Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

02. usnesení z jednání RM 20.1.2004

USNESENÍ

z 2. jednání Rady města Litoměřice

konaného dne 20.1.2004 od 13:30 hod. v kanceláři starosty města Litoměřic

Přítomno:             9 členů

Rada města Litoměřic po projednání:

I.                schvaluje:

               1.         přidělení bytu č. 36 o vel. 1+1 v DPS Švermova 16 Litoměřice pani Olze Matouškové, r.1930, bytem Družstevní 37/19 Ltm., s podmínkou zaplacení fin. příspěvku 30tis. Kč. Nájemní smlouvu vystavit na dobu neurčitou.

2.      přidělení bytu č. 27 o vel. 1+1 v DPS Švermova 16 Litoměřice pani Květě Štěrbové, r.1942, bytem Dobrovského 13, Ltm., s podmínkou zaplacení fin. příspěvku 30 tis. Kč. Nájemní smlouvu vystavit na dobu neurčitou.

3.         předložený ubytovací řád Azylového domu v Litoměřicích a to s účinností od 1.2.2004.

4.   předložený návrh na oslovení firem na realizaci stavby „Rekonstrukce Mírového nám.- dvorní trakt čp. 17/9, Litoměřice

Oslovené firmy: FASE, s.r.o., Litoměřice

HANZL, a.s. Litoměřice

BUST, s.r.o., Budyně nad Ohří

HERSTAV, s.r.o., Litoměřice

                              CHLÁDEK A TINTĚRA, v.o.s., Litoměřice

5.      složení konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení funkce ředitele Základní školy Litoměřice, U Stadionu 4 ve složení tak, jak bylo navrženo a

Předseda  konkursní komise :

Mgr. Petr Hermann -     místostarosta, za zřizovatele PO

Členové komise :

pí Helena Bitrichová-     vedoucí odboru ŠKSaPP, za zřizovatele

Mgr. Miloslava Sobotková- pracovnice oddělení všeobecného, odborného a speciálního

                                                vzdělávání Krajského úřadu Ústeckého kraje                       

PaedDr. Václav Hanč- ředitel základní školy, odborník z oblasti státní správy ve školství, organizace a řízení

Ing. Ivana Faltysová-     pedagogická pracovnice Základní školy Litoměřice, U Stadionu 4

Mgr. Renata Schejbalová-    inspektorka České školní inspekce

Tajemník komise:                                   

pí Anna Neužilová,            pracovnice odboru ŠKSaPP pověřena organizačním a administrativním  zabezpečením jednání komise

                       6. složení konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení funkce ředitele Základní školy Litoměřice, Ladova 5

Předseda  konkursní komise :

Mgr. Petr Hermann, místostarosta, za zřizovatele PO

Členové komise :

pí Helena Bitrichová -              vedoucí odboru ŠKSaPP, za zřizovatele

Mgr. Miloslava Sobotková- pracovnice oddělení všeobecného, odborného a speciálního

                                                vzdělávání Krajského úřadu Ústeckého kraje                       

pí Jana Šourková -             ředitelka základní školy, odborník z oblasti státní správy ve školství, organizace a řízení

Mgr. Marie Soukupová -       pedagogická pracovnice Základní školy Litoměřice, Ladova 5

Mgr. Renata Schejbalová - inspektorka České školní inspekce

Tajemník komise:                                   

pí Anna Neužilová -           pracovnice odboru ŠKSaPP  pověřena organizačním a administrativním  zabezpečením jednání komise

7.            předložené stanovisko k působnosti Soukromé mateřské školy, s.r.o., Litoměřice, Mírové náměstí 15 (viz příloha orig. zápisu)

8.         text přiloženého dopisu ohledně hodnocení práce Soukromé ZŠ LINGUA UNIVERSAL, s.r.o. Litoměřice, Sovova 2 viz příloha orig. zápisu) a považuje tuto školu za důležitou součást základního školství ve městě

9.   pronájem pozemků st.p.č. 278/3 o výměře 50m2, st. p.č. 278/4 o výměře 200m2, st. p.č. 278/5 o výměře 38m2 a p.č. 278/8 o výměře 790m 2 v k.ú. Litoměřice p. E. Mackové, Špálova 1945/19, Litoměřice s přivolením podnájmu pro Soukromé  SOU a U Industria s.r.o. Litoměřice, Kapucínské nám. 3, 41201 Litoměřice pouze za účelem využití k teoretické výuce učňů za cenu smluvní ve výši 10.000,- Kč na dobu neurčitou s výp. lhůtou 6 měs. s ohledem na školní rok.

10.   pronájem části pozemku p.č. 811 v k.ú. Litoměřice  o výměře cca 260 m2 za účelem  užívání příjezdové cesty a vybudování  místní komunikace k poz. p.č. 815 v k.ú. Litoměřice Jiřímu a Blance Macháčkovi, Stránského 31,41201 Litoměřice (za předem dohodnutých podmínek uvedených v NS – viz přiložený návrh NS) a to na dobu neurčitou. 

11.   pronájem NP garáže v ulici Družstevní na pozemku p.č.1655 o výměře 17,50 m2, která je označena orientačním číslem 1 panu Petru  Kubíčkovi bytem Družstevní 33/5, Litoměřice. 

12.       zvýšení cen komerčního nájemného za nebytové prostory a garáže o 75 % takto :

  •    700,- Kč/m2/rok – střed města-II. nadzemní podlaží
  •    525,- Kč/m2/rok – blízké okolí středu města
  •    350,- Kč/m2/rok – ostatní prostory mimo střed města a blízkého okolí (panelové domy)
  •    318,- Kč/m2/rok – garáže

s tím, že u nově pronajímaných NP platí zvýšení cen komerčního nájemného s účinností ode dne usnesení RM z 20.1.04 a u stávajících NS od 1.7. 2004.  V obou případech se zvýhodněním (50% cena nájemného) u gastronomických služeb dle rozhodnutí z 3.ZM ze dne 15.5.1997.

13.       výměnu bytu mezi panem Janem Novákem, bytem v ul. Kosmonautů 2018/6, Litoměřice a paní Alenou Tomšů, bytem v ul. Hynaisova 427/9, Litoměřice.

14.            předložená Pravidla pro přijímání, projednávání a vyřizování peticí.

15.            předložená Pravidla pro přijímání, projednávání a vyřizování stížností a podnětů občanů.

16.       žádost slečny Michaly Žákové, bytem v Litoměřicích o mimořádný termín svatebního obřadu konaného dne 10.7.2004 na státním zámku Ploskovice.

17.       program jednání ZM Litoměřice konaného dne 29.1. 2004.

Program

I. Zahájení, jmenování a volba návrh. komise, prac. předsednictva

            Kontrola plnění úkolů z minul. ZM

II. Doplnění programu

III. Hlasování o programu

IV. Body jednání

1.            Nové uspořádání vztahů DZCL a spol. Kerber s.r.o.

2.            Zápis KV při ZM o provedené kontrole TSM Litoměřice dne 15.10.2003

3.            Dobývací prostor Litoměřice – těžba štěrkopísku

4.            Projednání odvolání proti usnesení ZM – Měření TUV obj.v ul. Křižíkova 9, 11, 13 v Ltm

5.            Schválení přijetí dotace na výkon LSPP od Ústeckého kraje

6.             Nakládání s majetkem města  v prostorech SSP vč. Kontaktních míst

7.            Projednání a schválení návrhu rozpočtu města Litoměřice na r. 2004

Majetkové záležitosti:

Záměry :

8.            Prodej pozemku p.č. 3850/1 o výměře 409 m2 v k.ú. Litoměřice (nutný odděl.geomet.plán)

9.            Prodej části pozemku p.č. 2653/6 o výměře cca 75 m2 v k.ú. Litoměřice (odděl.geomet.plán)

10.            Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 2676/1,2676/3,2676/4,2677 v k.ú. Litoměřice z důvodu zřízení plynové přípojky pro provozní středisko VUSS (ul. Pobřežní)

11.            Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 4862 a p.č. 4869/3 v k.ú. Litoměřice z důvodu zřízení kanalizační přípojky a šachty pro TERMO-S s.r.o Litoměřice

Prodeje:

12.            Prodej pozemku p.č. 274/2 v k.ú. Pokratice - opakovaná žádost

Žadatel : J.Tlapák, Mlýnská 1, Litoměřice

13.            Prodej pozemku p.č. 4550/1 o výměře 1772 m2 v k.ú. Litoměřice – přehodnocení ceny

Žadatel : Petrlíková Milada, Kralovická 59, Praha

14.            Odkoupení pozemku p.č. 3870/6 o výměře 376 m2 (komunikace), p.č. 3870/3 o výměře 33 m2 , p.č. 3868/3 o výměře 16 m2 a  p.č. 3821/2 o výměře 494 m2 v k.ú. Litoměřice

Žadatel :  ČR Statek Libouchec v Likvidaci, Ústí n.L.

