Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

01.výpis usnesení z jednání RM 5.1.2006

Výpis

USNESENÍ

z 1. jednání RM Litoměřic konaného

dne 5.1. od 12:15 hod. v kanceláři starosty města Litoměřic

Přítomno 8 členů Rady města Litoměřic

Rada města Litoměřic po projednání:

I.            schvaluje:

1.         žádost OÚ V. Žernoseky na příspěvek pro zabezpečení dopravní obslužnosti svého regionu ve výši 10%.

2.            pronájem pozemku p.č. 2906/3 v k.ú. Litoměřice o výměře 217 m2  za účelem užívání zahrady, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce Milanu a  Libuši Bruncvíkovým za nájemné ve výši 434,- Kč/rok.

3.            prominutí nájemného pro Michal Hanzl-Agentura MODRÝ Z NEBE za rok 2005 ve výši 30.000,- Kč (proinvestováno v rámci rekonstrukce sociálního zařízení).

4.         snížení nájemného pro sklepní prostory v NP Mírové náměstí 169/38, Litoměřice užívaných společností JEPHARMA s.r.o. na výši 700,- Kč/m2/rok.

5.         smlouvu o partnerství a spolupráci s Ústeckým krajem v rámci projektu „BROÚK“ (viz. příloha orig. zápisu).

6.         dohodu o ukončení nájmu k budově gotického hradu v Litoměřicích čp. 265, č. parc. č.  66, objektu č.p. 68, č. parc. 64/1 a části objektu Hrádku (sál), čp. 281/6b č. parc. 68/1 a souběžně garáže na parc. č. 64/1, se Severočeskou galerií výtvarného umění v Litoměřicích.

7.            uzavřenou „Dohodu o narovnání“ ze dne 26.10.2005,  mezi ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a Městskou nemocnicí v Litoměřicích, ve věci sporného názoru na účinnost Nájemní smlouvy ze dne 30.6.2002 a  uzavření dodatku č.3 nájemní smlouvy podepsaným v Litoměřicích dne 23.12.2005 (viz.příloha orig.zápisu).

8.         uzavření veřejnoprávní smlouvy Města Litoměřice na úseku projednávání přestupků s obcemi Libochovany,  Křešice  a  Žalhosice (viz.příloha orig.zápisu).  

9.         smlouvu o dílo s Architektonickým studiem Hysek, spol. s r.o. na vypracování Urbanistické studie Kasáren Dukelských hrdinů se zapracováním připomínek ing.Palána, po vypracování  průzkumů a rozborů, tyto předložit komisi rozvoje města a následně RM pro zadání podmínek studie (viz. příloha orig. zápisu).

10.       finanční příspěvek ve výši 10.000,- Kč z rozpočtové rezervy pro Oddíl šermu TJ Slavoj Litoměřice na částečnou úhradu nákladů účasti Michala Čupra na MS v šermu,které se koná v dubnu 2006 v Jižní Korei.

11.       užití znaku Města Litoměřice na materiálech konference české společnosti pro bez-  výkopové technologie, která se bude konat v Litoměřicích.

II.            neschvaluje:  

1.            prodloužení nájemní smlouvy na dobu určitou ze dne 5.1.2005 s nájemkyní bytu č. 22 v domě č.p. 2002/2 ul. Stavbařů v Litoměřicích.

III.        ukládá :

1.         OS BH nájemkyni bytu MUDr. Březovské sdělit, že nedošlo k obnovení nájemní smlouvy a že musí předmětný byt vyklidit a nejpozději do 20.1.2006 předat.

2.            právnímu oddělení do 30.1.2006 doručit okr. soudu žalobu o vyklizení bytu  č. 22 v domě č.p. 2002/2 ul. Stavbařů v Litoměřicích v případě, že tento byt nebude OS BH v termínu předán.

3.            právnímu oddělení a OSBH zahájit jednání s MěN Litoměřice ohledně dispozičního práva na bytu ve vlastnictví Města Litoměřice do 30.1.2006.

4.         komisi výchovy, vzdělání a sportu zpracovat analýzu a RM předložit návrh pravidel pro přidělování finančních příspěvků za účelem podpory sportovců reprezentujících Litoměřice na světových soutěžích.

Jiří Landa                                                                          Mgr. Ladislav Chlupáč

            1. místostarosta města                                                                    starosta města

Zapsala: Petra Müllerová


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu