č. 33/2/2023
Přijetí účelově určeného finančního daru – ZŠ Litoměřice, Na Valech 53
RM schvaluje přijetí účelově určeného finančního daru v předpokládané výši 27 200 Kč pro Základní školu Litoměřice, Na Valech 53, se sídlem Na Valech 582/53, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773428 od Women for women, o.p.s., Vlastislavova 152/4, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 24231509 na projekt „Obědy pro děti“. Výše daru bude použita na uhrazení obědů pro vybrané žáky a je závislá na počtu odebraných obědů žáky splňujícími kritéria poskytovatele během školního roku 2022/2023.

 

usnesení č. 34/2/2023
Přípravné třídy ZŠ Na Valech a ZŠ Havlíčkova pro rok 2023/2024
RM schvaluje v souladu s § 47 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) pokračování činnosti přípravných tříd na Základní škole Litoměřice, Na Valech 53, se sídlem Na Valech 582/53, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773428 a na Základní škole Litoměřice, Havlíčkova 32, se sídlem Havlíčkova 1830/32, 412 01 Litoměřice, IČO:46773363, a to od 1. 9. 2023 a ukládá odboru ŠKSaPP podání žádosti na KÚ ÚK.

 

usnesení č. 35/2/2023
Změna čerpání fondů - ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32
RM schvaluje změnu plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2022 příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773363 a zároveň převod z rezervního fondu organizace do fondu investic ve výši 30.000Kč na pořízení herního prvku WESTON na zahradu školní družiny (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 36/2/2023
Roční zpráva orgánu veřejné správy za rok 2022
RM schvaluje Zprávu o výsledcích finančních kontrol za rok 2022 (viz příloha org. zápisu).

 

usnesení č. 37/2/2023
Změna pravidel pro přidělování seniorských bytů
RM schvaluje změnu pravidel pro přidělování seniorských bytů v čl. IV., bod 8 a vzorovou smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku na úpravu bytu a společných prostor užívaných nájemci bytů s účinností od 2.2.2023.

 

usnesení č. 38/2/2023
Žádost o podporu aktivit Virtuální Univerzity třetího věku – VOŠ, OA, SOŠ a JŠ s právem státní jazykové zkoušky EKONOM, o.p.s.
RM schvaluje
a) poskytnutí individuální dotace Vyšší odborné škole, Obchodní akademii, Střední odborné škole a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky EKONOM, o.p.s., Palackého 730/1, 412 01 Litoměřice, IČO: 25 400 681, ve výši 30.000,- Kč na podporu aktivit Virtuální Univerzity třetího věku,
b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace ze schváleného rozpočtu města Litoměřice na rok 2023 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 39/2/2023
Žádost o převzetí záštity, finanční podporu a spolupráci při organizaci projektu „Na kole dětem“
RM schvaluje
a) poskytnutí individuální dotace nadačnímu fondu Na kole dětem – nadační fond Josefa Zimovčáka, Na Hrázi 244, 698 01 Veselí nad Moravou – Milokošť, IČO: 292 35 715, ve výši 20.000,- Kč v rámci realizace cyklotour 2023 na podporu onkologicky nemocných dětí,
b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace ze schváleného rozpočtu města Litoměřice na rok 2023 (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 40/2/2023
Žádost o dotaci z Programu prevence kriminality na místní úrovni pro rok 2023
RM schvaluje podání žádosti o dotaci do Programu prevence kriminality na místní úrovni pro rok 2023 na projekt Litoměřice – Bezpečné léto 2023 a rovněž schvaluje minimální povinnou spoluúčast obce ve výši 30% z celkových nákladů projektu.

 

usnesení č. 41/2/2023
Schválení Dodatku č. 17 se společností INEX Česká republika s.r.o., který upravuje fakturační cenu za prováděné úklidové práce v budovách Městského úřadu Litoměřice
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 17 se společností INEX Česká republika s.r.o., se sídlem Neumannova 11, Litoměřice, IČO: 61328987, který upravuje fakturační cenu za prováděné úklidové práce v budovách Městského úřadu Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 42/2/2023
Schválení uzavření Smlouvy o vzájemné součinnosti při uzavírání kupních smluv na rok 2023 - SVOL
RM schvaluje uzavření Smlouvy o vzájemné součinnosti při uzavírání kupních smluv na dodávky dříví na rok 2023 se Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR (zkr. SVOL), K Silu 1980, 393 01 Pelhřimov, IČO: 45035652.

 

usnesení č. 43/2/2023
Schválení uzavření kupní smlouvy na dodávky zvěřiny pro rok 2023 – CITUS s.r.o.
RM schvaluje uzavření kupní smlouvy na dodávky zvěřiny z černé a spárkaté zvěře s firmou CITUS s.r.o., K Výtopně 1/2140, 412 01 Litoměřice, IČO: 61538311 na období od data podpisu smlouvy do 15.01.2024.

 

usnesení č. 44/2/2023
Schválení uzavírání kupních smluv na dodávky dříví v roce 2023 se společností WOOD & PAPER a.s.
RM schvaluje uzavírání kupních smluv na dodávky dříví pro rok 2023 s kupujícím společností WOOD & PAPER a.s., Hlína 138, 664 91 Ivančice, IČO: 26229854, v celkovém objemu cca 2200 m3 za cenu cca 3.000 tis. Kč (smlouvy viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 45/2/2023
Schválení navýšení cen za prodej dřeva a nákladů za dopravu od 01.02.2023
RM schvaluje navýšení cen za prodej dřevní hmoty a nákladů za dopravu od 01.02.2023 (ceník viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 46/2/2023
Zřízení služebnosti elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 5222/1 v k.ú. Litoměřice (708)
RM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění, provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 5222/1 v k.ú. Litoměřice, dle GP 5163-224/2022 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČO: 24729035, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 2.000 Kč + 21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

 

usnesení č. 47/2/2023
Zřízení služebnosti elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 5222/1 v k.ú. Litoměřice (721)
RM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění, provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 5222/1 v k.ú. Litoměřice, dle GP 5164-228/2022 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČO: 24729035, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 11.900 Kč + 21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

 

usnesení č. 48/2/2023
Zřízení služebnosti elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 580/1 v k.ú. Litoměřice (714)
RM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění, provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 580/1 v k.ú. Litoměřice, dle GP 5155-372/2021, ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČO: 24729035, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 2.000 Kč + 21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

 

usnesení č. 49/2/2023
Ukončení Smlouvy o pronájmu zařízení k umístění reklamního poutače č. 9870000008 ze dne 14.10.2020
RM schvaluje ukončení Smlouvy o pronájmu zařízení k umístění reklamního poutače č. 9870000008, uzavřené dne 14.10.2020 s Ixxxxx Šxxxxxxxx, dat. nar. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice, dohodou, k datu 2.2.2023 (návrh Dohody k ukončení, viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 50/2/2023
Pronájem části pozemku parc.č. 2468/1 o výměře cca 3000 m2 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje pronájem části pozemku parc.č. 2468/1, orná půda o výměře cca 3000 m2 k účelu umístění lunaparku na dobu určitou od 20.3. 2023 do 9.4. 2023 panu Františku Chaloupkovi, xxxxxxxxxxxxx Košťany 417 23, IČO: 45850828. Nájemné v celkové smluvní výši 10.000 Kč bude uhrazeno před podpisem nájemní smlouvy.

 

usnesení č. 51/2/2023
Záměr adresné výpůjčky části objektu určeného k seniorskému bydlení v ul. Kosmonautů 2021/16 v Litoměřicích pro Diecézní charitu Litoměřice
RM schvaluje adresnou výpůjčku části suterénu domu určeného k seniorskému bydlení v ul. Kosmonautů 2021/16 v Litoměřicích objektu o výměře cca 39 m2 na dobu určitou jednoho roku (od 01.04.2023 do 31.03.2024) s možností prodloužení pro Diecézní charitu Litoměřice, ul. Kosmonautů 2022, 412 01 Litoměřice (IČO: 40229939), za účelem poskytnutí skladových prostor (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 52/2/2023
Zveřejnění adresného záměru výpůjčky prostoru v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 2676/31 v k.ú. Litoměřice v bývalém vojenském areálu v ul. Pobřežní v Litoměřicích
RM schvaluje zveřejnění adresného záměru výpůjčky prostoru v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. 2676/31 v k.ú. Litoměřice v bývalém vojenském areálu v ul. Pobřežní v Litoměřicích, pro žadatele, církevní právnickou osobu Charita Litoměřice, IČO: 46769382.

 

usnesení č. 53/2/2023
Aktualizace nájemní smlouvy na pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově č.p. 480 v ulici Sovova v Litoměřicích, uzavřené se společností LINGUA UNIVERSAL soukromá základní škola a mateřská škola s.r.o.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 4 nájemní smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání v budově č.p. 480 v ulici Sovova v Litoměřicích, uzavřené dne 30.08.2004 se společností LINGUA UNIVERSAL, soukromá základní škola a mateřská škola s.r.o., se sídlem Sovova 480/2, Předměstí, 412 01 Litoměřice, IČO: 25018515. Dodatkem č. 4 se upravuje výše záloh na služby s účinností od 01.03.2023. Ostatní ujednání nájemní smlouvy ze dne 30.08.2004 zůstávají beze změn (viz příloha orig. zápisu).

 

usnesení č. 54/2/2023
Schválení podání žádosti o poskytnutí dotace na akci „Mobilní kamera MKS Litoměřice“
RM schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Mobilní kamera MKS Litoměřice“ z Programu 2023 pro poskytování dotací z rozpočtu Ústeckého kraje a závazek spolufinancování nákupu v minimální výši 10% z celkových uznatelných nákladů akce.

 

usnesení č. 55/2/2023
Poskytnutí finanční dotace pro HZS Ústeckého kraje na nákup věcného prostředku požární ochrany pro stanici v Litoměřicích v roce 2023
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace a uzavření smlouvy o dotaci z rozpočtu města pro HZS Ústeckého kraje, se sídlem Horova 1340/10, 400 01 Ústí n/L., IČO: 70886300 ve výši 100 tisíc Kč na nákup věcného prostředku požární ochrany pro stanici v Litoměřicích v roce 2023 (viz přílohy orig. zápisu).

 

usnesení č. 56/2/2023
Petice za úpravu veřejného osvětlení v ulici Palachova
RM bere na vědomí petici občanů za úpravu veřejného osvětlení v ulici Palachova.

 

usnesení č. 57/2/2023
Schválení programu ZM konaného dne 23.2.2023
RM schvaluje program na jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 23.2.2023 od 16 hod. v Kulturním a konferenčním centru v Litoměřicích.

Program:
A) Procesní body 1
1 - Zahájení, jmenování a volba návrhové komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu
2 - Schválení zápisu minulého jednání
3 - Kontrola plnění bodů
4 - Doplnění/stažení bodů programu
5 - Hlasování o programu

6. Rozpočtová opatření dle doporučení FV
7. Schválení rámcových podmínek financování spol. ENLITOS a.s.
8. Program podpory celoroční činnosti sportovních spolků v Litoměřicích na rok 2023
9. Dotace pro Destinační agenturu České středohoří o.p.s.
10. Schválení realizace projektu „Pořízení navigačního systému pro účastníky cestovního ruchu“ a jeho spolufinancování
11. Uzavření smlouvy o spolufinancování lékařské pohotovostní služby v roce 2023
12. Zrušení předkupního práva k pozemku parc. č. 3997/2 v k.ú. Litoměřice
13. Zrušení předkupního práva k pozemkům parc. č. 3910/10 a 3910/11 oba v k.ú. Litoměřice
14. Zrušení předkupního práva k pozemkům parc. č. 3886/1, 3886/21, 3900/24, 3900/25, 3900/67, 3900/68 a 3908/2 vše v k.ú. Litoměřice
15. Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Litoměřice pro Územní odbor Litoměřice Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje
16. Zpráva o kontrole plnění usnesení Zastupitelstva města Litoměřic za rok 2022
17. Schválení poskytování měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva – revokace usnesení
Majetkové záležitosti:
Záměry:
18. Záměr prodeje části pozemku parc.č. 3293 v k.ú. Litoměřice
19. Záměr prodeje klasické hrobky na Městském hřbitově v Litoměřicích
20. Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1122/2 v k.ú. Pokratice
Prodeje:
21. Projednání ceny pozemků za zahrádkářské osady
22. Bezúplatný převod pozemku parc. č. 2472/79 v k.ú. Litoměřice
23. Bezúplatný převod pozemku parc.č. 3886/11 v k.ú. Litoměřice
24. Bezúplatný převod pozemku parc.č. 3297/8 v k.ú. Litoměřice
25. Prodej klasické hrobky č. 130 na Městském hřbitově v Litoměřicích
26. Prodej klasické hrobky č. 128 na Městském hřbitově v Litoměřicích
27. Prodej klasické hrobky na Městském hřbitově v Litoměřicích
28. Prodej pozemku parc.č. 4984/33 v k.ú. Litoměřice
H) Procesní body 2
29 - Informace
30 - Interpelace
31 - Diskuze
32 - Závěr

 

usnesení č. 58/2/2023
Připojení ke kampani Vlajka pro Tibet
RM schvaluje připojení města Litoměřice k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“, a to vyvěšením tibetské vlajky na budově Městského úřadu Litoměřice dne 10.3.2023.

 

usnesení č. 59/2/2023
Rezignace člena dozorčí rady společnosti ENLITOS a.s. a jmenování nového člena
RM při výkonu funkce jediného akcionáře v působnosti společníka obchodní společnosti ENLITOS a.s., se sídlem Litoměřice, Litoměřice – Město, Mírové náměstí 15/7, PSČ 412 01, IČO: 24840688, činí následující rozhodnutí:
a) Rada města Litoměřice při výkonu funkce jediného akcionáře v působnosti společníka obchodní společnosti ENLITOS a.s., se sídlem Litoměřice, Litoměřice – Město, Mírové náměstí 15/7, PSČ 412 01, IČO: 24840688, bere na vědomí odstoupení paní PhDr. Lenky Simerské, nar. xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Litoměřice, z funkce členky dozorčí rady společnosti a schvaluje ukončení funkce k datu 1.2.2023.
b) Rada města Litoměřice ukládá starostovi města Litoměřice, aby město Litoměřice, zastoupené starostou vydalo při výkonu působnosti jediného akcionáře Rozhodnutí o výše uvedeném usnesení.

 

usnesení č. 60/2/2023
Rezignace člena dozorčí rady společnosti ENLITOS a.s. a jmenování nového člena
RM při výkonu funkce jediného akcionáře v působnosti společníka obchodní společnosti ENLITOS a.s., se sídlem Litoměřice, Litoměřice – Město, Mírové náměstí 15/7, PSČ 412 01, IČO: 24840688, činí následující rozhodnutí:
a) Rada města Litoměřice volí pana Ing. Zdeňka Černého, nar. xxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxx, 412 01 Litoměřice, do funkce člena dozorčí rady společnosti ENLITOS a.s., se sídlem Litoměřice, Litoměřice – Město, Mírové náměstí 15/7, PSČ 412 01, IČO: 24840688, s účinností od 2.2.2023.
b) Rada města Litoměřice ukládá starostovi města Litoměřice, aby město Litoměřice, zastoupené starostou vydalo při výkonu působnosti jediného akcionáře Rozhodnutí o výše uvedeném usnesení.

 

usnesení č. 61/2/2023
Doporučení způsobu financování společnosti ENLITOS a.s.
RM doporučuje ZM schválit financování společnosti ENLITOS a.s., se sídlem Litoměřice, Litoměřice – Město, Mírové náměstí 15/7, PSČ 412 01, IČO: 24840688, formou příplatku mimo základní kapitál.

 

usnesení č. 62/2/2023
Zásady činnosti představenstva spol. ENLITOS a.s.
RM schvaluje při výkonu funkce jediného akcionáře v působnosti valné hromady obchodní společnosti ENLITOS a.s., IČO: 24840688, předložený dokument Zásady činnosti představenstva.

 

usnesení č. 63/2/2023
Rozšíření redakční rady RZ
RM schvaluje
a) rozšíření redakční rady Radničního zpravodaje o jedno místo a jmenuje novou členkou Mgr. Vladimíru Bitalovou (zástupce hnutí Naše Litoměřice)
b) změnu Pravidel pro vydávání Radničního zpravodaje spočívající v tom, že se v článku IX. REDAKČNÍ RADA, odst. 2) nahrazuje původní text tímto: "Redakční rada je šestitičlenná. Redakční radu tvoří šéfredaktor, zastupitel města a jeden další volený člen za koalici, zastupitel města za opozici, zástupce zaměstnanců městského úřadu a zástupce odborné veřejnosti. V případě, že zastupitelé za opozici či koalici nenominují svého zástupce do redakční rady, o obsazení uvolněného místa rozhodne rada města."

 

usnesení č. 64/2/2023
První kolo VŘ na ředitele TSM
RM doporučuje k postupu do druhého kola výběrového řízení, na základě vyhodnocení písemných přihlášek na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Technické služby města Litoměřice, uchazeče označené pod číslem přihlášky 1 - 5.

 

Ing. Radek Löwy
starosta města

 

Mgr. Jiří Adámek
2.místostarosta města

Vyhotoveno 3.2.2023


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Pá: 9-17 hod.
So: 9-17 hod.
Ne: 9 – 17 hod.

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2023 Město Litoměřice
Mobilní menu