15.            Přenesení pravomocné působnosti – schvalování smluv o smlouvě budoucí do RM

V.  Informace

VI. Interpelace

VII. Diskuze

            VIII. Závěr

II.               neschvaluje:

1.            prominutí příspěvku obce Keblice na neinvestiční náklady za žáky, kteří docházejí do základních škol v Litoměřicích ve výši 1.800,- Kč.

III.                    ukládá:

1.         odboru ÚRM zpracovat za Město Litoměřice záporné stanovisko k dobývání štěrkopísku v Litoměřicích podle ust.§ 6 odst.4 zákona č. 100/2001 Sb a předložit jeho znění ke schválení ZM konaného dne 29.1. 2004.

IV.                doporučuje:

1.            nabídnout k odprodeji celý podíl Města Litoměřic v a.s. DZCL za minimálně nominální hodnotu tj. 100.000,- Kč/1 akcie.

2.         ZM neschválit návrh stanovení dobývacího prostoru štěrkopísku Litoměřice a vyjadřuje zásadní nesouhlas s návrhem

3.         majetek na odboru SSP získaný k 1.1.2003 převodem odprodat Úřadu práce Litoměřice a majetek k 1.1.2003 darovaný Městu Litoměřice darovat Úřadu práce v Litoměřice.

V.                nedoporučuje:

1.         ZM potvrdit předloženou alternativu řešení ve věci nákupu pozemků ve 2.zóně PLCL a uvolnit dohodnutou částku z rezervy rozpočtu pro r. 2004 a následně z rozpočtu r. 2005 pro splacení kupní ceny.

VI.                pověřuje:

1.   místostarostu p. Landu ve spolupráci s OSBH a OSV připravit na jednání RM (nejpozději před jednáním ZM dne 11.3.04) návrh na změnu Statutu Ubytovny Želetice s cílem optimálního využití těchto prostor.

VII.               revokuje:

1.         část usnesení RM č. I./1 8. ze dne 1.4.2003týkající se oslovení firem na akci“ Rekonstrukce Mírové nám. – dvorní trakt čp.17/9, Litoměřice“

VIII.               stanovuje:

1.          požadavky na uchazeče pro konkursní řízení na obsazení funkce ředitele ZŠ Litoměřice,

            U Stadionu 4

2.            požadavky na uchazeče pro konkursní řízení na obsazení funkce ředitele ZŠ Litoměřice, Ladova 5

VIII.         bere na vědomí:

1.         návrh nového uspořádání vztahů DZCL a.s. se spol. Kerber s.r.o. ve věci nákupu pozemků ve 2.zóně PLCL.

2.            rezignaci pí Jany Šourkové na funkci ředitelky Základní školy Litoměřice, U Stadionu 4  ke dni  30.6.2004.

3.            rezignaci Mgr. Marcely Matuškové na funkci ředitelky Základní školy Litoměřice, Ladova 5  ke dni  30.6.2004.

4.            inspekční zprávy ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, Základní školy Litoměřice, Na Valech 53, Domu dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863, Mateřské školy Litoměřice, Masarykova 30 (MŠ Nerudova ul). S ohledem na jejich kladný výsledek není nutné přijímat žádná opatření. (viz příloha orig. zápisu)

5.            předložený přehled stanovisek k investičním akcím vydaných OSMM od 1.7.2003 do 31.12.2003. (viz příloha orig. zápisu)

6.         zprávu o využití nebytových prostor Ubytovny Želetice (Současný stav je přílohou orig. zápisu).

7.         zápis Kontrolního výboru při ZM z kontroly TSM Litoměřice provedené dne 15.10.2003

Ing. Ivan Palán                                        Mgr. Ladislav Chlupáč

                        místostarosta města                             starosta města

Zapsala: Eva Lieberová


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu