Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

01. výpis usnesení z jednání Rady města Litoměřic - 5.1.2012

 

U S N E S E N Í

výpis

1. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 5.1.2012

od 9:00 hodin v kanceláři starosty města

Přítomno 8 členů RM

R a d a   m ě s t a   L i t o m ě ř i c   n a   s v é m  1.  j e d n á n í

projednala pod usnesením č.:

1/1/2012          

Schválení záboru veřejného prostranství – Masné Krámy, s.r.o.

RM schvaluje zábor veřejného prostranství části Mírového náměstí v Litoměřicích pro spol. Masné Krámy, s.r.o., Pražská 1934, Slaný za účelem prodeje uzenin.

2/1/2012          

Zábor veřejného prostranství – Diecézní charita Litoměřice.

RM schvaluje bezúplatný zábor veřejného prostranství části Mírového náměstí v Litoměřicích pro Diecézní charitu Litoměřice, Dómské náměstí 10, Litoměřice za účelem umístění propagačního stánku u příležitosti Tříkrálové sbírky dne 6.1.2012.

3/1/2012

Složení komise pro vyhodnocení soutěže o veřejnou zakázku SBĚRNÝ DVŮR LITOMĚŘICE

RM schvaluje složení komise pro vyhodnocení soutěže o veřejnou zakázku "SBĚRNÝ DVŮR LITOMĚŘICE " (viz příloha orig.zápisu)

4/1/2012

Doplatek kupní ceny za pozemek p.č. 1345/7 v k.ú. Pokratice

RM schvaluje uhradit doplatek kupní ceny ve výši 6.480,- Kč za pozemek p.č. 1345/7 v k.ú. Pokratice (KS ze dne 20.12.2004) Pozemkovému fondu ČR, Husinecká 1024/11a, Praha z důvodu početní chyby v GP č. 752-321/2001 z rozpočtu OSMMLaBH –ÚZ č. 4202, pol. 6130.

5/1/2012

Pronájem části pozemku p.č.4265/2, zahrada, o výměře 912m2 v k.ú. Litoměřice

a)     RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 9170000034 uzavřené dne 2.3.2011 mezi Městem Litoměřice a Fadlerovou Renatou, Litoměřice k pozemku p.č.4265/2 a p.č. 4265/4 v k.ú. Litoměřice o celkové výměře 993 m(zahrada) dohodou ke dni 14.1.2012.

b)     RM schvaluje pronájem pozemku p.č.4265/2, zahrada, o výměře 912 m2 v k.ú. Litoměřice, za účelem užívání zahrady na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, za nájemné ve výši 1.824,- Kč/rok Erikovi Dobrovolnému, Litoměřice s účinností nájemní smlouvy od 15.1.2012.

6/1/2012

Snížení nájemného – (byt č. 4 v ul. Dlouhá 177/13 v Litoměřicích)

RM schvaluje snížení nájmu současné nájemnici bytem ul. Dlouhá 177/13 v Litoměřicích pro rok 2012 a 2013 o 20%.

7/1/2012

Přidělení městského bytu č. 5, Lidická 150/2, Litoměřice

RM schvaluje přidělení bytu č. 5 v ulici Lidická 150/2, Litoměřice, o velikosti 2+1 (108,76 m2), 3. patro panu Ing. V.R. Výše nájemného se určuje 65,-Kč/m2/měsíc (r. 2012), 80,-Kč/m2/měsíc (r. 2013). Nájemní smlouva se uzavírá od 1.2.2012 na 2 roky s možností prodloužení.

8/1/2012

Přidělení městského bytu č. 5, Mírové náměstí 22/14, Litoměřice

RM schvaluje přidělení bytu č. 5 na Mírovém náměstí 22/14 v Litoměřicích o výměře 118,92 m2), 2. patro, panu Ing. L.R.. Výše nájemného se určuje 65,-Kč/m2/měsíc (r. 2012), 80,-Kč/m2/měsíc (r. 2013). Nájemní smlouva se uzavírá od 1.2.2012 na 2 roky s možností prodloužení.

9/1/2012

Přidělení NP Mírové náměstí 20/12, Litoměřice

RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy k nebytovému prostoru na Mírovém náměstí 20/12, o celkové výměře 6,30 m2, s panem Františkem Kopeckým, Žitenice. Nájemné činí 1.400,- Kč/m2/rok a nájemce je zároveň povinen měsíčně hradit zálohu na vodné a stočné a na osvětlení spol. prostor domu. Nájemní smlouva se uzavírá od 1.1.2012 na dobu neurčitou.

10/1/2012

Povolení podnájmu – D. P.

RM schvaluje paní D.P podnájem bytu č. 2, Dlouhá 194/47 v Litoměřicích pro paní D.M. se synem. Podnájem se povoluje do 30.6.2012 s podmínkou společného užívání bytu a doložení dodatečného souhlasu spolunájemnice předmětného bytu sl. B.H. s termínem do 31.1.2012. 

11/1/2012

Prodloužení ubytování v UŽ – P.K.

RM schvaluje paní P.K. prodloužení dohody o poskytnutí přístřeší na ubytovně „Dům Naděje“, Želetická 11 v Litoměřicích do 31.3.2012.

12/1/2012

Prodloužení ubytování v UŽ – I.M.

RM neschvaluje panu I.M. ml. prodloužení dohody o poskytnutí přístřeší na ubytovně „Dům Naděje“, Želetická 11 v Litoměřicích. Případnou opakovanou žádost lze akceptovat až po úhradě pohledávky za užívání ubytovací jednotky na ubytovně.

13/1/2012

Prodloužení ubytování v UŽ – H. M. ml.

RM schvaluje paní H. M. ml. prodloužení dohody o poskytnutí přístřeší na ubytovně „Dům Naděje“, Želetická 11 v Litoměřicích do 31.3.2012.

14/1/2012

Prodloužení ubytování v UŽ – I.a H. M.

RM schvaluje manželům I.a H. M. prodloužení dohody o poskytnutí přístřeší na ubytovně „Dům Naděje“, Želetická 11 v Litoměřicích do 31.3.2012.

15/1/2012

Prodloužení ubytování v UŽ – E a J.R.

RM schvaluje manželům J.a E. R. prodloužení dohody o poskytnutí přístřeší na ubytovně „Dům Naděje“, Želetická 11 v Litoměřicích do 30.4.2012.

16/1/2012

Přidělení městského bytu - Tokarová Helena ml.

RM neschvaluje přidělení městského bytu paní H.T. ml., tč. ubytovna „Dům Naděje“, Želetická 11, Litoměřice.

17/1/2012

Přidělení ubytovací jednotky v UŽ – R.G.

RM schvaluje přidělení ubytovací jednotky na ubytovně „Dům Naděje“, Želetická 11 v Litoměřicích paní R.G., Dukelská 10, Litoměřice do 31.3.2012.

18/1/2012

Rozšíření nájemní smlouvy k NP na tržnici - Son Nguyen Truong

RM schvaluje žadateli Son Nguyen Truong, Litoměřice rozšíření nájemní smlouvy k části pozemku o výměře 60 m2 na městské tržnici, parc. č. 123, ulice 5. května o manželku Thi Hue Tran, Litoměřice.

19/1/2012

Výměna bytu – Š.Z.

RM schvaluje paní Š. Z. výměnu stávajícího bytu za byt č. 17, Stránského 1755/31, Litoměřice.

20/1/2012

Přejmenování parku U Hvězdárny

RM doporučuje ZM schválit přejmenování názvu parku U Hvězdárny na park Václava Havla a zároveň pověřuje odbor ŠKSaPP zahájit jednání o zhotovení a umístění bysty Václava Havla v tomto parku a přípravou vyhlášení veřejné sbírky.

21/1/2012

Poskytnutí služebního vozu s řidičem VW Caravela, SPZ LTK 2042 pro účely převozu propagačních materiálů a zaměstnanců PO CCR Litoměřice

RM schvaluje poskytnutí služebního vozu s řidičem VW Caravela, SPZ  LTK 2042,  pro účely převozu propagačních materiálů a zaměstnanců p.o. Centrum cestovního ruchu Litoměřice na veletrh cestovního ruchu Regiontour Brno, který se koná ve dnech 12. až 15. ledna 2012, a to na čtvrtek 12.1.2012 od 6.00 hodin do cca 16.00 hodin téhož dne a na neděli 15.1.2012 od 9.00 do 17 hodin.

22/1/2012

Doplnění člena výběrové komise na pozici ředitelky „Srdíčka“

RM schvaluje doplnění MUDr. Hasana Meziana do komise 2. kola výběrového řízení na funkci ředitel/ka Centra pro zdravotně postižené děti a mládež Srdíčko schválené dne 22.12.2011.

23/1/2012

Žádost o prominutí nájmu v DK Litoměřice na akci Sportovec roku 2011

RM schvaluje prominutí nájmu na akci vyhlášení Sportovce roku 2011 konané dne 8. února 2012 v Domě kultury v Litoměřicích za podmínky úhrady provozních nákladů.

24/1/2012

Revokace usnesení č. 972/32/2011 ze dne 22.12.2011 – úklid města podnikající fyzickou osobou

RM revokuje usnesení č. 972/32/2011 ze dne 22.12.2011 a schvaluje uzavření smlouvy na úklid města  s podnikající fyzickou osobou Barborou Hylánovou s účinností od 1.1. 2012.(viz příloha orig. zápisu).

25/1/2012

Pověření Ing.Elmana v zastupování Města Litoměřice při jednání Sdružení pro plynofikaci konaného dne 12.ledna 2012

RM pověřuje zastupováním Města Litoměřic Ing. Ivo Elmana při jednání se Sdružením obcí pro plynofikaci – labské údolí I.etapa konaného dne 12. ledna 2012 v Bohušovicích nad Ohří.

Mgr. Karel Krejza

1. místostarosta města

Jan Szántó

2. místostarosta města

Zapsala: Eva Lieberová

Za správnost odpovídá: Ing. Karel Chovanec


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu