Nástroje pro usnadnění přístupu

RADA MĚSTA

usnesení rady města

01. výpis usnesení z jednání Rady města Litoměřic - 15.1.2013

USNESENÍ

Výpis

z 1. jednání Rady města Litoměřic

konaného dne 15.1. 2013 od 10:00 hodin v kanceláři starosty města

Přítomno  6 členů RM

R a d a   m ě s t a   L i t o m ě ř i c   n a   s v é m  1.  j e d n á n í

p r o j e d n a l a   p o d   u s n e s e n í m   č.:

1/1/2013

Sejmutí předkupního práva pro Město Litoměřice ve smyslu ustanovení § 101, odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších přepisů (stavebního zákona) u pozemku parc. č. 1345/200 v k. ú. Pokratice

RM doporučuje ZM sejmutí předkupního práva pro Město Litoměřice u pozemku parc. č. 1345/200 v k. ú. Pokratice.

                                   

2/1/2013

Uzavření smlouvy o dílo na  úklid města s podnikající fyzickou osobou Barborou Hylánovou

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na úklid města s podnikající fyzickou osobou Barborou

Hylánovou, a to s účinností od 1.1.2013 (viz příloha orig. zápisu).

3/1/2013

Schválení členů manažerské skupiny komunitního plánování

RM schvaluje členy manažerské skupiny komunitního plánování (viz příloha orig.zápisu).

4/1/2013

Pravidla pro předkladatele žádostí o finanční příspěvek v roce 2013 pro zajištění plnění úkolů 3. Komunitního plánu sociálních služeb na období let 2010 – 2013

RM schvaluje pravidla pro předkladatele žádostí o finanční příspěvek v roce 2013 pro zajištění plnění úkolů 3. Komunitního plánu sociálních služeb na období let 2010-2013 (viz příloha orig.zápisu).

5/1/2013

Přehled vyplacených dotací za rok 2012 z „Programu podpory nestátních neziskových organizací,  zaměřených na činnost občanů v sociální oblasti.“           

RM po projednání bere na vědomí informaci o vyplacených dotacích za rok 2012 z „Programu podpory nestátních neziskových organizací, zaměřených na činnost občanů v sociální oblasti“ (viz příloha orig.zápisu).

 

6/1/2013

Stanovisko k činnosti školy LINGUA UNIVERSAL - soukromá ZŠ a MŠ s.r.o., Litoměřice

RM schvaluje znění stanoviska Města Litoměřice k činnosti LINGUA UNIVERSAL soukromá základní škola a mateřská škola s.r.o., Sovova 2, 412 01 Litoměřice, IČO 25018515 (viz příloha orig.zápisu).

7/1/2013

Poskytnutí dotace Klubu potápěčů Kraken Litoměřice na nákup potápěčské výstroje pro děti

RM doporučuje ZM schválit předložený návrh komise sportu při RM na přidělení dotace ve výši    76.000,- Kč pro Klub potápěčů Kraken Litoměřice na nákup potápěčské výstroje pro děti (žádost viz příloha orig. zápisu).

8/1/2013

Poskytnutí dotace na organizaci akce „Sportovec roku 2012“ Okresnímu sdružení ČSTV Litoměřice

RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 12.000,- Kč Okresnímu sdružení ČSTV Litoměřice na organizaci akce „Sportovec roku 2012“, která se bude konat dne 26.2.2013 v Litoměřicích (žádost viz příloha orig. zápisu).

9/1/2013

Dotace na podporu činnosti sportovních oddílů – odvody z loterií a jiných pod. her

RM doporučuje ZM schválit předložený návrh komise sportu při RM na přidělení dotací na podporu činnosti sportovních oddílů z odvodů z loterií a jiných podobných her (viz příloha orig.zápisu).

10/1/2013

Nové znění Organizačního řádu PO MŠ Litoměřice, p.o.

RM schvaluje nové znění organizačního řádu Mateřské školy Litoměřice, Masarykova 30, p.o. (viz příloha orig. zápisu).

11/1/2013

Návrh způsobu zadání veřejné zakázky a schválení výběrové komise pro nákup 1ks Elektrického varného kotle 270 litrů pro PO CŠJ Litoměřice

RM schvaluje předložený návrh na zadání veřejné zakázky a složení výběrové komise na dodávku 1ks Elektrického varného kotle 270 litrů pro PO CŠJ Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

12/1/2013

Schválení přijetí účelově určeného finančního daru PO Knihovna K.H. Máchy

RM uděluje souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru pro PO Knihovna K.H. Máchy (viz příloha orig. zápisu).

                                                                                               

13/1/2013

Schválení smlouvy o zajištění ekologické výchovy na rok 2013 od občanského  sdružení  „Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory – Brontosaurus Krkonoše

RM schvaluje smlouvu o zajištění ekologické výchovy na rok 2013 od občanského sdružení „Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory – Brontosaurus Krkonoše“ (viz příloha orig.zápisu).

14/1/2013

Obecně závazná vyhláška č.3/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Litoměřice                                                        

RM doporučuje ZM vydat výše uvedenou Obecně závaznou vyhlášku č.3/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Litoměřice.

                       

                                                                       

15/1/2013

Schválení dohody o splátkách - Vlastimil Tlašek

RM doporučuje ZM schválit uzavření dohody o splátkách pro Vlastimila Tlaška, IČ: 63684667, Litoměřice, na částku 86.380,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 3.500,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem leden 2013, se splatností k poslednímu dni každého měsíce a pověřuje vedoucího OSMMBaLH ukončit nájemní smlouvu.

16/1/2013

Výpověď z nájmu bytu pro P.T            

a) RM schvaluje výpověď z nájmu bytu č. 22 v 8. podlaží domu na adrese Kubínova 439/2, Litoměřice pro P.T. z důvodu dle § 711 odst.2 písm.b) obč.zák.Výpovědní doba činí 3 měsíce a začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž je výpověď doručena. Proti této výpovědi může nájemce bytu do 60 dnů od jejího doručení podat k místně příslušnému soudu žalobu o určení neplatnosti výpovědi.

b) RM schvaluje přidělení přístřeší pro P.T., bytem Litoměřice v ubytovně “Dům naděje“ na adrese Želetická 2187/11, Litoměřice.                   

17/1/2013

Záměr zřízení věcného břemene chůze po části pozemku parc.č. 2872/7, ostatní plocha, neplodná půda a části pozemku 2840/1, ostatní plocha, ostatní komunikace ve prospěch vlastníka pozemků parc.č. 2854 a 2840/4 vše v k.ú. Litoměřice

RM schvaluje záměr zřízení věcného břemene chůze po části pozemku parc.č. 2872/7, ostatní plocha, neplodná půda a části pozemku 2840/1, ostatní plocha, ostatní komunikace ve prospěch vlastníka pozemků parc.č. 2854 a 2840/4 vše v k.ú. Litoměřice (spol. Jafarma, s.r.o. Dukelská 1855/12, Litoměřice), za jednorázovou úhradu v celkové výši 20.000,- Kč + DPH v základní sazbě, platné v době zřízení věcného břemene.

18/1/2013

Snížení nájemného – nájemníci městských bytů (15 bytů v centru Litoměřic)

RM schvaluje nájemníkům v centru města (seznam nájemníků domů ul. Mírového nám. 43/21, ul. 5. Května 154/1, ul. Dlouhá 175/9, 177/13, 195/49 - viz příloha orig.zápisu), snížení nájemného o 10%, tj. na částku 72,- Kč/ m2/měsíčně s účinností od 01.01.2013 do doby odstranění závad.

19/1/2013

Prodloužení nájemní smlouvy – P.L.

RM schvaluje panu P.L. prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1 v ulici Mládežnická 1753/8 v Litoměřicích. Nájemní smlouva se prodlužuje od 1.2.2013 do 31.7.2013.

20/1/2013

Prodloužení ubytování na městské ubytovně v Želeticích – A.K.

RM schvaluje panu A.K. prodloužení dohody o poskytnutí přístřeší na ubytovně „Dům Naděje“, Želetická 2187/11 v Litoměřicích od 1.1.2013 do 31.3.2013. Další prodloužení ubytování možné pouze za podmínky vyrovnaného dluhu na nájemném.

21/1/2013

Prodloužení ubytování na městské ubytovně v Želeticích.

RM schvaluje manželům H. a I. M. prodloužení dohody o poskytnutí přístřeší na ubytovně „Dům Naděje“, Želetická 2187/11 v Litoměřicích od 1.1.2013 do 31.3.2013 pod podmínkou uzavřením splátkového kalendáře na pohledávku za užívání bytu v ul. Revoluční 1831/7 v Litoměřicích. Podmínkou pro další prodloužení ubytování je řádné hrazení nájemného a splátkových kalendářů.

22/1/2013

Prodloužení ubytování na městské ubytovně v Želeticích

RM schvaluje prodloužení ubytování na ubytovně „Dům Naděje“, Želetická 2187/11 v Litoměřicích žadatelům H.M. ml., M.T., J.S., A.H., H.M. a A.T.. Všem jmenovaným se ubytování prodlužuje od 1.1.2013 do 31.3.2013. 

23/1/2013

Proplacení nákladů na opravu v městském bytě - Ing. T.N.

RM schvaluje proplacení nákladů na opravu v městském bytě ve výši 10.500,- Kč panu Ing. T. N., bytem v Litoměřicích. Úhradu zajistí ÚSBH.

24/1/2013

Přidělení městského bytu č. 4 v Dlouhé ulici 175/9 na základě veřejné nabídky

RM schvaluje přidělení bytu č. 4 v Dlouhé ulici 175/9 v Litoměřicích panu J.P., bytem Hoštka. Nájemné činí 80,- Kč/m2/měsíc + další navýšení v dalších letech možné inflační doložkou. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení.

25/1/2013

Přidělení městského bytu č. 10 na Mírovém náměstí 43/21 na základě veřejné nabídky

RM schvaluje přidělení bytu č. 10 na Mírovém náměstí 43/21 v Litoměřicích slečně K.G. bytem Litoměřice. Nájemné činí 80,- Kč/m2/měsíc + další navýšení v dalších letech možné inflační doložkou. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení.

26/1/2013

Schválení uzavření smlouvy o dílo se společností MindBridge Consulting a.s. Praha 5 na realizaci výzkumného projektu „Znalost a vnímání Fair Trade a Rozvojových cílů tisíciletí mezi obyvateli města Litoměřice“

RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na realizaci výzkumného projektu „Znalost a vnímání Fair Trade a Rozvojových cílů tisíciletí mezi obyvateli Litoměřic“ se společností MindBridge Consulting a.s. se sídlem Praha 5, Geologická 2, PSČ 152 00, IČ: 28211308(smlouva přílohou orig. zápisu).

27/1/2013

Změna v povinnosti PO předkládat materiály RM

RM ukládá příspěvkovým organizacím zřízených Městem Litoměřice předkládat radě města ke schválení pracovní řád, organizační řád a vnitřní platový předpis při jejich vydání a při každé změně. Vydávání a schvalování ostatních interních směrnic je plně v kompetenci ředitele příspěvkové organizace.

28/1/2013

Informace o stavu nemovitostí, jejich vybavenosti a stavu celého areálu výstaviště ZČ       

RM bere na vědomí informaci od společnosti Zahrada Čech s.r.o. Litoměřice o stavu nemovitostí, jejich vybavenosti a o stavu celého areálu výstaviště ZČ a ukládá OSMMBaLH uvést předmět smlouvy do stavu umožňujícího naplnění nájemní smlouvy se stávajícím nájemcem.

29/1/2013

Schválení programu na jednání ZM Litoměřic – 31.1.2013                    

RM schvaluje program na veřejné zasedání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 31.1.2013 od 16 hod. v kongresovém sále Gotického hradu v Litoměřicích.
 
Program:
I.            Zahájení, jmenování a volba návrh. komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu

II.            Doplnění / stažení bodu programu

III.            Hlasování o programu

IV.        Body jednání:

1.       Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 23.1. 2013

 1. Vydání OZV č. 1/2013 o spádových obvodech ZŠ v Litoměřicích
 2. Vydání OZV č. 2/2013, kterou se doplňuje OZV č. 10/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
 3. Vydání OZV č. 3/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Litoměřice
 4. Závěrečná zpráva o průběhu a výstupech projektu Inovace procesů komunitního plánování sociálních služeb na střednědobé období let 2011-2012 ve městě Litoměřice
 5. Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na zabezpečení lékařské PS na rok 2013 mezi Městem Litoměřice a ÚK
 6. Uzavření smlouvy o zabezpečení lékařské PS na rok 2013 mezi Městem Litoměřice a PO MěN
 7. Přijetí dotace dle § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění

od ÚK na zajištění lékařské PS

9.       Poskytnutí dotace dle § 85 písm. c) zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění z rozpočtu Města Litoměřice pro PO MěN

10.   Program prevence kriminality na rok 2013

11.   Poskytnutí dotace Klubu potápěčů Kraken Litoměřice na nákup potápěčské výstroje pro děti

12.   Dotace na podporu činnosti sportovních oddílů – odvody z loterií a jiných podobných her

13.   Odůvodnění veřejné zakázky "Provozovatel MHD v Litoměřicích"

14.   Sejmutí předkupního práva pro Město Litoměřice u pozemku parc. č. 1345/200 v k.ú. Pokratice

15.   Prominutí dluhu

16.   Splátkový kalendář

17.   Kontrola plnění bodů ZM za rok 2012

18.   Informace o stavu nemovitostí, jejich vybavenosti a stavu celého areálu výstaviště ZČ

Majetkové záležitosti:

Záměry:

 1. Žádost o bezúplatný převod pozemků dle přiloženého seznamu v k.ú. Litoměřice na ÚK

20.   Nákup části pozemku par.č. 2721 (ost.plocha) v k.ú. Litoměřice nutný (odděl.geomet.plán)

 1. Nákup pozemku dle přiloženého seznamu (ost.plocha-komunikace) v k.ú. Litoměřice
 2. Prodej pozemku parc.č. 3219 o výměře 93 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice
 3. Prodej pozemku parc.č. 3220 o výměře 117 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice
 4. Dořešení majetkoprávního vztahu k části pozemku parc.č. 2355/3 o výměře 5256 m2 v k.ú. Litoměřice (bezúplatný převod cca 186 m2 a nákup cca 5070 m2 Miřejovická stráň – pod budoucími  komunikacemi) - nutný odděl.geomet.plán
 5. Nákup  části pozemku parc.,č. 2355/4, orná o výměře 310 mv k.ú. Litoměřice (pozemek Miřejovická stráň – pod budoucí  komunikacemi) - nutný odděl.geomet.plán

Prodeje:

 1. Bezúplatný převod pozemku v k.ú. Litoměřice, sml.č.j. 6576/12 od ČR ÚZSVM
 2. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, sml.č.j. 6118/12 od ČR ÚZSVM
 3. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, sml.č.j. 6396/12 od ČR ÚZSVM
 4. Bezúplatný převod pozemku v k.ú. Litoměřice, sml.č.j. 6772/12 od ČR ÚZSVM
 5. Prodej pozemku parc.č. 363/3 o výměře 42 m2 (zahrada) v k.ú. Pokratice
 6. Prodej pozemku parc.č. 2660/16 o výměře 157 m2 (ost.plocha) v k.ú. Litoměřice

32.   Prodej bytové jednotky – výměna bytu ul. Mládežnická 1852/6 v k.ú. Litoměřice

 1. Zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku  parc.č. 4138/1 v k.ú. Litoměřice

V.             Informace

VI.             Interpelace

VII.       Diskuze

VIII.      Závěr

30/1/2013

Schválení záboru veřejného prostranství – A-WIS, Vinohradská 16, Praha 2 

RM schvaluje zábor veřejného prostranství – parkoviště U Hvězdárny pro spol. A-WIS, Vinohradská  

16, Praha 2 z důvodu pořádání akce v Gotickém hradu v Litoměřicích dne 19.1.2013, a to za poplatek ve výši 1.000,-Kč.

31/1/2013

Schválení finančních prostředků z HV r. 2012 na zvýšení bezpečnosti na přechodech pro chodce na úseku ulic Mlékojedská – Žernosecká      

RM doporučuje FV schválit finanční prostředky z hospodářského výsledku z r.2012 na akci zvýšení bezpečnosti na přechodech pro chodce.

32/1/2013

Pověření výkonem hlasovacích práv na VH spol. Zahrada Čech s.r.o.

RM pověřuje místostarostu Mgr. Karla Krejzu výkonem hlasovacích práv na valné hromadě společnosti Zahrada Čech s.r.o. konané dne 16.1.2013.

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta města

Mgr. Karel Krejza

1. místostarosta města

Zapsala: Eva Lieberová

Za správnost odpovídá: Ing. Karel Chovanec


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00 – 17:00

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2024 Město Litoměřice
Mobilní menu